Sjøtransport

Arbeiderpartiet vil ha en miljøvennlig sjøtransport for arbeidsplasser og næringsliv langs kysten, og mer godstransport over fra vei til sjø 

Vi vil dette med sjøtransporten:

 • Styrke Kystverket med tilskudd til nyanlegg, vedlikehold, økt utbedring av fiskerihavner og tilskudd til overføring av gods fra vei til sjø.
 • Støtteordning for fylkeskommunene kan bytte ut sine gamle ferjer med el-ferjer, noe som også vil gi økt sysselsetting i verftnæringen.
 • Kompensere fylkeskommunene for merkostnader ved å velge lav- og nullutslippsteknologi ved anskaffelser av ferger og hurtigbåter.
 • Ta initiativ til at det etableres landstrøm ved de største havnene.
 • Åpne for differensiert havneavgift for å fremme landstrøm. Målet er å stimulere skip til å gjøre de nødvendige investeringene for å kunne benytte seg av landstrøm.
 • Mål om 20 prosent innblanding av biodiesel i lasteskip og fiskeflåten.
 • Vurdere et bredt sett av virkemidler for å gjøre sjøtransport av varer mer attraktivt.

 • Gjennom flere år har forholdene for sjøfolk forringet seg. Arbeiderpartiet vil styrke vilkårene og sørge for at Norge fortsatt kan være en stor sjøfartsnasjon.

 • Få mer av godstransporten over fra landevei til sjø og jernbane.

 • Videreføre grønt skipsfartsprograms arbeid med flåtefornyelse, satsing på lav- og nullutslippshurtigbåter i fylkeskommunale samband og tilskuddsordningen for nærskipsfart (insentivordningen).
 • Vi har etablert en ny forskningsinnsats for nullutslippsteknologi på større skip. Vi har styrket låneordningen for skip i nærskipsfart og fiskefartøy, og styrket ordningen for effektive og miljøvennlige havner. 
 • Ta initiativ til at det etableres landstrøm ved de største havnene, og på sikt innføre forbud mot tungolje.
 • Ha en støtteordning for fylkeskommuner som bytter ut sine hurtigbåter og gamle ferjer med lav- og nullutslippsfartøy.
 • Bruke innkjøpsmakten i stat og kommune til å utvikle og ta i bruk ny teknologi for klimavennlig maritim transport, og legge til rette for overføring av gods fra vei til sjø.
 • Videreutvikle norsk maritim industri ved å fremskynde offentlige innkjøp av utslippsfrie fartøy, sørge for at eksportordningene bygger opp under det store potensialet for verdiskaping i maritim sektor, og utforme anbud som bedre legger til rette for aktivitet ved norske verft.

Klimavennlig skipsfart - skip, ferger og fiskebåter

Arbeiderpartiet vil kutte klimagassutslippene fra skip, ferger og fiskebåter.

Skipsfarten står for en femtedel av utslippene i transportsektoren. Derfor er det viktig å kutte utslippene for å nå målet om kutte 55 prosent av de norske klimagassutslippene målt mot 1990 innen 2030.

Arbeiderpartiet vil gi støtte gjennom Enova, slik at havnene kan få på plass landstrøm. Da kan skip bruke fornybar strøm istedenfor fossilt drivstoff når de ligger i havn, og dermed redusere utslippene. 

Det er bra for klima – og ikke minst bra fordi det reduserer lokal luftforurensning

Norge er ledende innen utvikling av miljøteknologi og fornybare drivstoffkilder og har en unik mulighet til å ta en internasjonal posisjon i utviklingen og produksjonen av utslippsfrie fartøy. Arbeiderpartiet vil videreutvikle norsk maritim industri og sikre tilgang på oppdrag som gir mulighet for nye arbeidsplasser i Norge.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Sjøtransport?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker