Kunnskap

Tidlig innsats for de yngste. Kunnskapsløft for arbeidslivet.


Vi vil styrke kunnskapen ved å:

  • Etablere en kunnskapsskole hvor alle trives, tas på alvor og har muligheten til å lykkes. 
  • Gjennomføre en kompetansereform for arbeidslivet, som sikrer læring gjennom et helt yrkesliv. 
  • Gi alle barn en god start på livet med tidlig innsats og ved å innføre et gratis skolemåltid i grunnskolen.
  • At folk i jobb skal ha rett til etter- og videreutdanning. Tilbudene skal tilpasses bedre til behovene i arbeidslivet.
  • Sikre frie og uavhengige universiteter og høyskoler i hele landet som kan gi studentene forskningsbasert undervisning av høy kvalitet, som er relevant og tilpasset et moderne kunnskapssamfunn.
  • Satse på fremtidens fagarbeidere og fagskoler.
  • Sørge for at flere fullfører videregående skole.
  • Bevilge mer penger til yrkesfag for å sikre bedre kvalitet i opplæringa, tettere samarbeid med arbeidslivet og læreplass til de som er kvalifisert for det.

Tidlig innsats og flere lærere

Tidlig innsats starter i barnehagen. Barn som får en trygg og utviklende tid i barnehagen, står bedre rustet til å takle både skolen og resten av livet, derfor synes vi det er viktig å prioritere å bygge flere plasser.

Arbeiderpartiet vil, i grunnskolen, innføre en lese-, skrive- og regnegaranti der alle elever sikres den hjelpen de trenger for at de skal mestre disse grunnleggende ferdighetene før de går ut av andre klasse. Å gjennomføre en slik garanti krever at skolene har tilstrekkelige ressurser og nok lærere til raskt å sette inn oppfølging tilpasset den enkelte elev. 

Arbeiderpartiet vil gi lærerne tid og tillit til å bruke sin kunnskap og kompetanse til å gi hver enkelt elev den nødvendige oppfølgingen, og foreslår å øke antall lærere. Disse faktorene vil bidra til at enda flere elever vil lykkes i skolen.

Høyere utdanning og forskning

En sterk universitets- og høyskolesektor legger grunnlaget for framtidig velferd, vekst og verdiskaping. Kvaliteten i forskning og høyere utdanning er avgjørende for hvor godt Norge vil lykkes i framtiden med å utvikle og ta i bruk ny kunnskap, sikre et omstillingsdyktig nærings- og arbeidsliv og bidra til fornyelser og innovasjon i offentlig sektor.

Flere fagarbeidere

Mange av de viktigste oppgavene i Norge de neste tiårene krever flere og enda dyktigere fagarbeidere. Byer som vokser krever fagarbeidere innen bransjer som bygger landet. Flere eldre krever flere helsefagarbeidere i mange av omsorgsyrkene. Arbeiderpartiet vil derfor prioritere en storstilt satsing på yrkesfag og flere lærlingplasser for å sikre den fagkompetansen Norge trenger mer av i framtiden.

Kunnskap gjør at vi lykkes

Å ha kunnskaper og ferdigheter som verdsettes i arbeidslivet, er inngangsporten til arbeid og derfor også nøkkelen til å lykkes med likestilling, integrering, sosial utjevning. Det er avgjørende for hvor godt Norge vil lykkes med å skape nye næringer, trygg velferd og utvikle offentlig og privat sektor. Derfor er kompetanse ett viktig satsingsområde for Arbeiderpartiet.

En god offentlig fellesskole og lik rett til utdanning er grunnleggende for å sikre like muligheter for alle.

Mulighet til læring

Automatisering og digitalisering endrer arbeidslivet, og krever at vi jobber på andre måter enn før. Dette er godt nytt for Norges konkurranseevne. Få land i verden har en så kompetent arbeidsstyrke som Norge.

Samtidig betyr dette at flere må mestre ny teknologi. Flere vil bytte jobb oftere, og alle må få muligheten til å lære seg noe nytt for å kunne holde seg oppdaterte. Dette er viktig for å mestre jobben eller en eventuelt ny jobb, og for å kunne stå et langt liv i krevende arbeid.

Arbeiderpartiet mener det er en grunnleggende samfunnsoppgave å gi alle nye sjanser i arbeidslivet. Vi vil derfor gjennomføre et kunnskapsløft for arbeidslivet i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Mer om vår politikk på dette området:

Er du enig med Arbeiderpartiet om Kunnskap?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker