Skogbruk

Arbeiderpartiet mener skognæringen må bli et nasjonalt strategisk satsingsområde for arbeidsplasser og grønn økonomi, og vi sier nei til privatisering av Statskog

Dette vil vi med skogen:

  • Grønn bioøkonomisatsing gjennom Innovasjon Norge.
  • Ha mer forskning på jord og skog gjennom Norsk Institutt for Bioøkonomi og Forskningsrådet.
  • Styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge.
  • Styrke Enova, som blant annet gir støtte til biobasert varme.
  • Ha en opptrappingsplan for biodrivstoff.
  • Fjerne kuttet i trebasert innovasjonsprogram.
  • Styrke Investinors skogsatsing.

Skogen som klimatiltak

Skogen bidrar positivt til klimaet, både som karbonlager og som fornybar ressurs til erstatning for mer klimabelastende alternativer. 

I 2014 hadde norske skoger et nettoopptak på 30,8 millioner tonn CO2. 

Gjennom skogpolitiske tiltak i Norge vil det være mulig å forsterke skogens positive klimabidrag parallelt med at det drives aktivt, bærekraftig skogbruk.

Vi ønsker en bærekraftig, industriell verdikjede for biodrivstoff basert på norsk skog. 

Derfor foreslo Arbeiderpartiet i alternativt budsjett for 2017 en forpliktende opptrappingsplan for omsetningskravet, slik at man når et mål om 40% biodrivstoff innen 2030.

Vi stemte også mot regjeringens avvikling av trebasert innovasjonprogram.

Vern og bærekraft

Gode avveininger mellom aktivitet og miljøhensyn er sentralt i et bærekraftig skogbruk. 

Økt aktivitet i skogbruket skal kombineres med økt kunnskap om miljøverdiene i skog og styrkede miljøhensyn i skogbruket. 

Arbeiderpartiet har i Stortinget støttet målet om frivillig vern av på 10% av skogarealet

Nei til salg av Norge 

Arbeiderpartiet sier nei til salg av Norge, og sier nei til å privatisere Statskog

Gjennom eierskapet i Statskog sikrer vi råderett over store og viktige naturressurser med stor betydning for folks frie tilgang til norsk natur.

Vi mener også at Statskog bør være motor i det videre arbeidet med å utvikle nye verdikjeder for skogbasert industri i Norge

For at Statskog skal være i stand til å ta denne rollen, må selskapet fortsatt være en stor eier og forvalter av felleskapets ressurser.

For Arbeiderpartiet er det viktig at Stortinget kan samle seg om tiltak for å snu den utviklingen vi nå ser, med at tømmeret eksporteres ubearbeidet ut av landet. Da må vi være villig til å satse

Knut Storberget

Er du enig med Arbeiderpartiet om Skogbruk?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!