Psykisk helse

Alle skal få psykisk helsehjelp når de trenger det.

Arbeiderpartiet vil dette innen psykisk helse:

 • Gjennomføre Ap/Sp-regjeringens nye opptrappingsplan for psykisk helse. Det innebærer blant annet å bruke tre milliarder ekstra på psykisk helse de neste ti årene.
 • Ventetider i psykisk helsevern må reduseres.
 • Helsepersonell må få mer tid til pasienter, brukere og fagutvikling.
 • Nedbyggingen av døgnkapasiteten i psykisk helsevern må hindres, i stedet skal kapasiteten være på et nivå som møter behovet.
 • Barn og unge skal få riktig psykisk helsehjelp raskere.
 • Barn og unges selvrapporterte psykiske helseplager skal reduseres med 25 prosent.
 • Gjennom tiltak og samarbeid i både helse-, arbeids- og utdanningssektoren skal andelen unge som blir uføre med bakgrunn i psykiske plager og lidelser reduseres.
 • Folk med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblem skal få økt levealder.
 • Alle skal ha tilgang til lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus.
 • Fjerne egenandelen for pasienter til og med 25 år for behandling i offentlig psykisk helsevern.
 • Sette av ressurser til frivillige organisasjoner innen psykisk helsevern, spesielt for å sikre et godt ettervern.
 • Helsestasjonene og skolehelsetjenesten skal styrkes.
 • Sørge for at de som har fått oppfølging av BUP, er sikret videre tilbud ved behov etter fylte 18 år.
 • Satse på studenters psykiske helse, både ved å styrke forskningen og satse på tilpassede lavterskeltilbud.
 • Prøve ut en ordning hvor sykepengeperioden gjøres om til en tidskonto ved gradert sykemelding.

Høyreregjeringen lyktes ikke med å skape et tilstrekkelig løft for befolkningens psykiske helse, verken i kommunene eller i spesialhelsetjenesten. For dette fikk de riksrevisjonen sin neste sterkeste kritikk. Koronapandemien kan ha økt presset på den psykiske folkehelsen, men utfordringene var økende også før pandemien. Arbeiderpartiet vil ha et varig og kraftfullt løft langs hele spekteret av tilbud innen psykisk helse – fra tidligere forebygging til spesialisert behandling. Det må bli lettere å få hjelp, både med og uten en diagnose.

Ap/Sp-regjeringen har derfor lagt frem en opptrappingsplan og vil bruke tre milliarder ekstra på psykisk helse de neste ti årene. Det er en viktig prioritering for Arbeiderpartiet å styrke tilbudet for de av oss som har behov for hjelp, og sørge for gode tjenester der folk bor.

Alle mennesker er ulike og skal få tilpasset behandling til seg, i stedet for et standardisert pakkeforløp, og det er tillit til fagpersonens vurderinger som skal ligge til grunn. For unge har koronapandemien vært spesielt vanskelig. Blant annet var det en betydelig økning i henvendelser om spiseforstyrrelser under pandemien. Vi ser også at barn helt ned i 8-9 års alderen søker hjelp for spiseforstyrrelser i dag. Det er urovekkende. Derfor mener vi det er helt nødvendig med et krafttak for unges psykiske helse, og å jobbe for større åpenhet og bryte ned tabuer. Rask psykisk helsehjelp og lavterskeltjenester i alle kommuner er livsviktig.

Dette har vi gjort:

Er du enig med Arbeiderpartiet om Psykisk helse?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker