Klima

En rettferdig klimapolitikk


Vi vil ta klimaendringene på alvor ved å:

 • Kutte 55 prosent av de norske klimagassutslippene målt mot 1990 innen 2030, som del av våre forsterkede mål under Parisavtalen.
 • I 2050 skal Norge være karbonnøytralt. Altså at vi fra da av ikke produserer større utslipp enn de som fanges opp igjen, enten gjennom naturlige eller industrielle prosesser.
 • Øke støtten til satsinger som karbonfangst- og lagring, havvind, hydrogen og grønn skipsfart, blant annet gjennom å gjennomføre en skattereform slik at det blir mer attraktivt å investere i klimavennlige næringer.
 • Gjøre det dyrere å forurense ved å øke CO2-avgiften med 10 prosent årlig frem til 2030, med unntak for bensin og diesel, der avgiften skal økes med 5 prosent årlig frem til 2025.
 • Ha konkrete mål for utslippskutt for hver enkeltsektor og næring i Norge. Målene skal utvikles i samarbeid med berørte næringer og følge det felles klassifiseringssystemet som nå utvikles i Europa. Det skal etableres et system for jevnlig og forpliktende oppfølging av tiltak og måloppnåelse.
 • Satse på nye, grønne verdikjeder gjennom sektoroverskridende satsinger på områder som karbonfangst- -lagring og -bruk, og produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen.
 • Starte fullskala prosjekter for karbonfangst- og lagring (CCS) både i sementproduksjonen i Brevik og i avfallsforbrenningen på Klemetsrud og samtidig utvikle et transportanlegg med tre skip og lagringsanlegg med to brønner i Nordsjøen.
 • Videreføre regnskogsatsingen på et høyt nivå. Bevaring av regnskog gir gode resultater både fra et klima- og et utviklingsperspektiv.
 • Vektlegge klima og naturhensyn sterkere i offentlige anskaffelser, og bruke anskaffelser systematisk for å få frem nye klimateknologier i større omfang.
 • Gjøre større bruk av det statlige eierskapet til å fremme målsetninger knyttet til klima og natur.
 • Øke andelen offentlige forskningsmidler som brukes på klima og natur, vesentlig.
 • Opprette et nasjonalt råd for rettferdig omstilling for arbeidslivet der partene i arbeidslivet har en sentral rolle.
 • Ta større hensyn til fordelingsprofil i utforming av klima- og miljøpolitikken, og utrede hvordan næringer som forurenser mest, og personer som har størst betalingsevne, kan bidra mer enn i dag.
 • Ha en egen Nordsjøplan som ser utbygging av havvind og hydrogenmulighetene i sammenheng med elektrifiseringen av olje- og gassinstallasjoner, fiskeri og havbruk, mineraler og utvikling av Nordsjøen som sentrallager for karbon.

Klimabudsjett med konkrete tiltak for utslippskutt og grønn verdiskaping

Når politiske beslutninger skal fattes, må det være like naturlig å redegjøre for klimamessige konsekvenser som økonomiske. I alle store politiske saker må vi altså spørre oss: består vi klimatesten?

Sammen med våre forslag til statsbudsjett legger vi også fram et eget klimautslippsbudsjett. Ansvarlige partier må kunne vise hvordan Norge skal kutte nok utslipp til å nå klimamålene våre, på samme måte som partiene viser hvordan de vil hente inn og fordele inntekter til fellesskapet.

Vi skal kutte mer enn vi tidligere la til grunn; altså – 55% i hele økonomien og for alle typer utslipp. Vårt klimabudsjett må sees i sammenheng med vår industri- og næringspolitikk, vår transportpolitikk, vår kommunepolitikk, vår landbrukspolitikk og vår skatte- og fordelingspolitikk. 

Budsjettet for 2021 spiller en avgjørende rolle for målbildet i 2050. Det vi kommer raskt i gang med nå vil gjøre det lettere å nå våre mål i tide på en måte der Norge fortsatt er et samfunn med høy tillit, sterk velferdsstat og små forskjeller.

Tallene for utslippskutt i Arbeiderpartiets klimabudsjett er basert på konkrete tiltak utredet og foreslått i Klimakur 2030. 

Hovedmålet vi setter oss er 55 % innen 2030. Basert på Klima- og miljødepartementets beregninger utgjør 55 % utslippsreduksjon 33 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021 – 2030. 

I vårt klimabudsjett foreslår vi å kutte 34,29 millioner tonn samlet over tiårsperioden:

 • Veigående transport: 11,12 mill tonn
 • Sjøfart, fiske og havbruk: 5,99 mill tonn
 • Ikke-veigående maskiner og annen transport: 4,82 mill tonn
 • Jordbruk: 5 mill tonn
 • CCS: 1,82 mill tonn
 • Industri: 2,15 mill tonn
 • Andre tiltak: 3,39 mill tonn

Menneskeskapte klimaendringer og global oppvarming er den mest alvorlige trusselen mot livsgrunnlaget på jorda. Denne erkjennelsen brer seg nå i stadig flere land, i næringslivet, og hos investorer, arbeidstakere og forbrukere. Energi- og teknologinasjonen Norge må ta sin del av ansvaret for at verden skal nå sine klimamål i tide. Innen 2030 må verden mer enn halvere utslippene av klimagasser. I 2050 må verden være karbonnøytral, altså må vi ikke slippe ut mer klimagass en vi klarer å binde gjennom naturlige eller industrielle prosesser. 

Rettferdig klimapolitikk

Veien til nullutslippsfremtiden går gjennom ny-industrialisering og en rettferdig rødgrønn klimapolitikk. For Arbeiderpartiet er en vellykket klimapolitikk en politikk som er skapende, rettferdig og som favner bredt. Vårt utgangspunkt er å oppnå en rettferdig omstilling gjennom å videreutvikle dagens industri, med kompetansen og erfaringene til våre arbeidsfolk i front. Det handler om å skape verdier på en måte som får folk til å føle seg verdifulle på veien, og trygge på at de er en viktig del av løsningen. Den går også gjennom å løfte fram nye, smarte løsninger på hvordan vi bor, hvordan vi reiser og hva vi lever av. Ingen skal stå igjen alene – alle skal med.

Arbeiderpartiet legger Norges klimamål til grunn. Vi vil ta ansvar for å gjøre samfunnet og økonomien bærekraftig. Derfor står Arbeiderpartiet sammen med resten av arbeiderbevegelsen når vi sier at Norge må forplikte seg å kutte 55% av sine klimagasser i forhold til 1990 innen 2030. Det er det samme målet som EU-kommisjonen jobber for å få endelig vedtatt i EU. Dette må gjelde hele økonomien, alle sektorer og alle klimagasser. Det blir ikke enkelt, men det er mulig: ny teknologi og nye løsninger kommer raskt og vil gjøre det mindre krevende å legge om adferden vår. At så mange verden rundt nå jobber mot samme mål vil bidra til at de nye løsningene vil bli funnet fortere enn hva vi kunne tillate oss å tro for bare få år siden.

I alle samfunnssektorer jobbes det nå for å erstatte fossilt med fornybart, og bruk og kast med gjenbruk og sirkulære løsninger. Arbeiderpartiet vil bruke det offentliges muskler til å akselerere denne utviklingen, men samtidig til å sikre at den er sosialt og geografisk rettferdig: alle må få mulighet til å ta klimavennlige valg, uavhengig av økonomi eller bosted. De som forurenser mest og har mest ressurser, må også bære den tyngste byrden. De som rammes av klimaendringer, skal få mer støtte av fellesskapet. Målet er at det i størst mulig grad skal være slik at det som er bra for klimaet, også lønner seg for den enkelte i hverdagen.

Skape jobber og kutte utslipp

Klimapolitikken vår er sektorovergripende. Den henger sammen med industri, kunnskap og utdanning, helse, utenriks, arbeid og velferd, transport og infrastruktur. Deleøkonomi, økt verdiskaping innen immaterielle verdier og endret forbrukeratferd vil bidra til å forme fremtidens forretningsmodeller og samfunnsstrukturer. Å skape jobber gjennom å kutte utslipp og bygge videre på tilliten i det norske samfunnet er god Arbeiderpartipolitikk. En ekte grønn utvikling handler om å utvikle det som eksisterer i dag, og skape trygge jobber for fremtiden samtidig som vi kutter utslipp. 

Markedene vi eksporterer til, er i rask endring. Det vil være en økende etterspørsel etter det vi i Norge kan produsere mer av, og mindre etterspørsel etter det vi har levd høyt på til nå. Å være konkurransedyktig i fremtiden krever at man forstår denne endringen. Det krever målrettede grep for å ny-industrialisere Norge inn i en fornybar, sirkulær og bærekraftig fremtid. Norge trenger en aktiv og retningsgivende næringspolitikk som stimulerer til grønn verdiskaping, som kutter utslipp og som skaper jobber. Vårt prosjekt handler om å skape en verden uten utslipp, bygge nye arbeidsplasser for fremtiden og få folk til å føle seg verdifulle gjennom en trygg velferdsstat som er der når du trenger den.

Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen er den fremste garantisten for en slik politikk.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Klima?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker