Studenter og høyere utdanning

Universiteter og høyskoler med høy kvalitet

Vi vil dette for studenter og høyere utdanning

 • Bidra til mer praksis og kontakt med arbeidslivet underveis i studiene.
 • Fullføre opptrappingen av 11 måneders studiestøtte.
 • Bygge 3000 studentboliger årlig.
 • Sikre frie og uavhengige universiteter og høyskoler i hele landet som kan gi studentene forskningsbasert undervisning av høy kvalitet, som er relevant og tilpasset et moderne kunnskapssamfunn.
 • Stille større krav til undervisningskvalitet og studieintensitet i høyere utdanning
 • Etablere flere studieplasser, spesielt innen realfag, IKT og andre strategiske fagområder for norsk arbeids- og samfunnsliv.
 • Legge til rette for digitalisering av flere undervisningstilbud ved universitetene.
 • Bidra til mer internasjonalisering i høyere utdanning, gjøre det lettere å få tilpasset utenlandsk formalkompetanse til norske krav og jobbe for at alle studenter skal ha tilbud om utenlandsopphold som del av en grad.
 • Legge frem en prioriteringsliste for bygg og infrastruktur og gjøre dette til en del av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.
 • At fagskoleutdanning bør gi tilleggspoeng ved opptak til universiteter og høyskoler, og fag- og svennebrev bør gi adgang til videre utdanning med faglig relevans for den enkelte fagutdanning.
 • Sikre et godt psykisk og fysisk helsetilbud for alle studenter, organisert gjennom samskipnadene og vertskommunene.
 • Gjøre universiteter og høgskoler til en mer attraktiv karrierevei ved å ha en aktiv likestillingspolitikk og redusere bruk av midlertidige ansettelser.
 • Utvikle flere tilpassede studietilbud og legge bedre til rette for deltidsstudenter ved blant annet å vurdere kravet om 50 prosent studier for å få utdanningsstøtte i Lånekassen.
 • Legge bedre til rette for studenter med barn.    

En sterk universitets- og høyskolesektor legger grunnlaget for framtidig velferd, vekst og verdiskaping. 

Kvaliteten i forskning og høyere utdanning er avgjørende for hvor godt Norge vil lykkes i framtiden med å utvikle og ta i bruk ny kunnskap, sikre et omstillingsdyktig nærings- og arbeidsliv og bidra til fornyelser og innovasjon i offentlig sektor.

Alle skal ha lik rett til utdanning. Høyere utdanning skal være uten studieavgifter, og utdanningene skal være universelt utformet. 

Vi vil sikre den akademiske friheten og bidra til at publiserte forskningsresultater er tilgjengelig for alle. 

Flere nybygg og tilrettelagt infrastruktur er sentralt for å sikre en solid utdanningssektor, og for å tiltrekke oss dyktige studenter og forskere i årene fremover.

Dette har vi gjort:

 • 2017 - 2019

  Fikk gjennomslag for at alle høyere utdanningsinstitusjoner skal ha studentombud.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Studenter og høyere utdanning?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!