Norskehavet og iskantsonen

Trygg forvaltning av særlig verdifulle og sårbare områder og naturtyper

Vi vil dette med forvaltning av Norskehavet og iskantsonen

  • ha langsikte mål og rammer for tilrettelegging for verdiskaping. Verdiskapingen skal skje gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester.
  • legge til rette for å opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold.
  • bidra til økt forutsigbarhet og sameksistens mellom næringer som er basert på bruk av havområdene og utnyttelse av havområdenes ressurser.
  • Holde fast på en nordlig grense for petroleumsvirksomhet fra og med 15 prosent isfrekvens og nordover i iskantsonen.
  • Områdene sør for 15 prosent isfrekvens frem til åpent hav anses som et verdifullt område. All aktivitet, inklusive petroleumsaktivitet, må ta særlige hensyn til naturmangfoldet i tråd med oppdatert og best tilgjengelig kunnskap. Føre-var-prinsippet skal legges til grunn.

Forvaltning av særlig verdifulle og sårbare områder og naturtyper

Kunnskapen om havbunnen, spesielt i de særlige verdifulle og sårbare områdene (SVO) har blitt styrket og det er identifisert flere særlig verdifulle og sårbare områder i Norskehavet. For eksempel er det på Sularevet identifisert nye korallstrukturer og gjennom den geologiske kartleggingen er det indikasjoner på at korallrevet strekker seg ut over eksisterende grense av området.

Det er spesielt viktig at de områdene der det er funnet nye og viktige korallforekomster og områder for vårgytende fisk, som ved Sularevet, Froan og Iverryggen sikres og vi mener det ikke skal iverksettes ny petroleumsvirksomhet i disse sårbare områdene. Også Mørebankene, Haltenbanken og Sklinnabanken utpeker seg som særlig aktuelle for marine verneområder, da disse områdene er kjerneområder for gyting og oppvekst for sild og sei, i tillegg til 3 nye funn av korallrev på Mørebankene.

Iskantsonen

Iskantsonen utgjør et spesielt produktivt økosystem i havet. Etter hvert som isen smelter og trekker seg tilbake utover sommeren, skapes det spesielle forhold som gir høy planteplanktonproduksjon, som beites på av andre arter høyere opp i næringskjeden. Kombinasjonen av høyt biologisk mangfold og høy produksjon av plankton, gjør disse områdene særlig verdifulle og viktig for arter som naturlig har tilhold i disse områdene. Dette økosystemet er spesielt sårbart i forhold til akutt oljeforurensning, miljøgifter og klimaendringer.

Det ble en bred enighet på Stortinget om forvaltningsplanen for de norske havområdene og den såkalte iskantsonen. Vi er fornøyd med å ha bidratt til en balansert forvaltningsplan som tar hensyn til sårbar natur og gir forutsigbarhet for havnæringene.

Det blir ikke oljeboring nord for grensen på 15 prosent isfrekvens i Barentshavet. Forvaltningen av naturressursene i havområdene våre skal skje i tråd med best tilgjengelig kunnskap og et tydelig føre-var-prinsipp.

Samtidig har vi sikret forutsigbare rammer for petroleumsvirksomheten - og likebehandling, bærekraft og sameksistens mellom de ulike næringene i et viktig og sårbart havområde. 

Havnæringene selv har vært opptatt av å få forutsigbare rammer gjennom brede forlik, for å sikre arbeidsplasser og framtidig verdiskaping.  Arbeiderpartiet har i forhandlingene vært opptatt av at miljøfaglige råd skal ligge til grunn før det gis tillatelse til næringsvirksomhet i alle havområder. 

Fra politisk hold må vi forholde oss til at iskantsonen er et naturfenomen som strekker seg mellom isfritt og isdekket hav, og at denne i sin helhet er viktig for flere arter. Dette isrike området rommer et unikt økosystem og er et viktig matfat for plankton, fisk, sjøfugl, sel, isbjørn, og grønlandshval. De miljøfaglige rådene om hvor naturverdiene ligger, har vært tydelige, og det har gitt oss et godt faktagrunnlag for å kunne vurdere om et naturinngrep vil være bærekraftig.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Norskehavet og iskantsonen?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker