Norskehavet

Trygg forvaltning av særlig verdifulle og sårbare områder og naturtyper

Forvaltningsplanen for Norskehavet skal

  • ha langsikte mål og rammer for tilrettelegging for verdiskaping. Verdiskapingen skal skje gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester.
  • legge til rette for å opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold.
  • bidra til økt forutsigbarhet og sameksistens mellom næringer som er basert på bruk av havområdene og utnyttelse av havområdenes ressurser.

Forvaltning av særlig verdifulle og sårbare områder og naturtyper

Kunnskapen om havbunnen, spesielt i de særlige verdifulle og sårbare områdene (SVO) har blitt styrket og det er identifisert flere særlig verdifulle og sårbare områder i Norskehavet. For eksempel er det på Sularevet identifisert nye korallstrukturer og gjennom den geologiske kartleggingen er det indikasjoner på at korallrevet strekker seg ut over eksisterende grense av området. Derfor vil Arbeiderpartiet sikre og beskytte disse områdene, fram til en helhetlig nasjonal marin verneplan er utarbeidet i 2020.

Nasjonale marine verneplaner

Arbeiderpartiet mener at en helhetlig nasjonal marin verneplan skal sikre at et utvalg av representative, særegne, sårbare eller truede marine undersjøiske naturtyper og naturverdier, skal sikres for fremtiden. Vi mener at disse områdene skal inkludere et representativt utvalg av marine naturtyper i de indre farvannene, sjøterritoriet og den økonomiske sonen, skal vurderes og der er det er hensiktsmessig, skal det utarbeides egne forvaltningsplaner for å sikre at disse områdene ble forvaltet i tråd med verneformålet.

En nasjonal marin verneplan skal sikre at vi ivaretar våre internasjonale forpliktelser som Ospar-konvensjonen og FN konvensjonen for biologisk mangfold. Her forplikter vi oss også til å sikre et representativt nettverk av marine verneområder også utenfor nasjonal jurisdiksjon, som også er nedfelt i naturmangfoldloven. Gjennom handlingsplan for naturmangfold og Aici mål nr 11 skal vi innen 2020 sikre og bevare 10% av våre kyst og havområder som er særlig viktig for biologisk mangfold og økosystemtjenester.

Det er spesielt viktig at de områdene der det er funnet nye og viktige korallforekomster og områder for vårgytende fisk, som ved Sularevet, Froan og Iverryggen sikres og vi mener det ikke skal iverksettes ny petroleumsvirksomhet i disse sårbare områdene. Også Mørebankene, Haltenbanken og Sklinnabanken utpeker seg som særlig aktuelle for marine verneområder, da disse områdene er kjerneområder for gyting og oppvekst for sild og sei, i tillegg til 3 nye funn av korallrev på Mørebankene.

Iskantsonen

Arbeiderpartiet mener at en eventuell ny definisjon av iskanten må skje med utgangspunkt i en helhetlig revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i 2020. Iskantsonen området utgjør et spesielt produktivt økosystem i havet. Etter hvert som isen smelter og trekker seg tilbake utover sommeren, skapes det spesielle forhold som gir høy planteplanktonproduksjon, som beites på av andre arter høyere opp i næringskjeden. Kombinasjonen av høyt biologisk mangfold og høy produksjon av plankton, gjør disse områdene særlig verdifulle og viktig for arter som naturlig har tilhold i disse områdene. Dette økosystemet er spesielt sårbart i forhold til akutt oljeforurensning, miljøgifter og klimaendringer.

Arbeiderpartiet vil videreføre målene som ble lagt til grunn for forvaltningen av biologisk mangfold i de særlig verdifulle og sårbare områder i forvaltningsplanen for Barentshavet i 2006 og forvaltningsplanen for Norskehavet i 2009:

  • Aktiviteter i særlig verdifulle og sårbare områder skal foregå på en måte som ikke truer områdenes økologiske funksjoner eller biologiske mangfold.
  • Skade på marine naturtyper som anses som truete eller sårbare, skal unngås.
  • I marine naturtyper som er særlig viktige for økosystemenes funksjon, struktur, produktivitet og dynamikk, skal aktiviteter foregå på en slik måte at alle økologiske funksjoner opprettholdes.
  • Følge opp arbeidet med en helhetlig nasjonal plan for marine verneområder og prioritere områdene som er definert som særlig verdifulle og sårbare (SVO) i dette arbeidet og Stortinget har bedt regjeringen legge fram en egen sak om dette senest i 2020.
  • At det ikke iverksettes petroleumsvirksomhet, inkludert leting og seismikkskyting i Froan/Sularevet og Iverryggen, fram til en helhetlig marin verneplan for alle de norske havområdene er lagt frem for Stortinget.
  • At en eventuell ny definisjon av iskanten skal skje med utgangspunkt i en helhetlig revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Norskehavet?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!