Arbeid

Arbeid til alle er jobb nummer én! 

Dette vil vi innen arbeid:

 • Sørge for arbeidsplasser, verdiskaping og næringsutvikling over hele landet.
 • Sikre hele, faste stillinger og bekjempe sosial dumping, useriøse aktører, arbeidslivskriminalitet, midlertidighet og deltid.
 • Få flere unge i arbeid: Ungdomsgarantien, innført av Ap/Sp-regjeringen, skal sikre unge, mellom 16-30 år som trenger hjelp til å komme i ordinært arbeid, tidlig innsats og tett oppfølging så lenge det er nødvendig.
 • Videreutvikle avtalen om et inkluderende arbeidsliv sammen med arbeidslivets parter.
 • Støtte oppstartsbedrifter og gründere og bidra til grønn vekst.  
 • Gjennomføre en kompetansereform for læring hele arbeidslivet.
 • Sikre bedre kvalitet i yrkesfagopplæringa, tettere samarbeid med arbeidslivet og læreplass til de som er kvalifisert for det.
 • Norge skal bli en ledende kunnskaps- og teknologinasjon.
 • Styrke yrkesutdanningene
 • Gjennomføre en kompetansereform for å sikre at alle arbeidstakere får muligheten til å lære hele livet.
 • Gi flere muligheten til å ta en fagskoleutdanning ved å opprette flere studieplasser. Vi vil gjennomføre en forpliktende opptrappingsplan med 1000 nye fagskoleplasser årlig over fem år, i tråd med arbeidslivets behov. Studieplassene skal komme der næringslivet og kommunene har særlig behov for kompetanse.
 • Satse på fagskolene i vår kompetansereform for arbeidslivet. Fagskolene gir kvalifikasjoner som raskt kan tas i bruk i arbeidslivet. Vi vil ha flere bransjeprogrammer og etter -og videreutdanningstilbud som tar i bruk fagskolenes kapasitet og kompetanse.
 • Jobbe for flere desentraliserte fagskoletilbud over hele landet som kan kombineres med jobb.
 • Gjøre fagskoler til en mer attraktiv karrierevei ved å øke kunnskapen om fagskolesektoren på ungdomsskolen og i videregående opplæring.
 • Legge til rette for mer internasjonalisering og utveksling i fagskolesektoren.
 • Satse mer på fagskoler av anerkjent og god kvalitet. Vi mener at fagskoleutdanning skal bygge på og være i samsvar med relevante yrkesfaglige, kunstfaglige, etiske, vitenskapelige og pedagogiske prinsipper.
 • Opprette et nasjonalt studentombud for å hjelpe fagskolestudentene i vanskelige saker.

Trygghet for og i jobb

Arbeid til alle er vår hovedsak. Vi vil skape trygge arbeidsplasser over hele landet. 

Trygghet for å få jobb og trygghet i jobb gir frihet for den enkelte, bedre inkludering i samfunnet, økt likestilling i Norge og inntekter til fellesskapet. 

Faste, hele stillinger skal være hovedregelen i Norge. Kan og vil du ha en fast jobb skal du ha muligheten til å få det. Vi tar kampen for trygghet i arbeid for alle, og styrker arbeidsmiljøloven

Norge skal ha Europas laveste arbeidsledighet og være et av de beste land i verden å drive næringsvirksomhet i.

Kompetansereform for arbeidslivet

Dette vil Ap gjøre med en kompetanseform:

 • Sikre at arbeidstakere, gjennom avtaler i arbeidslivet, opparbeider seg rett til etter- og videreutdanning.
 • Gjøre det mer attraktivt for universiteter og høgskoler å tilby kortere etter- og videreutdanningstilbud, og fjerne hindringer i finansieringssystemet for livslang læring.
 • Styrke kontakten mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet for å kunne utnytte arbeidslivet som læringsarena bedre, samt sikre gode holdninger og bred kunnskap om entreprenørskap allerede i skolen.
 • Bidra til at utdanningsinstitusjonene legger bedre til rette for deltidsstudier.
 • Styrke yrkesfagene og det tradisjonelle utdanningsløpet.
 • Sørge for at fag- og yrkesopplæringen, fagskolene, høyskolene og universitetene i fellesskap tilbyr relevante programmer som kan heve kunnskap og ferdigheter i arbeidslivet.

Norsk arbeidsliv forandres raskt, og kravene til kunnskap og formell kompetanse vil bare bli større i årene som kommer. Fremtidens arbeidsliv, med automatisering, digitalisering og utvikling, vil stille andre krav til kompetanse og endre seg raskere enn i dag. 

Vi må greie å sikre høy sysselsetting og gi den enkelte arbeidstaker påfyll av kunnskap og kompetanse gjennom arbeidslivet; såkalt livslang læring. Det krever tettere kontakt mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet. 

Bedrifter trenger trygghet for at staten er med på laget, og arbeidsfolk må vite at de får oppdatert kompetansen sin når de trenger det. For å møte både de ansattes og virksomhetenes behov, er det avgjørende at politikken gjennomføres i tett dialog med partene i arbeidslivet. Kompetansepolitikken må også skape veier inn i arbeidslivet for de som i dag står utenfor.

Den norske arbeidslivsmodellen gjør at vi har små forskjeller i arbeidslivet, med trygge arbeidstakere som våger å si ifra, og som bidrar til omstilling og utvikling. Dette er bra for Norges konkurranseevne. Få land har bedre forutsetninger for å lykkes med omstillingen enn Norge.

Et inkluderende arbeidsliv

I dag faller for mange utenfor arbeidslivet. Det gjelder blant annet mange seniorer, personer med nedsatt funksjonsevne og syke som har mye å bidra med. I enkelte innvandrergrupper er det også en altfor høy andel som ikke er i jobb. 

Det er også bekymringsverdig hvor mange unge som verken er i jobb eller under utdanning. Her er det viktig å komme tidlig på banen, og forhindre at de blir utenfor arbeidslivet for lenge. Hvis man først er utenfor kan det være vanskelig å komme seg tilbake i arbeidslivet igjen.  

Vi vil gjøre det lettere å delta i arbeidslivet, for alle grupper og typer mennesker. Det skal være lønnsomt for personer som lever på trygd å delta så mye de kan i arbeidslivet, og det skal stilles krav til aktivitet for sosialhjelpsmottakere. 

Ungdomsgarantien

Arbeiderpartiet har innført en ungdomsgaranti for å sikre tidlig innsats og tett oppfølging til unge som trenger hjelp til å komme i arbeid.

Ungdomsgarantien, innført av Ap/Sp-regjeringen, skal sikre unge, mellom 16-30 år som trenger hjelp til å komme i ordinært arbeid, tidlig innsats og tett oppfølging så lenge det er nødvendig.

Det er altfor mange unge utenfor jobb eller utdanning. Å gå ledig i lange perioder som ung kan være et hinder for å komme i arbeid senere i livet. Målet med ungdomsgarantien er at flere skal komme i ordinært arbeid.

Tett oppfølging og støtte

NAV skal gi bedre oppfølging til unge som er særlig utsatte i arbeidsmarkedet. Egne ungdomsveiledere i NAV skal koble unge og bedrifter som trenger hverandre. 

For at det skal bli gitt tett oppfølging, rom for å bygge tillit, og avklare forventinger og behov, skal alle i målgruppen for ungdomsgarantien få en fast kontaktperson. Kontaktpersonen skal finne mulige løsninger i dialog med den unge, arbeidsgivere, helsetjenesten og utdanningssektoren. Det kan også bidra til en lavere terskel for å fullføre fagbrev eller annen videregående opplæring.

Fagskole

Arbeiderpartiet vil ha flere stolte fagarbeidere, og flere karriereveier for de mange med yrkesfaglig bakgrunn. Derfor satser vi på kvalitet og flere studieplasser i fagskolene.

Fagskoleutdanning

Fagskolene skal gi solid høyere yrkesfaglig utdanning og være et likeverdig yrkesfaglig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Fagskolene er arbeidslivets utdanning, de er tett på behovene og gir gode kvalifikasjoner som raskt kan tas i bruk i industrien. Men for få fagskoleplasser og for lite satsing på kvalitet fører til at Norge ikke dekker arbeidslivets behov for kompetanse. Det kan føre til tapt konkurransekraft, dårligere velferdstjenester og mindre innovasjon i næringslivet. 

Vi jobber for å få flere desentraliserte fagskoletilbud over hele landet som kan kombineres med jobb. Vi vil også gjennomføre en storsatsing på lokale utdanningssentre der universiteter og høyskoler ikke dekker behovene for kompetanse, og her kan også fagskoletilbud inngå. Slik vil vi gi etterspurt kompetanse til vanlige folk der de bor.

Det blir stadig vanskeligere å få jobb uten formell utdanning, og Norge trenger flere stolte fagarbeidere og flere karriereveier for de mange med yrkesfaglig bakgrunn. Arbeiderpartiet vil gi fagskolene en viktigere rolle i den livslange læringen i tett samarbeid med partene i arbeidslivet.

Dette skiller oss fra høyresiden

 • Nye arbeidsplasser

  Norge trenger nye arbeidsplasser for å bevare velferdsstaten og at folk skal ha arbeid.

  Arbeiderpartiet vil investere stort i gründere, grønn vekst og gjøre Norge til en ledende teknologinasjon.

  Høyresiden ville ikke at staten skulle ha en sentral rolle i å skape arbeidsplasser, og brukte i stedet penger på skattekutt til de som allerede har mest. Økonomer mener dette ikke virker.

 • Midlertidige ansettelser

  Dersom du ikke har fast jobb mister du mye av muligheten til å planlegge karriere og privatliv. Det er vanskelig å få boliglån, og du vet ikke om du er sikret inntekt i framtida. Selv ekspertene i utvalget høyreregjeringen selv nedsatte for å vurdere lovendringer for fremtidens arbeidsliv mente den generelle adgangen til midlertidig ansettelse burde avvikles.

  Arbeiderpartiet har fjernet den generelle adgangen til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven, og vil at faste stillinger skal være hovedregelen i Norge.

  Høyresiden innførte generell adgang til midlertidige ansettelser. Det ga økt usikkerhet både i arbeidslivet og privat.

 • Sosial dumping og arbeidskriminalitet

  Under høyreregjeringen fikk useriøse aktører stadig større innpass i en rekke viktige bransjer. Seriøse aktører ble fortrengt av aktører som unngår regelverk og undergraver lønns- og arbeidsvilkår.

  Arbeiderpartiet vil styrke arbeidstilsynets kontroller og politiets etterforskning mot arbeidskriminalitet. Vi har i Stortinget foreslått en ny handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet for å styrke det organiserte arbeidslivet.

  Høyresiden stemte imot flere av tiltakene mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og svekket arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet mener det vanskeliggjør arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

 • Organisert arbeidsliv

  En sterk fagbevegelse bidrar til høyere produktivitet, kompetente arbeidstakere og fleksibilitet i økonomiske nedgangstider.

  Arbeiderpartiet vil styrke fagbevegelsen og trepartssamarbeidet. For å øke organiseringsgraden har vi doblet fagforeningsfradraget. Vi vil gjøre samarbeidet mer forpliktende og vil i større grad inkludere partene i arbeidslivet når politikken skal utformes.

  Høyresiden har stemt ned forslag om økning av fagforeningsfradraget hver gang det har vært til behandling.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Arbeid?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker