Studenter og høyere utdanning

Vi vil gi flere mulighet til å ta utdanning – i hele landet. Vi vil at alle studentene skal trives og lykkes i utdanningen.

Vi vil dette for studenter og høyere utdanning

 • Trappe opp antall nye studieplasser, særlig på områder som er viktige for arbeidslivet.
 • Løfte studiekvaliteten gjennom bedre veiledning og oppfølging, mer praksis, bedre digitale løsninger og ved å stille større krav til studieintensitet.
 • Øke studiestøtten og legge frem en ny modell for studiefinansiering som bedre legger til rette for heltidsstudenter og gir mulighet for differensiert finansiering for utdanning på deltid.
 • Bygge 3000 studentboliger årlig.
 • Styrke studienes arbeidslivsrelevans, og ivareta humaniora, samfunnsvitenskap og andre fagfelts egenart og selvstendige bidrag til et mangfoldig og kulturelt kompetent samfunn.
 • Innføre lokale utdanningssentre i hele landet. Dagens studiesentre fungerer mange steder godt, i tett kontakt med arbeidsliv og andre utdanningsinstitusjoner. Nye utdanningssentre bør etableres der universitet og høgskoler ikke dekker det lokale og regionale behovet.
 • Gi kommunene og helseforetakene plikt til å stille med praksisplasser for profesjonsfagene som sykepleie- og lærerutdanning.
 • Satse på fjernundervisning og modulbaserte utdanninger på nett, som kan tas i hele landet og kobles til kommunale praksisplasser, og som hovedregel er åpent for alle.
 • At studenter som er kroniske syke, har en funksjonsnedsettelse eller blir alvorlig syke under studietiden skal ha tilgang på ordninger som bidrar til gode forutsetninger for gjennomført studie.
 • Gjennomføre en forpliktende opptrappingsplan med tusen nye fagskoleplasser årlig over fem år, i tråd med arbeidslivets behov.
 • Satse på studenters psykiske helse, både ved å styrke forskningen og satse på tilpassede lavterskeltilbud.
 • Legge bedre til rette for studenter med barn ved å innføre 12 måneders studiestøtte for heltidsstudenter med barn under 16 år, sikre opptjening av rettigheter til foreldrepermisjon for studenter og at studenter ikke skal miste foreldrestipend dersom ektefellen eller samboeren tar ut foreldrepermisjon.
 • At høyere utdanning i Norge skal være gratis, også for internasjonale studenter.

Universiteter og høyskoler

Høyere utdanning, forskning og kompetanse er avgjørende for verdiskaping og innovasjon i det norske samfunnet. Kvaliteten i forskning og høyere utdanning er avgjørende for hvor godt Norge vil lykkes med å utvikle og ta i bruk ny kunnskap. Kunnskap har en egenverdi som strekker seg ut over det instrumentelle og målbare. Lik rett til utdanning er et grunnleggende prinsipp, og Arbeiderpartiet vil bedre studenters og ansattes arbeidsvilkår, redusere midlertidighet og fremme bred rekruttering, bedre likestilling og mangfold innenfor utdanning og forskning.

Norge trenger både de verdensledende forskningsmiljøene, de sterke profesjonsutdanningene og læresteder som leder an i regional utvikling. Finansieringsordningen bør fremme lærestedenes brede samfunnsoppdrag, respektere egenarten ved lærestedene og belønne mangfold i sektoren.

Flere boliger og økonomi til å studere på heltid

Et godt studiested, trygg økonomi og et sted å bo mens man studerer, er svært viktig for studentenes læring og livskvalitet. Arbeiderpartiet vil bygge flere studentboliger og sikre at det er mulig å studere på heltid. Studiestedene skal være et godt og trygt sted å være, både faglig og sosialt, for alle studenter.

En storsatsing på utdanning der folk bor

Arbeidslivet vil fremover ha behov for et mer tilpasset og mangfoldig etter- og videreutdanningstilbud, som kan kombineres med arbeid, og vi må rekruttere og utdanne nok fagfolk til bedrifter og kommuner i hele landet. Ingen skal gå ut på dato, og vi vil gjøre det enklere å få kompetansepåfyll og å ta mer utdanning som voksen eller ved siden av jobb. Utdanningsinstitusjonenes regionale rolle må styrkes, og finansieringssystemet må legge bedre til rette for desentraliserte studier og livslang læring.

Ap vil tette hullene i utdannings-Norge,
og lansere en storsatsing for lokale utdanningssentre over hele landet som skal gjøre livslang læring mulig der folk bor. Vi vil
gi de nye utdanningssentrene en nøkkelrolle i å tilby etter- og videreutdanning, satsing på fagutdanning for voksne og utdanning av flere lærere og sykepleiere, på steder som ikke er dekket av de etablerte utdanningsinstitusjonene. Dette vil vi gi fylkene ansvar for med statlig finansiering.

Fagskolene: Flere studieplasser og økt satsing

Fagskolene skal gi solid høyere yrkesfaglig utdanning og være et likeverdig yrkesfaglig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Arbeiderpartiet vil gi fagskoleutdanningene en viktigere rolle i den livslange læringen og jobbe for et tett samarbeid mellom fagskolene og partene i arbeidslivet.

Dette har vi gjort:

 • 2017 - 2019

  Fikk gjennomslag for at alle høyere utdanningsinstitusjoner skal ha studentombud.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Studenter og høyere utdanning?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker