LHBT+

For Arbeiderpartiet er arbeidet for LHBT+-personers rettigheter en sentral del av likestillings- og frihetskampen.

Vi vil gjøre dette for LHBT+:

 • Forby konverteringsterapi - forsøk på å omvende personers legning fra for eksempel homofil til heterofil.
 • Styrke undervisningen i seksualitet og grensesetting, kjønns- og seksualitetsmangfold, LHBT+ og reproduktiv helse i barnehagen, grunnskolen og den videregående skolen.
 • Styrke og utvide arbeidet med Rosa kompetanse (kurs om kjønns- og seksualitetsmangfold) i arbeidslivet, helsevesenet, skolen, barnehagene, politiet og på asylmottak.
 • Støtte samisk LHBT+-arbeid, og rette oppmerksomhet mot skeive som opplever dobbelt diskriminering, blant annet skeive i lukkede religiøse samfunn, skeive med minoritetsbakgrunn, transpersoner og personer med kjønnsinkongruens og skeiv kultur og idrett.
 • Øke støtten til LHBT+-organisasjonene.
 • Forsterke den nasjonale satsingen på hatkriminalitet.
 • Forby at kjønnsnormaliserende kosmetiske inngrep som ikke er medisinsk nødvendige, skjer før barnet selv er i stand til å samtykke.
 • Det skal utredes innføring av en tredje kjønnskategori.
 • Sikre magasinet Blikk fortsatt drift og mulighet til videre formidling via skolebibliotekene, og sikre fortsatt drift for Skeivt Arkiv i Bergen.

LHBT+-personer møter fortsatt både formell og uformell diskriminering i Norge. Mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet, opplever å få krenket sine rettigheter og opplever oftere dårligere levekår enn andre. 

Diskriminering i arbeidslivet, mobbing i skolen, forskjellsbehandling i helsevesenet og stor forskjell mellom by og land når det gjelder den opplevde muligheten til å kunne være åpen, er noen av de store utfordringene LHBT+-personer møter hver eneste dag i Norge. 

Selv om man har kommet langt når det gjelder LHBT+-personers levekår i Norge sammenlignet med andre land, er det fortsatt store uløste utfordringer. LHBT+-politikken må derfor styrkes.

LHBT+-arbeidet må styrkes

Bevilgningen til LHBT+-arbeidet ble i realiteten kuttet under høyreregjeringen, og resultatet ble at frivilligheten som arbeider for LHBT+-likestilling fikk dårligere muligheter. I 2019 falt Norge for tredje år på rad på oversiktene Rainbow Map, som viser hvor likestilte LHBT+-personer er i landet. Norge kommer også dårligere ut enn sammenlignbare skandinaviske land når det kommer til holdninger i befolkningen. Angrepet 25. juni i Oslo rammet LHBT+-miljøet hardt, og ble en påminnelse om at vi må fortsette å aktivt kjempe for retten og friheten til å være den du er. Derfor må vi styrke LHBT+-arbeidet.

Dette har vi gjort:

 • 2023

  Ap/Sp-regjeringen lanserte ny handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold. I planen er det 49 tiltak som skal bidra til å sikre skeives rettigheter, bedre livskvaliteten til skeive og bidra til større aspekt og mer toleranse.

 • 2022

  Ap/Sp-regjeringen styrket tilskudd til LHBT+ organisasjonene med 15 millioner kroner i budsjettet for 2023. Dette er nær fordobling av støtten.

 • 2022

  Ap/Sp-regjeringen foreslo forbud mot konverteringsterapi.

 • 2019

  Vi fremmet representantforslag med 10 punkter for styrking av LHBT-politikken, blant annet å forby konverteringsterapi. Forslagene ble nedstemt av høyreregjeringen.

 • 2018

  Vi fremmet representantforslag om å inkludere kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i straffelovbestemmelsene om diskriminering. Stortinget vedtok å «be regjeringen fremme forslag om å utvide straffelovens bestemmelser om hatefulle ytringer, hatkriminalitet og diskriminering slik at de også omfatter hatefulle ytringer som fremsettes, eller diskriminering som utøves på grunn av en persons kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet.»

 • 2017

  Vi fremmet forslag om fremlegging av ny handlingsplan for LHBTI. Forslaget ble nedstemt av høyreregjeringen.

 • 2005 - 2013

  Under Stoltenberg II-regjeringen fikk vi en felles ekteskapslov, rett til adopsjon, kunstig befruktning for lesbiske par, økt diskrimineringsvern for transpersoner, samt en skjerping av arbeidet mot hatkriminalitet.  I tillegg vektla den rødgrønne regjeringen en styrking av politikken på LHBT+-feltet, noe som resulterte i bedre økonomiske vilkår for de frivillige LHBT+-organisasjonene, opprettelsen av LHBT-senteret, økning i støtte til Pridearrangementer, Blikk, samt kompetansehevende kurs («Rosa kompetanse») i skolen, helsevesenet og politiet. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om LHBT+?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker