Sjøtransport

Arbeiderpartiet vil ha en miljøvennlig sjøtransport for arbeidsplasser og næringsliv langs kysten, og mer godstransport over fra vei til sjø 

Vi vil dette med sjøtransporten:

  • Styrke Kystverket med tilskudd til nyanlegg, vedlikehold, økt utbedring av fiskerihavner og tilskudd til overføring av gods fra vei til sjø.
  • Støtteordning for fylkeskommunene kan bytte ut sine gamle ferjer med el-ferjer, noe som også vil gi økt sysselsetting i verftnæringen.
  • Prioritere etablering av landstrøm ved de største havneanløpene.
  • Åpne for differensiert havneavgift for å fremme landstrøm. Målet er å stimulere skip til å gjøre de nødvendige investeringene for å kunne benytte seg av landstrøm.
  • Mål om 20 prosent innblanding av biodiesel i lasteskip og fiskeflåten.

Skal vi oppfylle Paris-avtalen må vi ha en plan for reelle utslippskutt. Skipsfarten står for nærmere en femtedel av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor og spiller derfor en veldig viktig rolle. 

original
Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant

Dette har vi gjort:

  • 2013

    Stoltenberg II-regjeringen lanserte i 2013 nærskipsstrategien «Mer gods på sjø», med over 3 milliarder kroner i virkemidler for økt sjøtransport. Hoveddelen handlet om å gode godsruter langs kysten og ut av landet, mer effektive havner med god arbeidsdeling seg imellom, bedre samhandling mellom de ulike transportformene og tilrettelegging for at næringslivet får dekket sine behov på en god måte.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Sjøtransport?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker