Klima

Vi trenger en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

Vi skal dette innen klima:

 • Kutte 55 prosent av de norske klimagassutslippene målt mot 1990 innen 2030, som en del av våre forsterkede mål under Parisavtalen. Denne forpliktelsen gjelder hele økonomien og alle sektorer og klimagasser. Norge skal oppfylle denne forpliktelsen i samarbeid med EU i tråd med klimaavtalen mellom Norge, EU og Island. I 2050 skal Norge være karbonnøytralt.
 • Lagt fram klimastatus og plan "Grønn bok 1" sammen med statsbudsjettet for 2023. Planen redegjør for utslippseffekten av statsbudsjettet og presenterer et styringssystem for hvordan vi når klimamålet for 2030. Formålet med å legge fram denne planen er å koble utslippsbudsjett inn sammen med statsbudsjettet. Slik skal vi styre mer effektivt mot klimamålene i 2030.
 • Norge skal ha klimautslippsbudsjetter for hele økonomien, i tillegg til naturbudsjetter, som vil gjøre det lettere å sette mer pris på naturen og kutte utslipp raskere.
 • Øke CO2-avgiften frem mot 2030 slik at Norges klimamål nås. Økningen skal skje gradvis. Effekten på bensin- og dieselprisene skal reduseres og veibruksavgiften geografisk differensieres for å sikre at utslippskutt fra transport er sosialt og geografisk rettferdig. Dette skal sikre at effekten på pumpeprisen blir begrenset.
 • Ha konkrete mål for utslippskutt for hver enkeltsektor og næring i Norge. Målene skal utvikles i samarbeid med berørte næringer og følge det felles klassifiseringssystemet som nå utvikles i Europa. Det skal etableres et system for jevnlig og forpliktende oppfølging av tiltak og måloppnåelse.
 • Øke støtten til satsinger som karbonfangst- og lagring, havvind, hydrogen og grønn skipsfart, blant annet gjennom å gjennomføre en skattereform slik at det blir mer attraktivt å investere i klimavennlige næringer.
 • Styrke Enova for å sikre nødvendig økonomisk støtte og rådgivning til bedrifter og privatpersoner som ønsker å ta i bruk klimavennlige løsninger, samt støtte opp under teknologiutvikling som bidrar til lavere utslipp.
 • Satse på nye, grønne verdikjeder gjennom sektoroverskridende satsinger på områder som karbonfangst- -lagring og -bruk, og produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen.
 • Starte fullskala prosjekter for karbonfangst- og lagring (CCS) både i sementproduksjonen i Brevik og i avfallsforbrenningen på Klemetsrud og samtidig utvikle et transportanlegg med tre skip og lagringsanlegg med to brønner i Nordsjøen.
 • Videreføre regnskogsatsingen på et høyt nivå. Bevaring av regnskog gir gode resultater både fra et klima- og et utviklingsperspektiv.
 • Vektlegge klima og naturhensyn sterkere i offentlige anskaffelser, og bruke anskaffelser systematisk for å få frem nye klimateknologier i større omfang.
 • Gjøre større bruk av det statlige eierskapet til å fremme målsetninger knyttet til klima og natur.
 • Øke andelen offentlige forskningsmidler som brukes på klima og natur, vesentlig.
 • Opprette et nasjonalt råd for rettferdig omstilling for arbeidslivet der partene i arbeidslivet har en sentral rolle.
 • Ta større hensyn til fordelingsprofil i utforming av klima- og miljøpolitikken, og utrede hvordan næringer som forurenser mest, og personer som har størst betalingsevne, kan bidra mer enn i dag.
 • Ha en egen Nordsjøplan som ser utbygging av havvind og hydrogenmulighetene i sammenheng med elektrifiseringen av olje- og gassinstallasjoner, fiskeri og havbruk, mineraler og utvikling av Nordsjøen som sentrallager for karbon.
 • Gjøre miljørapportering lettere for norske bedrifter gjennom å legge til rette for bedre og mer tilgjengelig informasjon om rapportering i tråd med EUs kriterier for bærekraftig virksomhet.
 • Vi har bevilget mer penger til klimasatsing og bioøkonomi knyttet til jordbruk, skogbruk og havbruk.
 • Vi gjør elbilpolitikken mer rettferdig ved å gjøre det mulig å lade flere steder i landet der dette ikke har vært mulig tidligere.
 • I statsbudsjettet for 2023 bidrar vi til at større skogarealer vernes ved å øke midlene som brukes til å erstatte skogeier for frivillig vern av skog.
 • Styrking av Klimasats, støtteordningen for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Klima og natur: Rammen rundt all annen politikk

Menneskeskapte klimaendringer og tap av natur er den mest alvorlige trusselen mot livsgrunnlaget på jorda. Derfor trenger vi en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber på en rettferdig måte.  I fremtiden vil de tryggeste arbeidsplassene være natur- og klimavennlige. Norge har de beste forutsetningene for å bygge ny, klimavennlig industri basert på ren, norsk energi. Natur- og klimapolitikk må bli en ramme rundt all annen politikk. 

Når politiske beslutninger skal fattes, må det være like naturlig å redegjøre for klimamessige konsekvenser som økonomiske. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Klima?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker