Klimavennlig skipsfart - skip, ferger og fiskebåter

Arbeiderpartiet vil kutte klimagassutslippene fra skip, ferger og fiskebåter.

Vi vil gjøre dette for klimavennlig skipsfart:

 • Videreføre grønt skipsfartsprograms arbeid med flåtefornyelse, satsing på lav- og nullutslippshurtigbåter i fylkeskommunale samband og tilskuddsordningen for nærskipsfart (insentivordningen).
 • Vi har etablert en ny forskningsinnsats for nullutslippsteknologi på større skip. Vi har styrket låneordningen for skip i nærskipsfart og fiskefartøy, og styrket ordningen for effektive og miljøvennlige havner. 
 • Ta initiativ til at det etableres landstrøm ved de største havnene, og på sikt innføre forbud mot tungolje.
 • Ha en støtteordning for fylkeskommuner som bytter ut sine hurtigbåter og gamle ferjer med lav- og nullutslippsfartøy.
 • Bruke innkjøpsmakten i stat og kommune til å utvikle og ta i bruk ny teknologi for klimavennlig maritim transport, og legge til rette for overføring av gods fra vei til sjø.
 • Videreutvikle norsk maritim industri ved å fremskynde offentlige innkjøp av utslippsfrie fartøy, sørge for at eksportordningene bygger opp under det store potensialet for verdiskaping i maritim sektor, og utforme anbud som bedre legger til rette for aktivitet ved norske verft.
 • Stimulere til at klimavennlige energibærere som hydrogen og ammoniakk utvikles for tungtransport og store skip.
 • Legge til rette for at alle flåtegrupper reduserer sine utslipp av klimagasser.
 • Få på plass en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip.  
 • Sette fylkeskommunene økonomisk i stand til å fortsette utskiftingen av ferjer og hurtigbåter til miljø- og klimavennlige alternativ.
 • Øke forskning, utvikling og innovasjon innen autonomi, grønne løsninger og effektive logistikksystemer i maritim transport.
 • Øke bevilgningene til miljøvennlig resirkulering av offshoreskip og rigger samt innføre en toppfinansieringsordning for offshoreflåten.
 • Bruke konsesjoner innen for eksempel olje og gass, oppdrett og mineralutvinning til havs til å stille krav om null- og lavutslippsskip.

Skipsfarten står for en femtedel av utslippene i transportsektoren. Derfor er det viktig å kutte utslippene her for å nå Paris-målet om 40% utslippskutt innen 2030.

Arbeiderpartiet vil gi støtte gjennom Enova, slik at havnene kan få på plass landstrøm. Da kan skip bruke fornybar strøm istedenfor fossilt drivstoff når de ligger i havn, og dermed redusere utslippene. 

Det er bra for klima – og ikke minst bra fordi det reduserer lokal luftforurensning

Arbeiderpartiet vil bruke Enova, NOx-fondet og det nyopprettede CO2-fondet for å nå målet om mer klimavennlige skip, ferger og fiskebåter.

Målet med differensiert havneavgift er å stimulere til at eierne av skipene gjør de investeringene som trengs for at skipene skal kunne bruke landstrøm i havnene. 

Norge er ledende innen utvikling av miljøteknologi og fornybare drivstoffkilder og har en unik mulighet til å ta en internasjonal posisjon i utviklingen og produksjonen av utslippsfrie fartøy. Arbeiderpartiet vil videreutvikle norsk maritim industri og sikre tilgang på oppdrag som gir mulighet for nye arbeidsplasser i Norge.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Klimavennlig skipsfart - skip, ferger og fiskebåter?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker