Jernbane

Arbeiderpartiet satser på toget og sier nei til oppsplitting og privatisering av den norske jernbanen.

Arbeiderpartiets politikk for jernbanen:

  • Vi vil at flere tog skal være i rute. Vi prioriterer å øke punktligheten i togtrafikken.
  • Vi har avlyst konkurranseutsettingen av persontogtrafikken på Østlandet og stanset konkurransene om drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen. 
  • Vi har hatt en grundig gjennomgang av organisering og styring i jernbanesektoren – med mål om enklere organisering, tydeligere ansvarsfordeling og færre selskaper.
  • Jobbe med å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke–da særlig kravene til anbudsutsetting av persontogtrafikken. Dette burde være et nasjonalt ansvar og ikke bestemmes fra EU.
  • Legge til rette for hel- eller delelektrifisering, eller bruk av annen teknologi, for å redusere utslipp fra gjenværende dieselstrekninger på jernbanen.
  • Bygge ut godsterminaler, kryssingsspor og annen nødvendig infrastruktur på jernbanen, slik at mer gods kan overføres fra vei til bane.

  • Forbedre nattog-tilbudet.
  • Redusere vedlikeholdsetterslepet på jernbanen og ferdigstille allerede vedtatte jernbaneutbygginger.
  • Ha en ny utredning av Nord-Norgebanen.
  • Legge til rette for at museumsbaner og historisk togmateriell i større grad ivaretas.

Utbygging av jernbanen

Arbeiderpartiet vil føre en offensiv jernbanepolitikk for fremtiden. Jobben med å løfte jernbanen og tilbudet til de reisende er på ingen måte ferdig. Særlig i rushtiden er det for dårlig punktlighet. Reisetiden er på flere viktige strekninger for lang, og kapasiteten må bygges ut. Arbeiderpartiet legger derfor opp til nye og ambisiøse mål for utbygging og bedre tilbud.

Høyres privatisering og oppstykking

Høyreregjeringens jernbanereform har kun ført til en fragmentering av ansvar, flere direktørstillinger, høye lederlønninger og mer utrygghet for de ansatte. 

Dette har gjort det vanskeligere for det offentlige å sikre et helhetlig jernbanetilbud. For mange reisende er det blitt mer komplisert å reise med tog. Vi stanset konkurranseutsettingen da vi kom i rejgering og gjennomgikk selskapsstrukturen i jernbanen med sikte på en mer helhetlig og oversiktlig organisering.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Jernbane?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker