Skogbruk

Arbeiderpartiet vil skognæringen skal være et satsingsområde for arbeidsplasser og grønn økonomi, og sier nei til privatisering av Statskog

Dette vil vi med skogen:

  • Grønn bioøkonomisatsing gjennom Innovasjon Norge.
  • Ha mer forskning på jord og skog gjennom Norsk Institutt for Bioøkonomi og Forskningsrådet.
  • Styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge.
  • Styrke Enova, som blant annet gir støtte til biobasert varme.
  • Ha en opptrappingsplan for biodrivstoff.
  • Fjerne kuttet i trebasert innovasjonsprogram.
  • Styrke Investinors skogsatsing.

Skogen som klimatiltak

Skogen bidrar positivt til klimaet, både som karbonlager og som fornybar ressurs til erstatning for mer klimabelastende alternativer. 

I 2014 hadde norske skoger et nettoopptak på 30,8 millioner tonn CO2. 

Gjennom skogpolitiske tiltak i Norge vil det være mulig å forsterke skogens positive klimabidrag parallelt med at det drives aktivt, bærekraftig skogbruk.

Vi ønsker en bærekraftig, industriell verdikjede for biodrivstoff basert på norsk skog. 

Derfor foreslo Arbeiderpartiet i alternativt budsjett for 2017 en forpliktende opptrappingsplan for omsetningskravet, slik at man når et mål om 40% biodrivstoff innen 2030.

Vi stemte også mot regjeringens avvikling av trebasert innovasjonprogram.

Vern og bærekraft

Gode avveininger mellom aktivitet og miljøhensyn er sentralt i et bærekraftig skogbruk. 

Økt aktivitet i skogbruket skal kombineres med økt kunnskap om miljøverdiene i skog og styrkede miljøhensyn i skogbruket. 

Arbeiderpartiet har i Stortinget støttet målet om frivillig vern av på 10% av skogarealet

Nei til salg av Norge 

Arbeiderpartiet sier nei til salg av Norge, og sier nei til å privatisere Statskog

Gjennom eierskapet i Statskog sikrer vi råderett over store og viktige naturressurser med stor betydning for folks frie tilgang til norsk natur.

Vi mener også at Statskog bør være motor i det videre arbeidet med å utvikle nye verdikjeder for skogbasert industri i Norge

For at Statskog skal være i stand til å ta denne rollen, må selskapet fortsatt være en stor eier og forvalter av felleskapets ressurser.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Skogbruk?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!