Industri og næringspolitikk

Arbeiderpartiet vil kutte utslipp, øke eksporten og få flere i jobb. Det krever at vi styrker den norske modellen og utnytter våre konkurransefortrinn gjennom en aktiv næringspolitikk som tar i bruk hele statens verktøykasse. 

Arbeiderpartiet vil:

 • Sikre norske bedrifter gode og forutsigbare rammebetingelser ved å holde orden i norsk økonomi, føre en ansvarlig skattepolitikk og stå opp for EØS-avtalen.
 • Føre en aktiv næringspolitikk, der det satses målrettet på områdene der Norge har spesielle forutsetninger for å lykkes. Staten skal bruke hele verktøykassen – statlig kapital, eierskap, regelverk, offentlige anskaffelser og mer til – for å legge til rette for nye næringer og arbeidsplasser.
 • Sikre at industrien får fagfolkene den trenger og at Norge fortsatt har fagarbeidere i verdensklasse. Derfor vil vi styrke, ikke svekke den norske modellen, satse på yrkesfagene, sikre læreplass til alle og gjennomføre en storstilt kompetansereform for etter- og videreutdanning.
 • Legge til rette for vekst og verdiskaping i hele landet, bl.a. ved å gjennomføre ambisiøse regionale planer som støtter opp under de ulike landsdelers fortrinn og som styrker regionenes muligheter for næringsutvikling og verdiskaping.
 • Sikre at ren fornybar energi skal bidra til at vi skaper framtidsrettede og trygge arbeidsplasser i Norge. Vi vil sørge for at norsk kraft fremdeles er et konkurransefortrinn for norsk industri.
 • Fornye og forsterke trepartssamarbeidet og gi det betydelig større samfunnsoppgaver og -ansvar innenfor områder som kompetanseutvikling, bærekraft og økt eksport.
 • Øke støtten til satsinger som karbonfangst- og lagring, havvind, hydrogen, batteriteknologi og grønn skipsfart, blant annet ved å gjennomføre en skattereform slik at det blir mer attraktivt å investere i klimavennlige næringer.
 • Styrke eksportfinansieringsordningene, for å sikre at norsk næringsliv i større grad har rammebetingelser for økt eksport som er konkurransedyktige internasjonalt.
 • Øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.
 • Satse på næringsutvikling knyttet til klimavennlig transport på områder som tungtransport og skipsfart.
 • Beskytte selskapsskattegrunnlaget bedre, hindre monopoldannelser og sørge for at flernasjonale selskaper betaler riktig skatt til Norge, også for bruken av kollektive goder.
 • Forenkle krav til rapportering fra næringslivet.
 • Videreføre CO2-kompensasjonsordningen for å sikre at bærekraftig industri ikke flytter ut av Norge.
 • Vurdere etablering av et hel- eller deleid statlig mineralselskap som kan bidra til langsiktig og bærekraftig utvikling av mineralnæringen.
 • Bevare selskapsskatten på 22 prosent gjennom neste Stortingsperiode.

Norge trenger en ny giv i industri- og næringspolitikken!

Norge står overfor tre svært store oppgaver på 2020-tallet: Vi må øke sysselsettingen og få flere hundretusen nordmenn i jobb, vi må øke eksporten utenom olje og gass og vi skal nå Norges klimamål for 2030.

På alle disse områdene er årene under Erna Solberg tapte år for omstilling og jobbskaping. Handelsoverskuddet har falt dramatisk, det er færre sysselsatte i industrien, og utslippene av klimagasser er knapt redusert. 

Nå trenger Norge nye krefter som vil bruke staten mer aktivt og som kan skape nye muligheter i tettere samarbeid med næringslivet. Arbeiderpartiet vil bruke statens verktøy – kapital, eierskap, regelverk, og offentlige anskaffelser – på måter som skaper nye næringsmuligheter og arbeidsplasser.

Næringsliv

Næringspolitikken skal bidra til å løse de store utfordringene i samfunnet. Norsk økonomi skal omstilles, og vi skal reise oss etter koronakrisen. Det vil kreve politisk lederskap og et tett samarbeid mellom staten, kommunene, fagbevegelsen og næringslivet.

Den norske samfunnsmodellen har vist at den kan sikre høy verdiskaping og trygge arbeidsplasser i hele landet. Den er også en modell for fremtiden. Partene i arbeidslivet må få et større ansvar, og Arbeiderpartiet ønsker et forsterket og mer avansert trepartssamarbeid. Samarbeidet må bli tettere, mer forpliktende og strategisk. Det må også utvides til nye områder, som en ambisiøs eksportstrategi for Norge og satsing på nye eksportnæringer som karbonfangst- og lagring, hydrogen, havvind, batteriteknologi og grønn skipsfart. Det krever tett samarbeid, felles retning og bedre tilrettelegging.

Grønn industripolitikk

Det grønne skiftet endrer rammebetingelsene for hele det norske næringslivet. Allerede ser vi at de internasjonale markedene vi leverer til, etterspør varer og tjenester med null- eller lavutslipp. Dette skaper store muligheter for økt eksport for Norge på områder som energi, mineraler, mat, batteriteknologi, transport og grønn og blå bioøkonomi. Arbeiderpartiet vil satse på et mer klimavennlig og bærekraftig næringsliv og begrense klimarisikoen for norsk økonomi. En rask og vellykket overgang til et bærekraftig næringsliv vil trygge arbeidsplasser og kreve at myndigheter, fagbevegelse og næringsliv utvikler et enda sterkere samarbeid.

Mange av klimaløsningene ligger i industrien. Olje- og gassindustrien, maritim industri og leverandørindustrien bygger nå Norges neste energieventyr. Karbonfangst og –lagring, hydrogen, havvind, batteriteknologi, bioøkonomi og grønn skipsfart er industriens klimaløsninger og kan bli nye store næringer for Norge. Norge er også en viktig aktør innenfor bioenergi og fôrproduksjon og har store muligheter for å øke verdiskapingen basert på våre bioressurser fra hav, jord og skog.

Industrien skaper store verdier og mange arbeidsplasser i Norge. Vi vil gi norsk industri en enda større plass i norsk arbeids- og næringsliv. Norge har mange fortrinn som gjør det mulig, blant annet rik tilgang på naturressurser, høy kompetanse og konkurransefortrinnene som ligger i den norske modellen.

Ambisjonen om å ta ressursene våre i bruk, både på land og i havet, skal kjennetegne norsk industripolitikk. Fremover må norsk industri få gode og langsiktige rammebetingelser.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Industri og næringspolitikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker