Vindkraft - havvind og vindmøller

Vi vil satse på havvindindustrien. Vindkraft på land skal bygges ut der det er lokal aksept.

Arbeiderpartiet vil:

 • Få på plass et strengere og mer rettferdig regime for utbygging av energi (les mer om dette i brødteksten under).  
 • Legge til rette for forsvarlig utbygging av mer ren energi og infrastruktur gjennom en samlet plan for norsk vannkraft, vindkraft og andre energiutbygginger som krever konsesjon.
 • Sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene i fremtiden, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft.
 • At arealplaner for nye vindkraftanlegg på land behandles etter plan- og bygningsloven.
 • Utrede en hjemfallsordning for vindkraft.
 • Ha en storsatsing på flytende havvind, og få fortgang i utlysningen av nye konsesjonsområder.
 • Sørge for at spørsmål om finansiering, tilknytning og regulering av havnettet avklares raskt.
 • Gjennomføre en skattereform som gjør det mer attraktivt å foreta investeringer i klimavennlige næringer.
 • Etablere et program for sameksistens som sikrer lokal forankring i utviklingen av havvindprosjekter, der hensynene til andre næringer, som fiskerinæringen, ivaretas på en god måte.
 • Utarbeide en ambisiøs nasjonal strategi for bunnfast og flytende havvind som blant annet inkluderer satsing på norsk leverandørindustri, et godt regelverk, utvikling av nettinfrastruktur til havs, attraktive rammebetingelser for investeringer og et tett samarbeid mellom Norge og EU.

Norge trenger mer fornybar energi

Det har i lang tid vært bred politisk enighet om utvikling av vindkraftnæringen i Norge. Men debatten om vindkraftutbygging har eskalert de siste årene. Mye av dette handler om at vindkraft er en arealkrevende næring der ulike interesser blir berørt. I utviklingen av landbasert vindkraftindustri i Norge må det tas hensyn til ulike forhold som gjelder nasjonal forsyningssikkerhet, lokale interesser, miljøhensyn og våre klimaforpliktelser. 

Vindkraft på land har de laveste utbyggingskostnadene, men har skapt økte utfordringer når ulike hensyn skal veies opp mot hverandre. Det er økende motstand mot vindkraft. Det reageres spesielt på manglende lokal medvirkning og åpenhet om hvordan ulike hensyn blir veid opp mot hverandre.

Norge trenger mer fornybar energi fordi overgangen til et klimavennlig samfunn krever mer kraft. I årene som kommer vil vi trenge mer fornybar kraft, samtidig som vi må effektivisere energibruken. Mål om elektrifisering på norsk sokkel, samt i andre deler av industrien og infrastrukturen, vil øke behovet for rikelig med ren og rimelig kraft. Økt bruk av fornybarteknologier som vind, sol og vannkraft vil kunne bidra til å gjøre vår energimiks grønnere og være et viktig steg på veien til å nå Paris-målene. Koordinert produksjon av vindkraft, solkraft og vannkraft vil kunne gi positive synergieffekter da det gir høyere grad av forsyningssikkerhet.

Innstramming i konsesjonsreglene 

Arbeiderpartiet har lenge ment at det er behov for innstramminger i konsesjonssystemet for vindkraft. Vi mener tiden mellom konsesjon og faktisk utbygging må kortes ned, og at vi må sikre godt samsvar mellom hva som blir vedtatt og hva som faktisk blir bygget. I tillegg mener vi at det må på plass et strengere og mer rettferdig regime for utbygging av energi basert på at:

- Lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjon for utbygging, får mer igjen for det og sikres en del av verdiskapingen.

- Berørte kommuner involveres tidlig og grundig i alle energiutbygginger.

- Det strammes inn på adgangen til å la det gå lang tid mellom konsesjon og faktisk utbygging. 

- Det strammes inn på adgangen til avvik mellom gitt konsesjon og faktisk utbygging.

- Oppstart av anleggsvirksomhet ikke tillates før alle naturundersøkelser det er stilt krav om, er blitt gjennomført og fulgt opp.

- Det ikke gis nye konsesjoner for vindkraft før Stortinget har behandlet den varslede stortingsmeldingen om endringer i konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land.

Flytende havvind

De gode vindressursene på norsk sokkel, kombinert med Norges sterke posisjon innen maritim offshore og landbasert industri, gjør at havvindnæringen i Norge har alle forutsetninger for å bli en ny stor og viktig, norsk industri. Bunnfast og flytende havvind vil være en viktig del av fremtidens energisystem. Det er særlig innenfor flytende havvind Norge har potensial til å hevde seg og ta globale markedsandeler. Et hjemmemarked er nødvendig for å kunne bygge en ny slagkraftig næring og eksportarbeidsplasser.

Vind og vann, hand i hand

Overgangen til et klimavennlig samfunn krever mer fornybar energi. Derfor er det gledelig at teknologien har kommet så langt at vindkraft nå er lønnsomt uten subsidier. Vindkraft og vannkraft er en perfekt kombinasjon, vi får både høyere forsyningssikkerhet og lavere priser.

I debatten om hvor mye vindkraft vi skal bygge i Norge, må vi både ta hensyn til natur, miljø og verdifulle friluftsområder. Arbeiderpartiet vil at store verdifulle naturområder uten tekniske inngrep og støy skal verdsettes når det bestemmes hvor det skal bygges vindmøller. Verdien av inngrepsfrie naturområder, områder med sårbare og truede arter og naturtyper, reinens leveområder og friluftslivsområder og reiseliv, skal vektlegges.

Storsatsing på havvind

Arbeiderpartiet ønsker ikke først og fremst mest mulig vind på land, men vil ha en storsatsing på havvind. Verden har behov for mer klimavennlig energi. I Norge har vi mye hav – og vi har mye vind. Norsk flytende havvind vil kunne bli et svært viktig bidrag for å dekke energibehovet og å nå krevende klimamål. Norsk leverandørindustri trenger flere ben å stå på, og havvind trenger mye av kompetansen bygget opp av de flinke folkene i olje- og gassnæringen.

Norsk havvind vil være et viktig bidrag til Europas overgang til fornybar energi, og på den måten gi oss gode eksportinntekter og legge grunnlaget for et nytt industrieventyr for vår store leverandørindustri.

Hvorfor skal vi bygge vindmøller til havs?

 • Kutte utslipp fra norsk olje- og gassproduksjon. Norsk olje- og gassproduksjon står for 28% av de samlede norske klimagassutslippene.  Potensialet for utslippskutt som følge av elektrifisering av sokkelen er anslått til 3-7 millioner tonn, og Zero anslår at delelektrifisering fra havvind kan gi utslippskutt på 1-3 millioner tonn CO2-årlig, noe som tilsvarer utslippene fra 0,5-1,5 millioner bensin/dieseldrevne biler.
 • Kutte klimagassutslipp i Europa og skaffe inntekter til fellesskapet. Nord-Europa er fremdeles i stor grad avhengige av fossil kraftproduksjon, og har satt seg høye mål både nasjonalt og på EU-nivå for overgangen til fornybar kraft. Her spiller norsk gass en viktig rolle, og med karbonfangst og -lagring vil gassrørene etter hvert kunne sende hydrogen til Europa. Men Europa vil likevel ha behov for import av fornybar energi, noe som kan gi viktige inntekter til Norge og videreføre vår posisjon som en viktig energiaktør internasjonalt. Norge har tjent godt på vannkraft, og inntektene fra havvind skal også komme vanlige folk til gode.
 • Utvikle en leverandørindustri for flytende havvind i Norge. Markedet for flytende havvind er under etablering flere steder i verden. Norges sterke posisjon innen olje og gass, maritim og marin industri er et fantastisk utgangspunkt for at Norge også på dette feltet kan ta en lederrolle både nasjonalt og globalt. Det krever en aktiv næringspolitikk som både tilrettelegger for utbygging av felt på norsk sokkel og som bidrar til å utvikle en norskbasert leverandørindustri som kan utvikle teknologi og løsninger på et hjemmemarked.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Vindkraft - havvind og vindmøller?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker