Barnehage

Barnehage er bra for barna og trygt for foreldre i jobb. Barnehager bidrar til likestilling og integrering. 

Vi vil dette med barnehagene:

 • Gi tilbud til alle som ønsker barnehageplass.
 • Redusere barnehageprisen med over 2800 kr i året for ett barn, og ha søskenmoderasjon, som gjør at du betaler mindre hvis du har mer enn ett barn i barnehage. Barnehagen skal være gratis fra det tredje barnet som går samtidig i barnehagen. 
 • Ansette flere barnehagelærere og fagarbeidere i barnehagene, med krav om at minst halvparten av de ansatte skal være pedagoger.
 • At barna skal trives, leke og lære i barnehagen.
 • Ha høy kvalitet på barnehagetilbudet.
 • Hindre at kommersielle selskaper tar ut store gevinster fra barnehagedrift.
 • Gi foreldre økt innflytelse og reell medvirkning i barnehagen.

Et trygt barnehagetilbud betyr at barn kan oppleve lek, sosialisering og mestring med jevnaldrende, samtidig har norske familier fått økt mulighet til å kombinere arbeid og familie. Barnehagen skal være et trygt og tilrettelagt tilbud som utvikler barnas iboende nysgjerrighet og utforskertrang. 

For å kunne følge opp hvert enkelt barn på en god måte, er det viktig at det er nok voksne i barnehagen, og at flest mulig av disse har relevant utdanning.

Vi vil ha tilstrekkelig og godt kvalifisert personale i barnehagene. Det er også viktig med strenge krav til inne- og utemiljø.

Nei til store profittuttak fra barnehagene

Vi vil at foreldre skal være sikre på at pengene de betaler går til å gjøre barnehagen enda bedre for barna. Derfor vil vi hindre at kommersielle selskaper skal kunne hente ut store gevinster fra barnehagesektoren, som finansieres av fellesskapets midler og foreldrebetaling.

Vi vil hindre en utvikling der barnehager blir spekulasjonsobjekter for store investorer. Da må vi verne om de ideelle og barnehagene som ikke tar ut store utbytter. Våre felles velferdstjenester skal ikke være et sted å investere for å hente ut profitt.

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

 • Makspris

  Vi innførte en makspris som gjorde barnehageplasser betydelig billigere. Dessverre endret høyreregjeringen på dette, og gjør barnehager dyrere for folk flest.

  Arbeiderpartiet Vi stemte i mot. Vi vil ha en lav makspris og søskenmoderasjon. 

  Høyreregjeringen Regjeringen har økt maksprisen med kr. 100. Som erstatning for en moderasjons- og fritaksforskrift for foreldrebetaling, er det innført en moderasjonsordning der maks 6 prosent av samla familieinntekt opptil 473 000 kroner skal være foreldrebetaling. 

 • Barnehageplass

  Køen til barnehageplass er 10 411 (Utdanningsdirektoratets tall) og i 2014 ble det for første gang registrert en nedgang i antall barn i barnehage

  Arbeiderpartiet Vi foreslo å utvide retten til plass til alle ettåringer født innen 31.12, og foreslo og fikk flertall for å utvide ordningen med gratis kjernetid til også å gjelde 3-åringer. (Inntektsgrense fra 1. august 2016 er 417 000 kroner) 

  Høyreregjeringen Var motstandere av rettighetsfesting, men ble i budsjettforliket  tvunget til å utvide retten til barn født innen utgangen av oktober.

 • Private vs. offentlige barnehager

  Private barnehager har et kostnadsnivå som ligger 9,1% under de kommunale kostnadene. Overskuddet i private barnehager økte markant fra 2013 til 2014, etter å ha ligget stabilt.(Ref. Telemarksforskning 14.03.2016)

  Arbeiderpartiet Vi har sagt ja til likt økonomisk tilskudd mellom offentlige og private barnehager, hvis det kobles med like krav til inntak av barn, åpningstider, og personale mm. 

  Høyreregjeringen Uten å stille noen krav til kvalitet, har Regjeringen gitt 347 mill. kr. for likestilt finansiering av private barnehager med finansiering av kommunale. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Barnehage?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker