Klima

Norge skal bli et lavutslippssamfunn.


Vi vil ta klimaendringene på alvor ved å:

 • Følge opp Parisavtalen. Vi har endelig en bindende, internasjonal klimaavtale som forplikter alle land. Vi mener at Norge må bidra til å kutte utslippene av klimagasser både nasjonalt og internasjonalt.
 • Føre en klimapolitikk som virker – og som gir faktiske utslippskutt. Vi vil satse på fire områder med store utslipp, men også stort potensiale for utslippskutt: klimavennlig veitransportbiodrivstoffklimavennlig skipsfart og karbonfangst- og lagring.
 • Nå målet om 45 prosent utslippskutt i 2030 sammenlignet med 1990, sammen med EU. Målet er karbonnøytralitet fra 2050, altså at vi fra da av ikke produserer større utslipp enn de som fanges opp igjen, enten gjennom naturlige eller industrielle prosesser.
 • Bruke Enova til å legge til rette for å kutte klimagassutslipp, og øke Enova-fondet for klimateknologi, fornybar energi og energiomlegging til 100 milliarder.
 • Øke miljøteknologiordningen til 1 milliard kroner, slik at norsk industri og næringsliv kan kutte utslipp og skape nye arbeidsplasser.
 • Videreføre regnskogsatsingen på et høyt nivå. Bevaring av regnskog gir gode resultater både fra et klima- og et utviklingsperspektiv.
 • Ha en egen Nordsjøplan som ser utbygging av havvind og hydrogenmulighetene i sammenheng med elektrifiseringen av olje- og gassinstallasjoner, fiskeri og havbruk, mineraler og utvikling av Nordsjøen som sentrallager for karbon.

Arbeiderpartiet mener at vi skal gjøre det vi lærte av Gro Harlem Brundtland, da hun var verdens miljøsjef på starten av 1990-tallet – vi skal tenke globalt og handle lokalt. For å nå målet om et nullutslippssamfunn i 2050 og det nasjonale målet om 40 prosent utslippskutt innen 2030, må innsatsen i klimapolitikken styrkes både innenlands og utenlands. 

Arbeiderpartiet vil ta klimapolitikken hjem, føre en offensiv politikk for å få ned utslippene, gjøre lufta renere og investere i nye grønne arbeidsplasser i Norge.

Fram mot 2050 skal vi legge til rette for en storstilt dreining mot et samfunn basert på økt bærekraft, ny teknologi og fornybar energi.Vi mener at klimapolitikk også er næringspolitikk. Vi må satse på ny, klimavennlig teknologi som kan skape nye arbeidsplasser over hele landet. 

For å få til en overgang til nullutslippssamfunnet i Norge vil Arbeiderpartiet:

 • ta klimapolitikken hjem.
 • føre en offensiv politikk for å få ned utslippene.
 • investere i ny teknologi og nye arbeidsplasser i Norge.

Vi trenger et nasjonalt klimaregnskap

Når politiske beslutninger skal fattes, må det være like naturlig å redegjøre for klimamessige konsekvenser som økonomiske. I alle store politiske saker må vi altså spørre oss: består vi klimatesten?

Sammen med våre forslag til statsbudsjett legger vi også fram et eget klimautslippsbudsjett. I 2019 må ansvarlige partier kunne vise hvordan Norge skal kutte nok utslipp til å nå klimamålene våre, på samme måte som partiene viser hvordan de vil hente inn og fordele inntekter til fellesskapet.

Arbeiderpartiets alternative budsjett (les om klimautslippsbudsjettet fra side 45 i budsjettet)

Miljøteknologiordningen

Arbeiderpartiet vil legge til rette for at det utvikles, testes og implementeres teknologi som kan ta oss inn i lavutslippssamfunnet på en måte som utvikler næringer og skaper arbeidsplasser. 

Norge har gode forutsetninger for å bli en viktig leverandør av miljøteknologiske løsninger. Høyreregjeringen har valgt å bare videreføre dagens nivå. Mens Arbeiderpartiet vil ha en kraftfull styrking av miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge og inkludere en målrettet satsing på havbasert fornybar energi. Ordningen bidrar til utvikling av demonstrasjonsog pilotanlegg av teknologi som er nær kommersialisering.

Vi må tenke klimarisiko i alt vi gjør

Økt nedbør og ekstremvær gir mer flom og ras, skade på infrastruktur og bygninger og økt press på vann- og avløpssystemet. Vi må tilpasse oss endringene, og forebygge framfor å reparere.

Norge må ta den internasjonale ledertrøya på karbonfangst og -lagring

Karbonfangst og -lagring (CCS) er en betingelse for å nå både de norske og de internasjonale klimamålene. CCS er en viktig teknologi som kan bidra til store utslippskutt både i Norge og i verden. 

Norge har unike muligheter for å lagre CO2 under havbunnen på norsk sokkel. Nordsjøen vil kunne bli et sentrallager for hele Europa. Slik kan vi også utnytte både folk og utstyr vi allerede har i Nordsjøen. Vi er bekymret for at høyreregjeringen somler og stadig har kommet med utsettelser på CO2-fangst.

Utslippskutt i veitransport

Vi ønsker å kutte utslippene fra transport ved å satse på nullutslippsteknologi og bærekraftig biodrivstoff. Transportsektoren står for 15,5 millioner tonn CO2-utslipp, som utgjør 30 prosent av norske utslipp. Dette er godt over halvparten av Norges utslipp utenfor EUs kvotesystem.

Vi vil ha mer miljøvennlige bilavgifter.

Vi anser det viktig å etablere et CO2-fond for transport i næringslivet, for å bidra til å kutte utslipp fra lastebiler. Vi vurderer også å innlemme varebiler, anleggsmaskiner, sjøfart innenlands og fiskefartøyer i CO2-fondet. Det skal også i større grad satses på ladestasjoner for elbiler og fyllestasjoner for hydrogenbiler og andre nullutslippsbiler.

Utslippskutt gjennom biodrivstoff

Tilgang på nok bærekraftig biodrivstoff i markedet er i dag en vesentlig barriere. Arbeiderpartiet vil derfor legge til rette for produksjon av bærekraftig biodrivstoff i Norge.

Utslippskutt gjennom klimavennlig skipsfart

Skipsfart står for nærmere en femtedel av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor. Etablering av landstrøm i de store havnene, og i andre havner hvor landstrøm kan bidra til å kutte utslipp, er vesentlig, det skal satses på elektriske ferger.

Kommunenes rolle i klimaarbeidet

Kommunene har en nøkkelrolle i arbeidet med omstilling til lavutslippssamfunnet og en sirkulær økonomi. De kan

 • legge hele verdikjeden og livssyklusvurderingen til grunn for miljøvektingen i offentlige innkjøp.
 • sikre fossilfrie byggeplasser.
 • sørge for økt bruk av gjenbrukte materialer og massiv tre i bygg.
 • styrke satsingen på bymiljøpakker og kollektivsatsing.
 • rulle ut ladeinfrastruktur.
 • ha arealforvaltning som sikrer bærekraftig forvaltning av naturen som binder jordsmonnet, lagrer karbon, beskytter mot erosjon og er viktig for overvannshåndtering og flomdemping.

37 forslag for å redusere klimautslippene nasjonalt

Norge har ikke satt i verk nok tiltak og virkemidler for å nå Stortingets klimamål for 2020, så vel som større utslippskutt i tiårene som kommer. Derfor har Stortinget et ansvar for å gjøre vedtak som bidrar til nye utslippsreduksjoner. 

Arbeiderpartiet og SV fremmet derfor sammen 37 forslag for klimaet 3. oktober 2018. Forslagene i seg selv er ikke nok, men er et forsøk på å fremme forslag som har stor mulighet for å samle oppslutning fra flere partier, og forhåpentligvis kunne få flertall. En så stor oppgave som å løse klimakrisen globalt og styre Norge mot det langsiktige målet om nullutslipp nasjonalt, krever kontinuerlig arbeid og videreutvikling av virkemidler.

Blant forslagene er krav om nullutslipp av klimagasser ved tillatelser for nye oppdrettsanlegg og driftsfartøy, forpliktende framdriftsplan for fangst og lagring av CO2, forbud mot bruk av fossil olje til varmeformål i industrien, og krav til cruiseskip, kystruteskip og øvrige skip som brukes i turistsammenheng i sårbare områder og viktige turistfjorder, om ikke å bruke tungolje.

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

 • Klimaforliket

  Det har gjennom klimaforliket i Stortinget blitt vedtatt mål for klimapolitikken og tiltak for hvordan vi skal nå målene.

  Arbeiderpartiet vil følge opp klimaforliket og stemte i juni 2016 for et karbonnøytralt Norge i 2030. Det betyr at Norge skal kutte utslippene med 40 prosent innen 2030 og kjøpe klimakvoter for resten av utslippene.

  Høyreregjeringen vil ikke følge opp klimaforliket fra Stortinget, hvor alle partiene unntatt FrP ble enige om at Norge skulle være karbonnøytralt i 2030 hvis vi fikk en internasjonal klimaavtalen.

 • Utslippskutt

  Norge må bidra til å kutte utslippene av klimagasser

  Arbeiderpartiet mener det haster hvis vi skal klare å nå målene i Parisavtalen, og vi la frem over 40 forslag til klimatiltak i februar 2016.

  Høyreregjeringen vil vente til EU er blitt enige seg imellom om utslippskutt

Er du enig med Arbeiderpartiet om Klima?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!

Støtt Arbeiderpartiet

Vi vil ha sterkere fellesskap. Vil du?

Jeg vil støtte Arbeiderpartiet

For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner.


Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre givere. Dersom jeg er medlem eller frivillig lagres giverstatistikk sammen med min tidligere registrerte informasjon.
Les detaljerte vilkår for betalingsløsningen Bambora.
Les Arbeiderpartiets personvernerklæring.