Industri og næringspolitikk

Norge skal være det beste landet i verden å drive næringsvirksomhet i.  

Slik vil vi legge til rette for en god industri- og næringslivspolitikk:

 • Føre en aktiv næringspolitikk, som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og klimavennlig næringsliv. 
 • Samle kreftene rundt industrier som både gir eksportinntekter og som kan lykkes i et klimavennlig samfunn.
 • Bruke det offentliges innkjøpsmakt målrettet for å utvikle gode hjemmemarkeder for strategisk viktige næringer innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen.
 • Støtte Toppindustrisenteret, som legger til rette for samarbeid, deling av kompetanse og testfasiliteter for å øke graden av digitalisering i norsk næringsliv. 
 • Forenkle krav til rapportering fra næringslivet.
 • Bidra i større grad i oppstartsfasen av nye bedrifter og ideer, gjennom at deler av virkemiddelapparatet kan ta større risiko enn i dag.
 • Videreføre CO2-kompensasjonsordningen etter 2020 med minst 75 prosent kompensasjon. Dette er viktig for å sikre norske arbeidsplasser, og sørge for at industri ikke flyttes til land med mindre stram klimapolitikk.
 • Vi vil i samarbeid med mineral- og metallindustrien legge til rette for at norske bedrifter skal kunne lykkes i det Europeiske markedet.
 • Legge til rette for at fornybare energiressurser benyttes til videre utvikling av norsk kraftforedlende industri.
 • Bidra til tettere kobling mellom design- og merkevaredrevet industri og råvareindustrien i Norge.
 • Styrke mineralforvaltningen for å kunne ivareta framtidens miljøkrav, samiske rettigheter og veilede kommunene.
 • Ha selskapsskatten på 23 prosent.

Næringsliv

Vi lever i en tid med store teknologiske endringer. Norge har gode forutsetninger for å lykkes med endringene vi skal gjennom. Vi har høy kompetanse, kompetente brukere, et velorganisert samfunn og sterke næringer å bygge videre på. 

Den norske samarbeidsmodellen i arbeidslivet, med høy kompetanse, små forskjeller og høy grad av tillit, gir et godt grunnlag for å bygge den kompetansen og endringsviljen som kreves for å lykkes i en situasjon med raske teknologiske endringer.

Offentlig sektor er en viktig kunde for norsk næringsliv. Det er viktig at anbud blir utformet på en måte som gjør norsk og lokalt næringsliv konkurransedyktig. For å lykkes med å skape mange nye arbeidsplasser fremover trengs det et tettere samspill mellom industrien, forskningsinstitusjonene og staten.

Norge kan ikke være best på alt. Derfor vil vi prioritere strategisk viktige næringer med vekstpotensial. Da vil vi legge vekt på tre kriterier: 

- At vekst- og verdiskapingspotensialet er stort 

- At Norge har kompetansemessige eller naturgitte fortrinn 

- At det er samspillseffekter på teknologi og kompetanse på tvers av næringer

Våre fortrinn

Norges største naturressurser finner vi i havrommet. Det marine- og det maritime næringslivet utgjør, sammen med offshorevirksomheten, leverandørindustrien og kystfiske, våre mest komplette næringsklynger.

Fornybar kraft, først og fremst gjennom vannkraft, har bidratt til utviklingen av en konkurransedyktig kraftforedlende industri i Norge. Vi har store muligheter til å øke verdiskapningen innen bioøkonomi, satsing på bioøkonomi dreier seg om å legge til rette for en omstilling fra fossilt til fornybart. 

Norge har store muligheter innen helse- og velferdsteknologi. Vi har et biobank- og helsedatamateriale i med stor internasjonal verdi. IKT-næringen og kunnskapsintensive tjenester har også blitt en av våre store vekstnæringer, og en viktig driver for vekst i nesten alle andre næringer.

Potensiale for videre utvikling av alle disse næringsområdene er stort. 

Industri

Industrien skaper store verdier og mange arbeidsplasser i Norge. Vi vil gi norsk industri en enda større plass i norsk arbeids- og næringsliv. Norge har mange fortrinn som gjør det mulig, blant annet rik tilgang på naturressurser, høy kompetanse og konkurransefortrinnene som ligger i den norske modellen.

Det ligger et stort, uforløst potensiale innen flere industrielle sektorer, blant annet kraftforedlende industri, design- og merkevaredrevet industri samt råvareindustrien. Mineralnæringen må utvikles videre med høye miljøkrav og med vekt på produktutvikling og innovasjon. 

Ambisjonen om å ta ressursene våre i bruk, både på land og i havet, skal kjennetegne norsk industripolitikk. Fremover må norsk industri få gode og langsiktige rammebetingelser.

Vi vil bruke naturressursene våre til å skape industri, trygge arbeidsplasser og sikre fremtidens velferd. Over hele landet sikrer industrien gode jobber nært naturressursene. Det betyr store ringvirkninger i lokalsamfunn. Industrien gir store eksportinntekter som sikrer velferden og som blir enda viktigere etter hvert som inntektene fra olje og gass blir mindre dominerende i norsk økonomi. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Industri og næringspolitikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker