Likestilling og diskriminering

Arbeiderpartiet vil at alle skal ha de samme rettigheter, plikter og muligheter – uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, religion, livssyn, funksjonsevne og seksuell legning.

Aps politikk for å sikre likestillingen og motarbeide diskriminering:

 • Ha et forpliktende trepartssamarbeid for likestilling i arbeidslivet.
 • Styrke Likestillings- og diskrimineringsombudet, likestillingssenterne, Diskrimineringsnemnda og organisasjonene som arbeider for økt likestilling.
 • Få fram mer kunnskap om samfunnsområder der gutter og menn kan oppleve systematiske ulemper, og utvikle politiske løsninger som svarer på disse utfordringene.
 • Universell utforming er helt nødvendig for å gi alle mulighet til å kunne delta likeverdig på alle samfunnsområder.
 • Gjennomføre et heltidsløft i tett samarbeid med kommuner, helseforetak og partene i arbeidslivet.
 • Bekjempe rasisme og prioritere arbeidet mot konspirasjonsteorier og ekstremisme høyt.
 • Likestillingspolitiske virkemidler skal tas i bruk i barnehage, skole, utdanning og arbeidsliv.
 • Forbedre regelverket for pårørendes permisjonsmuligheter i arbeidslivet for å sikre likestilling og muligheten til å kombinere arbeid og omsorg.
 • Forby konverteringsterapi og legge fram en ny handlingsplan for LHBT+-personer med fokus på levekår og psykisk helse,og særlig gjennomgå og styrke tilbudet til folk med kjønnsinkongruens.
 • Fjerne kontantstøtten for barn over 20 måneder.
 • Utvider foreldrepengeordningen slik at det ikke lenger lønner seg å ta 80 % utbetaling og ulønnet permisjon.

For Arbeiderpartiet er likestilling en sentral del av frihetskampen. Selv om vi i Norge har kommet langt, er vi ikke i mål. Det er for langt mellom de formelle rettigheter folk har, og de reelle mulighetene til frihet folk opplever i livene sine. Vi trenger en kraftfull politikk for å oppnå økt likestilling for flere. Enkeltmennesket skal ikke trenge å kjempe de små og store kampene alene, men skal oppleve å stille likt og kunne velge fritt. Derfor må fellesskapet stille opp. 

Vi er ikke i mål før kvinner og menn har de samme rettighetene og mulighetene, i arbeidslivet, i familielivet og i samfunnet generelt. Et samfunn der folk diskrimineres eller der likestillingen er svak, er et samfunn som sløser med sine menneskelige ressurser.

Ap/Sp-regjeringa skal føre en offensiv likestillingspolitikk som gjør at alle blir inkludert i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet. Det skal arbeides målrettet for økt mangfold i arbeidslivet og bedre representasjon mellom kjønn i de kjønnsskeive bransjene. Det er et mål å styrke den universelle utforminga av samfunnet. 

Vi ser med uro på det økte omfanget av rasistiske og andre ytterliggående ideer og totalitære bevegelser, og vil prioritere arbeidet mot konspirasjonsteorier og ekstremisme høyt.

Dette har Arbeiderpartiet gjort tidligere for likestillingen

For arbeiderbevegelsen har det vært en selvfølge å kjempe for økt likestilling. Det var, og er, en del av vår frihetskamp. Derfor har Arbeiderpartiet vært pådrivere for å kjempe fram kvinners rettigheter, gjennom lovverk og rettigheter, som likestillingsloven. Arbeiderpartiet har bygget velferdsordninger som har gjort at kvinner og menn kan kombinere jobb og familie, som foreldrepermisjon, fedrekvote, amme-fri og barnehageutbygging

Gro Harlem Brundtlands kvinneregjering satte for alvor fart på likestillingsarbeidet: Vi fikk kjønnskvotering, lov om svangerskapspermisjon med muligheter for å jobbe kortere dager og å strekke permisjonen ut i tid. Brundtland-regjeringen prioriterte barnehageplasser og la til rette for at i barnefamilier skulle begge foreldrene kunne velge å være yrkesaktive. Dessuten ble det en veldig vekst i antall kvinner som tok høyere utdanning

Arbeidet ble videreført av Stoltenberg II-regjeringen, som blant annet økte fedrekvoten og fortsatte barnehageutbyggingen, slik at vi i dag har tilnærmet full barnehagedekning.

Siden vi kom i regjering i 2021 har vi satt ned et mannsutvalg for å se på utfordringer med likestilling knyttet til gutter og menn, og vi har lagt frem landets første strategi for likestilling. I juni 2023 fremmet vi forslag til Stortinget om at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 % kjønnsbalanse i styret, som vil bli gradvis innført fra 2024. Vi har innført pensjon fra første krone, som sikrer folk i yrker der det er mer deltid–ofte kvinnedominerte yrker–økt selvstendighet. Samtidig skal heltid være hovedreglen i samfunnet.

Dette skiller oss fra høyresiden

 • Likestilling med Høyre i regjering

  Det er forskjell på høyreregjeringen og Arbeiderpartiets likestillingspolitikk. 

  Arbeiderpartiet fikk flertall i Stortinget for å reversere høyreregjeringens kutt i fedrekvoten, har gjort barnehage billigere, vil styrke kvinners rett til selvbestemmelse, jobber med tiltak for at faste, hele stillinger skal forbli hovedregelen i norsk arbeidsliv.

  Høyreresiden kuttet i pappapermen, gjorde barnehage dyrere, innskrenket kvinners rett til å bestemme over egen kropp, svekket arbeidet for flere hele, faste stillinger, noe som særlig gikk utover kvinner.

Dette har vi gjort:

 • 2017

  Høsten 2017 krevde stortingsflertallet at høyreregjeringens kutt i pappapermen fra 2014 måtte reverseres. Regjeringen ble tvunget til å snu, og fra 1. juli 2018 ble fedrekvoten satt til 15 uker.

 • 2016

  Høyreregjeringen trakk vår likestillingsmelding, som noe av det første den gjorde.  De brukte to år og leverte så en egen, som var blottet for tiltak. Vi foreslo 40 tiltak, og fikk flertall for 13 i Stortinget.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Likestilling og diskriminering?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker