Skole

Arbeiderpartiet vil ha en inkluderende skole som ser alle elevene og utjevner forskjeller.

Vi vil dette med skolen:

 • Innføre gratis SFO - i første omgang for alle 1.-klassinger, og arbeide for lavere pris på SFO for alle barn. 
 • Ansette, rekruttere og utdanne flere lærere, som skal få mer tid til hver enkelt elev.
 • Innføre en lese-, skrive- og regnegaranti der lærere og spesialpedagoger skal gi elever rask og godt tilpasset oppfølging slik at de opplever mestring av basiskunnskapene.
 • Gi elevene mer praktisk læring i grunnskolen, ved å vektlegge praktiske ferdigheter i alle fag, også de teoritunge. Da må skolene ha gode rom og utstyr for praktisk læring og lærerne få kompetansepåfyll i praktisk pedagogikk.
 • Innføre en tillitsreform i skolen som frigjør tid til å gi elevene bedre læring og mer oppfølging, og som fjerner unødvendig rapportering og detaljstyring.
 • Ta et oppgjør med overdreven testing, måling og prestasjonskrav og gjennomgå hele systemet for testing og vurdering i skolen (kvalitetsvurderingssystemet) for å sikre at det fremmer god læring for elevene. Det vil vi gjøre sammen med elever, lærere og ledere.
 • Gradvis innføre et daglig sunt, enkelt skolemåltid og daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv.
 • Vurdere å utvide antall timer på skolen for de yngste elevene slik det blir mer tid til både fag og lek.
 • Ikke melde Norge av PISA eller slutte med nasjonale prøver, fordi vi vil ha mer kunnskap om hvordan det går med barna våre. Men det er likevel grunn til å være kritiske til bruken av PISA og andre prøver i skolen, og det er viktig å bruke resultatene med varsomhet og omhu for å hindre at de blir brukt feil og overtolket uten grunnlag.
 • Innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger,  og forsterke den tidlige tverrfaglige innsatsen rundt elevene i skolen, slik at unge tidlig får hjelp med sine utfordringer, på rett nivå.
 • Iverksette tiltak for at gutter skal lykkes bedre i grunnskolen.
 • Tilrettelegge for at faglig sterke elever får de utfordringene de trenger.

En moderne, praktisk og tilpasset skole

Vi vil gi barn og unge en skole med mer aktiv, praktisk og tilpasset undervisning, der alle elever møter kvalifiserte lærere med tid til god oppfølging og variert undervisning.   

Lærere og fagfolk skal ha tid og tillit til å gi oppfølging eller hjelp med en gang. Barn og unge må ha det bra for å lære bra. Arbeiderpartiet vil ha en skole som tar læring og trivsel på alvor.

Vi vil ta et oppgjør med høyresidens feilslåtte tro på at mer testing gir mer læring. Unødvendig testing og byråkrati gir mer mistillit og overstyring. Variert undervisning, bedre oppfølging og flere kvalifiserte lærere med mer tid gir mer og bedre læring.

En skole som utjevner forskjeller

En god skole som gir barn like muligheter, er viktig for å redusere forskjeller, sosialt og geografisk. 

Fremdeles reproduseres og forsterkes sosiale forskjeller i skolen. Å sørge for at alle barn lærer godt på skolen, uavhengig av bakgrunn, er det viktigste vi kan gjøre for et mer rettferdig samfunn med mindre forskjeller mellom folk. Tidlig innsats, bedre oppfølging, flere lærere og mer praktisk læring gir alle elever en bedre skole, mer læring og like muligheter.

Gode skoler over hele landet er viktig for å gi barn og unge en utdanning som gir grunnlag for arbeid, utdanning og gode liv og for å sikre arbeidslivet kompetent arbeidskraft.  

En sterk fellesskole hvor forskjeller møtes og bygges ned, har vært viktig for å fellesskapet Norge og at vi har høy tillit. 

Dette skiller oss fra Høyre-FrP-Venstre-regjeringen

 • Skole eller skattekutt?

  Det er forskjell på hva som prioriteres.

  Arbeiderpartiet vil bruke pengene på flere lærere, mer tidlig innsats og satsing på yrkesfag framfor skattekutt til de som har mest fra før.

  Høyre-FrP-Venstre-regjeringen har gitt 100 ganger mer til skattekutt til Norges rikeste enn til nye satsinger på elever og lærere.

Dette har vi gjort:

 • 2018

  Sikret flertall for at elever på 1.–10. trinn skal ha minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall.

 • 2009 - 2013

  Innførte gratis skolebøker og læremidler i videregående skole.

 • 2005 - 2013

  Innførte ny og spesialisert lærerutdanning, krav om fordypning i alle undervisningsfag og minimum 100 dager veiledet praksis for nye lærere.

 • 2005 - 2013

  Bevilget 1,5 milliarder kroner øremerket til økt lærertetthet i ungdomstrinnet (600 flere lærere). I tillegg ble det 4500 flere lærerårsverk som følge av bedre kommuneøkonomi.

 • 2005 - 2013

  Lovfestet plikt til tidlig innsats i fagene norsk eller samisk og matematikk på 1.–4. årstrinn, og ga én milliard kroner til økt lærertetthet.

 • 2005 - 2013

  Gjennomførte Kunnskapsløftet med nye læreplaner med mer vekt på hva elevene skal lære – ikke bare hva de skal gjøre.

 • 2005 - 2013

  Omgjorde systemet med nasjonale prøver – fra testing og rangering til oppfølging av den enkelte

 • 2005 - 2013

  Tydelig forbedring i elevenes læringsresultater på internasjonale undersøkelser som PISA og TIMSS. Ingen andre land kunne vise til en så sterk framgang i matematikk som norske 4. klassinger. På 5. trinn var vi best i Norden i matematikk.

 • 2005

  Stoppet den massive privatiseringen av skolen Bondevik II-regjeringen satte i gang. 

 • 2005 - 2013

  Tidoblet den statlige støtten til videreutdanning for lærere, og gjennomførte den største kompetanseutviklingssatsingen i ungdomsskolen noensinne.

 • 2005 - 2013

  Innførte seks flere undervisningstimer i matematikk, norsk og engelsk på 1.-4. trinn, fysisk aktivitet på 5.-7. trinn og valgfag i ungdomsskolen.

 • 2001 - 2013

  1300 skoler ble bygget eller pusset opp ved hjelp av rentekompensasjonsordningen Arbeiderpartiet innførte i 2001 og fulgte opp i regjering 2005-2013.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Skole?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker