Skogbruk

Arbeiderpartiet mener det ligger et stort potensial for økt verdiskaping gjennom en mer aktiv skogpolitikk med økt avvirkning og målretta investeringer. Vi sier nei til privatisering av Statskog.

Dette vil vi med skogen:

  • Øke den industrielle videreforedlingen av skog, og legge til rette for helhetlige verdi- og næringskjeder basert på skogen.
  • Sikre en ansvarlig, bærekraftig og langvarig forvaltning av skogen og gode avveininger mellom aktivitet og miljøhensyn, mellom natur og klima og bruk og vern.
  • Sikre nasjonalt og lokalt eierskap til jord- og skogeiendommer, og gjeninnføre priskontroll på skogeiendommer.
  • Bruke Statskog som et verktøy for industribygging og næringsutvikling der Statskog har eiendommer.
  • Vi har etablert Bionova, som vil være et viktig verktøy for å sikre utvikling av bioøkonomien knyttet til både jordbruk, skogbruk og havbruk, herunder også bidra til biobasert sirkulærøkonomi.
  • Vi har styrket midler til det frivillige skogvernet og bidratt til at større skogarealer vernes ved å øke midlene som brukes til å erstatte skogeier for frivillig vern av skog. Skogvernet skal gjennomføres på en måte som får minst mulig konsekvenser for avvirkning og skognæringen sine muligheter for å bidra i det grønne skiftet.

Vi vil legge til rette for økt videreforedling av skog

Skogen er en betydelig ressurs her i landet, og norske skogressurser har gjennom flere hundre år lagt grunnlag for industri og verdiskaping basert på fornybart bioråstoff. Arbeiderpartiet mener at økt produksjon og verdiskaping med utgangspunkt i verdikjedene fra skogen vil være en del av løsningen knyttet til globale utslipps- og ressursutfordringer, samtidig som det gir fastlandsøkonomien flere ben å stå på.

Skog, tre- og bioøkonomi er et av syv satsingsområder i regjeringens Veikart for grønt industriløft. Arbeiderpartiet vil bruke skogen aktivt som en sentral del av klimapolitikken. Dette skal skje gjennom å øke den naturlige karbonlagringen og ved økt bruk av klimavennlige, fornybare produkter fra norsk skog, blant annet gjennom Bionova, som er satsingen på bioøkonomi og klimatiltak for jordbruk-, skogbruk- og havbruksnæringene.  Økt bruk av skogens ressurser er både god industripolitikk, god distriktspolitikk og god klimapolitikk.

Statskog og Meraker Brug

Arbeiderpartiet sier nei til salg av Norge, og vil sikre lokalt og nasjonalt eierskap til norske skogressurser. Vi stanset utsalget av Statskog sine eiendommer fordi vi gjennom statlig eierskap i Statskog sikrer råderett over store og viktige naturressurser med stor betydning for folks frie tilgang til norsk natur. 

Ap/Sp-regjeringen har også lagt til rette for at Statskog har kjøpt 94 prosent av aksjene i AS Meraker Brug, en av Norges største privateide eiendommer. Flertallet i Stortinget støttet dette, mot stemmer fra partiene Høyre, FrP, V og MdG. Statlig eierskap sikrer eiendommen på norske hender, og også allmennhetens tilgang til jakt og fiske på en av de største privateide eiendommene i Norge. Et areal på om lag 1,2 millioner mål, og mer enn 200 tusen mål av dette er produktiv skog.     

Er du enig med Arbeiderpartiet om Skogbruk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker