Likestilling

Kjønnsskillene er fortsatt store i media, arbeidsliv, politikk og familie. Arbeiderpartiet vil kvinner og menn reelt skal ha like muligheter.

Vi vil sikre likestillingen:

  • Fedrekvoten skal økes fordi den gir menn muligheten til å være likestilte omsorgspersoner, og fordi den sørger for at kvinner kommer raskere ut i arbeid etter at de har fått barn.
  • Ha et forpliktende trepartssamarbeid for likestilling i arbeidslivet.
  • Vi vil opprette to nye likestillingssentre, og de fire som allerede finnes, skal styrkes. Skjeieutvalgets anbefalinger om en gjennomføringsstruktur for likestilling skal følges opp. 
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet og -nemda skal styrkes.
  • For å få flere over i heltidsjobber vil vi sette av en årlig pott til lokale tiltak og forsøk.
  • Nedsette et nytt mannsutvalg for å se på menns likestillingsutfordringer.
  • Få fram mer kunnskap om samfunnsområder der gutter og menn kan oppleve systematiske ulemper, og utvikle politiske løsninger som svarer på disse utfordringene.
  • Likestillingspolitiske virkemidler skal tas i bruk i barnehage, skole, utdanning og arbeidsliv.

Likestilling

For Arbeiderpartiet er likestilling en sentral del av frihetskampen. Selv om vi i Norge har kommet langt, er vi ikke i mål. Det er for langt mellom de formelle rettigheter folk har, og de reelle mulighetene til frihet folk opplever i livene sine.

Vi trenger en kraftfull politikk for å oppnå økt likestilling for flere. Enkeltmennesket skal ikke trenge å kjempe de små og store kampene alene, men skal oppleve å stille likt og kunne velge fritt. Derfor må fellesskapet stille opp. 

Vi er ikke i mål før kvinner og menn har de samme rettighetene og mulighetene, i arbeidslivet, i familielivet og i samfunnet generelt.

Likestillingsutfordringer

Kvinner og menn kan oppleve ulike former for likestillingsutfordringer. I årene som kommer må vi i større grad se kvinner og menns likestillingskamper i sammenheng – det er ikke mulig å oppnå likestilling for det ene kjønnet uten at det andre også er med. 

Et samfunn der folk diskrimineres eller der likestillingen er svak, er et samfunn som sløser med sine menneskelige ressurser.

Dette har vi gjort tidligere

For arbeiderbevegelsen har det vært en selvfølge å kjempe for økt likestilling. Det var, og er, en del av vår frihetskamp. 

Derfor har Arbeiderpartiet vært pådrivere for å kjempe fram kvinners rettigheter, gjennom lovverk og rettigheter, som likestillingsloven. 

Arbeiderpartiet har bygget velferdsordninger som har gjort at kvinner og menn kan kombinere jobb og familie, som foreldrepermisjon, fedrekvote, amme-fri og barnehageutbygging

Gro Harlem Brundtlands kvinneregjering satte for alvor fart på likestillingsarbeidet: Vi fikk kjønnskvotering, lov om svangerskapspermisjon med muligheter for å jobbe kortere dager og å strekke permisjonen ut i tid. 

Brundtland-regjeringen prioriterte barnehageplasser og la til rette for at i barnefamilier skulle begge foreldrene kunne velge å være yrkesaktive. Dessuten ble det en veldig vekst i antall kvinner som tok høyere utdanning

Arbeidet ble videreført av Stoltenberg-regjeringen, som blant annet økte fedrekvoten og fortsatte barnehageutbyggingen, slik at vi i dag har tilnærmet full barnehagedekning

Er du enig med Arbeiderpartiet om Likestilling?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!