Sjøtransport

Arbeiderpartiet vil ha en miljøvennlig sjøtransport for arbeidsplasser og næringsliv langs kysten, og mer godstransport over fra vei til sjø 

Vi vil dette med sjøtransporten i vårt budsjettalternativ for 2017:

 • Styrke Kystverket, tilskudd til nyanlegg og større vedlikehold, med 130 millioner kroner. 
 • Styrke Kystverket, økt utbedring av fiskerihavner, med 20 millioner kroner.
 • Styrke Kystverket, tilskudd til overføring av gods fra vei til sjø, med 50 millioner kroner.
 • 100 millioner kroner til en ordning der fylkeskommunene kan bytte ut sine gamle ferjer med el-ferjer, noe som også vil gi økt sysselsetting i verftnæringen. 
 • Styrke Enova-fondet med 32,5 milliarder kroner, slik at det kommer opp i 100 milliarder kroner i 2017.
 • Prioritere etablering av landstrøm ved de største havneanløpene innenfor Enovas økte rammer.
 • Åpne for differensiert havneavgift for å fremme landstrøm. Målet er å stimulere skip til å gjøre de nødvendige investeringene for å kunne benytte seg av landstrøm.
 • Mål om 20 prosent innblanding av biodiesel i lasteskip og fiskeflåten.
 • Sette i gang forhandlinger om et CO2-fond for transport i næringslivet, og vurdere deltakelse fra skip og fiskebåter.

Skal vi oppfylle Paris-avtalen må vi ha en plan for reelle utslippskutt. Skipsfarten står for nærmere en femtedel av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor og spiller derfor en veldig viktig rolle. 

original
Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant

Dette har vi gjort:

 • 2013

  Stoltenberg II-regjeringen lanserte i 2013 nærskipsstrategien «Mer gods på sjø», med over 3 milliarder kroner i virkemidler for økt sjøtransport. Hoveddelen handlet om å gode godsruter langs kysten og ut av landet, mer effektive havner med god arbeidsdeling seg imellom, bedre samhandling mellom de ulike transportformene og tilrettelegging for at næringslivet får dekket sine behov på en god måte.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Sjøtransport?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!