Barnehage

Barnehage er bra for barna og trygt for foreldre i jobb. Barnehager bidrar til likestilling og integrering. 

Vi vil dette med barnehagene:

 • Arbeiderpartiet senker maksprisen på barnehage til 2000 kroner måneden fra 1. august 2024. En barnefamilie med to barn i barnehagen vil spare 23 000 hvert år sammenlignet med 2021.
 • For de mest spredtbygde distriktskommunene (som utgjør 189 kommuner i såkalt sentralitetssone 5 og 6) senkes maksprisen til 1500 kroner i måneden fra 1. august 2024.
 • Vi har gjort barnehage gratis for alle barn i Finnmark og Nord-Troms (tiltakssonen).
 • Barnehagen er gratis fra og med det tredje barnet som går i barnehage samtidig.
 • Vi vil øke bemanningen og pedagogtettheten i barnehager i levekårsutsatte områder.
 • Arbeiderpartiet vil ansette flere barnehagelærere og fagarbeidere i barnehagene. Minst halvparten av de ansatte skal være pedagoger, og vi har mål om å øke antall fagarbeidere til 25 prosent.
 • Barna skal møte nok trygge voksne. Vi vil stille tydelige krav til vikarbruk.
 • Ansatte skal få bedre muligheter til kompetanseutvikling, også fagarbeidere. Og det skal bli gitt flere mulighet til å ta fagbrev på jobb.
 • Sikre at pengene private barnehager mottar fra fellesskapet og foreldre brukes på barna, med et strengere regelverk og nytt finansieringssystem som setter en stopper for kommersialiseringen av barnehagesektoren og at barnas penger blir private gevinster. 
 • Styrke satsingen på barnehage i områder med integrerings-, språk- og levekårsutfordringer, og gjennomgå og forbedre de behovsprøvde moderasjonsordningene.

Et trygt barnehagetilbud betyr at barn kan oppleve lek, sosialisering og mestring med jevnaldrende, samtidig har norske familier fått økt mulighet til å kombinere arbeid og familie. Barnehagen skal være et trygt og tilrettelagt tilbud som utvikler barnas iboende nysgjerrighet og utforskertrang. 

For å kunne følge opp hvert enkelt barn på en god måte, er det viktig at det er nok voksne i barnehagen, og at flest mulig av disse har relevant utdanning.

Vi vil ha tilstrekkelig og godt kvalifisert personale i barnehagene. 

Nei til store profittuttak fra barnehagene

Vi vil at foreldre skal være sikre på at pengene de betaler går til å gjøre barnehagen enda bedre for barna. Derfor vil vi hindre at kommersielle selskaper skal kunne hente ut store gevinster fra barnehagesektoren, som finansieres av fellesskapets midler og foreldrebetaling.

Vi vil stoppe utviklingen der barnehager blir spekulasjonsobjekter for store investorer, og verne om de ideelle barnehagene. Våre felles velferdstjenester skal ikke være et sted å investere for å hente ut store fortjenester.

Dette skiller oss fra høyresiden

 • Makspris

  Høyreregjeringen økte maksprisen i barnehage. Arbeiderpartiet har senket maksprisen når vi har sittet i regjering.

  Arbeiderpartiet har i regjering prioritert å senke maksprisen i barnehage. Med budsjettet for 2023 er maksprisen redusert med over 3000 kroner per år. Det er viktig for bedre og mer tilgjengelige barnehager.

  Høyresiden økte maksprisen i barnehage da høyreregjeringen styrte.

 • Private vs. offentlige barnehager

  I 2019 gikk over 1 milliard kroner av barnehagepengene i lomma på private eiere som konsernbidrag, egenkapital og utbytte. Det er penger som tilsvarer 1500 flere barnehagelærere. De siste årene har vi sett en storstilt kommersialisering, med framvekst av store konserner, utenlandske investeringsfond, eiendomsselskaper og pengeflytting uten innsyn.

  Arbeiderpartiet vil at felleskapets penger faktisk går til barnehagedrift. Vi vil stoppe utviklingen der kommersielle konserner eier stadig flere barnehager, og gi små privateide og ideelle barnehager bedre rammevilkår, og kommunen mulighet til å prioritere disse. Finansieringen og regelverket må sikre en god økonomi og høy kvalitet, uavhengig av om barnehagen er enkeltstående, offentlig eller del av en kjede.

  Høyresiden stoppet ikke den voldsomme kommersialiseringen i barnehagesektoren. Høyreregjeringen forsvarte de kommersielle kjedene, holdt fast på det gamle regelverket og utsatte lovendringer.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Barnehage?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker