Olje og gass

Olje- og gassindustrien skal utvikles, ikke avvikles. Samtidig skal vi stille krav til teknologiutvikling og utslippskutt.

Vi vil dette med olje og gass:

 • Gjennom stabile og forutsigbare rammebetingelser legge til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel av olje- og gassvirksomhet, samtidig som vi skal utvikle mulighetene innen næringer som karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, havbruk og havbunnsmineraler.
 • Sørge for at petroleumsbransjen reduserer sine utslipp, i tråd med norske klimaforpliktelser. Der det brukes elektrifisering skal dette skje på en måte som sikrer tilstrekkelig fornybar kraft til ny- og eksisterende industri på fastlandet.
 • Utrede tiltak for å elektrifisere offshore-installasjoner ved hjelp av havvind for å kutte klimagassutslipp.
 • Sikre at en andel av verdiskapingen blir igjen lokalt og arbeide for positive ringvirkninger på land. Dette er særlig viktig i nord.
 • Legge føre-var-prinsippet og best tilgjengelig kunnskap til grunn i tildeling av nye konsesjoner og ikke åpne for petroleumsvirksomhet i Skagerrak og på Mørefeltet, Iverryggen, Trænarevet eller ved Jan Mayen i denne stortingsperioden.
 • Sikre jevnlig tilgang på areal for videre leting og utvikling gjennom de årlige tildelingene i forhåndsdefinerte områder (TFO).
 • Ikke gjennomføre en 26. konsesjonsrunde i denne stortingsperioden.  
 • Sørge for, i samarbeid med næringen, at utslippene fra olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kuttes med 50 prosent innen 2030 og til netto null i 2050, målt mot 2005.
 • Stille krav om lavutslippsløsninger fra 2025 og nullutslipp fra 2030 til offshore supply-skip.
 • Øke støtten til skalering og kommersialisering av teknologi utviklet med utgangspunkt i kompetansen fra leverandørindustrien.
 • Følge opp stresstesting av klimarisiko i petroleumselskapenes nye prosjekter.
 • Ikke gå inn for konsekvensutredning av petroleumsaktivitet av Nordland VI og VII og Troms II, men utvikle andre næringer i disse havområdene, herunder fiskerier, reiseliv og utvikling av fornybare ressurser.
 • Holde fast på en nordlig grense for petroleumsvirksomhet fra og med 15 prosent isfrekvens og nordover i iskantsonen. Områdene sør for 15 prosent isfrekvens frem til åpent hav anses som et verdifullt område. All aktivitet, inklusive petroleumsaktivitet, må ta særlige hensyn til naturmangfoldet i tråd med oppdatert og best tilgjengelig kunnskap. Føre-var-prinsippet skal legges til grunn.

Olje og gass er viktig for Norge

Olje- og gassindustrien har vært og er viktig for utviklingen av Norge. Dyktige arbeidsfolk har skapt en industri som er svært konkurransedyktig, og næringen er fortsatt landets største og viktigste. 

Arbeiderpartiet vil utvikle olje- og gassindustrien videre. Det skal stilles klare krav om effektiv energiproduksjon med mål om at det over tid skal være null utslipp i produksjonen av ressurser fra norsk sokkel. Målene for industriens bidrag til utvikling av nye fornybare energinæringer skal være tydelige og ambisiøse. Utslippene skal halveres innen 2030 og reduseres videre ned til netto null i 2050 målt mot 2005. Det er nødvendig for å sikre fremtidige jobber og verdiskaping, og for at norsk olje og gass skal ha en plass i et europeisk energimarked i omstilling. 

I tillegg vil Arbeiderpartiet jobbe aktivt med industrien for å undersøke det kommersielle potensialet fra blått hydrogen, som kan gi grunnlag for et nullutslippsprodukt produsert med norsk gass.

Leverandørindustrien som leverer produkter og tjenester til olje- og gass- sektoren har ansatte med verdensledende kompetanse. Denne kompetansen kommer til å bli avgjørende for vår evne til å utvikle norsk sokkel videre. Leverandørindustrien skal sikres tilgang på nye prosjekter, herunder innen de nye næringene på sokkelen.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Olje og gass?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker