Universell utforming og tilgjengelighet

Alle skal med, uavhengig av funksjonsevne

Vi vil gjøre dette for bedre tilgjengelighet:

 • Innlemme FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i den norske menneskerettighetsloven.
 • Fjerne barrierer og sørge for universell utforming og tilgjengelighet slik at alle kan delta i samfunnet.
 • Bidra til heving av kompetanse på universell utforming hos dem som står for offentlig planlegging, utbygging og innkjøp.
 • At nye holdeplasser som bygges og transportmateriell som anskaffes, er universelt tilgjengelige.
 • Sikre at digitale løsninger utformes universelt.
 • At hjelpemiddelsentralens tilbud skal være tilgjengelig over hele landet, alle skal sikres tilgang til nødvendige hjelpemidler.
 • Sikre at alle elever og studenter med dokumentert behov for tilrettelegging ved eksamen skal få det.
 • Styrke ordningen med funksjonsassistanse i skole og arbeidsliv.
 • Sikre gode transportordninger mellom skole, arbeidsplass og hjem for dem som ikke kan bruke offentlig transport eller kjøre selv.
 • Utvikle tilbudet med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • Sikre at personer med funksjonsnedsettelser kan få tilbud om mestringskurs.
 • Styrke tolketjenestene. 
 • At skolebygg skal prioriteres i arbeidet med universell utforming.

Bedre tilgjengelighet er ikke bare viktig for personer med permanent nedsatt funksjonsevne. Mange opplever nedsatt førlighet, bevegelsesevne eller sansetap i deler av livet. For å få alle med må vi bygge ned barrierene for deltakelse. Ofte er hindrene som gjør deltakelse vanskelig menneskeskapte.

Digitale hovedløsninger må utformes eller tilrettelegges slik at virksomheters kjernetjenester kan benyttes av flest mulig. 

Produkter, bygg og uteområder bør så langt det er mulig utformes slik at de kan brukes av alle, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Universell utforming må innarbeides i alle relevante lovverk. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Universell utforming og tilgjengelighet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker