Den norske modellen

Gjør din plikt, krev din rett.

Den norske modellen er bygd opp på tre pilarer:

  • Trygg økonomisk styring.
  • Felles velferdsordninger.
  • Et seriøst og organisert arbeidsliv.

Små forskjeller

Den norske modellen har gitt oss et land med små forskjeller mellom folk, gode velferdsordninger til alle og høy økonomisk vekst. De tre pilarene er tett koblet sammen, og modellen er bygd opp og utviklet gjennom tiår hvor vi har prioritert fellesskapets ressurser gjennom brede velferdsordninger som omfatter alle.

Arbeiderpartiet bygger sin politikk på den norske modellen gjennom å prioritere velferd til alle, et omfordelende skattesystem og et nært samarbeid med arbeidslivets parter om et seriøst og organisert arbeidsliv.

Tillit og samhold

Tryggheten i fellesskapet er selve kjernen i den norske modellen. En sterk offentlig sektor gir alle velferd og like muligheter. Trygge mennesker våger mer, yter mer og skaper mer. 

Vårt samfunn er et spleiselag. Skal vi ha noe å dele, må vi høste av de verdiene som skapes. Når flere er i jobb og betaler skatt, får vi et større skattegrunnlag. 

Vi trenger et bredt skattegrunnlag med et moderat skattenivå for å finansiere velferden. At folk er organisert i sterke organisasjoner gir trygge arbeidsplasser og et anstendig arbeidsliv. 

Trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten, har gitt norsk næringsliv økt produktivitet og et unikt konkurransefortrinn. Det skapes mer, og det blir mer å dele. Slik henger den norske modellen sammen. Kjernen i den norske modellen er høy sysselsetting, velferd for alle og et organisert arbeidsliv. 

Høyreregjeringen svekket modellen

Høyreregjeringen har gjennom sin skattepolitikk, angrepene på arbeidstakernes rettigheter og feil prioriteringer gått til angrep på den norske modellen. 

Konsekvensene av høyresidas politikk er flere midlertidige ansatte og økte forskjeller, samtidig som det skapes få nye jobber. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Den norske modellen?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker