Olje og gass

Olje- og gassnæringen betyr mye for Norge, både i kroner og øre, for arbeidsplasser og for kompetanseutvikling.

Vi vil dette med olje og gass:

  • Sikre oljenæringen forutsigbare rammebetingelser som gjør det mulig å opprettholde kompetanse og gjøre langsiktige investeringer.
  • Sikre aktivitet og verdiskaping fra olje- og gassvirksomheten gjennom økt utvinning fra felt, utbygging av påviste ressurser og tildeling av nytt leteareal.
  • Legge føre-var prinsippet til grunn og stille strenge krav til miljø og sikkerhet.
  • Stille krav om at installasjoner med lang levetid, som dekker sitt kraftbehov med fossil energi uten karbonfangst og lagring av CO2 (CCS), kontinuerlig skal vurdere om kraftbehovet kan dekkes på en klimavennlig måte.
  • At Norge skal være fremst i verden i utvikling av CCS.
  • Stille strengere krav til oljeselskapene slik at mer av verdiskapingen blir igjen lokalt.
  • Etablere et program for lavutslippsteknologi for olje- og gassektoren i samarbeid med næringen.
  • Ha et oljefritt Lofoten.
  • Ha konsekvensutredning av havområdene sør for Lofoten, Nordland 6.
  • Vi ønsker ikke å utrede Nordland 7 og Troms 2.

Olje og gass er en viktig ressurs

Norge ligger fremst i verden i utvikling av havbasert olje- og gassaktivitet. Petroleumsnæringen er også et nav for utvikling i relaterte næringer som verftsindustri og skipsfart, og for annen næringsvirksomhet med stort potensial, som havbruk og havbasert fornybar energi. Derfor er olje- og gassvirksomhet en avgjørende del av Arbeiderpartiets strategi for å gjøre Norge verdensledende på næringsutvikling knyttet til havet. 

Oljen og gassen på norsk sokkel er verdifulle ressurser som tilhører fellesskapet. Arbeiderpartiet vil sikre et mangfold av selskaper på norsk sokkel. 

Ressursforvaltningen skal komme norsk industriell utvikling og hele landet til gode. Arbeiderpartiet er spesielt opptatt av at aktivitet i Nordland, Troms og Finnmark skal gi sterkere ringvirkninger lokalt og vil stille strengere krav til oljeselskapene om dette. Dette var et sentralt krav som Arbeiderpartiet fikk innfridd da Stortinget vedtok utbygging av Johan Castberg-feltet i 2018.

Oljen og klimaet

Utslipp fra forbrenning av fossile energikilder er den viktigste årsaken til klimautfordringen. 

Paris-avtalen forplikter også olje- og gassnæringen. Store deler av verdens uutnyttede forekomster av fossil energi må bli liggende. Dette gjelder først og fremst kull, som er den mest forurensende energikilden, men også olje. 

Åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet skal derfor foregå skrittvis. Arbeiderpartiet vil legge stor vekt på de helhetlige forvaltningsplanene som balanserer oljenæringens interesser mot andre hensyn. 

Det kan ifølge Oljedirektoratet være betydelige olje- og gassressurser i den nordøstlige delen av Norskehavet. Samtidig er det i deler av dette området verneverdig og sårbar natur og mulige konflikter mellom petroleumsvirksomhet og fiskeri og turisme. Tillatelser til ny virksomhet skal være basert på føre-var prinsippet og strenge krav til miljø og sikkerhet.  

Tredelt løsning i LoVeSe

Oljefritt Lofoten:

Vi ønsker å gi støtte til å etablere Lofotodden nasjonalpark. Dette skjer i tråd med lokale ønsker. Havområdet utenfor – et belte på 50 km ut fra land - gjøres til petroleumsfri sone.  Også hele Vestfjorden defineres som petroleumsfritt område.

Med dette sørger vi for at mye av den mest verdifulle naturen i Lofoten-området får en sterk beskyttelse. Slik ønsker vi å sørge for at selve Lofoten blir oljefritt. Her legger vi stor vekt på hensynet til fiskenæringen, reiselivet og vernet av de unike naturområdene på og rundt Moskeneshalvøya. 

Konsekvensutredning Nordland 6:

Det åpnes for konsekvensutredning av havområdene sør for Lofoten, Nordland 6. Dette området ligger lengst fra Lofoten-området, nærmest områder hvor det allerede utvinnes olje og gass i dag og hvor vi har infrastruktur på plass for petroleumsvirksomhet. 

Her er også kontinentalsokkelen bredere, og mulige konflikter mellom fiskerinæringen og olje- og gassvirksomhet blir derfor færre. Kombinert med strenge krav til seismikk og samarbeid med fiskerinæringen, mener vi en konsekvensutredning i dette området er forsvarlig.  

Ikke utredning av Nordland 7 og Troms 2:

Det åpnes ikke for konsekvensutredning av Nordland 7 og Troms 2 i denne stortingsperioden. 

For disse områdene vil vi vente på oppdatert kunnskap i den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet som revideres i nåværende stortingsperiode. Først etter at denne kunnskapen er oppdatert, vil vi vurdere om det er forsvarlig å åpne for konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i disse områdene.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Olje og gass?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!