Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Arbeiderpartiet tar kampen for et seriøst og organisert arbeidsliv.

Slik vil vi forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet:

 • Utvikle Norgesmodellen for et seriøst arbeidsliv.
 • Øke organisasjonsgraden og styrke trepartssamarbeidet.
 • Etablere flere sentre mot arbeidslivskriminalitet (A-krimsentre), gjøre sentrene sterkere og mer operative og oppheve taushetsplikten mellom etatene.
 • Skjerpe strafferammen for grove brudd på arbeidslivsregler slik at de er på linje med strafferammen for annen organisert kriminalitet. 
 • Forsterke tilsynsmyndighetene og sørge for at politi og domstoler kan prioritere a-krimsaker.
 • Utarbeide nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser.
 • Fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser og forby innleie som fortrenger faste stillinger.
 • Gjeninnføre en kollektiv søksmålsrett for å forhindre ulovlig innleie.
 • Fornye og forsterke arbeidsmiljøloven.
 • Sikre lønnsgulv i utsatte bransjer.
 • Stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret ved å organisere ansatte som enkeltpersonforetak eller ulike driftsformer som plattformøkonomi og franchise.
 • Sørge for at arbeidsinnvandrere gis bedre opplæring i språk, sikkerhetskultur og kunnskap om den norske arbeidslivsmodellen, inkludert deres rettigheter og plikter som arbeidstakere.
 • Ha en egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.
 • Avvikle au-pair ordningen.

Hva er sosial dumping og arbeidslivskriminalitet?

Vi kaller det sosial dumping når arbeidstakere utsettes for alvorlige brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler, eller når de tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenliknet med hva norske arbeidstakere normalt tjener.

Arbeidslivskriminalitet kan bety bruk av ulovlig arbeidskraft, grov sosial dumping og tvangsarbeid, samt fiktiv fakturering, hvitvasking av kriminelt utbytte og kamuflering av straffbare handlinger i legal virksomhet.

Arbeiderpartiet vil ha en storrengjøring i arbeidslivet

Norsk arbeidsliv er generelt trygt, produktivt og godt organisert, og dette har også vært Norges fremste konkurransefortrinn. Men det utfordres likevel av useriøse aktører, svart arbeid og lav organisasjonsgrad. Og det undergraves av høyreregjeringen som stemmer imot forslag for et seriøst og organisert arbeidsliv, ikke tar tak i utfordringene i arbeidslivet, og som svekker arbeidstakernes rettigheter. 

De siste årene har arbeidslivskriminaliteten i Norge blitt grovere og mer omfattende og sammensatt. Vi vet at enkeltmennesker blir utsatt for grov utnyttelse og uverdige arbeidsforhold, og fellesskapet taper årlig milliarder i inntekter på grunn av unndragelse av skatter og avgifter. 

Arbeiderpartiet vil gjennomføre en storrengjøring i arbeidslivet. Norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for alle, og faste, hele stillinger skal forbli hovedregelen i norsk arbeidsliv. Sammen med en styrket fagbevegelse vil vi ta kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Vi vil at hele landet skal dekkes av arbeidslivskriminalitetssentre som skal gå etter bakmennene som styrer og tjener på denne alvorlige kriminaliteten. Vi vil styrke Arbeidstilsynet og samarbeidet mellom de viktigste etatene ved å gi økte ressurser og myndighet, og oppheve taushetsplikten mellom etatene. Strafferammen for arbeidslivskriminalitet må skjerpes slik at den er på linje med annen organisert kriminalitet.  

Offentlig sektor kjøper inn bygg, varer og tjenester for omlag 600 milliarder kroner i året, og har en enorm innkjøpsmakt. Dessverre ser vi stadig eksempler på store offentlige prosjekter med useriøse forhold og massiv bruk av innleie. Derfor vil vi at alle offentlige anskaffelser skal omfattes av strenge seriøsitetskrav, som gjør at seriøse bedrifter med faste ansatte, lærlinger og fagarbeidere ikke blir utkonkurrert av de useriøse. Mange Ap-styrte kommuner har gått foran med strenge krav og god kontroll. Vi ønsker å samle det beste av det beste, og utvikle en nasjonal standard ved offentlige anbud – «Norgesmodellen».

Høyreregjeringen gjorde situasjonen verre

Høyreregjeringen ble kritisert av Riksrevisjonen for å ha hatt en svak og lite avskrekkende innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet. 

Samtidig som arbeidslivskriminaliteten har blitt grovere og mer omfattende og sammensatt, ble Arbeidstilsynet utsatt for årlige budsjettkutt under høyreregjeringen. De har måttet kutte i antall ansatte, og har stadig færre kontroller. I tillegg har ikke politi og domstolsmyndigheter fått tilført nødvendige ressurser. Arbeiderpartiet vil sørge for at både kontrolletater, politi og domstoler får tilstrekkelig med ressurser til å avdekke og straffeforfølge arbeidslivskriminalitet. 

Vi vil aldri vinne kampen mot arbeidslivskriminalitet uten et organisert arbeidsliv. Likevel anerkjente høyreregjeringen det uorganiserte arbeidslivet. De gjorde det dyrere å være medlem av en fagforening og avskaffet den kollektive søksmålsretten. Arbeiderpartiet vil aktivt styrke det organiserte arbeidslivet, blant annet gjennom å doble fradraget for fagforeningskontingent og gjeninnføre kollektiv søksmålsrett. 

Høyreregjeringens innføring av generell adgang til midlertidige ansettelser åpnet for at flere arbeidstakere får en løsere tilknytning til arbeidslivet, og ga useriøse arbeidsgivere mer spillerom. Dette reverseres av Arbeiderpartiet i regjering. 

I 2018 fikk Arbeiderpartiet gjennomslag i Stortinget for å stramme inn på bruk av innleie for å sikre tryggere jobber, mer forutsigbarhet og mindre sosial dumping. Mens arbeidstakerne jublet, beskrev Erna Solberg dette som sitt største politiske nederlag dette halvåret.

Dette har vi gjort:

 • 2021

  Fremmet en rekke forslag for å styrke a-krimsentrene og de samarbeidende etatene, inkludert forslag om nødvendige lovendringer for å sikre at etatene kan samarbeide effektivt.

 • 2020

  Fikk gjennomslag for at det skal føres tilsyn med innleieregelverket. Dette var en viktig seier, men til tross for innstramminger og tilsyn er det fortsatt et problem at for mange arbeidsgivere bruker innleie som fortrenger faste ansettelser. Derfor har vi også fremmet forslag om ytterligere innstramminger i regelverket, inkludert å som et strakstiltak innføre forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og Vestfold. Disse forslagene har blitt nedstemt av regjeringspartiene.

 • 2020

  Fremmet forslag om skjerpede seriøsitetskrav ved offentlige anbud for å sikre at seriøse håndverksbedrifter med lærlinger, egne ansatte og fagarbeidere får konkurransefortrinn ved anbud, også under de såkalte «terskelverdiene» hvor det ikke stilles seriøsitetskrav i dag.

 • 2018

  Fikk gjennomslag for en kraftig innstramming i muligheten for bedrifter til å leie inn arbeidskraft. Virksomhetene må være bundet av landsomfattende tariffavtaler med fagforening med innstillingsrett for å kunne avtale innleie med de tillitsvalgte. Stortinget stemte også nei til Høyre, FrP og Venstres forslag om en ny og eksklusiv mulighet for bemanningsbyråene til å ansette personer midlertidig. Vi har også fått flertall for offentliggjøring av konkursryttere, og et forbud mot nulltimerskontrakter.

 • 2017

  Fremmet 31 forslag i Stortinget for et seriøst og organisert arbeidsliv. 30 av disse ble nedstemt.

 • 2017

  Fremmet 31 forslag i Stortinget for et seriøst og organisert arbeidsliv. 30 av disse ble nedstemt.

 • 2014

  Foreslo flere tiltak mot sosial dumping og kriminalitet i transportsektoren, blant annet juridisk, økonomisk og forsikringsmessig medansvar for oppdragsgiver (virksomheter) ved kjøp av transporttjenester, regionale verneombud for transportsektoren og økte krav til utstyr og kompetanse for sjåfører på vinterføre. Foreslo også å styrke informasjons- og holdningsarbeidet knyttet til sosial dumping i transport- og logistikkbransjen.

 • 2014

  Lanserte handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, blant annet for å styrke partenes rolle i arbeidslivet og stimulere til økt organisasjonsgrad blant arbeidsgivere og arbeidstakere, for eksempel ved å øke fagforeningsfradraget. Gikk også inn for å iverksette en kraftfull plan for å styrke og samordne offentlige kontrolletaters og politiets innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. 

 • 2014

  Foreslo flere tiltak mot sosial dumping og kriminalitet i transportsektoren, blant annet juridisk, økonomisk og forsikringsmessig medansvar for oppdragsgiver (virksomheter) ved kjøp av transporttjenester, regionale verneombud for transportsektoren og økte krav til utstyr og kompetanse for sjåfører på vinterføre. Foreslo også å styrke informasjons- og holdningsarbeidet knyttet til sosial dumping i transport- og logistikkbransjen.

 • 2014

  Lanserte handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, blant annet for å styrke partenes rolle i arbeidslivet og stimulere til økt organisasjonsgrad blant arbeidsgivere og arbeidstakere, for eksempel ved å øke fagforeningsfradraget. Gikk også inn for å iverksette en kraftfull plan for å styrke og samordne offentlige kontrolletaters og politiets innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

 • 2013

  Handlingsplan 3 mot sosial dumping, som styrket det organiserte arbeidslivet, ga mulige tiltak mot sosial dumping i skipsfarten og bransjeprogram for renholdsbransjen, utelivet og vegtransport. Styrket håndheving av arbeidsmiljøregelverket, økte strafferammer og presisering av straffeansvaret. Styrket samarbeid mellom offentlige etatr og utvidet HMS-ansvar i konsern- og franchisevirksomhet.

 • 2013

  Handlingsplan 3 mot sosial dumping, som styrket det organiserte arbeidslivet, ga mulige tiltak mot sosial dumping i skipsfarten og bransjeprogram for renholdsbransjen, utelivet og vegtransport. Styrket håndheving av arbeidsmiljøregelverket, økte strafferammer og presisering av straffeansvaret. Styrket samarbeid mellom offentlige etater og utvidet HMS-ansvar i konsern- og franchisevirksomhet.

 • 2008

  Lanserte Handlingsplan 2 mot sosial dumping, for å utrede solidaransvar, en mer effektiv allmenngjøringsordning og ID-kort i renholdsbransjen. Den gikk også inn for å innføre regionale verneombud i tjenestebransjer, sikre rett til yrkesskadeforsikring og øke informasjon fra Arbeidstilsynet.

 • 2008

  Lanserte Handlingsplan 2 mot sosial dumping, for å utrede solidaransvar, en mer effektiv allmenngjøringsordning og id-kort i renholdsbransjen. Den gikk også inn for å innføre regionale verneombud i tjenestebransjer, sikre rett til yrkesskadeforsikring og øke informasjon fra Arbeidstilsynet.

 • 2006

  Lanserte Handlingsplan 1 mot sosial dumping, som innebar en styrking av Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, forbedret ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler, kom med krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anbudsprosesse og tiltak mot sosial dumping i kystfarten of landbruket. Den la også til grunne for en bedre samordnet innsats fra statlige etater mot sosial dumping, svart arbeid og økonomisk kriminalitet. 

 • 2006

  Lanserte Handlingsplan 1 mot sosial dumping, som innebar en styrking av Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, forbedret ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler, kom med krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anbudsprosesse og tiltak mot sosial dumping i kystfarten of landbruket. Den la også til grunne for en bedre samordnet innsats fra statlige etater mot sosial dumping, svart arbeid og økonomisk kriminalitet.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker