Hydrogen

Vi vil satse på blå og grønn hydrogen som en ny stor eksportnæring for Norge. 

Vi vil satse på blå og grønn hydrogen som en ny stor eksportnæring for Norge ved å:

  • Ha som mål å produsere 400 000 tonn ren hydrogen årlig innen 2030.
  • Utarbeide et ambisiøst veikart for en sammenhengende verdikjede innen hydrogen, der marked og produksjon bygges opp parallelt.
  • Gjøre Equinor og Statkraft til lokomotiver innen henholdsvis blå og grønn hydrogen og vurdere å etablere et statlig hydrogenselskap.
  • Starte omstillingen til et fornybart energisystem på Svalbard på en måte som er i tråd med stedets behov, muligheter og miljømål.
  • Ta initiativ til industrielle partnerskap innen hydrogen med EU og land som Tyskland.

Vi vil ta en lederrolle på hydrogen i Europa

Hydrogen kan bidra til nullutslipp der det i dag finnes få eller ingen andre nullutslippsalternativerer innen transport og industri. Norge har særlig gode industrielle muligheter for hydrogen. Vi har ren energi, naturgass, infrastruktur, kompetansemiljøer og et sluttbrukermarked som gir erfaring. Men vi mangler en ambisiøs nok politikk som gir retning og avlaster risiko for økt produksjon og bruk av hydrogen. 

De siste årene har norsk næringslivs viktigste handelspartnere i Europa gitt sterke signaler om at hydrogen blir en sentral energibærer for å nå framtidige klimamål, og at bruken av olje og gass skal ned. Derfor må Norge satse enda tyngre på hydrogen. For å vise vei og ta en lederrolle på hydrogen i Europa må Norge posisjonere seg som en sikker leverandør og samarbeidspartner for nullutslippsløsninger innen energi. Det innebærer å skru opp tempoet for demonstrasjon av sikker produksjon, transport og sluttbruk av hydrogen og ammoniakk.

Konkret ligger potensialet for norsk hydrogenindustri i produksjon av utstyr og infrastruktur som elektrolysører, lagring, systemløsninger og brenselceller. Vi kan produsere hydrogen til bruk i produksjon av kunstgjødsel, stål, raffinering og kjemisk industri. Videre kan vi produsere hydrogen for bruk i industriell oppvarming, til maritim transport, oppvarming av bygninger og til bruk i kraftsystemet. Norge har betydelige muligheter både innen elektrolysebasert hydrogen (grønn) og hydrogen fra naturgass med CCS (blå).

Konkrete prosjekter innen maritim næring, energiforsyning på Svalbard med hydrogen produsert fra ren og fornybar kraft i Finnmark, nullutslippsløsninger i tungtransport og hydrogenprosjekter i prosessindustrien som på Mo Industripark er klare til å settes i gang. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Hydrogen?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker