Nordsjøplan - en industriplan for fremtiden

Nordsjøen skal være et laboratorium og en katalysator for vekst innen både nye og eksisterende næringer.

Arbeiderpartiet vil gjennom nordsjøplanen blant annet:

 • Aktivt satse på nye næringer som hydrogen, karbonfangst og -lagring (CCS), havvind og grønn skipsfart.
 • Legge til rette for en videreutvikling av Norge som energinasjon.
 • Ha klima som ramme for morgendagens industriutvikling, verdiskaping og politikk.
 • Satse på aktiv bruk og videreutvikling av kompetansen til arbeidsfolk i havnæringene i utvikling av industriklynger som skaper verdier gjennom effektivbruk av ressurser med lavest mulig utslipp.
 • Ha en fortsatt satsing på olje- og gassnæringen i Norge, med et økt fokus på bærekraftig produksjon.
 • At Norge skal gå foran og sørge for investeringsbeslutning for fullskalakarbonfangst og -lagring.
 • Utrede etablering av et statlig hydrogenselskap.
 • Utrede egnede områder for utbygging av flytende havvindparker.
 • Gi Statnett ansvar for å utvikle og drifte strømnett slik Gassco har ansvaret for å utvikle og drifte gassrørnettet i Nordsjøen.
 • Legge til rette for utvikling av avansert infrastruktur med kabler, ladestasjoner, power-hubs og lignende på bunnen av Nordsjøen.
 • Satse på økt foredling av sjømat for at mer av verdiskapingen og sysselsettingen kommer landet til gode.
 • Lage gode rammebetingelser og et målrettet virkemiddelapparat som legger til rette for langsiktige grønne investeringer for norsk skipsfart.
 • Støtte til mer forskning og kartlegging av forekomster av havbunnsmineraler på norsk sokkel.
 • At det skal stilles tydelige krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.
 • Aktivt legge til rette for overføring av kompetanse, folk og teknologi fra olje- og gassnæringen til nye industrier som karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, utvinning av mineraler på havbunnen og marine næringer.
 • Jobbe tett sammen med EU-kommisjonen, Europaparlamentet og medlemslandene i EU for å gi vårt bidrag til at European Green Deal lykkes, samt søke å ta en aktiv del i de teknologi-, forsknings- og næringsmulighetene som åpner seg gjennom planen.

Nordsjøplanen: Sammendrag

Nordsjøplanen er en visjon for industriutvikling i 2020-årene. Med utgangspunkt i verdensledende industri og kompetansen til arbeidsfolka i Nordsjøen, viser vi i praksis hva vi mener med å utvikle, ikke avvikle olje- og gassnæring. Her har Norge næringsmuligheter innen karbonfangst- og lagring, grønn skipsfart, bærekraftig havbruk, havvind og utslippsfri hydrogen.

Olje og gass

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle, ikke avvikle dagens olje- og gassnæring. Dette vil vi gjøre gjennom å spille på lag med industrien. Derfor setter vi en startdato for en ny-industrialisering av Norge, ikke en sluttdato for olje og gass. Sluttdato er feil for klima og feil for folk fordi det vil føre til tap av kunnskap, erfaring, arbeidskraft samt utrygghet for de som er sysselsatt i bransjen. Politisk forutsigbarhet og forutsigbare rammevilkår for næringen er avgjørende. Det skal balanseres med tydelige krav om FoU på nullutslippsteknologi, klimakrav til underleverandører og utslippskutt. Det skal også tilpasses det internasjonale markedet i rask forandring.

 • Vurdere ulike tiltak for å sikre aktivitet i tilknytning til olje og gassindustrien, med særlig prioritet på de prosjektene som legger grunnlag for utslippsreduksjoner i produksjonen og som bygger bro til fornybarnæringene.
 • Støtte opp om KonKrafts klimamål fra 2020, der en samlet olje- og gassindustri står sammen om utslippskutt på 50% innen 2030 og nullutslipp i 2050.

Karbonfangst- og lagring (CCS)

Nordsjøen kan bli hele Europas CO2-lager i mange tiår. En investeringsbeslutning i fullskala CCS med to fangstanlegg og et transport og lagringsanlegg, vil være Norges viktigste enkeltbidrag i klimakampen.

 • Arbeiderpartiet vil fortsette satsingen på utvikling av ny teknologi og prosjekter innen fangst, bruk og lagring (CCUS) av karbon.
 • Vi vil bruke offentlige innkjøp til å bygge opp et hjemmemarked, blant annet ved å stille krav om klimavennlig materialbruk og bruk av fanget karbon i industriprosesser. Dette kan bidra til skape nye norske arbeidsplasser og sikre inntekter fra norsk sokkel i lang tid framover.

Fornybar energi

Norge har et stort potensiale når det gjelder produksjon og bruk av hydrogen og ammoniakk. Tiden er moden for å satse stort på denne industrien.

 • Et statlig hydrogenselskap, FoU, støtte til demonstrasjons- og pilotprosjekter, effektiv bruk av virkemiddelapparatet samt internasjonalt samarbeid for å løfte norsk hydrogen som energibærer i Europa kan bidra til å skape et nytt industrieventyr for Norge.

Vindkraft – Havvind

Arbeiderpartiet mener Norge bør satse på havvind. De gode vindressursene på norsk sokkel kombinert med sterk posisjon innen maritim, offshore og landbasert industri gjør at havvindnæringen har alle forutsetninger for å bli en stor og viktig ny, norsk industri.

 • Det er særlig innen flytende havvind de store markedsmulighetene ligger. Et tydelig veikart med konkrete mål om utbygging av 3GW innen 2030, grunnleggende rammebetingelser som tydelige konsesjonsvilkår, regulatorisk rammeverk og incentivordninger er noe vi ønsker å prioritere for å få utviklet havvind som storindustri i Norge.

Klimavennlig transport

Arbeidet med å utvikle grønn skipsfart er et viktig steg på veien for å kutte utslipp også på større og mer energikrevende skip. Arbeiderpartiet mener at det bør lages gode rammebetingelser og et målrettet virkemiddelapparat som legger til rette for grønne og langsiktige investeringer i norsk skipsfart.

 • Vi mener det må legges til rette for flåtefornyelse i nærskipsflåten blant annet gjennom å utrede en toppfinansieringsordning i GIEK og en vrakpantordning.
 • Vi ønsker også å bidra til at olje- og gassnæringen skal bruke sin innkjøpsmakt til å kreve lavutslippsteknologi på offshoreflåten fra 2025, og nullutslippsteknologi fra 2040.

Mineraler

Det grønne skiftet trenger en rekke mineraler. På norsk sokkel finnes det metalliske mineraler som er viktige elementer i produksjon av vindturbiner, elektriske biler, solcellepaneler, PC-er, mobiltelefoner og annen elektronikk.

 • Arbeiderpartiet mener man bør utrede verdiskapingspotensialet basert på uttak av mineraler samt opprettelse av verdikjeder med utgangspunkt i havbunnsmineralnæringen.
 • Vi ønsker også å støtte forskning og kartlegging hav havbunnsmineralforekomster på norsk sokkel.

Maritime og marine næringer

Arbeiderpartiet vil videreutvikle gode samhandlingsarenaer mellom maritime og marine næringer og forsterke innsatsen på forskning, teknologiutvikling og innovasjon innen fiskeri- og havbruksnæringen som finner sted i Nordsjøen. Samarbeid på tvers av næringer er viktig fordi det bidrar til å skape nye ideer, større verdier og flere arbeidsplasser.

 • Koblinger mellom marine og maritime næringer, eksempelvis kompetanseoverføring fra petroleum til oppdrettsteknologi, er essensielt i denne sammenheng.
 • Derfor ønsker vi å legge til rette for bedre sameksistens, mer kompetansedeling og innovasjon, samt tettere samarbeid mellom havnæringene langs den norske kysten.

Verdiskaping og rettferdig fordeling

Gjennom klok bruk av mulighetene som ligger i Nordsjøen vil Arbeiderpartiet legge til rette for fortsatt verdiskaping, rettferdig fordeling av verdier og en utvikling som ivaretar tillit, små forskjeller, sterk velferdsstat og åpenhet mot verden. Det er denne ånd vi vil ny-industrialisere og bygge videre energinasjonen Norge. Alt det som skisseres i denne planen gir Norge og norsk industri store muligheter. Men mye av det som nevnes her blir først bedriftsøkonomisk lønnsomt om noen år, ofte flere år fram enn markedet alene vil bære fram. Det krever derfor målrettet, forutsigbar og langsiktig næringspolitikk, der statens virkemidler brukes for å muliggjøre fremtidig verdiskapning gjennom tydelige krav og reguleringer, aktiv bruk av incentivordninger, målrettet forskning- og utvikling og tålmodig kapital som både kan ta risiko og ha lengre tidshorisonter enn private investorer normalt er villige til.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Nordsjøplan - en industriplan for fremtiden?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker