Industri og næringspolitikk

Vi vil skape verdier og trygge, lønnsomme arbeidsplasser i hele landet, øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp.

Arbeiderpartiet vil dette innenfor industri og næringsliv:

 • Sikre norske bedrifter gode og forutsigbare rammebetingelser ved å holde orden i norsk økonomi, føre en ansvarlig skattepolitikk og stå opp for EØS-avtalen.
 • Vi har lansert et veikart for grønt industriløft, som peker på syv områder der Norge kan ta en ledende posisjon globalt: havvind, hydrogen, batteri, CO2-håndtering, skog- og trenæringen og øvrig bioøkonomi, prosessindustri og maritim industri.
 • Lansert Norges første batteristrategi. Verdikjeden for batteriproduksjon har et stort potensiale og kan legge grunnlag for nye industrieventyr. Hvis Norge griper mulighetene kan den norske verdikjeden for batterier sysselsette flere titalls tusen personer og omsette for minst 90 milliarder kroner innen 2030. 
 • Sikre at industrien får fagfolkene den trenger og at Norge fortsatt har fagarbeidere i verdensklasse. Derfor vil vi styrke, ikke svekke den norske modellen, satse på yrkesfagene, sikre læreplass til alle og gjennomføre en storstilt kompetansereform for etter- og videreutdanning.
 • Legge til rette for vekst og verdiskaping i hele landet, blant annet ved å gjennomføre ambisiøse regionale planer som støtter opp under de ulike landsdelers fortrinn og som styrker regionenes muligheter for næringsutvikling og verdiskaping.
 • Sikre at ren fornybar energi skal bidra til at vi skaper framtidsrettede og trygge arbeidsplasser i Norge. Vi vil sørge for at norsk kraft fremdeles er et konkurransefortrinn for norsk industri.
 • Fornye og forsterke trepartssamarbeidet og gi det betydelig større samfunnsoppgaver og -ansvar innenfor områder som kompetanseutvikling, bærekraft og økt eksport.
 • Øke støtten til satsinger som karbonfangst- og lagring, havvind, hydrogen, batteriteknologi og grønn skipsfart, blant annet ved å gjennomføre en skattereform slik at det blir mer attraktivt å investere i klimavennlige næringer.
 • Styrke eksportfinansieringsordningene, for å sikre at norsk næringsliv i større grad har rammebetingelser for økt eksport som er konkurransedyktige internasjonalt.
 • Øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.
 • Satse på næringsutvikling knyttet til klimavennlig transport på områder som tungtransport og skipsfart.
 • Beskytte selskapsskattegrunnlaget bedre, hindre monopoldannelser og sørge for at flernasjonale selskaper betaler riktig skatt til Norge, også for bruken av kollektive goder.
 • Forenkle krav til rapportering fra næringslivet.
 • Videreføre CO2-kompensasjonsordningen for å sikre at bærekraftig industri ikke flytter ut av Norge.
 • Vurdere etablering av et hel- eller deleid statlig mineralselskap som kan bidra til langsiktig og bærekraftig utvikling av mineralnæringen.
 • Bevare selskapsskatten på 22 prosent gjennom stortingsperioden.

En ny giv i industri- og næringspolitikken

Norge står overfor tre svært store oppgaver på 2020-tallet: Vi må øke sysselsettingen og få flere hundretusen nordmenn i jobb, vi må øke eksporten utenom olje og gass, og vi skal nå Norges klimamål for 2030.

Tiden med høyresidens passive næringspolitikk er over. Arbeiderpartiet vil bruke statens verktøy aktivt – kapital, eierskap, regelverk, og offentlige anskaffelser – på måter som skaper nye næringsmuligheter og arbeidsplasser.

Norge og norsk industri har kanskje verdens beste forutsetninger for å lykkes med det grønne skiftet, men det krever større ambisjoner, høyere tempo og bedre gjennomføringsevne enn i dag.

Det er først og fremst bedriftenes eget ansvar å utnytte markedsmulighetene i det grønne skiftet, men en aktiv næringspolitikk betyr at staten engasjerer seg gjennom en kraftfull verktøykasse. 

Slik sikrer vi økonomisk trygghet for fellesskapet og at vi også i fremtiden har råd til en god skole, helsetjenester i verdensklasse, en raus omsorg for våre eldste og gode sosiale ordninger for de svakeste i samfunnet vårt, uavhengig av hvor de bor eller hvor stor lommeboken deres er.

Grønn industripolitikk

Det grønne skiftet endrer rammebetingelsene for hele det norske næringslivet. Allerede ser vi at de internasjonale markedene vi leverer til, etterspør varer og tjenester med null- eller lavutslipp. Dette skaper store muligheter for økt eksport for Norge på områder som energi, mineraler, mat, batteriteknologi, transport og grønn og blå bioøkonomi. Arbeiderpartiet vil satse på et mer klimavennlig og bærekraftig næringsliv og begrense klimarisikoen for norsk økonomi. En rask og vellykket overgang til et bærekraftig næringsliv vil trygge arbeidsplasser og kreve at myndigheter, fagbevegelse og næringsliv utvikler et enda sterkere samarbeid.

Mange av klimaløsningene ligger i industrien. Olje- og gassindustrien, maritim industri og leverandørindustrien bygger nå Norges neste energieventyr. Karbonfangst og –lagring, hydrogen, havvind, batteriteknologi, bioøkonomi og grønn skipsfart er industriens klimaløsninger og kan bli nye store næringer for Norge. Norge er også en viktig aktør innenfor bioenergi og fôrproduksjon og har store muligheter for å øke verdiskapingen basert på våre bioressurser fra hav, jord og skog.

Industrien skaper store verdier og mange arbeidsplasser i Norge. Vi vil gi norsk industri en enda større plass i norsk arbeids- og næringsliv. Norge har mange fortrinn som gjør det mulig, blant annet rik tilgang på naturressurser, høy kompetanse og konkurransefortrinnene som ligger i den norske modellen.

Ambisjonen om å ta ressursene våre i bruk, både på land og i havet, skal kjennetegne norsk industripolitikk. Norsk industri må ha gode og langsiktige rammebetingelser.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Industri og næringspolitikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker