Biodrivstoff

Arbeiderpartiet er for bruk av bærekraftig biodrivstoff    

Vi vil dette med biodrivstoff:

  • Øke biodrivstoffandelen til 40 prosent innen 2030 – gjennom en forpliktende opptrappingsplan for biodrivstoff.
  • Stimulere til norsk produksjon av bærekraftig biodrivstoff. 
  • Invitere til forlik om biodrivstoff i Stortinget, for å sikre forutsigbarhet og langsiktighet for produsenter av biodrivstoff.

Selv om Stortinget har vedtatt at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler, vil rett over halvparten av bilparken i 2030 være fossilbiler. Derfor satser Arbeiderpartiet på bærekraftig biodrivstoff.     

For lastebiler, busser, skip, fiskebåter og ferger vil elektrisitet og hybridteknologi kunne være en av løsningene, men på kort sikt vil biodrivstoff og hydrogen være mer realistisk. For luftfarten vil biodrivstoff trolig være løsningen også på lang sikt.

Arbeiderpartiets opptrappingsplan for biodrivstoff 

10 prosent i 2020 

25 prosent i 2025 

40 prosent i 2030    

Vi legger inn en kontroll i 2022, hvor vi vurderer om det finnes nok bærekraftig biodrivstoff til å nå målet om 25 prosent i 2025.   

Biodrivstoff er altså kun et godt klimatiltak hvis det er bærekraftig. Bærekraftig biodrivstoff må bidra til reduserte klimagassutslipp sammenlignet med fossilt drivstoff, og ellers oppfylle bærekraftskriteriene.       

Tilgang på nok bærekraftig biodrivstoff i markedet er i dag en vesentlig barriere. Arbeiderpartiet vil derfor legge til rette for produksjon av bærekraftig biodrivstoff i Norge.   

Forskerne er enige om at det er nok norsk skog til at vi både kan verne skog og samtidig produsere norsk, bærekraftig biodrivstoff.   

Arbeiderpartiet fikk i juni 2017 flertall i Stortinget sammen med Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti for å be regjeringen om følgende:

  • Gjennom forskrift til lov om offentlige anskaffelser stille krav om at det ikke skal benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje. Forskriftsendringen skal tre i kraft så snart som mulig.
  • Undersøke om bensinbransjen og bensinstasjonskjedene kan videreutvikle en bransjeavtale eller liknende, om at alt salg av biodrivstoff skal være palmeoljefritt og ha høyere klimaeffekt enn EUs minstekrav.
  • Vurdere handlingsrommet for ulike virkemidler, herunder avgifter og regelverk, for å fremme bruk av avansert bærekraftig biodrivstoff, og komme tilbake til Stortinget i egnet form.
  • Raskest mulig gjennomføre en prosess med ESA for å avklare om det er rom for Norge til å gjøre gjeldende EUs bærekraftskrav for alt biodrivstoff som omsettes i Norge, eventuelt endringer som kan gjøres fra Norges side med sikte på å gjøre EUs bærekraftskrav gjeldende for alt biodrivstoff som omsettes i Norge så raskt som mulig.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Biodrivstoff?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!