Yrkesfag og lærlinger

Vi skal gi ungdom en læreplassgaranti, mer oppdatert utstyr i yrkesfagopplæringen og sørge for strengere krav til bruk av lærlinger i offentlige innkjøp og anbud.

Slik ønsker vi å styrke yrkesfagene:

 • Innføre en læreplassgaranti som sikrer at alle elever som er kvalifisert, får læreplass. Dette skal skje gjennom et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og arbeidslivet.
 • Gi 80 000 elever økt utstyrsstipend ved å innføre en ny og høyere sats 5 for utstyrsstipend, og ved å flytte flere av utdanningsprogrammene til en høyere sats.
 • Bevilge minst én milliard til yrkesfag i stortingsperioden 2021-2025 for å sikre bedre kvalitet i opplæringa, tettere samarbeid med arbeidslivet og læreplass til de som er kvalifisert for det.
 • Ha mer praktisk og aktiv læring fra første skoleår. Grunnskolen skal forberede elevene både til yrkesfag og studiespesialisering, og gi alle barn god læring og mestring – både de med praktiske talenter og de mer teoretisk anlagte.  
 • Gi skolen ansvaret for å følge opp lærlinger det første året av læretiden, og sammen med lærling og arbeidsgiver differensiere oppfølging og varighet etter behov.
 • Gi ungdom med behov for støtte til livsmestring særskilt oppfølging i skole og læretid, for at flere skal gjennomføre videregående opplæring.
 • Gjeninnføre forsterket lærlingtilskudd for bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov.
 • Etablere et nasjonale senter for yrkesfag.
 • Legge til rette for fleksible løp i flere utdanningsprogrammer, der elevene får veksle mellom skole og arbeidsliv.
 • Gi alle lærlinger et lærlingbevis som gir samme fordeler som elever og studenter har.
 • Styrke yrkesopplæringsnemndas mandat i arbeidet med utvikling av fag -og yrkesopplæring.
 • Investere mer i utstyr på yrkesfaglinjene slik at opplæringen blir mer relevant. 
 • Gjennomføre en forpliktende opptrappingsplan med tusen nye fagskoleplasser årlig over fem år, i tråd med arbeidslivets behov. 
 • Gjøre fagskoler til en mer attraktiv karrierevei ved å øke kunnskapen om fagskolesektoren på ungdomsskolen og i videregående opplæring.
 • Jobbe for flere desentraliserte fagskoletilbud som kan kombineres med jobb.

Yrkeselever bygger landet!

Det norske nærings- og samfunnslivet trenger flere fagarbeidere for å bygge den moderne velferdsstaten og en industri i verdenstoppen. Dette behovet vil bare forsterke seg i årene som kommer. I dag er det for mange yrkesfagelever som ikke får læreplass, og mange faller ut av skolen uten gjennomført fag- eller svennebrev. Arbeiderpartiet vil styrke yrkesfagenes stilling i skolen, og innføre en læreplassgaranti slik at flere fullfører skolegangen sin. I andre enden skal vi sørge for at arbeidslivet som venter etter fullført utdanning, er attraktivt, trygt og seriøst.

Vi vil gi praktiske ferdigheter en større plass for alle elever tidlig i skoleløpet. Skolen og arbeidslivet må samarbeide tettere, slik at flere yrkesfagelever får tilbud om å veksle mellom arbeid og skole fra tidlig i utdanningsløpet, og også få mulighet til etter- og videreutdanning gjennom en styrket fagskole. 

For å lykkes i en krevende internasjonal konkurranse, må vi bygge videre på og forsterke fagutdanningene, og sørge for at vi utdanner nok fagarbeidere. Godt utdannede, fast ansatte, fagarbeidere med stor tillit og bedrifter som bidrar til opplæring av fagarbeidere, er et viktig grunnlag for konkurransekraften. 

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

 • Læreplassgaranti - en skillesak

  Vi sier at det skal gis læreplassgaranti, og at læretiden skal være i arbeidslivet. 

  Arbeiderpartiet vil styrke lærlingeordningen med en læreplassgaranti for ungdom.

  Høyreregjeringen foreslo å svekke lærlingeordningen ved å legge opp til at flere skal ta fagbrev på skole, ikke i arbeidslivet.

 • Respekt for yrkesfag

  Vi skal styrke praktisk læring i skolen.

  Arbeiderpartiet mener respekt for yrkesfag bygges gjennom politisk handling, ved å styrke praktisk læring i skolen, utstyr og kvalitet i yrkesfagopplæringen, en læreplassgaranti som lar ungdom fullføre utdanningen sin og en storopprydning i arbeidslivet lærlinger og nyutdanna fagarbeidere skal ut i.

  Høyreregjeringen holder festtaler og skriver kronikker om respekt for yrkesfag, men latterliggjør praktisk læring i skolen, nedprioriterer yrkesfagene, vil svekke lærlingeordningen og har svekket innsatsen mot innleie, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i arbeidslivet.

 • Yrkesfagmilliard

  Vi stiller med ressursene for å styrke yrkesfagopplæringen.

  Arbeiderpartiet vil bevilge en yrkesfagmilliard de neste fire årene for at eleven skal få lære med relevant og oppdatert utstyr, få bedre oppfølging og innføre læreplassgaranti.

  Høyreregjeringen sine småbeløp til yrkesfagene i forlik og revideringer monner ikke til å kalles en satsing, det blir kun tafatte forsøk på dekke over regjeringens neglisjering av fag- og yrkesopplæringen.

 • Mer praktisk læring

  Vi vil ha en praktisk, aktiv og moderne skole.

  Arbeiderpartiet vil gi elevene mer praktisk læring i alle fag, vektlegge og fremme praktisk læring i kompetansemål, vurdering og eksamensformer og ta et oppgjør med holdningen at akademiske ferdigheter er viktigere enn praktiske ferdigheter og utdanninger.

  Høyreregjeringen stritter mot forslag om praktisk læring, kaller det kos og advarer mot nedprioritering av såkalt skikkelig læring. De står de i veien for en praktisk, aktiv og moderne skole med bedre læring for alle.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Yrkesfag og lærlinger?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker