Studenter og høyere utdanning

Universiteter og høyskoler med høy kvalitet

Vi vil dette for studenter og høyere utdanning

 • Bidra til mer praksis og kontakt med arbeidslivet underveis i studiene.
 • Garantere praksisplasser, og gi kommunene og helseforetakene en plikt til å stille med praksisplasser for profesjonsfag som sykepleier og lærer
 • Øke studiestøtten og legge frem en ny modell for studiefinansiering som bedre legger til rette for heltidsstudenter og gir mulighet for differensiert finansiering for utdanning på deltid.
 • Bygge 3000 studentboliger årlig.
 • Sikre frie og uavhengige universiteter og høyskoler i hele landet som kan gi studentene forskningsbasert undervisning av høy kvalitet, som er relevant og tilpasset et moderne kunnskapssamfunn.
 • Trappe opp antall nye studieplasser, særlig på områder som er viktige for arbeidslivet.
 • Innføre lokale utdanningssentre i hele landet. Dagens studiesentre fungerer mange steder godt, i tett kontakt med arbeidsliv og andre utdanningsinstitusjoner. Nye utdanningssentre bør etableres der universitet og høgskoler ikke dekker det lokale og regionale behovet.
 • Stille større krav til undervisningskvalitet og studieintensitet i høyere utdanning
 • Bidra til mer internasjonalisering i høyere utdanning, gjøre det lettere å få tilpasset utenlandsk formalkompetanse til norske krav og jobbe for at alle studenter skal ha tilbud om utenlandsopphold som del av en grad.
 • Fagskoleutdanning bør gi tilleggspoeng ved opptak til universiteter og høyskoler, og fag- og svennebrev bør gi adgang til videre utdanning med faglig relevans for den enkelte fagutdanning.
 • Styrke velferdstilbudet til studentene, inkludert et godt psykisk og fysisk helsetilbud for alle studenter, organisert gjennom samskipnadene og vertskommunene.
 • Legge bedre til rette for studenter med barn ved å innføre 12 måneders studiestøtte for heltidsstudenter med barn under 16 år, sikre opptjening av rettigheter til foreldrepermisjon for studenter og at studenter ikke skal miste foreldrestipend dersom ektefellen eller samboeren tar ut foreldrepermisjon.

En sterk universitets- og høyskolesektor legger grunnlaget for framtidig velferd, vekst og verdiskaping. 

Kvaliteten i forskning og høyere utdanning er avgjørende for hvor godt Norge vil lykkes i framtiden med å utvikle og ta i bruk ny kunnskap, sikre et omstillingsdyktig nærings- og arbeidsliv og bidra til fornyelser og innovasjon i offentlig sektor.

Alle skal ha lik rett til utdanning. Høyere utdanning skal være uten studieavgifter, og utdanningene skal være universelt utformet. 

Vi vil sikre den akademiske friheten og bidra til at publiserte forskningsresultater er tilgjengelig for alle. 

Flere nybygg og tilrettelagt infrastruktur er sentralt for å sikre en solid utdanningssektor, og for å tiltrekke oss dyktige studenter og forskere i årene fremover.

Dette har vi gjort:

 • 2017 - 2019

  Fikk gjennomslag for at alle høyere utdanningsinstitusjoner skal ha studentombud.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Studenter og høyere utdanning?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker