Yrkesfag og lærlinger

Læreplass til alle kvalifiserte - et løft for yrkesfagene

Slik ønsker vi å gjøre yrkesfag mer attraktivt:

 • Flere læreplasser: Alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass.
 • Bevilge minst én milliard til yrkesfag i stortingsperioden 2021-2025 for å sikre bedre kvalitet i opplæringa, tettere samarbeid med arbeidslivet og læreplass til de som er kvalifisert for det.
 • Rekruttere og videreutdanne flere yrkesfaglærere og styrke yrkesfaglærerutdanningene.
 • Legge større vekt på praktiske ferdigheter og praksisnær opplæring allerede fra de første skoleårene.
 • Bedre yrkesveiledningen i grunnskolen og gi alle elever kunnskap om ulike yrker.
 • Tilrettelegge for praksis gjennom hele yrkesfagopplæringen.
 • Legge til rette for fleksible løp i flere utdanningsprogrammer, hvor elevene kan veksle mellom skole og arbeidsliv gjennom uken.
 • Opprette en ordning med nasjonal senterstatus for fremragende yrkesutdanning, etter modell av Senter for fremragende utdanning (SFU).
 • Oppdatere utstyr på yrkesfagskolene slik at opplæringen blir mer relevant.
 • Arbeide for at alle kommuner årlig tilbyr minst to læreplasser per 1000 innbyggere.
 • Øke lærlingtilskuddet tilsvarende det en skoleplass koster.
 • At alle lærlinger skal få et lærlingbevis med samme fordeler som elever og studenter har.
 • Gjøre det lettere å bytte fra studiespesialisering til yrkesfag.
 • Kreve at kommunene og helseforetakene tilbyr flere praksisplasser og lærlingplasser innen helse- og omsorgsfag.
 • At alle fylker skal ha elev- og lærlingombud.

Yrkeselever bygger landet!

Norge trenger flere fagarbeidere, og dette behovet vil forsterke seg i tiden framover. Samtidig faller mange yrkesfagelever ut av skolen. Arbeiderpartiet vil styrke yrkesfagenes stilling i skolen og legge bedre til rette for at flere motiveres til å velge disse fagene, som er nødvendige for å bygge landet. 

Vi vil gi praktiske ferdigheter en større plass for alle elever tidlig i skoleløpet. Skolen og arbeidslivet må samarbeide tettere, slik at flere yrkesfagelever får tilbud om å veksle mellom arbeid og skole fra tidlig i utdanningsløpet, og også få mulighet til etter- og videreutdanning gjennom en styrket fagskole. 

For å lykkes i en krevende internasjonal konkurranse, må vi bygge videre på og forsterke fagutdanningene, og sørge for at vi utdanner nok fagarbeidere. Godt utdannede faste ansatte, fagarbeidere med stor tillit og bedrifter som bidrar til opplæring av fagarbeidere, er et viktig grunnlag for konkurransekraften. 

Vi vil styrke de yrkesfaglige programmene og sørge for at arbeidslivet som venter etter fullført utdanning, er attraktivt og seriøst. Elever på yrkesfag må i større grad få mulighet til å lære ved å være nært på arbeidslivet tidlig i utdanningsløpet. 

Vi vil styrke partenes eierskap til opplæringen, og ha et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Det må bli lettere å veksle mellom yrkesfaglige og akademiske utdanningstilbud, og enklere å bygge videre på en yrkesfaglig utdanning gjennom en synlig utdanningsvei fra grunnskole til høyere utdanning, både yrkesfaglig og akademisk. 

Vi mener at opptakskravene til universitets- og høyskoleutdanning bør være mer differensierte enn i dag, og at fag- og svennebrev bør gi adgang til videre utdanning med faglig relevans for den enkelte fagutdanning.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Yrkesfag og lærlinger?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?



Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker