Fiskeri og sjømat

Fiskeressursene er fellesskapets eiendom og skal komme folket og kystsamfunnene til gode. Vår ambisjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon.

Dette vil vi med fiskeri og sjømat:

 • Arbeiderpartiet mener at fiskeressursene er fellesskapets eiendom og skal underlegges en bærekraftig forvaltning som stimulerer til rekruttering og lokalt eierskap.
 • Sikre fiskeflåten rammebetingelser som gir økt, samlet verdiskaping i Norge.
 • Opprettholde en variert fiskeflåte langs kysten og sørge for en kontrollert strukturering i tråd med behovet for økt inntekt.
 • Si nei til evigvarende kvoter. Fiskeressursene, andre viltlevende marine ressurser og det tilhørende genetiske materialet, skal være fellesskapets eiendom.
 • Gjøre ressursene evigvarende gjennom styrket bestandforskning og en fortsatt bærekraftig forvaltning.
 • Bidra til at mest mulig fisk kan bearbeides i Norge.
 • Sikre foredlingsindustrien stabil tilgang på råstoff hele året.
 • Legge til rette for en forutsigbar, kontrollert og bærekraftig vekst i havbruksnæringen.
 • Bidra til utvikling av ny teknologi som kan løse utfordringene knyttet til lus og rømming.
 • Bidra til å finne hensiktsmessige løsninger knyttet til merking/sporing av oppdrettsfisk, og at det satses mer på fiskehelse og bærekraftige løsninger knyttet til fiskefôr.
 • Sørge for fortsatt mangfold av aktører i næringen, og at det gis muligheter for vekst for oppdrettsselskaper av ulik størrelse. 
 • Gi vertskommunene insentiver for å stille areal til disposisjon for havbruksnæringen.

Fisken er fellesskapets eiendom 

Arbeiderpartiet slår ring om havressursloven, deltakerloven og fiskesalgslagsloven som selve grunnloven for norsk fiskeripolitikk. Havressursloven slår fast at fisken i havet er felleskapet sin eiendom. Arbeiderpartiet er mot evigvarende kvoter. 

Deltakerloven er garantien for en norsk, fiskereid flåte, lokal tilknytning og et levende kystsamfunn. Loven sikrer aktive fiskere og nasjonalt eierskap til flåten. Fiskesalgslagsloven sikrer rammer for førstehåndsomsetning av fisk ved at alle leveranser og salg skal skje gjennom fiskereide salgslag.  

Selv om Arbeiderpartiet er tilhenger av forenklinger og vil arbeide med å videreutvikle fiskeripolitikken, legger vi til grunn at disse lovene skal være pilarer i fiskeripolitikken også i framtida. 

Vi har også fremmet forslag om at fellesskapets eierskap til de marine ressursene skal grunnlovsfestes   

Bærekraftig forvaltning 

Forvaltningen av ressursene i havet og fjordene må være kunnskapsbasert. Da kan vi høste og produsere på riktig nivå, samtidig som risikoen for uheldige konsekvenser reduseres. 

God ressursforvaltning er også en forutsetning for god næringsutvikling.  

Arbeiderpartiet vil styrke bestandforskningen og videreføre det viktige arbeidet mot ulovlig, urapportert og uregistrert fiske (UUU-fiske).    

Lønnsomme verdikjeder 

Fisken som blir fanget utenfor kysten, skal som hovedregel foredles ved anlegg på land. Vi vil øke foredlingsgraden av norsk sjømat, og industrien må sikres stabil tilgang på råstoff hele året. Dette krever klare politiske føringer, evne til innovasjon og riktig fordeling av kvoter og konsesjoner. 

Vi vil stimulere til økt samarbeid mellom flåteleddet og industrien, og vil vurdere kvotebonusordninger når det blir inngått helårsavtaler. 

Vi vil videreutvikle regelverket for levende fangst og lagring, da det bidrar til å jevne ut sesongsvingninger og gir mer stabile leveranser til industrien og forbrukerne.  

Vi sier klart og tydelignei til sosial dumping – underbetaling av utenlandsk arbeidskraft - både i flåten og på land.   

Bærekraftig havbruksvekst 

Arbeiderpartiet vil ha en forutsigbar, kontrollert og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Videre vekst forutsetter at man finner en løsning på utfordringene med rømming og lus. 

Vi støtter enigheten på Stortinget våren 2015 om etablering av produksjonsområder for lakse- og ørretoppdrett, der miljøstatusen i området skal avgjøre om det skal tillates vekst eller ikke. 

Dette skal baseres på en kunnskapsbasert handlingsregel. I første omgang skal produksjonskapasiteten reguleres basert på påvirkningen lakselusa har på villfisken.  

Vi har en teknologinøytral tilnærming til nye anlegg og produksjonsmetoder, men vil stille strenge krav for å oppnå og dokumentere resultater knyttet til miljø og bærekraft. 

Variert flåte 

Arbeiderpartiet ønsker en variert fiskeflåte. Både for å bidra til en rettferdig fordeling av fiskeressursene og for å sikre råstoff til fiskeindustri og forbruker. 

Vi vil sikre forutsigbare rammebetingelser og beholde trålstigen, noe som innebærer at kvotefordelingen mellom trålere og andre fartøygrupper ligger fast.     

Åpen gruppe i den minste fartøyflåten under 11 meter er viktig for å sikre rekruttering inn i fiskerinæringen. 

Lønnsomhet og rekrutteringshensyn må ligge til grunn for en eventuell videre strukturering for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter. Vi ønsker ikke å innføre strukturkvoteordning for den minste flåten (under 11 meter), men ønsker å utrede spørsmålet om kvotetilgang og lønnsomhet for denne gruppen. 

Inntil videre ønsker vi å videreføre samfiskeordningen. 

Vi vil bidra til optimalisering av fartøydesign og fartøyteknologi for et mest mulig lønnsomt, effektivt, energi/drivstoffsparende og sikkert fiskeri.      

Rekruttering, utdanning, forsking og utvikling 

For å nå målet om å være verdens fremste sjømatnasjon, må forskning, teknologiutvikling og innovasjon i enda sterkere grad løftes inn i sjømatnæringen. 

Vi vil videreutvikle gode samhandlingsarenaer mellom maritime og marine næringer og forsterke innsatsen på forskning, teknologiutvikling og innovasjon innen fiskeri- og havbruksnæringen.  

Vi vil styrke den marine utdanningen, og sikre minst ett sterkt fag/kompetansemiljø ved universitet/høyskole som vektlegger sjømatnæringens behov for kunnskap og forskning. 

Vi vil også styrke bestandforskningen, forskning på bærekraftig fôr og sikre bedre utnyttelse av hele fisken gjennom en satsing på bruk av restråstoff. 

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

 • Pliktsystemet for torsketrålere

  Avvikle eller videreutvikle?

  Arbeiderpartiet mener pliktsystemet har sine mangler og trenger forbedringer. Men å skrote hele systemet som skal skaffe råstoff til industrien, er for defensivt. Vi ønsker utvikling, ikke avvikling. Vi ønsker også å utvikle en industristrategi for økt  lønnsomhet i norsk fiskeindustri.

  Høyreregjeringen ville skrote pliktsystemet for torsketrålere, men mye på grunn av et sterkt folkelig engasjement i nord måtte de til slutt snu.

Dette har vi gjort:

 • 2015

  Arbeiderpartiet la høsten 2015 fram sin nye, fiskeripolitiske plattform, «Sjømat gir vekst», presentert i Svolvær av partileder Jonas Gahr Støre og fiskeripolitisk talsperson Ingrid Heggø.

 • 2013

  Stoltenberg II-regjeringen og fiskeriminister Helga Pedersen (Ap) stoppet de evigvarende kvotene som Høyre innførte i Bondevik II-regjeringen. Dette utløste en sak som gikk helt til Høyesterett, der konklusjonen i 2013 ble at den Ap-ledede regjeringen hadde rett til å gjøre dette. 

 • 2013

  Stoltenberg II-regjeringen la fram sjømatmeldingen «Verdens fremste sjømatnasjon»

 • 2005 - 2010

  Fiskeriminister Helga Pedersen gjorde kampen mot UUU-fiske til hovedsak da hun tiltrådte i 2005. I samarbeid med Russland ble UUU-fisket av torsk og hyse redusert fra 100.000 tonn i 2005 til null i både 2009 og 2010.  

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fiskeri og sjømat?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker