Arbeid

Arbeid til alle er jobb nummer én!


Vi vil:

Dette er en tid for å bygge broer. Og det er en tid for å handle. Handle i møte med arbeidsløshet, med klimaendringer, i møte med nye landsmenn og -kvinner og i møtet med ny teknologi. Vi må ta i bruk fellesskapets ressurser, satse sammen, i fellesskap.

original
Jonas Gahr Støre

Dette skiller oss fra Høyre/Frp-regjeringen

 • Arbeidsløshet

  Arbeidsløsheten har steget det siste året, og lå i 3. kvartal 2016 på 4,9%.

  Arbeiderpartiet foreslo høsten 2015 en tiltakspakke på om lag tre milliarder kroner mer enn regjeringen. I revidert budsjett la Ap inn 900 millioner til ekstra aktivitetsskapende tiltak, blant annet en dobling av regjeringens vedlikeholdspakke til Sør- og Vestlandet.

  Høyre/Frp-regjeringen vil hovedsakelig møte ledigheten med mindre, midlertidige tiltak og bruker i stedet penger på skattekutt som i liten grad bidrar til å skape nye arbeidsplasser.

 • Midlertidige ansettelser

  Dersom du ikke har fast jobb mister du mye av muligheten til å planlegge karriere og privatliv. Det er vanskelig å få boliglån, og du vet ikke om du er sikret inntekt i framtida. Antall midlertidige stillinger har steget etter lovendringen, viser tall fra SSB.

  Arbeiderpartiet vil reversere endringene i arbeidsmiljøloven om midlertidighet, og vil at faste stillinger skal være hovedregelen i Norge.

  Høyre/Frp-regjeringen har innført generell adgang til midlertidige ansettelser. Det gir økt usikkerhet både i arbeidslivet og privat.

 • Norges naturressurser

  Hvem som skal eie Norges naturressurser og inntektene fra disse? Dette påvirker Norges mulighet til verdiskaping og viktige inntekter.

  Arbeiderpartiet mener fellesskapet skal eie naturressursene og inntektene som kommer fra disse. Vi sier nei til privatisering av Statkraft og Statskog.

  Høyre/Frp-regjeringen har foreslått å delprivatisere Statkraft, og i 2015 utredet de privatisering av Statskog.

 • Trygg økonomisk styring

  Hensikten med pensjonsfondet er å sette av penger slik at framtidas generasjoner også skal kunne nyte godt av rikdommen vi har fått fra oljen. Brukes det mer penger enn økonomien vår tåler, risikerer vi også tapte arbeidsplasser.

  Arbeiderpartiet vil bruke mer penger på det som fungerer og mindre penger totalt sett. Vi vil bruke det økonomiske handlingsrommet på målrettede tiltak for de bransjene og geografiske områdene som virkelig sliter med arbeidsledighet.

  Høyre/Frp-regjeringen har økt oljepengebruken like mye som på de ti foregående årene. Milliardene er i stor grad brukt på store, generelle skattekutt, også lenge før oljeprisen gikk ned. Skattekuttene har liten effekt på økonomien og har redusert rommet for å finansiere.

 • Nye arbeidsplasser

  Norge trenger nye arbeidsplasser for å bevare velferdsstaten og at folk skal ha arbeid.

  Arbeiderpartiet vil investere stort i gründere, grønn vekst og gjøre Norge til en ledende teknologinasjon.

  Høyre/Frp-regjeringen vil ikke at staten skal ha en sentral rolle i å skape arbeidsplasser, og bruker i stedet penger på skattekutt til de som allerede har mest. Økonomer mener dette ikke virker.

 • Sosial dumping og arbeidskriminalitet

  Riksrevisjonen kritiserer myndighetene for svak og lite avskrekkende innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet i rapporter lagt fram den 21. juni 2016.

  Arbeiderpartiet vil styrke arbeidstilsynets kontroller og politiets etterforskning mot arbeidskriminalitet. Vi har i Stortinget foreslått en ny handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet for å styrke det organiserte arbeidslivet.

  Høyre/Frp-regjeringen har stemt imot flere av tiltakene mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og har svekket arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet mener det vanskeliggjør arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Valget 2017

Vi vil ha en ny regjering i 2017. Vil du?

Jeg vil støtte valgkampen

For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner.