Industri og næringspolitikk

Vi vil skape verdier og trygge, lønnsomme arbeidsplasser i hele landet. Vi vil øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp.

Arbeiderpartiet vil dette innenfor industri og næringsliv:

 • Sikre norske bedrifter gode og forutsigbare rammebetingelser ved å holde orden i norsk økonomi, føre en ansvarlig skattepolitikk og stå opp for EØS-avtalen.
 • Sikre at industrien får fagfolkene den trenger og at Norge fortsatt har fagarbeidere i verdensklasse. Derfor vil vi styrke, ikke svekke den norske modellen, satse på yrkesfagene, sikre læreplass til alle og gjennomføre en storstilt kompetansereform for etter- og videreutdanning.
 • Legge til rette for vekst og verdiskaping i hele landet, blant annet ved å gjennomføre ambisiøse regionale planer som støtter opp under de ulike landsdelers fortrinn og som styrker regionenes muligheter for næringsutvikling og verdiskaping.
 • Sikre at ren fornybar energi skal bidra til at vi skaper framtidsrettede og trygge arbeidsplasser i Norge. Vi vil sørge for at norsk kraft fremdeles er et konkurransefortrinn for norsk industri.
 • Fornye og forsterke trepartssamarbeidet og gi det betydelig større samfunnsoppgaver og -ansvar innenfor områder som kompetanseutvikling, bærekraft og økt eksport.
 • Styrke finansieringen av grønne næringsprosjekter ved å vri deler av midlene i virkemiddelapparatet over i en grønn nærings- og eksportomstillingspakke.
 • Styrke eksportfinansieringsordningene, for å sikre at norsk næringsliv i større grad har rammebetingelser for økt eksport som er konkurransedyktige internasjonalt.
 • Øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.
 • Satse på næringsutvikling knyttet til klimavennlig transport på områder som tungtransport og skipsfart.
 • Beskytte selskapsskattegrunnlaget bedre, hindre monopoldannelser og sørge for at flernasjonale selskaper betaler riktig skatt til Norge, også for bruken av kollektive goder.
 • Videreføre CO2-kompensasjonsordningen for å sikre at bærekraftig industri ikke flytter ut av Norge.
 • Bevare selskapsskatten på 22 prosent gjennom stortingsperioden.
 • Mål om en besparelse på 11 milliarder kroner for næringslivet innen 2025 gjennom forenklingstiltak. 
 • Forenkle og tilgjengeliggjøre virkemiddelapparatet, gjennom å opprette en felles digital inngang til virkemiddelapparatet kalt Én vei inn.
 • Fortsatt satse på elektroniske løsninger til hjelp for både bedrifter og enkeltpersoner.
 • Forenkle og stimulere småbedrifters mulighet til å delta i anbudsprosesser, eksempelvis ved å dele opp anbud og sikre at arbeids- og miljømessige krav i større grad vektlegges.
 • Samordne offentlige tilsyn og rapportering.
 • Gjennomgå det norske lovverket grundig med mål om å identifisere og fjerne hindringer for innovasjon og digitalisering.

Dette har vi gjort:

 • Lansert et veikart for grønt industriløft, som peker på syv områder der Norge kan ta en ledende posisjon globalt: havvind, hydrogen, batteri, CO2-håndtering, skog- og trenæringen og øvrig bioøkonomi, prosessindustri og maritim industri.
 • Lansert Norges første batteristrategi. Verdikjeden for batteriproduksjon har et stort potensiale og kan legge grunnlag for nye industrieventyr. Hvis Norge griper mulighetene kan den norske verdikjeden for batterier sysselsette flere titalls tusen personer og omsette for minst 90 milliarder kroner innen 2030. 
 • Lansert en mineralstrategi som skal få fart på mineralnæringen i Norge, og utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring. Metaller og mineraler er en forutsetning for å gjennomføre det grønne skiftet.  Norge har naturgitte fortrinn, kompetanse og teknologi i verdensklasse som gjør at vi har et stort potensial for økt verdiskaping innen mineralnæringen.
 • Tatt grep for å øke tempoet i den grønne omstillingen i næringslivet, med nye tiltak for å skape og beholde mer grønn aktivitet i Norge. Det er konkrete tiltak for å sikre raskere grønn omstilling, blant annet styrking av kapitalvirkemidler og statlige lån til flere grønne prosjekter.

En ny giv i industri- og næringspolitikken

Norge står overfor tre svært store oppgaver på 2020-tallet: Vi må øke sysselsettingen og få flere hundretusen nordmenn i jobb, vi må øke eksporten utenom olje og gass, og vi skal nå Norges klimamål for 2030. Tiden med høyresidens passive næringspolitikk er over. Arbeiderpartiet vil bruke statens verktøy aktivt – kapital, eierskap, regelverk, og offentlige anskaffelser – på måter som skaper nye næringsmuligheter og arbeidsplasser.

Norge og norsk industri har kanskje verdens beste forutsetninger for å lykkes med det grønne skiftet, men det krever større ambisjoner, høyere tempo og bedre gjennomføringsevne enn i dag. Arbeiderpartiet vil satse på et mer klimavennlig og bærekraftig næringsliv og begrense klimarisikoen for norsk økonomi. En rask og vellykket overgang til et bærekraftig næringsliv vil trygge arbeidsplasser og kreve at myndigheter, fagbevegelse og næringsliv utvikler et enda sterkere samarbeid.

I regjeringens veikart for grønt industriløft stakes det ut en retning for en grønn industrioffensiv. Målet er å skape verdier og lønnsomme prosjekter i hele landet, øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet, og kutte klimagassutslippene hurtig på veien om lavutslippsamfunnet.

Grønt industriløft 2.0

Det grønne skiftet endrer rammebetingelsene for hele det norske næringslivet. Allerede ser vi at de internasjonale markedene vi leverer til, etterspør varer og tjenester med null- eller lavutslipp. Dette skaper store muligheter for økt eksport for Norge på områder som energi, mineraler, mat, batteriteknologi, transport og grønn og blå bioøkonomi.

Den geopolitiske situasjonen har forandret seg siden veikartet for grønt industriløft ble lagt fram sommeren 2022. Etterspørselen etter produkter med grønne verdikjeder er større enn noen gang. Regjeringen vil derfor legge fram et oppdatert veikart høsten 2023, med et oppdatert og forsterket veikart for grønt industriløft. Her vil satsing på solindustri og ferdigvareindustri inkluderes som nye satsinger.

Det er først og fremst bedriftenes eget ansvar å utnytte markedsmulighetene i det grønne skiftet, men en aktiv næringspolitikk betyr at staten engasjerer seg gjennom en kraftfull verktøykasse. Slik sikrer vi økonomisk trygghet for fellesskapet og at vi også i fremtiden har råd til en god skole, helsetjenester i verdensklasse, en raus omsorg for våre eldste og gode sosiale ordninger for de svakeste i samfunnet vårt, uavhengig av hvor de bor eller hvor stor lommeboken deres er.

Forenkling for næringslivet

Arbeiderpartiet vil at Norge skal være et av verdens enkleste land å starte og drive egen bedrift i.

Regjeringen er i gang med et stort forenklingsprosjekt som skal spare norske bedrifter for 11 milliarder kroner i offentlig byråkrati frem mot 2025. 

Arbeidet skal forenkle hverdagen for bedriftene. Vi vil legge til rette for at næringslivet kan bruke tiden sin på å skape verdier og arbeidsplasser, ikke på å finne fram i det offentlige byråkratiet eller fylle ut skjemaer. Et vellykket forenklingsarbeid bidrar til å fremme effektiv ressursbruk, styrke konkurransekraften til norsk næringsliv og trygge arbeidsplasser.

Norge skal være et enkelt land å starte og drive egen bedrift. Arbeiderpartiet vil sette tydelige og ambisiøse mål for forenklingsarbeidet. Disse målene skal følges opp med konkrete tiltak, eksempelvis ved å styrke den digitale kompetansen i offentlig sektor og å ta i bruk nye elektroniske løsninger.

Mange bedrifter opplever støtteordningene i virkemiddelapparatet som lite tilgjengelige eller lite treffsikre. Arbeiderpartiet vil tilgjengeliggjøre og forenkle ordningene, for å sikre at flere og særlig små bedrifter skal kunne få støtte til innovasjon og skalering.

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for over 500 milliarder kroner årlig. Mange av disse anbudene er i dag så store at norske aktører ikke har mulighet til å delta i konkurransen. Arbeiderpartiet vil legge bedre til rette for at norske bedrifter kan vinne frem i konkurransen, eksempelvis ved å dele opp anbudene og sikre at andre faktorer enn pris vektlegges tyngre enn i dag.   

Er du enig med Arbeiderpartiet om Industri og næringspolitikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker