Skole

Arbeiderpartiet vil ha en inkluderende skole som ser alle elevene og utjevner forskjeller.

Ap vil dette med skolen:

 • Ansette, rekruttere og utdanne flere lærere, som skal få mer tid til hver enkelt elev.
 • Innføre en lese-, skrive- og regnegaranti der lærere og spesialpedagoger skal gi elever rask og godt tilpasset oppfølging slik at de opplever mestring av basiskunnskapene.
 • Gi elevene mer praktisk læring i grunnskolen, ved å vektlegge praktiske ferdigheter i alle fag, også de teoritunge. 
 • Vi vil gi 120 millioner til praktisk utstyr i norske klasserom.
 • Vi vil innføre en rentekompensasjonsordning til kommunene for investeringer i læringsarenaer og større utstyr som bidrar til mer praktisk og variert opplæring. 
 • Gjennomføre tillitsreformen i skolen som frigjør tid til å gi elevene bedre læring og mer oppfølging, og som fjerner unødvendig rapportering og detaljstyring.
 • Gradvis innføre et daglig sunt, enkelt skolemåltid og daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv.
 • Gjøre SFO gratis. Vi har innført 12 timers gratis kjernetid i skolefritidsordningen for alle første-, andre- og tredjeklassinger.
 • Ta et oppgjør med overdreven testing, måling og prestasjonskrav og gjennomgå hele systemet for testing og vurdering i skolen (kvalitetsvurderingssystemet) for å sikre at det fremmer god læring for elevene. Det vil vi gjøre sammen med elever, lærere og ledere.
 • Ikke melde Norge av PISA eller slutte med nasjonale prøver, fordi vi vil ha mer kunnskap om hvordan det går med barna våre. Men det er likevel grunn til å være kritiske til bruken av PISA og andre prøver i skolen, og det er viktig å bruke resultatene med varsomhet og omhu for å hindre at de blir brukt feil og overtolket uten grunnlag.
 • Innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, og forsterke den tidlige tverrfaglige innsatsen rundt elevene i skolen, slik at unge tidlig får hjelp med sine utfordringer, på rett nivå.
 • Iverksette tiltak for at gutter skal lykkes bedre i grunnskolen.
 • Tilrettelegge for at faglig sterke elever får de utfordringene de trenger.
 • Si nei til etablering av nye kommersielle privatskoler. 
 • Styrke lokale folkevalgtes mulighet til å si nei til nye private skoler.
 • Endre privatskoleloven slik at profilskoler og privat yrkesfagopplæring ikke får rett til statsstøtte. Det er ikke fellesskapets oppgave å betale for at private skoler skal konkurrere med fellesskolen, og vi vil bruke pengene på en bedre skole for alle elever – ikke for de få.

En moderne, praktisk og tilpasset skole

Vi vil gi barn og unge en skole med mer aktiv, praktisk og tilpasset undervisning, der alle elever møter kvalifiserte lærere med tid til god oppfølging og variert undervisning.   

Lærere og fagfolk skal ha tid og tillit til å gi oppfølging eller hjelp med en gang. Barn og unge må ha det bra for å lære bra. Arbeiderpartiet vil ha en skole som tar læring og trivsel på alvor.

Vi vil ta et oppgjør med høyresidens feilslåtte tro på at mer testing gir mer læring. Unødvendig testing og byråkrati gir mer mistillit og overstyring. Variert undervisning, bedre oppfølging og flere kvalifiserte lærere med mer tid gir mer og bedre læring.

En skole som utjevner forskjeller

En god skole som gir barn like muligheter, er viktig for å redusere forskjeller, sosialt og geografisk. 

Fremdeles forsterkes sosiale forskjeller i skolen. Å sørge for at alle barn lærer godt på skolen, uavhengig av bakgrunn, er det viktigste vi kan gjøre for et mer rettferdig samfunn med mindre forskjeller mellom folk. Tidlig innsats, bedre oppfølging, flere lærere og mer praktisk læring gir alle elever en bedre skole, mer læring og like muligheter.

Gode skoler over hele landet er viktig for å gi barn og unge en utdanning som gir grunnlag for arbeid, utdanning og gode liv og for å sikre arbeidslivet kompetent arbeidskraft.  

En sterk fellesskole hvor forskjeller møtes og bygges ned, har vært viktig for å fellesskapet Norge og at vi har høy tillit. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Skole?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker