Arbeidsmiljøloven

– en bærebjelke i den norske modellen.

Dette gjør vi for å fornye og forsterke arbeidsmiljøloven:

 • Sikre flere fast ansettelse gjennom å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og lovfeste en heltidsnorm.
 • Stramme inn reglene for innleie.
 • Styrke retten til heltid og styrke deltidsansattes fortrinnsrett til økt stilling, ved at det er arbeidsgiver som må bevise at det er behov for deltidsstilling.
 • Få arbeidet mot seksuell trakassering inn i HMS-reglene i arbeidsmiljøloven.
 • Sikre et mer anstendig lønnsgulv i alle bransjer der en eller begge parter mener det er behov for det, gjennom å forenkle og forsterke allmenngjøringsloven.
 • Tydeliggjøre arbeidsgiveransvaret slik at det ikke er mulig å organisere seg bort fra ansvaret via franchise, digitale plattformer eller andre på kreative måter.
 • Vi har gjeninnført kollektiv søksmålrett i saker der det er spørsmål om ulovlig innleie av arbeidskraft.

En sterk arbeidsmiljølov

Med et trygt og ryddig arbeidsliv kan flere være yrkesaktive, flere vil kunne kombinere yrkesliv og familieliv, og færre vil falle utenfor. 

Innleie, midlertidige stillinger og «kreative» ansettelsesformer der hensikten er å unngå arbeidsgiveransvaret, skaper økte forskjeller i arbeidslivet og utrygghet for folk. Arbeiderpartiet vil sikre arbeidsfolk mer kontroll over egen hverdag, og har derfor opphevet den generelle adgangen til midlertidige ansettelser.

Arbeiderpartiet imot å svekke arbeidsmiljøloven, slik høyresiden ved flere anledninger har foreslått og fått gjennomslag for. Arbeidsmiljøloven er en av våre viktigste lover og en bærebjelke i den norske modellen. Den må ikke svekkes, men forsterkes og fornyes for å møte endringene i arbeidslivet.

Storrengjøring i arbeidslivet

Ufrivillig deltid og en manglende heltidskultur er et stort problem i deler av offentlig og privat sektor. Dette rammer særlig kvinner. Økt bruk av midlertidige stillinger og innleie gir stadig flere arbeidstakere en løsere tilknytning til arbeidslivet, og et større press på både lønns- og arbeidsvilkår. Denne typen stillinger fortrenger faste ansettelser og kan skape både økte forskjeller i samfunnet, mer utrygghet for folk, og lede mot et mer todelt arbeidsmarked. Vi vil sette inn en innsats både bredt og spisset samtidig, for å skape de nødvendige endringene for et tryggere arbeidsliv der flere har rett til heltid og gode lønns- og arbeidsvilkår.

Dette skiller oss fra Høyresiden

 • Faste jobber skal være hovedregelen

  Faste, hele stillinger med en lønn å leve av gir folk trygghet og muligheten til å etablere seg og leve det livet man ønsker.

  Arbeiderpartiet vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven. Arbeiderpartiet vil at faste stillinger skal være hovedregelen i Norge.

  Høyresiden har innført generell adgang til midlertidige ansettelser. Det åpner for at flere arbeidstakere får en løsere tilknytning til arbeidslivet, og gir useriøse arbeidsgivere mer spillerom.

 • Begrense innleie

  Innleie øker risikoen for å bli utsatt for dårlige arbeidsvilkår og sosial dumping. Bemanningsselskapene er nå den største arbeidsgiveren på mange byggeplasser. Slik innleie fortrenger fast ansatte, gir usikre arbeidsforhold, og truer konkurranseevnen til seriøse opplæringsbedrifter som driver fagopplæring og tar samfunnsansvar.

  Arbeiderpartiet vil forby innleie som fortrenger faste ansettelser.

  Høyresiden ville i 2018 gi bemanningsbransjen utvidet og eksklusiv rett til å ansette mennesker midlertidig, en rett ingen andre arbeidsgivere skulle få.

 • Kollektiv søksmålsrett

  Tidligere kunne fagforeninger gå til sak mot arbeidsgivere ved mistanke om ulovlig innleid arbeidskraft.

  Arbeiderpartiet vil at fagforeninger skal kunne gå til rettsak på dine vegne, og mener det er et viktig verktøy i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

  Høyresiden fjernet muligheten for kollektiv søksmålsrett og har stemt imot når Ap har tatt saken opp igjen for Stortinget.

Dette har vi gjort:

 • 2021

  Fremmet forslag om endringer i arbeidsmiljøloven som skal: sikre at den som reelt har bestemmende innflytelse over et arbeidsforhold, har rettigheter og plikter som arbeidsgiver; presisere hovedregelen om faste og direkte arbeidsforhold i norsk arbeidsliv; hindre at arbeidsgiver kan organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret; sikre at lønns- og arbeidsvilkår ikke svekkes ved anbudsprosesser, oppsplitting av selskaper og andre endringer i selskapsstruktur. Fremmet forslag sammen med SV om å tydeliggjøre forbudet mot seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven. Fremmet forslag om å fjerne adgangen til midlertidige ansettelser og å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven ved å stille krav om at arbeidsgiver må sannsynliggjøre sitt behov for deltidsstilling.

 • 2020

  Fikk gjennomslag for at det skal føres tilsyn med innleieregelverket. Dette var en viktig seier for oss, men til tross for innstramminger og tilsyn er det fortsatt et problem at for mange arbeidsgivere bruker innleie som fortrenger faste ansettelser. Derfor har vi også fremmet forslag om ytterligere innstramminger i regelverket, slik at det kun tillates ved rene vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i virksomheter bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. I praksis innebærer dette et forbud mot innleie som fortrenger faste ansettelser.

 • 2018

  Fikk gjennomslag for en kraftig innstramming i muligheten for bedrifter til å leie inn arbeidskraft. Stortinget stemte også nei til Høyre, FrP og Venstres forslag om en ny og eksklusiv mulighet for bemanningsbyråene til å ansette personer midlertidig. Vi fikk også flertall for offentliggjøring av konkursryttere, og et forbud mot nulltimerskontrakter.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Arbeidsmiljøloven?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker