Psykisk helse

Alle fortjener psykisk helsehjelp når de trenger det.

Arbeiderpartiet vil dette innen psykisk helse:

 • Bevilge penger til lavterskel psykisk helsehjelp, slik at kommuner kan gi slik hjelp uten krav om henvisning.
 • Lage en ny opptrappingsplan for psykisk helse, med øremerkede midler, og hovedvekt på kommunale tjenester. Opptrappingen må sikre økt kapasitet i spesialisthelsetjenesten, hindre nedbygging av sengeplasser og gi en særskilt satsing på barne- og ungdomspsykiatrien og distriktspsykiatriske sentre.
 • Fjerne egenandelen for pasienter til og med 25 år for behandling i offentlig psykisk helsevern.
 • Forbedre kvaliteten og få ned ventetidene, ved å se på en sterkere tematisk organisering av den psykiske helsetjenesten.
 • Sette av ressurser til frivillige organisasjoner innen psykisk helsevern, særlig med tanke på godt ettervern.
 • Styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjennom en konkret opptrappingsplan som utarbeides i samarbeid med kommunene.
 • Sørge for at de som har fått oppfølging av BUP, er sikret et videre tilbud ved behov etter fylte 18 år.
 • Satse på studenters psykiske helse, både ved å styrke forskningen og satse på tilpassede lavterskeltilbud.
 • Prøve ut en ordning hvor sykepengeperioden gjøres om til en tidskonto ved gradert sykemelding.  
 • Erstatte pakkeløsninger i psykisk helsevern med løsninger som er mer tilpasset brukergruppen og basert på tillit til fagpersonenes vurderinger.
 • Gi barn opplæring i hva overgrep er og hvordan de kan si fra.
 • Jobbe for større åpenhet og bryte ned tabuer.

Høyreregjeringen lyktes ikke med å skape et tilstrekkelig løft for befolkningens psykiske helse, verken i kommunene eller i spesialisthelsetjenesten. For dette fikk de riksrevisjonen sin nest sterkeste kritikk. Koronapandemien kan ha økt presset på den psykiske folkehelsen, men utfordringene var økende også før pandemien. Ap vil ha et varig og kraftfullt løft langs hele spekteret av tilbud innen psykisk helse – fra tidlig forebygging til spesialisert behandling. Det må bli lettere å få hjelp, både med og uten en diagnose.

Vi ønsker at det skal bli billigere for unge å få psykisk helsehjelp og at dette skal være tilgjengelig selv uten diagnose. Alle mennesker er ulike, derfor ønsker vi mer individtilpasset behandling og mindre standardiserte pakkeforløp. Folk skal få den hjelpen de trenger. 

For unge har koronapandemien vært spesielt vanskelig. Ferske tall viser for eksempel at det har vært en betydelig økning i henvendelser om spiseforstyrrelser under pandemien. Vi ser også at barn helt ned i 8-9 års alderen søker hjelp for spiseforstyrrelser i dag. Det er urovekkende. En spiseforstyrrelse er en sykdom som raskt kan forverre seg og blir enda vanskeligere å behandle enn den hadde trengt å være hvis personen fikk rask hjelp.

Derfor mener vi det er helt nødvendig med et krafttak for unges psykiske helse. Å sørge for rask psykisk helsehjelp og lavterskeltjenester i alle kommuner er livsviktig. Unge som sliter må også sikres god oppfølging og vi må unngå at de faller mellom to stoler i overgangen fra barne- og ungdomspsykiatri (BUP) til distriktspsykiatrisk senter (DPS).

Dette har vi gjort:

Er du enig med Arbeiderpartiet om Psykisk helse?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker