Barnehage

Barnehage er bra for barna og trygt for foreldre i jobb. Barnehager bidrar til likestilling og integrering. 

Vi vil dette med barnehagene:

 • Vi kutter maksprisen i barnehagen med 2800 kroner i året fra 1. august 2022. 
 • Barnehagen skal være gratis fra det tredje barnet som går samtidig i barnehagen.
 • Ansette flere barnehagelærere og fagarbeidere i barnehagene. Minst halvparten av de ansatte skal være pedagoger, og vi har mål om å øke antall fagarbeidare til 25 prosent.
 • At barna skal møte nok trygge voksne, med en bedre bemanningsnorm som stiller tydelige krav til vikarbruk og at tid som går til planlegging, kontorarbeid, foreldrekontakt og andre forberedelser skal holdes utenfor.
 • Gi ansatte bedre muligheter til kompetanseutvikling, også fagarbeidere. Og gi flere mulighet til å ta fagbrev på jobb.
 • Sikre at pengene private barnehager mottar fra fellesskapet og foreldre brukes på barna, med et strengere regelverk og nytt finansieringssystem som setter en stopper for kommersialiseringen av barnehagesektoren og at barnas penger blir private gevinster. 
 • Styrke satsingen på barnehage i områder med integrerings-, språk- og levekårsutfordringer, og gjennomgå og forbedre de behovsprøvde moderasjonsordningene.

Et trygt barnehagetilbud betyr at barn kan oppleve lek, sosialisering og mestring med jevnaldrende, samtidig har norske familier fått økt mulighet til å kombinere arbeid og familie. Barnehagen skal være et trygt og tilrettelagt tilbud som utvikler barnas iboende nysgjerrighet og utforskertrang. 

For å kunne følge opp hvert enkelt barn på en god måte, er det viktig at det er nok voksne i barnehagen, og at flest mulig av disse har relevant utdanning.

Vi vil ha tilstrekkelig og godt kvalifisert personale i barnehagene. 

Nei til store profittuttak fra barnehagene

Vi vil at foreldre skal være sikre på at pengene de betaler går til å gjøre barnehagen enda bedre for barna. Derfor vil vi hindre at kommersielle selskaper skal kunne hente ut store gevinster fra barnehagesektoren, som finansieres av fellesskapets midler og foreldrebetaling.

Vi vil stoppe utviklingen der barnehager blir spekulasjonsobjekter for store investorer, og verne om de ideelle barnehagene . Våre felles velferdstjenester skal ikke være et sted å investere for å hente ut store fortjenester

Dette skiller oss fra Høyre-FrP-Venstre-regjeringen

 • Private vs. offentlige barnehager

  Regelverket for privat barnehagedrift er utdatert. Private barnehager mottar 26 milliarder hvert år i offentlig tilskudd og foreldrebetaling. I 2019 gikk over 1 milliard av barnehagepengene i lomma på private eiere, som konsernbidrag, egenkapital og utbytte, det er penger som kunne gitt 1500 flere barnehagelærere. En rekke utvalg og rapport har slått fast at dagens regelverk ikke er laget for å håndtere den voldsomme kommersialiseringen med framveksten av store konserner, utenlandske investeringsfond, eiendomsselskaper og pengeflytting uten innsyn. Regjeringen har lovet innstramminger siden 2018, men etter stadige utsettelser kom det ingen lovendringer.

  Arbeiderpartiet har sagt ja til likt økonomisk tilskudd mellom offentlige og private barnehager, hvis det kobles med like krav til inntak av barn, åpningstider, og personale mm.

  Høyre-FrP-Venstre-regjeringen stopper ikke den voldsomme kommersialiseringen i barnehagesektoren, forsvarer de kommersielle kjedene og tviholder på et regelverk de fastslår er utdatert, mens de finner på stadig nye grunner til å utsette lovendringer.

 • Makspris

  Vi innførte en makspris som gjorde barnehageplasser betydelig billigere. Dessverre endret høyreregjeringen på dette, og gjør barnehager dyrere for folk flest.

  Arbeiderpartiet Vi stemte mot regjeringens prisøkninger og i budsjettet for 2021 foreslo vi å senke maksprisen med 2805 kr i året for en vanlig familie, tilbake til nivået man ble enige om i barnehageforliket.

  Høyre-FrP-Venstre-regjeringen Regjeringen har økt maksprisen med 3355 kr for en vanlig familie siden 2013.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Barnehage?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker