Fiskeri og sjømat

Fiskeressursene er fellesskapets eiendom og skal komme folket og kystsamfunnene til gode. Vår ambisjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon.

Arbeiderpartiet vil dette innen fisk og havbruk:

 • Sikre at havressursloven, fiskesalgslagsloven og deltakerloven ligger fast og forblir viktige pilarer i norsk fiskeripolitikk.
 • Si nei til evigvarende kvoter.
 • Videreutvikle en differensiert, spredt og fiskereid fiskeflåte som kan sikre en lønnsom næring.
 • Utarbeide en ny kvotemelding som gir forusigbarhet for fiskerinæringen og som sikrer bosetting, aktivitet og lønnsomhet langs hele kysten.
 • Legge til rette for at alle flåtegrupper reduserer sine utslipp av klimagasser.
 • Innføre begrensinger på eierskap i kystfiskeflåten.
 • Styrke bredden og mangfoldet i kystfiskeflåten med målrettede ordninger for rekruttering til fiskerinæringen, basert på tilstrekkelig kvotegrunnlag.
 • Sikre gode rammevilkår for en lønnsom utvikling av flåten under elleve meter, som gir forutsigbarhet, fornying og konkurransedyktig avlønning også for mannskap på to.
 • Slå ned på fiskerikriminalitet og sikre anstendige lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte.
 • Videreutvikle ordninger som belønner leveranser av fersk fisk til lokale landanlegg.
 • Sikre at retten til fiske for alle i sjøsamiske områder skal være reell.
 • At et bærekraftig sjølaksefiske beholdes, med sine tradisjoner som en viktig kulturbærer og næring.
 • Opprettholde og forsterke leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten knyttet til trålkonsesjoner i torskefiskeriene.
 • Stimulere til økt innenlands bearbeiding, blant annet ved å øke tilgangen på rest-råstoff som grunnlag for utvikling av ny norsk industri.
 • Sikre at fangst- og landingsmønsteret fra fiskeflåten i større grad tar hensyn til industriens behov for stabil tilgang på råstoff.
 • Bidra til en desentralisert mottaksstruktur gjennom å styrke ordningen med føringstilskudd.
 • Prøve ut en ordning der en andel av fremtidige havbrukstillatelser leies ut til sjømatindustrien for å bidra til helårlig industri.
 • Øke forskningen og stimulere til økt satsing på tang og tare og på nye marine ressurser.
 • Ta initiativ til et eget program for produksjon av bærekraftig fôr til oppdrett av fisk.
 • Stimulere til innovasjon og bruk av ny teknologi i fiskeindustrien gjennom et marint verdiskapingsprogram.
 • Arbeide for at ansatte i hele sjømatnæringen har gode lønns- og arbeidsvilkår, og at det slås hardt ned på alle former for sosial dumping på havet og på land.
 • Videreføre særordninger for permittering i fiskeindustrien, men vurdere eventuelle endringer for havbruksnæringen.
 • Kartlegge bruken av innleie og vikarbyråer i primærnæringene.
 • Bruke Arbeidstilsynet og Arbeidslivskriminalitetssentre mer aktivt i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i fiskeindustrien.

Hvorfor kvotemelding?

Solberg-regjeringens kvotemelding som ble vedtatt i Stortinget våren 2020 bidro ikke til å justere kursen i fiskeripolitikken, snarere tvert imot.  Det ble da gjort flere vedtak som man ikke så rekkevidden av, og som skulle konsekvensutredes i etterkant av Stortingets behandling. Dette ble presset gjennom av et knapt flertall i Stortinget, bestående av Høyre, Venstre, KrF og Frp. Det førte til at flere sentrale rammebetingelser for fiskeflåten ikke ble avklart. 

Vår regjering har derfor tatt fatt på arbeidet med å utarbeide en ny kvotemelding, som skal  gi fiskerne og lokalsamfunn langs kysten forutsigbarhet og nødvendig avklaringer.  Vårt mål er at en ny og oppdatert kvotemelding skal samle kysten, ikke splitte den.

Kvotemeldingen skal blant annet sikre:

 • At kvotene fordeles på en forutsigbar og mer rettferdig måte.  
 • At det legges begrensninger på eierskap i kystfiskeflåten.
 • At bredden og mangfoldet i kystfiskeflåten trygges. Dette skal blant annet skje basert på tilstrekkelig kvotegrunnlag.
 • At betingelser for tilbakefall av strukturkvoter avklares.
 • At flåten under elleve meter har gode rammevilkår, som gir lønnsom utvikling, forutsigbarhet, fornying og gode inntektsmuligheter også for mannskap på to. Det skal ikke åpnes for strukturering for flåten under elleve meter.
 • At nærmere bestemmelser for overgang fra hjemmelslengde til faktisk lengde for kystflåten avklares.
 • At tiltak som kan sikre kystflåten prioritet til fiskefelt i kystnære områder, utredes.

Bærekraftig havbruksvekst

Arbeiderpartiet mener at Norge skal lede an i utviklingen av verdens mest produktive og miljøvennlige havbruksnæring med produksjon av matressurser til et voksende verdensmarked.  Vi vil sikre en forutsigbar, kontrollert og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. 

Arbeiderpartiet vil:

 • Doble verdiskapningen fra havbruk innen 2030. 
 • Videreutvikle trafikklyssystemet med flere miljøindikatorer. 
 • Stimulere til økt produksjon av norskprodusert bærekraftig fôr med formål om at alt fôr til havbruksnæringen skal være fra bærekraftige kilder innen 2030.
 • Utvikle et eget konsesjonsregime for opprett til havs med strenge krav til bærekraft og sameksistens mellom ulike næringer til havs.
 • Sikre stabile og forutsigbare inntekter til kommuner som stiller areal til disposisjon for oppdrett. 
 • Gjøre fremtidige oppdrettstillatelser tidsbegrensende.
 • Gjennomføre krav om lærlinger, videreforedling og forskning og utvikling for de største aktørene innen havbruk.
 • Gjennomgå ordningene med tillatelser i havbruksnæringen for å sikre fortsatt mangfold og lokalt eierskap. 
 • Stimulere til innovasjon og bruk av teknologi i fiskeindustrien og oppdrettsnæringen gjennom et maritimt verdiskapningsprogram. 

Maritim næring

Arbeiderpartiet fører en politikk som skaper aktivitet, trygger sysselsettingen og utvikler mulighetene i den maritime næringen. Grønn skipsfart er viktig ikke bare fordi vi må kutte utslipp, men også fordi det bidrar med ny industri og grønne arbeidsplasser. 

Vi vil:

 •  Stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.
 • Sikre en sterk og forutsigbar nettolønnsordning.
 • Styrke aktivitetsskapende tiltak for maritim industri, og utvide byggelånsordningen for å gjøre det enklere for verftnæringen å få nye kontrakter.
 • Sikre at Eksportfin gjennom et utvidet mandat kan bidra til å realisere nye kontrakter ved skipsverftene.
 • Utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen med sikte på at en større del av verdiskapningen fra offentlige kontrakter skal komme den norske maritime næringen til gode.
 • Stille krav til lavere utslipp /nullutslipp innen flere segmenter av skipsfarten og inngå klimapartnerskap med maritim sektor for å nå våre utslippsmål.  
 • Legge fram en nasjonal plan for å gjøre land- og ladestrøm, hydrogen, ammoniakk og andre grønne drivstoff tilgjengelig.

Norge har alltid vært en sterk maritim nasjon, og vi har bygget opp et viktig konkurransefortrinn ved å ha aktører innen hele den maritime verdikjeden. De siste årene har imidlertid dette fortrinnet blitt svekket ved at mange aktører har opplevd kriser relatert til oljeprisfall, koronapandemien og senere krigen i Ukraina.

På tross av kriser er vi opptatt av at vi må gripe mulighetene som ligger i at en stadig større del av verdens flåte skal ta i bruk lav- og nullutslippsteknologi. Posisjonerer vi oss riktig, kan den norske maritime verdikjeden både bruke en miljøvennlig flåte som et konkurransefortrinn og levere lav- og nullutslippsløsninger til resten av verden. Dette krever at vi bruker statens verktøykasse aktivt til å fremme omstilling og aktivitet. Norges ambisjon er å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, og organisasjoner fra både marin og maritim sektor har derfor blitt invitert til dialog om arbeidet med et maritimt klimapartnerskap.

Verftene er viktige i den grønne omstillingen av maritim næring, og det er snakk om store beløp når skip skal bygges. Tilgang til finansiering er derfor svært viktig for norske verfts konkurransedyktighet. Derfor har regjeringen utvidet byggelånsgarantiordningen, som gir risikoavlastning og dermed bidrar til at norske skipsverft, offshoreverksteder og annen relevant virksomhet kan oppnå finansiering til skipsbyggingsprosjekter. Regjeringen ser også på muligheten for flere offentlige anskaffelser av skip, og at handlingsrommet i EØS utnyttes ved offentlige anskaffelser av skip, slik at norsk maritim industri effektivt skal kunne konkurrere om offentlige kontrakter.

Kjernen i den norske flåten, er norske sjøfolk. Arbeiderpartiet har derfor lagt frem et historisk lovforslag om å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Vi skal også være en garantist for en sterk og forutsigbar nettolønnsordning.

Dette skiller oss fra høyresiden

 • Kvotemelding

  En bedre kvotemelding.

  Arbeiderpartiet lytter til fiskerne, og avklarer i vår kvotemelding sentrale rammebetingelser.

  Høyresiden sin kvotemelding under høyreregjeringen skapte stor usikkerhet og uforutsigbarhet for fiskerinæringen.

 • Aktiv næringspolitikk

  Vi må ha mer bearbeiding av fisk på land!

  Arbeiderpartiet vil, gjennom en mer aktiv næringspolitikk og målretta virkemidler, legge til rette for mer bearbeiding av sjømat på land.

  Høyresiden prioriterer skattekutt, næringsnøytralitet og generelle rammebetingelser.

 • Nei til evigvarende kvoter

  Fisken er fellesskapets eiendom.

  Arbeiderpartiet er tydelige på at fiskeressursene er folkets eiendom, som skal sikre arbeidsplasser og verdier i kystsamfunnene. Ingen fiskere skal kunne tildeles evigvarende kvoter.

  Høyresiden har stemt ned vårt forslag om å grunnlovsfeste fellesskapets eierskap til fiskeressursene.

Dette har vi gjort:

 • 2015

  Arbeiderpartiet la høsten 2015 fram sin nye, fiskeripolitiske plattform, «Sjømat gir vekst», presentert i Svolvær av partileder Jonas Gahr Støre og fiskeripolitisk talsperson Ingrid Heggø.

 • 2013

  Stoltenberg II-regjeringen og fiskeriminister Helga Pedersen (Ap) stoppet de evigvarende kvotene som Høyre innførte i Bondevik II-regjeringen. Dette utløste en sak som gikk helt til Høyesterett, der konklusjonen i 2013 ble at den Ap-ledede regjeringen hadde rett til å gjøre dette. 

 • 2013

  Stoltenberg II-regjeringen la fram sjømatmeldingen «Verdens fremste sjømatnasjon»

 • 2005 - 2010

  Fiskeriminister Helga Pedersen gjorde kampen mot UUU-fiske til hovedsak da hun tiltrådte i 2005. I samarbeid med Russland ble UUU-fisket av torsk og hyse redusert fra 100.000 tonn i 2005 til null i både 2009 og 2010.  

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fiskeri og sjømat?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker