Likestilling

Kjønnsskillene er fortsatt store i media, arbeidsliv, politikk og familie. Arbeiderpartiet vil at kvinner og menn reelt skal ha like muligheter.

Vi vil sikre likestillingen:

 • Ha et forpliktende trepartssamarbeid for likestilling i arbeidslivet.
 • Opprette to nye likestillingssentre, og styrke de fire som allerede finnes. Skjeieutvalgets anbefalinger om en gjennomføringsstruktur for likestilling skal følges opp.
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet og -nemda skal styrkes.
 • For å få flere over i heltidsjobber vil vi sette av en årlig pott til lokale tiltak og forsøk.
 • Nedsette et nytt mannsutvalg for å se på menns likestillingsutfordringer.
 • Få fram mer kunnskap om samfunnsområder der gutter og menn kan oppleve systematiske ulemper, og utvikle politiske løsninger som svarer på disse utfordringene.
 • Likestillingspolitiske virkemidler skal tas i bruk i barnehage, skole, utdanning og arbeidsliv.

For Arbeiderpartiet er likestilling en sentral del av frihetskampen. Selv om vi i Norge har kommet langt, er vi ikke i mål. Det er for langt mellom de formelle rettigheter folk har, og de reelle mulighetene til frihet folk opplever i livene sine.Vi trenger en kraftfull politikk for å oppnå økt likestilling for flere. Enkeltmennesket skal ikke trenge å kjempe de små og store kampene alene, men skal oppleve å stille likt og kunne velge fritt. Derfor må fellesskapet stille opp. Vi er ikke i mål før kvinner og menn har de samme rettighetene og mulighetene, i arbeidslivet, i familielivet og i samfunnet generelt. Et samfunn der folk diskrimineres eller der likestillingen er svak, er et samfunn som sløser med sine menneskelige ressurser.

Dette har Arbeiderpartiet gjort tidligere for likestillingen

For arbeiderbevegelsen har det vært en selvfølge å kjempe for økt likestilling. Det var, og er, en del av vår frihetskamp. Derfor har Arbeiderpartiet vært pådrivere for å kjempe fram kvinners rettigheter, gjennom lovverk og rettigheter, som likestillingsloven. Arbeiderpartiet har bygget velferdsordninger som har gjort at kvinner og menn kan kombinere jobb og familie, som foreldrepermisjon, fedrekvote, amme-fri og barnehageutbygging

Gro Harlem Brundtlands kvinneregjering satte for alvor fart på likestillingsarbeidet: Vi fikk kjønnskvotering, lov om svangerskapspermisjon med muligheter for å jobbe kortere dager og å strekke permisjonen ut i tid. Brundtland-regjeringen prioriterte barnehageplasser og la til rette for at i barnefamilier skulle begge foreldrene kunne velge å være yrkesaktive. Dessuten ble det en veldig vekst i antall kvinner som tok høyere utdanning

Arbeidet ble videreført av Stoltenberg II-regjeringen, som blant annet økte fedrekvoten og fortsatte barnehageutbyggingen, slik at vi i dag har tilnærmet full barnehagedekning.

Likestilling med Høyre i regjering

Høyreregjeringen har for alvor satt likestillingen i revers ved å kutte i pappapermen, øke kontantstøtten, heve prisen i barnehagene, foreslått reservasjonsrett, gjort arbeidsmiljøloven dårligere for kvinner (mer midlertidighet med mer), fjerna likestillingsloven som egen lov, foreslått søndagsåpne butikker og tatt bort redegjørelsesplikten.  Arbeiderpartiet har gått imot alt dette.  

Dette har vi gjort:

 • 2017

  Høsten 2017 krevde stortingsflertallet at høyreregjeringens kutt i pappapermen fra 2014 måtte reverseres. Regjeringen ble tvunget til å snu, og fra 1. juli 2018 ble fedrekvoten satt til 15 uker.

 • 2016

  Høyreregjeringen trakk vår likestillingsmelding, som noe av det første den gjorde.  De brukte to år og leverte så en egen, som var blottet for tiltak. Vi foreslo 40 tiltak, og fikk flertall for 13 i Stortinget.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Likestilling?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker