Yrkesfag og lærlinger

Vi skal gi ungdom en læreplassgaranti, mer oppdatert utstyr i yrkesfagopplæringen og sørge for strengere krav til bruk av lærlinger i offentlige innkjøp og anbud.

Slik ønsker vi å styrke yrkesfagene:

 • Innføre en læreplassgaranti som sikrer at alle elever som er kvalifisert, får læreplass. Dette skal skje gjennom et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og arbeidslivet.
 • Øke utstyrsstipendet med 40 millioner kroner for skoleåret 2024-2025. Dette kommer i tillegg til økningene på over 50 millioner kroner i 2023-budsjettet.
 • Gi 80 000 elever økt utstyrsstipend ved å innføre en ny og høyere sats 5 for utstyrsstipend, og ved å flytte flere av utdanningsprogrammene til en høyere sats.
 • Bevilge minst én milliard til yrkesfag i stortingsperioden 2021-2025 for å sikre bedre kvalitet i opplæringa, tettere samarbeid med arbeidslivet og læreplass til de som er kvalifisert for det.
 • Ha mer praktisk og aktiv læring fra første skoleår. Grunnskolen skal forberede elevene både til yrkesfag og studiespesialisering, og gi alle barn god læring og mestring – både de med praktiske talenter og de mer teoretisk anlagte.  
 • Gi skolen ansvaret for å følge opp lærlinger det første året av læretiden, og sammen med lærling og arbeidsgiver differensiere oppfølging og varighet etter behov.
 • Gi ungdom med behov for støtte til livsmestring særskilt oppfølging i skole og læretid, for at flere skal gjennomføre videregående opplæring.
 • Gjeninnføre forsterket lærlingtilskudd for bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov.
 • Etablere et nasjonale senter for yrkesfag.
 • Legge til rette for fleksible løp i flere utdanningsprogrammer, der elevene får veksle mellom skole og arbeidsliv.
 • Gi flere voksne mulighet og rett til å ta fagbrev også senere i livet.
 • Gi alle lærlinger et lærlingbevis som gir samme fordeler som elever og studenter har.
 • Styrke yrkesopplæringsnemndas mandat i arbeidet med utvikling av fag -og yrkesopplæring.
 • Gi flere yrkesfaglærere mulighet til å ta etter- og videreutdanning.
 • Investere mer i utstyr på yrkesfaglinjene slik at opplæringen blir mer relevant. 
 • Gjennomføre en forpliktende opptrappingsplan med tusen nye fagskoleplasser årlig over fem år, i tråd med arbeidslivets behov. 
 • Gjøre fagskoler til en mer attraktiv karrierevei ved å øke kunnskapen om fagskolesektoren på ungdomsskolen og i videregående opplæring.
 • Jobbe for flere desentraliserte fagskoletilbud som kan kombineres med jobb.
 • Mener borteboerstipendet må reflektere elevenes kostlader. I 2023 vil det øke med 57.3 millioner kroner. Stipendet skal bidra til at geografi og privatøkonomi ikke er et hinder for opplæringen noen ønsker seg.
 • Ha strengere krav til seriøsitet og lærlinger i offentlige innkjøp.

Yrkeselever bygger landet!

Norge vil kunne mangle 90.000 fagarbeidere innen 2035, og vi trenger å utdanne flere fagarbeidere. I dag står for mange uten læreplass, og for mange faller fra under opplæringa. Dette er en svakhet i opplæringssystemet vårt. Etter seks år har under 40 prosent av yrkesfagelever oppnådd fag- eller svennebrev, og frafallet er høyere enn på studieforberedende.

Det norske nærings- og samfunnslivet trenger flere fagarbeidere for å bygge den moderne velferdsstaten og en industri i verdenstoppen. Dette behovet vil bare forsterke seg i årene som kommer. I dag er det for mange yrkesfagelever som ikke får læreplass, og mange faller ut av skolen uten gjennomført fag- eller svennebrev. Arbeiderpartiet vil styrke yrkesfagenes stilling i skolen, og innføre en læreplassgaranti slik at flere fullfører skolegangen sin. I andre enden skal vi sørge for at arbeidslivet som venter etter fullført utdanning, er attraktivt, trygt og seriøst.

Vi vil gi praktiske ferdigheter en større plass for alle elever tidlig i skoleløpet. Skolen og arbeidslivet må samarbeide tettere, slik at flere yrkesfagelever får tilbud om å veksle mellom arbeid og skole fra tidlig i utdanningsløpet, og også få mulighet til etter- og videreutdanning gjennom en styrket fagskole. 

For å lykkes i en krevende internasjonal konkurranse, må vi bygge videre på og forsterke fagutdanningene, og sørge for at vi utdanner nok fagarbeidere. Godt utdannede, fast ansatte, fagarbeidere med stor tillit og bedrifter som bidrar til opplæring av fagarbeidere, er et viktig grunnlag for konkurransekraften. 

Vi vet at sjansene for å fullføre med fag- eller svennebrev øker for de som får læreplass. Regjeringen vil sammen med fylkeskommunene og partene i arbeidslivet samarbeide om videre satsning på flere læreplasser. Den nye opplæringsloven slår også fast at fylkeskommunen har en plikt til å gi et tilbud til elever som ikke får læreplass. 

Det er bra at mange unge har fått øynene opp for mulighetene som ligger i det å velge yrkesfag. I 2022 var det 2300 flere ungdommer som søkte seg fra ungdomsskolen til yrkesfag enn som søkte seg til studieforberedende. Det er et godt utgangspunkt at over halvparten av ungdommene i Norge begynner på yrkesfag. 

I 2023 økte vi utstyrsstipendet med over 50 millioner kroner, og for skoleåret 2024-2025 øker vi det med ytterlivere 40 millioner. Dette tilsvarer 10 % av elevenes totale utstyrsstipend. For å møte behovene for fremtiden trenger vi alle som ønsker å ta en yrkesfaglig utdanning. Dette bidrar til å gi unge bedre økonomi, og flere utdanningsmuligheter.

Dette skiller oss fra høyresiden

 • Læreplassgaranti - en skillesak

  Vi sier at det skal gis læreplassgaranti, og at læretiden skal være i arbeidslivet. 

  Arbeiderpartiet vil styrke lærlingeordningen med en læreplassgaranti for ungdom.

  Høyresiden foreslo å svekke lærlingeordningen ved å legge opp til at flere skal ta fagbrev på skole, ikke i arbeidslivet.

 • Respekt for yrkesfag

  Vi skal styrke praktisk læring i skolen.

  Arbeiderpartiet mener respekt for yrkesfag bygges gjennom politisk handling, ved å styrke praktisk læring i skolen, utstyr og kvalitet i yrkesfagopplæringen, en læreplassgaranti som lar ungdom fullføre utdanningen sin og en storopprydning i arbeidslivet lærlinger og nyutdanna fagarbeidere skal ut i.

  Høyresiden holder festtaler og skriver kronikker om respekt for yrkesfag, men latterliggjør praktisk læring i skolen, nedprioriterer yrkesfagene, vil svekke lærlingeordningen og har svekket innsatsen mot innleie, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i arbeidslivet.

 • Yrkesfagmilliard

  Vi stiller med ressursene for å styrke yrkesfagopplæringen.

  Arbeiderpartiet vil bevilge en yrkesfagmilliard de neste fire årene for at eleven skal få lære med relevant og oppdatert utstyr, få bedre oppfølging og innføre læreplassgaranti.

  Høyresiden sine småbeløp til yrkesfagene i forlik og revideringer monner ikke til å kalles en satsing, det blir kun tafatte forsøk på dekke over regjeringens neglisjering av fag- og yrkesopplæringen.

 • Mer praktisk læring

  Vi vil ha en praktisk, aktiv og moderne skole.

  Arbeiderpartiet vil gi elevene mer praktisk læring i alle fag, vektlegge og fremme praktisk læring i kompetansemål, vurdering og eksamensformer og ta et oppgjør med holdningen at akademiske ferdigheter er viktigere enn praktiske ferdigheter og utdanninger.

  Høyresiden stritter mot forslag om praktisk læring, kaller det kos og advarer mot nedprioritering av såkalt skikkelig læring. De står de i veien for en praktisk, aktiv og moderne skole med bedre læring for alle.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Yrkesfag og lærlinger?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker