Olje og gass

Olje- og gassindustrien skal utvikles, ikke avvikles. Samtidig skal vi stille krav til teknologiutvikling og utslippskutt.

Vi vil dette med olje og gass:

 • Legge frem en ny petroleumsmelding med petroleumspolitikk for 2020- tallet.
 • Legge til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel av olje- og gassvirksomhet, med økt innslag av næringer knyttet til karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, havbruk og mineraler.
 • Sørge for videre elektrifisering av olje- og gassfelt, samtidig som det sikres tilstrekkelig fornybar kraft til ny- og eksisterende industri på fastlandet. Elektrifiseringen av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen.
 • Stille strengere krav til oljeselskapene slik at mer av verdiskapingen blir igjen lokalt og arbeide for ringvirkninger på land. Dette er særlig viktig i nord.
 • Legge føre-var-prinsippet og best tilgjengelig kunnskap til grunn i tildeling av nye konsesjoner og ikke åpne for petroleumsvirksomhet i Skagerrak og på Mørefeltet, Iverryggen, Trænarevet eller ved Jan Mayen i denne stortingsperioden.  
 • Sørge for, i samarbeid med næringen, at utslippene fra olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kuttes med 50 prosent innen 2030 og til netto null i 2050, målt mot 2005.
 • Stille krav om lavutslippsløsninger fra 2025 og nullutslipp fra 2030 til offshore supply-skip.
 • Øke støtten til skalering og kommersialisering av teknologi utviklet med utgangspunkt i kompetansen fra leverandørindustrien.
 • Sørge for at petroleumsselskapene integrerer stresstesting av klimarisiko i sine beslutninger og rapporterer på dette til Oljedirektoratet.
 • Ikke gå inn for konsekvensutredning av petroleumsaktivitet av Nordland VI og VII og Troms II og heller gå inn for utvikling av andre næringer i disse havområdene, herunder fiskerier, reiseliv og utvikling av fornybare ressurser.
 • Holde fast på en nordlig grense for petroleumsvirksomhet fra og med 15 prosent isfrekvens og nordover i iskantsonen. Områdene sør for 15 prosent isfrekvens frem til åpent hav anses som et verdifullt område. All aktivitet, inklusive petroleumsaktivitet, må ta særlige hensyn til naturmangfoldet i tråd med oppdatert og best tilgjengelig kunnskap. Føre-var-prinsippet skal legges til grunn.

Olje og gass er viktig for Norge

Olje- og gassindustrien har vært og er viktig for utviklingen av Norge. Dyktige arbeidsfolk har skapt en industri som er svært konkurransedyktig. Arbeiderpartiet vil utvikle olje- og gassindustrien videre. Det skal stilles klare krav om effektiv energiproduksjon med mål om null utslipp fra norsk sokkel. Målene for industriens bidrag til utvikling av nye fornybare energinæringer skal være tydelige og ambisiøse. Utslippene skal halveres innen 2030 og ned til netto null i 2050 målt mot 2005. Det er nødvendig for å sikre fremtidige jobber og verdiskaping. 

Leverandørindustrien som leverer produkter og tjenester til olje- og gass- sektoren, har de siste årene opplevd store utfordringer som følge av lave oljepriser og hard konkurranse om kontrakter. Ansatte i disse bedriftene sitter på verdensledende kompetanse. Norge har ikke råd til at denne kompetansen forsvinner. Leverandørindustrien skal sikres tilgang på nye prosjekter hvor kompetansen brukes til å skape nye næringsmuligheter.

Krisepakke for olje- gass- og leverandørindustrien

Koronakrisen og oljeprisfallet skapte en veldig krevende situasjon for olje-, gass- og leverandørindustrien. Derfor var det avgjørende for oss å finne fram til tiltak som bevarte arbeidsplassene til tusenvis av mennesker landet rundt, å sikre statens inntekter og å fremskynde det grønne skiftet. 

Hvis vi vil ha utslippene ned, må vi bidra til å utvikle denne industrien. I olje- og gassnæringen er det satsing på elektrifisering, havvind og teknologi som kan bli det som bringer Norge i front på å ta ned utslipp. Da må vi utvikle, ikke avvikle, og sørge for at ny industri bygges på skuldrene av den gamle.

Oljen og klimaet 

Utslipp fra forbrenning av fossile energikilder er den viktigste årsaken til klimautfordringen. 

Paris-avtalen forplikter også olje- og gassnæringen. Store deler av verdens uutnyttede forekomster av fossil energi må bli liggende. Dette gjelder først og fremst kull, som er den mest forurensende energikilden, men også olje. 

Arbeiderpartiet vil legge stor vekt på de helhetlige forvaltningsplanene som balanserer oljenæringens interesser mot andre hensyn. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Olje og gass?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker