Klima

Norge skal bli et lavutslippssamfunn.


Vi vil ta klimaendringene på alvor:

 • Følge opp Parisavtalen. Vi har endelig en bindende, internasjonal klimaavtale som forplikter alle land. Vi mener at Norge må bidra til å kutte utslippene av klimagasser både nasjonalt og internasjonalt.
 • Føre en klimapolitikk som virker – og som gir faktiske utslippskutt. Vi vil satse på fire områder med store utslipp, men også stort potensiale for utslippskutt: klimavennlig veitransportbiodrivstoffklimavennlig skipsfart og karbonfangst- og lagring.
 • Nå Paris-målet om 40 prosent utslippskutt i 2030 sammenlignet med 1990, sammen med EU.
 • Kutte utslippene med 43 prosent sammenlignet med 2005 i fastlandsindustrien og petroleumsindustrien gjennom kvotesystemet.
 • Kutte utslipp utenfor kvotesystemet med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005. Spesielt innen transport, jordbruk, avfall og bygg.
 • Bruke Enova til å legge til rette for å kutte klimagassutslipp.
 • Øke Enova-fondet for klimateknologi, fornybar energi og energiomlegging til 100 milliarder.
 • Videreføre regnskogsatsingen på et høyt nivå. Bevaring av regnskog gir gode resultater både fra et klima- og et utviklingsperspektiv.

Utslippskutt i veitransport

Vi ønsker å kutte utslippene fra transport ved å satse på nullutslippsteknologi og bærekraftig biodrivstoff. Transportsektoren står for 15,5 millioner tonn CO2-utslipp, som utgjør 30 prosent av norske utslipp. Dette er godt over halvparten av Norges utslipp utenfor EUs kvotesystem.

Vi vil ha mer miljøvennlige bilavgifter.

Vi anser det viktig å etablere et CO2-fond for transport i næringslivet, for å bidra til å kutte utslipp fra lastebiler. Vi vurderer også å innlemme varebiler, anleggsmaskiner, sjøfart innenlands og fiskefartøyer i CO2-fondet. Det skal også i større grad satses på ladestasjoner for elbiler og fyllestasjoner for hydrogenbiler og andre nullutslippsbiler.

Utslippskutt gjennom biodrivstoff

Tilgang på nok bærekraftig biodrivstoff i markedet er i dag en vesentlig barriere. Arbeiderpartiet vil derfor legge til rette for produksjon av bærekraftig biodrivstoff i Norge.

Utslippskutt gjennom klimavennlig skipsfart

Skipsfart står for nærmere en femtedel av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor. Etablering av landstrøm i de store havnene, og i andre havner hvor landstrøm kan bidra til å kutte utslipp, er vesentlig, det skal satses på elektriske ferger.

Utslippskutt gjennom karbonfangst og -lagring

Karbonfangst og -lagring (CCS) er en betingelse for å nå klimamålene. CCS er en viktig teknologi som kan bidra til store utslippskutt både i Norge og i verden. 

Norge kan ta en ledende rolle i teknologiutviklingen (CCS), og vil derfor prioritere et program for fullskala CCS. Vi vil undersøke mulighetene, og sette i gang med å finne lagringsplass for CO2 i Nordsjøen.

Dette skiller oss fra Høyre/FrP-regjeringen

 • Klimaforliket

  Det har gjennom klimaforliket i Stortinget blitt vedtatt mål for klimapolitikken og tiltak for hvordan vi skal nå målene.

  Arbeiderpartiet vil følge opp klimaforliket og stemte i juni 2016 for et karbonnøytralt Norge i 2030. Det betyr at Norge skal kutte utslippene med 40 prosent innen 2030 og kjøpe klimakvoter for resten av utslippene.

  Høyre/FrP-regjeringen vil ikke følge opp klimaforliket fra Stortinget, hvor alle partiene unntatt FrP ble enige om at Norge skulle være karbonnøytralt i 2030 hvis vi fikk en internasjonal klimaavtalen.

 • Utslippskutt

  Norge må bidra til å kutte utslippene av klimagasser

  Arbeiderpartiet mener det haster hvis vi skal klare å nå målene i Parisavtalen, og vi la frem over 40 forslag til klimatiltak i februar 2016.

  Høyre/FrP-regjeringen vil vente til EU er blitt enige seg imellom om utslippskutt

Valget 2017

Vi vil ha en ny regjering i 2017. Vil du?

Jeg vil støtte valgkampen
Personvernregler

For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Klima?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!