SFO/Aktivitetsskole

Fra skolefritid til aktivitetsskole

Slik ønsker vi å skape aktivitetsskolen:

  • Innføre makspris og utvikle en nasjonal standard for innholdet i AKS, samt utrede tiltak for å sikre at tilbudet også treffer de barna som trenger det mest.
  • Ha gratis SFO, i første omgang for alle førsteklassinger, og arbeide for lavere pris på SFO for alle barn.
  • Jobbe for søskenmoderasjon for familier som har barn både i barnehage og SFO.
  • Gjennomføre et skoleløfte bestående av 18 konkrete tiltak med mål om å styrke barn og unges opplæringstilbud.
  • Sørge for at den nye aktivitetsskolen har en klar tematisk kobling til innholdet i skolen.
  • Legge til rette for læring i AKS i en friere ramme enn i klasserommet, med større vekt på lek og kreativitet.
  • Sørge for at AKS bidrar til at alle barn daglig er i fysisk aktivitet, får et variert fritidstilbud og et godt tilbud om leksehjelp.
  • Barn med særskilte behov skal få den oppfølgingen og tilretteleggingen de har behov for også i skolefritidsordningen, tilsvarende rettighetene opplæringsloven gir gjennom skoledagen.

Arbeiderpartiet vil gjøre om skolefritidsordningen (SFO) til aktivitetsskole (AKS) i hele landet. Det vil gi en rikere hverdag for flere barn, bedre integrering, økt sosial utjevning og større rom for deltakelse i arbeidslivet for foreldrene.

AKS skal understøtte læringen i skolen og tilby fysisk aktivitet, kulturskoletime, kulturaktiviteter, andre fritidstilbud og leksehjelp, og samtidig gi elevene muligheter til lek. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om SFO/Aktivitetsskole?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker