Arbeid

Arbeid til alle er jobb nummer én!


Dette vil vi innen arbeid:

Arbeid til alle er vår hovedsak. Vi vil skape trygge arbeidsplasser over hele landet. 

Trygghet for å få jobb og trygghet i jobb gir frihet for den enkelte, bedre inkludering i samfunnet, økt likestilling i Norge og inntekter til fellesskapet. 

Faste, hele stillinger skal være hovedregelen i Norge. Kan og vil du ha en fast jobb skal du ha muligheten til å få det. Vi tar kampen for trygghet i arbeid for alle, og vil styrke arbeidsmiljøloven

Norge skal ha Europas laveste arbeidsledighet og være et av de beste land i verden å drive næringsvirksomhet i.

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

 • Nye arbeidsplasser

  Norge trenger nye arbeidsplasser for å bevare velferdsstaten og at folk skal ha arbeid. 

  Arbeiderpartiet vil investere stort i gründere, grønn vekst og gjøre Norge til en ledende teknologinasjon.

  Høyreregjeringen vil ikke at staten skal ha en sentral rolle i å skape arbeidsplasser, og bruker i stedet penger på skattekutt til de som allerede har mest. Økonomer mener dette ikke virker.

 • Midlertidige ansettelser

  Dersom du ikke har fast jobb mister du mye av muligheten til å planlegge karriere og privatliv. Det er vanskelig å få boliglån, og du vet ikke om du er sikret inntekt i framtida. Antall midlertidige stillinger har steget etter lovendringen, viser tall fra SSB.

  Arbeiderpartiet vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven, og vil at faste stillinger skal være hovedregelen i Norge.

  Høyreregjeringen har innført generell adgang til midlertidige ansettelser. Det gir økt usikkerhet både i arbeidslivet og privat.

 • Sosial dumping og arbeidskriminalitet

  Riksrevisjonen kritiserer myndighetene for svak og lite avskrekkende innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet i rapporter lagt fram den 21. juni 2016.

  Arbeiderpartiet vil styrke arbeidstilsynets kontroller og politiets etterforskning mot arbeidskriminalitet. Vi har i Stortinget foreslått en ny handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet for å styrke det organiserte arbeidslivet.

  Høyreregjeringen har stemt imot flere av tiltakene mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og har svekket arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet mener det vanskeliggjør arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

 • Norges naturressurser

  Hvem som skal eie Norges naturressurser og inntektene fra disse? Dette påvirker Norges mulighet til verdiskaping og viktige inntekter.

  Arbeiderpartiet mener fellesskapet skal eie naturressursene og inntektene som kommer fra disse. Vi sier nei til privatisering av Statkraft og Statskog.

  Høyreregjeringen har foreslått å delprivatisere Statkraft, og i 2015 utredet de privatisering av Statskog.

 • Trygg økonomisk styring

  Hensikten med pensjonsfondet er å sette av penger slik at framtidas generasjoner også skal kunne nyte godt av rikdommen vi har fått fra oljen. Brukes det mer penger enn økonomien vår tåler, risikerer vi også tapte arbeidsplasser.

  Arbeiderpartiet vil bruke mer penger på det som fungerer og mindre penger totalt sett. Vi vil bruke det økonomiske handlingsrommet på målrettede tiltak for de bransjene og geografiske områdene som virkelig sliter med arbeidsledighet.

  Høyreregjeringen har økt oljepengebruken like mye som på de ti foregående årene. Milliardene er i stor grad brukt på store, generelle skattekutt, også lenge før oljeprisen gikk ned. Skattekuttene har liten effekt på økonomien og har redusert rommet for å finansiere.

 • Organisert arbeidsliv

  En sterk fagbevegelse bidrar til høyere produktivitet, kompetente arbeidstakere og fleksibilitet i økonomiske nedgangstider.

  Arbeiderpartiet vil styrke fagbevegelsen og trepartssamarbeidet. For å øke organiseringsgraden vil vi doble fagforeningsfradraget. Vi vil gjøre samarbeidet mer forpliktende og vil i større grad inkludere partene i arbeidslivet når politikken skal utformes.

  Høyreregjeringen har stemt ned forslag om økning av fagforeningsfradraget hver gang det har vært til behandling. I regjeringsplattformen sier at de anerkjenner det uorganiserte arbeidslivet. Fagforeningene mener at denne regjeringen inkluderer dem i mindre grad.

Dette har vi gjort:

 • 2018

  Fikk gjennomslag for en kraftig innstramming i muligheten for bedrifter til å leie inn arbeidskraft. Virksomhetene må være bundet av landsomfattende tariffavtaler med fagforening med innstillingsrett for å kunne avtale innleie med de tillitsvalgte. Stortinget stemte også nei til Høyre, FrP og Venstres forslag om en ny og eksklusiv mulighet for bemanningsbyråene til å ansette personer midlertidig. Vi har også fått flertall for offentliggjøring av konkursryttere, og et forbud mot nulltimerskontrakter.

 • 2018

  Sikret flertall for at personer som mottar dagpenger kan ta utdanning og at personer med nedsatt arbeidsevne skal kunne ta fagbrev mens de deltar på arbeidsforberedende trening.

 • 2005 - 2013

  Under Stoltenberg II ble det årlig skapt seks ganger så mange jobber i privat sektor, som under Høyre/FrP-regjeringen. Sysselsettingen i privat sektor (alle næringer – offentlig forvaltning) økte med 257 100 fra 2005 til 2013, en årlig økning på 32 100. Sysselsettingen i privat sektor økte med 16 900 fra 2013 til 2016, en årlig økning på 5 600. 

 • 2005 - 2013

  Under Stoltenberg II-regjeringen ble det skapt flere jobber per år enn det Høyre/FrP regjeringen har skapt i hele sin regjeringsperiode. Sysselsettingen økte med 358 700 fra 2005 til 2013, noe som gir en gjennomsnittlig årlig økning på 44 800. Sysselsettingen økte totalt med 43 100 fra 2013 til 2016.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Arbeid?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker