Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Arbeiderpartiet tar kampen for et seriøst og organisert arbeidsliv.

Dette har vi gjort for å forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet:

 • Styrket retten til heltid.
 • Begrenset adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter og styrket de innleides rettigheter. 
 • Gjeninnført kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie.
 • Utarbeider nasjonale seriøsitetskrav (Norgesmodellen) for alle offentlige anskaffelser.
 • Doblet fagforeningsfradraget for å øke organisasjonsgraden og styrke trepartssamarbeidet.
 • Styrket Arbeidstilsynet.
 • Innført forbud mot innleie i byggebransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
 • Klargjort regelverket rundt arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet.
 • Utarbeidet en egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.
 • Vi har fjernet den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og styrker arbeidsmiljøloven.
 • Vi innfører en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser, slik at seriøse bedrifter med faste ansatte, lærlinger og fagarbeidere ikke blir utkonkurrert av de useriøse.

Hva er sosial dumping og arbeidslivskriminalitet?

Vi kaller det sosial dumping når arbeidstakere utsettes for alvorlige brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler, eller når de tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenliknet med hva norske arbeidstakere normalt tjener.

Arbeidslivskriminalitet kan bety bruk av ulovlig arbeidskraft, grov sosial dumping og tvangsarbeid, samt fiktiv fakturering, hvitvasking av kriminelt utbytte og kamuflering av straffbare handlinger i legal virksomhet.

Storrengjøring i arbeidslivet

Norsk arbeidsliv er generelt trygt, produktivt og godt organisert, og dette har også vært Norges fremste konkurransefortrinn. Men det utfordres likevel av useriøse aktører, svart arbeid og lav organisasjonsgrad. Dette ble undergravet av høyreregjeringen som i sin tid stemte imot forslag for et seriøst og organisert arbeidsliv. De tok ikke tak i utfordringene i arbeidslivet, og svekket arbeidstakernes rettigheter. 

De siste årene har arbeidslivskriminaliteten i Norge blitt grovere og mer omfattende og sammensatt. Vi vet at enkeltmennesker blir utsatt for grov utnyttelse og uverdige arbeidsforhold, og fellesskapet taper årlig milliarder i inntekter på grunn av unndragelse av skatter og avgifter. 

Arbeiderpartiet har derfor begynt på en storrengjøring i arbeidslivet. Norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for alle, og faste, hele stillinger skal forbli hovedregelen i norsk arbeidsliv. Sammen med en styrket fagbevegelse vil vi ta kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Offentlig sektor kjøper inn bygg, varer og tjenester for omtrent 600 milliarder kroner i året, og har en enorm innkjøpsmakt. Dessverre har vi sett eksempler på store offentlige prosjekter med useriøse forhold og massiv bruk av innleie. Derfor vil vi at alle offentlige anskaffelser skal omfattes av strenge seriøsitetskrav, som gjør at seriøse bedrifter ikke blir utkonkurrert av de useriøse. Vi ønsker å samle det beste av det beste, og er godt i gang med å utvikle en nasjonal standard ved offentlige anbud – «Norgesmodellen».

Innleie av arbeidskraft

Arbeiderpartiet vil stanse innleie som fortrenger faste ansettelser. Innleie øker risikoen for å bli utsatt for dårlige arbeidsvilkår og sosial dumping. 

Utviklingen i byggebransjen gikk i lang tid i gal retning. Antallet ansatte i byggefirmaer ble redusert, og byggeprosjektene ble fylt opp med leiearbeidere. Mange steder har innleie blitt regelen heller enn unntaket. Organisasjonsgraden er faretruende lav, i bygg- og anleggsbransjen i Oslo anslås den å være nær ti prosent. 

Bemanningsselskapene utviklet seg til å bli de største arbeidsgiverne på mange byggeplasser. Slik innleie fortrenger fast ansatte, gir usikre arbeidsforhold, og fortrenger opplæringsbedrifter som driver fagopplæring og tar samfunnsansvar.

Innleide arbeidere har dessuten større risiko for skader og dødsfall i en bransje med allerede høy risiko.

Det var en viktig seier for Arbeiderpartiet da vi i 2018 fikk med flertallet på Stortinget på å stramme kraftig inn på muligheten til innleie, mot Høyre, Frp og Venstres stemmer. Til tross for at arbeidstakerne jublet, beskrev Erna Solberg dette som sitt største politiske nederlag dette halvåret. Til tross for innstramminger er det imidlertid fortsatt et problem at for mange arbeidsgivere bruker innleie på en måte som fortrenger faste ansettelser. Derfor mente vi det er nødvendig med ytterligere begrensninger. 

Siden Arbeiderpartiet kom i regjering har vi endret regelverket slik at innleie kun tillates ved rene vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i virksomheter bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. I praksis betyr dette at vi vil forby innleie som fortrenger faste ansettelser. 

Siden utfordringen har vært spesielt stor i byggebransjen i Osloområdet har vi innført et totalforbud mot innleie i byggebransjen i området rundt Oslofjorden. 

I tillegg til dette har vi styrket arbeidstilsynet for å kunne føre tilsyn med de nye reglene og sikre etterlevelse. Vi har også gjeninnført kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie. Dette innebærer at det ikke lenger er slik at det bare er de som selv rammes direkte av brudd på innleiereglene som kan gå til sak mot egen arbeidsgiver. Fagforeningene kan nå ta saken på deres vegne.

Dette har vi gjort:

 • 2021

  Fremmet en rekke forslag for å styrke a-krimsentrene og de samarbeidende etatene, inkludert forslag om nødvendige lovendringer for å sikre at etatene kan samarbeide effektivt.

 • 2020

  Fikk gjennomslag for at det skal føres tilsyn med innleieregelverket. Dette var en viktig seier, men til tross for innstramminger og tilsyn er det fortsatt et problem at for mange arbeidsgivere bruker innleie som fortrenger faste ansettelser. Derfor har vi også fremmet forslag om ytterligere innstramminger i regelverket, inkludert å som et strakstiltak innføre forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og Vestfold. Disse forslagene har blitt nedstemt av regjeringspartiene.

 • 2018

  Fikk gjennomslag for en kraftig innstramming i muligheten for bedrifter til å leie inn arbeidskraft. Virksomhetene må være bundet av landsomfattende tariffavtaler med fagforening med innstillingsrett for å kunne avtale innleie med de tillitsvalgte. Stortinget stemte også nei til Høyre, FrP og Venstres forslag om en ny og eksklusiv mulighet for bemanningsbyråene til å ansette personer midlertidig. Vi har også fått flertall for offentliggjøring av konkursryttere, og et forbud mot nulltimerskontrakter.

 • 2017

  Fremmet 31 forslag i Stortinget for et seriøst og organisert arbeidsliv. 30 av disse ble nedstemt.

 • 2014

  Foreslo flere tiltak mot sosial dumping og kriminalitet i transportsektoren, blant annet juridisk, økonomisk og forsikringsmessig medansvar for oppdragsgiver (virksomheter) ved kjøp av transporttjenester, regionale verneombud for transportsektoren og økte krav til utstyr og kompetanse for sjåfører på vinterføre. Foreslo også å styrke informasjons- og holdningsarbeidet knyttet til sosial dumping i transport- og logistikkbransjen.

 • 2014

  Lanserte handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, blant annet for å styrke partenes rolle i arbeidslivet og stimulere til økt organisasjonsgrad blant arbeidsgivere og arbeidstakere, for eksempel ved å øke fagforeningsfradraget. Gikk også inn for å iverksette en kraftfull plan for å styrke og samordne offentlige kontrolletaters og politiets innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

 • 2008

  Lanserte Handlingsplan 2 mot sosial dumping, for å utrede solidaransvar, en mer effektiv allmenngjøringsordning og ID-kort i renholdsbransjen. Den gikk også inn for å innføre regionale verneombud i tjenestebransjer, sikre rett til yrkesskadeforsikring og øke informasjon fra Arbeidstilsynet.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker