Foreldrepermisjon og pappaperm

Arbeiderpartiet vil ha en raus foreldrepermisjon der både mor og far har selvstendig krav på sin del av permisjonen sammen med barnet.

Arbeiderpartiets politikk:

 • Vi vil beholde dagens vellykkede fedrekvote og en tredelt foreldrepermisjon.
 • Vi vil at permisjonstiden gjelder fra fødsel, ikke termindato.
 • Vi vil sikre opptjening av rettigheter til foreldrepermisjon for studenter.
 • Studenter skal ikke miste foreldrestipend dersom ektefellen eller samboer tar ut foreldrepermisjon.

Foreldrepermisjon

Norge har en av verdens beste foreldrepermisjonsordninger, men flere har likevel utfordringer med å kombinere familieliv og arbeidsliv. Mange fedre opplever lite forståelse og reell mulighet til å ta ut foreldrepermisjon hos arbeidsgiver. Kvinner faller etter i lønnsutviklingen når de får barn.

En raus foreldrepermisjon er god familiepolitikk, likestillingspolitikk, og arbeids- og næringspolitikk. Derfor vil Arbeiderpartiet beholde dagens fedrekvote og styrke fedres rettigheter.

Fedrekvoten er et av de viktigste tiltakene for å øke fedres uttak av foreldrepenger, og dermed også for å øke fedres deltakelse i omsorgen for barnet også tidlig i barnets liv.

Vi er imot at fedres permisjon skal avhenge av private «kjøkkenbordsforhandlinger» og den enkeltes evne til å få gjennomslag hos arbeidsgiver.

Dette har vi gjort:

 • 2017

  Høsten 2017 krevde stortingsflertallet at høyreregjeringens kutt i pappapermen fra 2014 måtte reverseres. Regjeringen ble tvunget til å snu, og fra 1. juli 2018 ble fedrekvoten satt til 15 uker.

 • 2016

  Etter at Høyre og FrP kuttet pappakvoten, har andelen fedre som tar lengre permisjon enn ti uker blitt mer enn halvert. Arbeiderpartiet foreslår å gi fedrene tilbake sin del av kvoten

 • 2014

  Fedrekvoten ble redusert av Høyre/FrP-regjeringen til 10 uker.  Ap var imot kuttet, som nå har ført til at fedre har redusert sin registrerte permisjon. Flere forskningsinstitusjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner tok også stilling mot regjeringens kuttforslag

 • 2005 - 2013

  Vi innførte en tydeligere tredeling av foreldrepengeperioden, som betyr at hver av foreldrene har en like lang kvote etter fødselen, og en felles del som de kan fordele slik de ønsker.

 • 1993

  Arbeiderpartiet innførte fedrekvoten i 1993 med 4 uker, og har utvidet den steg for steg til 14 uker.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Foreldrepermisjon og pappaperm?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker