Sykehus

Sterke offentlige sykehus for gode helsetjenester til alle, uansett bosted

Vi vil gjøre dette med sykehusene:

 • Stanse utviklingen mot en todelt helsetjeneste, og bruke fellesskapets ressurser på velferd fremfor skattekutt. 
 • Satse på en sterk offentlig helsetjeneste som gir den beste behandlingen.
 • Bruke totalt 3 milliarder kroner på sykehusene i 2020. Det er 1,4 milliarder kroner mer enn høyreregjeringen. 2020-budsjettet fra regjeringen er et kuttbudsjett for sykehusene, med lavere aktivitetsvekst.
 • Alle kvinner med over 90 minutters reisetid til nærmeste sykehus skal få med seg en jordmor i ambulansen.
 • Sikre at alle eksisterende jordmorstillinger i kommunehelsetjenesten kan økes til heltidsstillinger.
 • Sikre en grunnfinansiering av den offentlige spesialisthelsetjenesten som gir reell mulighet til å øke behandlingskapasiteten.
 • Redusere uønsket variasjon av utredning, behandlinger og andre helsetjenester.
 • I tråd med samhandlingsreformen må sykehusene være en del av en integrert offentlig helsetjeneste, der kommunene og sykehusene styrker samarbeidet og støtter opp om hverandres helse- og omsorgstilbud.
 • Øke rammefinansieringen og redusere den innsatsstyrte finansieringen av sykehusene.
 • Fjerne innsatsstyrt finansiering i psykisk helsevern og rus.
 • Øke låneandelen ved store sykehusinvesteringer fra 70 prosent til 80 prosent, slik at sykehus raskere kan realisere bygg og kjøpe inn medisinsk-teknisk utstyr.
 • Bruke våre unike kvalitets- og pasientregistre for å fremme folkehelsearbeidet og utvikle nye behandlingsmetoder.
 • Gå i spissen for et nordisk og europeisk innkjøpssamarbeid om dyre legemidler.
 • Være aktive i bekjempelsen av antibiotikaresistens, nasjonalt og globalt.
 • Styrke forskning innen kommunehelse, rus, psykisk helse og rehabilitering.
 • Stille krav om at alle større sykehus skal ha geriatrisk kompetanse slik at eldre får helhetlig utredning og større mulighet til å bo lengre i egen bolig.
 • Øke prioriteringen på habilitering, rehabilitering og hverdagshelse.
 • At sykehusene skal være attraktive, faglig spennende arbeidsplasser, som rekrutterer framtidas helsepersonell.
 • Styrke lokalsykehusene og sikre kvaliteten ved de minste sykehusene gjennom god oppgave- og arbeidsdeling mellom sykehusene. Akuttsykehus skal ha beredskap i kirurgisk vurdering og stabilisering samt kunne håndtere akutte hendelser.
 • Øke tilgangen på organdonorer ved å styrke donorsykehusene og ha nok skolert helsepersonell.
 • Motvirke høyreregjeringens såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt (ABE-kutt), som tapper helseforetakene for ressurser.

Et godt sykehustilbud

Arbeiderpartiets mål er at pasienter ved norske sykehus skal ha et faglig medisinsk tilbud på lik linje med det beste i verden. 

Vi vil investere i raskere behandling, nye sykehusbygg og mer moderne utstyr.

Blir du alvorlig syk, skal du være trygg på at behandlingen kommer raskt i gang og at tjenestene skal gis i et planlagt og uavbrutt pasientforløp. 

Norske sykehus skal ligge i front når det gjelder å ta i bruk nye løsninger, nye behandlinger og ny teknologi, i hele behandlingskjeden.

Bedre behandling redder liv

En god arbeidsdeling mellom sykehusene er helt avgjørende for god kvalitet. Når teknisk og vitenskapelig utvikling gir oss mulighet til å gjøre mer, må vi ha kompetanse, utstyr og ekspertise nok til å ta i bruk nye metoder. 

Da må vi ha sterke og spesialiserte fagmiljøer.

En som blir alvorlig syk, vil være opptatt av å få den aller beste behandlingen som er tilgjengelig. Uavhengig av hvor det skjer. Tidligere statsminister Odvar Nordli sa engang at “Hvis ulykka skulle være ute, vil jeg heller overleve på Gjøvik enn å dø på Hamar”. For om ulykka er ute, er det aller viktigste at du får riktig behandling.

Hvis du for eksempel havner i en alvorlig ulykke, så er ikke det viktigste at det er et lokalsykehus i nærheten. For det er etter all sannsynlighet ikke dit du fraktes uansett.

Havner du i en bilulykke i Gudbrandsdalen, og det er virkelig alvorlig, kjøres du ikke til et av de nærmeste sykehusene, men til Ullevål i Oslo.

Ved mange av våre sykehus behandles ikke akutt skadde pasienter i det hele tatt. Der gjør de andre ting, som dialyse, dagkirurgi og medisinsk behandling for mange ulike sykdommer. Det er bra og det er riktig at det er slik, for det gir bedre behandling, og det redder liv.

Ta for eksempel hjerteinfarkt. Når vi er i verdenstoppen på overlevelse skyldes dette blant annet at vi har samlet den viktigste akuttbehandlingen av hjerteinfarkt til seks steder. Slike resultater oppnår vi på grunn av godt arbeid av mange dyktige fagfolk i helsetjenesten.

Alt dette peker i retning av at vi trenger sterk spesialisering, en samling av funksjoner og fagmiljøer.

Trenger også desentralisering

Det er flere ting som trekker i en annen retning, blant annet flere eldre og flere kroniske sykdommer. Så vi trenger spesialisering, men også desentralisering.

Vi må komme enda nærmere der folk bor og hindre unødvendig reising. Pasienter skal slippe å måtte reise i timevis flere ganger i uka for dialysebehandling eller ulike kreftbehandlingsformer som kan behandles i nærmiljøet. 

En utbygging av helsetilbudet i kommunene er av de viktigste ideene bak samhandlingsreformen, som vi satte igang i regjering.

Vi er stolte av det som går bra, men ikke fornøyde. Fortsatt er det mye som må bli bedre. Pasienter i Norge skal ha et faglig medisinsk tilbud på lik linje med det beste i verden. 

Vi vil opprettholde et desentralisert sykehustilbud, som blant annet sikrer nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Vi vil også videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehusene, som fremmer styrket kvalitet i pasientbehandlingen.

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

 • Innsatsstyrt finansiering

  Sykehusene finansieres av en del basisbevilgning/rammefinansiering - som er uavhengig av aktivitet - og en del innsatsstyrt finansiering, som er aktivitetsavhengig. En høy andel innsatsstyrt finansiering (ISF) betyr økt markedstenkning i sykehusene og at behandlinger som ikke er ISF-finansierte kanskje vil nedprioriteres. Dette kan slå dårlig ut for pasienter med sykdommer som krever langvarig behandling og oppfølging over tid.

  Arbeiderpartiet er åpne for noe innsatsstyrt finansiering, men vil ha et sterkere innslag av rammefinansiering av sykehusene og kun rammefinansiering i psykisk helsevern og rus.

  Høyreregjeringen ønsker å øke bruken av innsatsstyrt finansiering, noe som vil lede til mer markedsstyring av sektoren og mindre faglig skjønn.

 • Offentlig vs. privat

  Siden 2001 har pasienter i Norge fritt kunnet velge hvor de vil bli behandlet innen den offentlige helsetjenesten. Dette inkluderer flere ideelle og private aktører som har avtale om å levere tjenester til det offentlige. 

  Arbeiderpartiet mener private aktører kan være et fint supplement, hvis det er det offentlige som styrer bruken. Vi vil avvikle høyresidens privatiseringsreform, «fritt behandlingsvalg», og heller øke pengebruken på det offentlige helsetilbudet og styrke ordningen med fritt sykehusvalg. Vi vil sørge for at også grupper som ikke har en like stor stemme i helsedebatten blir ivaretatt. Dette inkluderer rus, psykiatri og habilitering/rehabilitering.

  Høyreregjeringen har lagt til rette for mer privatisering av helse og eldreomsorg, og økende bruk av kommersielle aktører i omsorgstjenestene. Inntil nå har disse ordningene blitt relativt lite brukt, men kan gi en situasjon hvor utvikling av de private tjenestene går på bekostning av det offentlige. De får et sugerør inn i statskassa. En slik utvikling har man sett i England hvor National Health Service har blitt en salderingspost for å fremme private tjenester.

Dette har vi gjort:

 • 2018

  Sikret flertall i Stortinget for å hindre mer innsatsstyrt finansiering av sykehusene. Ap vil begrense at markedstenkning blir styrende for pasientbehandling, særlig for svake grupper som rus- og psykiatripasienter passer det dårlig.

 • 2012

  Gjennom mange år er det bygget opp et godt helsetilbud i sykehus med høy kvalitet over hele landet. Norske sykehus behandler flere enn noen gang, og tjenestenes kvalitet er økt de siste årene. I 2012 ble det utført 6 millioner behandlinger og utredninger i sykehusene våre. Det er 1,6 millioner flere enn 2005.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Sykehus?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker