Foreldrepermisjon og pappaperm

Arbeiderpartiet vil ha en raus foreldrepermisjon med krav til fordeling mellom mor og far

Vi vil dette med foreldrepermisjon:

 • Ha minst 14 uker fedrekvote.
 • Sørge for en tredeling av permisjonstiden, med en del til mor, en til far, og en til fri fordeling.
 • Åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene, slik at flere omsorgspersoner i regnbuefamilier kan ta ut permisjon dersom de juridiske foreldrene ønsker dette

Foreldrepermisjon

En raus foreldrepermisjon er god familiepolitikk, likestillingspolitikk, og arbeids- og næringspolitikk. Derfor vil Arbeiderpartiet at fedre skal ta ut en del av permisjonen.

Fedrekvoten er et av de viktigste tiltakene for å øke fedres uttak av foreldrepenger, og dermed også for å øke fedres deltakelse i omsorgen for barnet også tidlig i barnets liv.

Vi er imot at fedres permisjon skal avhenge av private «kjøkkenbordsforhandlinger» og den enkeltes evne til å få gjennomslag hos arbeidsgiver.

Arbeiderpartiet vil la pappa være pappa.

Dette har vi gjort:

 • 2017

  Høsten 2017 krevde stortingsflertallet at høyreregjeringens kutt i pappapermen fra 2014 måtte reverseres. Regjeringen ble tvunget til å snu, og fra 1. juli 2018 ble fedrekvoten satt til 15 uker.

 • 2016

  Etter at Høyre og FrP kuttet pappakvoten, har andelen fedre som tar lengre permisjon enn ti uker blitt mer enn halvert. Arbeiderpartiet foreslår å gi fedrene tilbake sin del av kvoten

 • 2014

  Fedrekvoten ble redusert av Høyre/FrP-regjeringen til 10 uker.  Ap var imot kuttet, som nå har ført til at fedre har redusert sin registrerte permisjon. Flere forskningsinstitusjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner tok også stilling mot regjeringens kuttforslag

 • 2005 - 2013

  Vi innførte en tydeligere tredeling av foreldrepengeperioden, som betyr at hver av foreldrene har en like lang kvote etter fødselen, og en felles del som de kan fordele slik de ønsker.

 • 1993

  Arbeiderpartiet innførte fedrekvoten i 1993 med 4 uker, og har utvidet den steg for steg til 14 uker.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Foreldrepermisjon og pappaperm?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker