Klima

Vi trenger en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.


Vi skal:

 • Kutte 55 prosent av de norske klimagassutslippene målt mot 1990 innen 2030, som en del av våre forsterkede mål under Parisavtalen. Denne forpliktelsen gjelder hele økonomien og alle sektorer og klimagasser. Norge skal oppfylle denne forpliktelsen i samarbeid med EU i tråd med klimaavtalen mellom Norge, EU og Island. I 2050 skal Norge være karbonnøytralt.
 • Øke CO2-avgiften frem mot 2030 slik at Norges klimamål nås. Økningen skal skje gradvis. Effekten på bensin- og dieselprisene skal reduseres og veibruksavgiften geografisk differensieres for å sikre at utslippskutt fra transport er sosialt og geografisk rettferdig. Dette skal sikre at effekten på pumpeprisen blir begrenset.
 • Ha konkrete mål for utslippskutt for hver enkeltsektor og næring i Norge. Målene skal utvikles i samarbeid med berørte næringer og følge det felles klassifiseringssystemet som nå utvikles i Europa. Det skal etableres et system for jevnlig og forpliktende oppfølging av tiltak og måloppnåelse.
 • Øke støtten til satsinger som karbonfangst- og lagring, havvind, hydrogen og grønn skipsfart, blant annet gjennom å gjennomføre en skattereform slik at det blir mer attraktivt å investere i klimavennlige næringer.
 • Satse på nye, grønne verdikjeder gjennom sektoroverskridende satsinger på områder som karbonfangst- -lagring og -bruk, og produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen.
 • Starte fullskala prosjekter for karbonfangst- og lagring (CCS) både i sementproduksjonen i Brevik og i avfallsforbrenningen på Klemetsrud og samtidig utvikle et transportanlegg med tre skip og lagringsanlegg med to brønner i Nordsjøen.
 • Videreføre regnskogsatsingen på et høyt nivå. Bevaring av regnskog gir gode resultater både fra et klima- og et utviklingsperspektiv.
 • Vektlegge klima og naturhensyn sterkere i offentlige anskaffelser, og bruke anskaffelser systematisk for å få frem nye klimateknologier i større omfang.
 • Gjøre større bruk av det statlige eierskapet til å fremme målsetninger knyttet til klima og natur.
 • Øke andelen offentlige forskningsmidler som brukes på klima og natur, vesentlig.
 • Opprette et nasjonalt råd for rettferdig omstilling for arbeidslivet der partene i arbeidslivet har en sentral rolle.
 • Ta større hensyn til fordelingsprofil i utforming av klima- og miljøpolitikken, og utrede hvordan næringer som forurenser mest, og personer som har størst betalingsevne, kan bidra mer enn i dag.
 • Ha en egen Nordsjøplan som ser utbygging av havvind og hydrogenmulighetene i sammenheng med elektrifiseringen av olje- og gassinstallasjoner, fiskeri og havbruk, mineraler og utvikling av Nordsjøen som sentrallager for karbon.
 • Gjøre miljørapportering lettere for norske bedrifter gjennom å legge til rette for bedre og mer tilgjengelig informasjon om rapportering i tråd med EUs kriterier for bærekraftig virksomhet.

Klima og natur: Rammen rundt all annen politikk

Menneskeskapte klimaendringer og tap av natur er den mest alvorlige trusselen mot livsgrunnlaget på jorda. Derfor trenger vi en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber på en rettferdig måte.  I fremtiden vil de tryggeste arbeidsplassene være natur- og klimavennlige. Norge har de beste forutsetningene for å bygge ny, klimavennlig industri basert på ren, norsk energi. Natur- og klimapolitikk må bli en ramme rundt all annen politikk. 

Når politiske beslutninger skal fattes, må det være like naturlig å redegjøre for klimamessige konsekvenser som økonomiske. 

Kutte utslipp: 

Vi er det eneste partiet som har laget et eget klimabudsjett. Der viser vi hvordan vi kan kutte 55 prosent av alle utslipp innen 2030. De største kuttene vil komme gjennom konkrete grønne tiltak i samferdsel, bygg- og anleggssektoren, næring og industri. 

Skape jobber: 

Vi skal sikre dagens arbeidsplasser og skape nye, grønne jobber. Vi har lagt frem ambisiøse planer for norsk industri og en mer aktiv næringspolitikk på en rekke områder: 

En rettferdig klimapolitikk der vanlige folk kan bidra: 

Vi foreslår en ladesatsing i 2021 på 150 millioner kroner i vårt alternative budsjett, slik at det blir minst én hurtigladestasjon pr. kommune. Satsingen kommer særlig distriktene til gode. Ingen avgifter skal øke uten at andre skatter eller avgifter reduseres. Som en del av en mer rettferdig avgiftspolitikk vil vi innføre en moms på dyre elbiler som koster mer enn 600 000 kroner. 

Følge opp Parisavtalen 

Vi har en bindende, internasjonal klimaavtale som forplikter alle land. Norge må bidra til å kutte utslippene av klimagasser både nasjonalt og internasjonalt. Arbeiderpartiet mener at vi skal gjøre det vi lærte av Gro Harlem Brundtland – vi skal tenke globalt og handle lokalt. For å nå målet om et nullutslippssamfunn i 2050 må innsatsen i klimapolitikken styrkes både innenlands og utenlands. 

Ta klimapolitikken hjem

Vi skal føre en offensiv politikk for å få ned utslippene, gjøre lufta renere og investere i nye grønne arbeidsplasser i Norge.

Fram mot 2050 skal vi legge til rette for en storstilt dreining mot et samfunn basert på økt bærekraft, ny teknologi og fornybar energi. Arbeiderpartiet mener at klimapolitikk også er næringspolitikk. Derfor må vi satse på ny, klimavennlig teknologi som kan skape nye arbeidsplasser over hele landet. 

Vi må trygge eksisterende og skape nye jobber 

I fremtiden vil de tryggeste arbeidsplassene være natur- og klimavennlige, enten det er gamle eller nye jobber. Markedene norske bedrifter leverer til, er i stor endring og etterspør stadig mer av det som er fornybart, sirkulært og bærekraftig. Gjennom en aktiv næringspolitikk vil vi trygge eksisterende arbeidsplasser i industri, fisk og landbruk, transport, tjenesteyting og bygg og anlegg. Samtidig skal vi skape titusenvis av nye gode og bærekraftige jobber, som står på skuldrene til dagens næringer. Derfor må Norge utvikle, ikke avvikle våre energinæringer. Utvikling betyr å gjøre dagens jobber grønnere, og å skape jobber innen hydrogen, karbonfangst- og lagring, havvind, grønn skipsfart og sirkulærøkonomi. 

Vi må føre en mer rettferdig klimapolitikk

Klimaendringene rammer hardest de som har minst fra før. For Arbeiderpartiet er det avgjørende at klimaomstillingen ikke fører til økte forskjeller. Muligheter og byrder må fordeles rettferdig. Vi må legge til rette for at alle skal ha mulighet til å ta klimavennlige valg, uavhengig av økonomi eller bosted. Klimapolitikken vår vil gjøre det lettere for vanlige folk i hele Norge å leve bærekraftig, sirkulært og fornybart. Derfor satser vi på tiltak som ladeinfrastruktur og bedre kollektivtilbud i hele landet.  

Klimabudsjett med konkrete tiltak for utslippskutt og grønn verdiskaping

Når politiske beslutninger skal fattes, må det være like naturlig å redegjøre for klimamessige konsekvenser som økonomiske. I alle store politiske saker må vi altså spørre oss: består vi klimatesten?

Sammen med våre forslag til statsbudsjett legger vi også fram et eget klimautslippsbudsjett. Ansvarlige partier må kunne vise hvordan Norge skal kutte nok utslipp til å nå klimamålene våre, på samme måte som partiene viser hvordan de vil hente inn og fordele inntekter til fellesskapet.

Vi skal kutte mer enn vi tidligere la til grunn; altså – 55% i hele økonomien og for alle typer utslipp. Vårt klimabudsjett må sees i sammenheng med vår industri- og næringspolitikk, vår transportpolitikk, vår kommunepolitikk, vår landbrukspolitikk og vår skatte- og fordelingspolitikk. 

Budsjettet for 2021 spiller en avgjørende rolle for målbildet i 2050. Det vi kommer raskt i gang med nå vil gjøre det lettere å nå våre mål i tide på en måte der Norge fortsatt er et samfunn med høy tillit, sterk velferdsstat og små forskjeller.

Tallene for utslippskutt i Arbeiderpartiets klimabudsjett er basert på konkrete tiltak utredet og foreslått i Klimakur 2030. 

Hovedmålet vi setter oss er 55 % innen 2030. Basert på Klima- og miljødepartementets beregninger utgjør 55 % utslippsreduksjon 33 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021 – 2030. 

I vårt klimabudsjett foreslår vi å kutte 34,29 millioner tonn samlet over tiårsperioden:

 • Veigående transport: 11,12 mill tonn
 • Sjøfart, fiske og havbruk: 5,99 mill tonn
 • Ikke-veigående maskiner og annen transport: 4,82 mill tonn
 • Jordbruk: 5 mill tonn
 • CCS: 1,82 mill tonn
 • Industri: 2,15 mill tonn
 • Andre tiltak: 3,39 mill tonn

Er du enig med Arbeiderpartiet om Klima?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker