LHBT+

For Arbeiderpartiet er arbeidet for LHBT+-personers rettigheter en sentral del av likestillings- og frihetskampen.

Vi vil gjøre dette for LHBT+:

 • Forby konverteringsterapi - forsøk på å omvende personers legning fra for eksempel homofil til heterofil.
 • Styrke undervisningen i seksualitet og grensesetting, kjønns- og seksualitetsmangfold, LHBT+ og reproduktiv helse i barnehagen, grunnskolen og den videregående skolen.
 • Styrke og utvide arbeidet med Rosa kompetanse (kurs om kjønns- og seksualitetsmangfold) i arbeidslivet, helsevesenet, skolen, barnehagene, politiet og på asylmottak.
 • Støtte samisk LHBT+-arbeid, og rette oppmerksomhet mot skeive som opplever dobbelt diskriminering, blant annet skeive i lukkede religiøse samfunn, skeive med minoritetsbakgrunn, transpersoner og personer med kjønnsinkongruens og skeiv kultur og idrett.
 • Øke støtten til LHBT+-organisasjonene.
 • Forsterke den nasjonale satsingen på hatkriminalitet.
 • Forby at kjønnsnormaliserende kosmetiske inngrep som ikke er medisinsk nødvendige, skjer før barnet selv er i stand til å samtykke.
 • Det skal utredes innføring av en tredje kjønnskategori.
 • Sikre magasinet Blikk fortsatt drift og mulighet til videre formidling via skolebibliotekene, og sikre fortsatt drift for Skeivt Arkiv i Bergen.

LHBT+-personer møter fortsatt både formell og uformell diskriminering i Norge. Mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet, opplever å få krenket sine rettigheter og opplever oftere dårligere levekår enn andre. 

Diskriminering i arbeidslivet, mobbing i skolen, forskjellsbehandling i helsevesenet og stor forskjell mellom by og land når det gjelder den opplevde muligheten til å kunne være åpen, er noen av de store utfordringene LHBT+-personer møter hver eneste dag i Norge. 

Selv om man har kommet langt når det gjelder LHBT+-personers levekår i Norge sammenlignet med andre land, er det fortsatt store uløste utfordringer. LHBT+-politikken må derfor styrkes.

LHBT+-arbeidet må styrkes

Bevilgningen til LHBT+-arbeidet ble i realiteten kuttet under høyreregjeringen, og resultatet ble at frivilligheten som arbeider for LHBT+-likestilling fikk dårligere muligheter. I 2019 falt Norge for tredje år på rad på oversiktene Rainbow Map, som viser hvor likestilte LHBT+-personer er i landet. Norge kommer også dårligere ut enn sammenlignbare skandinaviske land når det kommer til holdninger i befolkningen. Angrepet 25. juni i Oslo rammet LHBT+-miljøet hardt, og ble en påminnelse om at vi må fortsette å aktivt kjempe for retten og friheten til å være den du er. Derfor må vi styrke LHBT+-arbeidet.

Felles ekteskapslov

Arbeiderpartiet mener menneskeverd ikke kan graderes. Kjærligheten er for alle.

For Arbeiderpartiet er alle mennesker like mye verdt, og det er en selvfølge at to voksne mennesker som elsker hverandre, skal kunne gifte seg.

Vi er stolte over å ha innført en kjønnsnøytral ekteskapslov, som gjør at lesbiske og homofile par juridisk sett er fullstendig likestilt med heterofile. Felles ekteskapslov ble endelig vedtatt 17.  juni 2008, med ikrafttredelse 1. januar 2009. 

Dette har vi gjort:

 • 2023

  Ap/Sp-regjeringen lanserte ny handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold. I planen er det 49 tiltak som skal bidra til å sikre skeives rettigheter, bedre livskvaliteten til skeive og bidra til større aspekt og mer toleranse.

 • 2022

  Ap/Sp-regjeringen styrket tilskudd til LHBT+ organisasjonene med 15 millioner kroner i budsjettet for 2023. Dette er nær fordobling av støtten.

 • 2022

  Ap/Sp-regjeringen foreslo forbud mot konverteringsterapi.

 • 2019

  Vi fremmet representantforslag med 10 punkter for styrking av LHBT-politikken, blant annet å forby konverteringsterapi. Forslagene ble nedstemt av høyreregjeringen.

 • 2018

  Vi fremmet representantforslag om å inkludere kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i straffelovbestemmelsene om diskriminering. Stortinget vedtok å «be regjeringen fremme forslag om å utvide straffelovens bestemmelser om hatefulle ytringer, hatkriminalitet og diskriminering slik at de også omfatter hatefulle ytringer som fremsettes, eller diskriminering som utøves på grunn av en persons kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet.»

 • 2017

  Vi fremmet forslag om fremlegging av ny handlingsplan for LHBTI. Forslaget ble nedstemt av høyreregjeringen.

 • 2005 - 2013

  Under Stoltenberg II-regjeringen fikk vi en felles ekteskapslov, rett til adopsjon, kunstig befruktning for lesbiske par, økt diskrimineringsvern for transpersoner, samt en skjerping av arbeidet mot hatkriminalitet.  I tillegg vektla den rødgrønne regjeringen en styrking av politikken på LHBT+-feltet, noe som resulterte i bedre økonomiske vilkår for de frivillige LHBT+-organisasjonene, opprettelsen av LHBT-senteret, økning i støtte til Pridearrangementer, Blikk, samt kompetansehevende kurs («Rosa kompetanse») i skolen, helsevesenet og politiet. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om LHBT+?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker