Sykehus

I åtte år har høyreregjeringens løsninger vært økt privatisering og mer konkurranse. Nå er det tid for å styrke den offentlige helsetjenesten i hele landet.

Arbeiderpartiet vil dette med sykehusene:

 • Øke intensivkapasiteten og gjennomgå finansiering av beredskapsfunksjoner i sykehusene.
 • Bevilge mye mer penger enn høyreregjeringen til sykehusene våre. Sykehusene skal ha en god grunnfinansiering.
 • Sikre pasienters rett til å velge behandlingssted, og avvikle høyreregjeringens privatiseringsreform.
 • Satt av mer penger til sykehusene, slik at vi kan ta igjen behandlingsetterslepet for alvorlige sykdommer, som kreft, etter korona.
 • Sikre at nye sykehus bygges med tilstrekkelig kapasitet ut ifra behovet i befolkningen.

En sterk offentlig helsetjeneste er det som gir oss trygghet i hverdagen. Alle har rett på god og trygg hjelp, uavhengig av bakgrunn, adresse og lommebok. Koronapandemien har til det fulle vist oss at vår felles helsetjeneste og de flinke folkene som jobber der, er vårt beste forsvar i krisetid.

Høyres mål om å bygge en privat helsesektor med fellesskapets midler er en oppskrift på økte forskjeller. De offentlige sykehusene tappes for penger, folk og kompetanse. Taperne er pasientene. Samtidig advarer fagfolkene om at en hverdag med detaljert målstyring og harde effektiviseringskrav har gjort det vanskeligere å stå i jobb.

En trygg og rettferdig helsetjeneste for alle

Våre sju grep:

1. Styrke sykehusøkonomien, for å gi økt rom for flere ansatte i hele stillinger, mer behandlingskapasitet og nødvendige investeringer, men mindre rom for privat profitt.

Vi vil blant annet øke utrednings- og behandlingskapasiteten i poliklinikker på ettermiddager og kvelder ved å bygge ut offentlige tilbud i stedet for private, i dialog med fagorganisasjonene i sykehusene. Vi vil sette krav til private aktører som skal ha avtale med det offentlige, om at det ikke skal være systematisk forskjellsbehandling av pasienter som betaler selv, og de som er henvist fra offentlige sykehus. Vi vil øke antallet praksisplasser i sykehusene og sikre at nye sykehus bygges med tilstrekkelig plass til både pasienter og ansatte. 

2. Sikre et mer rettferdig psykisk helsetilbud, der ingen møter stengte dører. 

I psykisk helsevern i sykehusene skal vi bruke ressurser på å gjøre tilbudet mer fleksibelt. Vi vil blant annet sette som mål at alle som har fått henvisning til spesialisthelsetjenesten, får muligheten til en vurderingssamtale. I tillegg vil vi lage en prøveordning der pasienter med langvarige psykiske problemer og/eller rusproblemer får rett på en pasientansvarlig fagperson, som hjelper til med å koordinere pasientforløpet. 

3. Gi bedre tid til familie og barn før, under og etter fødsel.

Vi vil blant annet sikre at mor og barn skal få være på barselavdelingen så lenge de trenger det, og at kvinner som har lang reisevei, skal få tilbud om jordmor med i bilen på vei til sykehuset ved behov. Vi må ha flere ansatte på jobb i hele stillinger, doble antallet utdanningsstillinger for jordmødre og få en ny finansiering av fødetilbudet som belønner faglig kvalitet.

4. Investere i ambulansetjenesten i hele landet.

Ambulansebilene, ambulansebåtene og luftambulansen er ikke bare transport – de er sykehus på veien, på havet og på vinger. Vi vil sette en ny faglig standard for utstyret i kjøretøy og fartøy og kompetansen til de som er med ut i tjeneste, og vi vil ha statlig overtakelse av luftambulansen og utrede mulige modeller for samarbeid med ideell sektor.

5. Gjøre den offentlige kreftbehandlingen nærere og mer tilpasset den enkeltes liv og sykdom. 

Vi må ha en ny nasjonal kreftplan som blant annet innebærer ambisjoner om å flytte deler av kreftbehandlingen ut i lokalsykehusene, særlig knyttet til strålebehandling og oppfølging etter kirurgi. Vi trenger økte investeringer i utstyr, drift og analysekapasitet for å utføre gentesting av svulster tidligere i behandlingsforløpet der det er gode medisinske grunner til det. Og vi må korte ned tiden det tar å fase nye medisiner inn i vår felles helsetjeneste. 

6. Sikre hjelpen du trenger etter sykehusoppholdet.

Vi vil gi sykehusene et større ansvar for det som skjer etter at sykehusoppholdet er over. Det innebærer blant annet at sykehustjenestene følger med deg hjem fra sykehuset, og at de tilpasser medisiner og rehabilitering til det livet du vil leve. Det gjelder særlig grupper med stor risiko for ny innleggelse, som eldre pasienter. Det krever at vi redder fastlegeordningen og utvikler digitale løsninger som muliggjør enklere kommunikasjon mellom nivåene i helsetjenesten.

7. Øke intensivkapasiteten.

Vi må øke intensivkapasiteten, slik at vi er forberedt i møte med en voksende befolkning og fremtidige kriser. Vi må også øke antall utdanningsstillinger for både sykepleiere og leger knyttet til intensivposter.

Dette skiller oss fra Høyre-FrP-Venstre-regjeringen

 • Innsatsstyrt finansiering

  Sykehusene finansieres av en del basisbevilgning/rammefinansiering - som er uavhengig av aktivitet - og en del innsatsstyrt finansiering, som er aktivitetsavhengig. En høy andel innsatsstyrt finansiering (ISF) betyr økt markedstenkning i sykehusene og at behandlinger som ikke er ISF-finansierte kanskje vil nedprioriteres. Dette kan slå dårlig ut for pasienter med sykdommer som krever langvarig behandling og oppfølging over tid.

  Arbeiderpartiet er åpne for noe innsatsstyrt finansiering, men vil ha et sterkere innslag av rammefinansiering av sykehusene og kun rammefinansiering i psykisk helsevern og rus.

  Høyre-FrP-Venstre-regjeringen ønsker å øke bruken av innsatsstyrt finansiering, noe som vil lede til mer markedsstyring av sektoren og mindre faglig skjønn.

 • Offentlig vs. privat

  Siden 2001 har pasienter i Norge fritt kunnet velge hvor de vil bli behandlet innen den offentlige helsetjenesten. Dette inkluderer flere ideelle og private aktører som har avtale om å levere tjenester til det offentlige. 

  Arbeiderpartiet mener private aktører kan være et fint supplement, hvis det er det offentlige som styrer bruken. Vi vil avvikle høyresidens privatiseringsreform, «fritt behandlingsvalg», og heller øke pengebruken på det offentlige helsetilbudet og styrke ordningen med fritt sykehusvalg. Vi vil sørge for at også grupper som ikke har en like stor stemme i helsedebatten blir ivaretatt. Dette inkluderer rus, psykiatri og habilitering/rehabilitering.

  Høyre-FrP-Venstre-regjeringen har lagt til rette for mer privatisering av helse og eldreomsorg, og økende bruk av kommersielle aktører i omsorgstjenestene. Inntil nå har disse ordningene blitt relativt lite brukt, men kan gi en situasjon hvor utvikling av de private tjenestene går på bekostning av det offentlige. De får et sugerør inn i statskassa. En slik utvikling har man sett i England hvor National Health Service har blitt en salderingspost for å fremme private tjenester.

Dette har vi gjort:

 • 2018

  Sikret flertall i Stortinget for å hindre mer innsatsstyrt finansiering av sykehusene. Ap vil begrense at markedstenkning blir styrende for pasientbehandling, særlig for svake grupper som rus- og psykiatripasienter passer det dårlig.

 • 2012

  Gjennom mange år er det bygget opp et godt helsetilbud i sykehus med høy kvalitet over hele landet. Norske sykehus behandler flere enn noen gang, og tjenestenes kvalitet er økt de siste årene. I 2012 ble det utført 6 millioner behandlinger og utredninger i sykehusene våre. Det er 1,6 millioner flere enn 2005.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Sykehus?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker