Hav

Norge skal lede an i utviklingen av verdens mest produktive og miljøvennlige havbruksnæring. Vi ønsker vekst, flere arbeidsplasser og mer verdiskaping på en forutsigbar, kontrollert og bærekraftig måte.

Arbeiderpartiet vil dette innen hav:

 • Vi vil arbeide for å sikre en forutsigbar, kontrollert og bærekraftig vekst innen havbruksnæringen.
 • Vi vil stimulere til bedre fiskehelse i næringen.
 • Vi vil stimulere til produksjon av bærekraftig fôr. Målet er at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme bra bærekraftige kilder.
 • Stimulere til innovasjon og utvikling av ny teknologi i næringen.
 • At Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon.
 • Satse på Ocean Space Center i Trondheim, Senter for Hav og Arktis i Tromsø, Blått Kompetansesenter Sør og havforskningsmiljøet i vest som arenaer for innovasjon og kunnskap.
 • Sørge for god sameksistens mellom de ulike havnæringene, blant annet ved å utarbeide næringsplaner for Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet.
 • Styrke bestands- og ressursforskningen i havet, langs kysten og i fjordene.
 • Styrke innsatsen mot fiskeri- og miljøkriminalitet nasjonalt og internasjonalt og lede an i innsatsen for å stanse plastforurensing i havet.
 • Kutte klimagassutslippene fra skip, ferger og fiskebåter.
 • Følge opp årlige opprenskingstokter langs kysten og i norske farvann. 
 • Stimulere alle fiskefartøyer til å være involvert i «Fishing for Litter»-ordninger. 
 • Styrke overvåkning av strendene langs norskekysten for å få en oversikt over omfanget og utviklingen av problemene med forsøpling. 
 • Følge opp handlingsplanen mot marin forsøpling. 
 • Arbeide for at tiltak mot marin forsøpling følges opp av internasjonale avtaler i tillegg til nasjonale tiltak. 
 • Utrede storskala plastinnsamlingstiltak som del av Norges internasjonale lederskap for samarbeid om havets helse.
 • Støtte forskning på alternative materialer som kan erstatte plast.
 • Utrede avgift på fossil plast, innføre en ordning med produsentansvar og sporing av plast og gjenvinne halvparten av plastemballasjen i Norge innen 2025.
 • Legge til rette for bedre og flere innsamlingsordninger, mottaksanlegg og gjenvinningsanlegg for plast, og sørge for at all emballasje i bruk i Norge er egnet for gjenbruk eller resirkulering senest innen 2030.
 • Holde fast på en nordlig grense for petroleumsvirksomhet fra og med 15 prosent isfrekvens og nordover i iskantsonen. 
 • Områdene sør for 15 prosent isfrekvens frem til åpent hav anses som et verdifullt område. All aktivitet, inklusive petroleumsaktivitet, må ta særlige hensyn til naturmangfoldet i tråd med oppdatert og best tilgjengelig kunnskap. Føre-var-prinsippet skal legges til grunn.
 • Sørge for god sameksistens mellom de ulike havnæringene, blant annet ved å gjennomføre Arbeiderpartiets Nordsjøplan og utarbeide tilsvarende plan for Barentshavet og Norskehavet.

Havbruksnæringen er av stor betydning for norsk matproduksjon og verdiskaping, og Norge kan bli en verdensledende sjømat- og havnasjon. Vi vil legge til rette for videre vekst i næringen for å skape flere arbeidsplasser, større verdiskaping og økte eksportinntekter. Dette må skje på en forutsigbar, kontrollert og bærekraftig måte. 

Politikken skal bygge opp under fortrinnet som ligger i oppdrett av fisk i kystnære strøk og fjorder i «verdens beste kystsone». Vi har en langstrakt kyst, rike naturressurser i havet, dyktige arbeidsfolk og sterke fagmiljøer innen forskning og forvaltning. Arbeiderpartiet har store ambisjoner for verdiskaping, arbeidsplasser og lokale ringvirkninger langs kysten. Vi vil stimulere til innovasjon, nye produksjonsformer og bruk av ny teknologi for å sikre økt bærekraft i næringen. Arbeiderpartiet vil bygge videre på våre sterke miljøer med kunnskap og kompetanse. 

For å øke verdiskapingen fra havbruksnæringen må vi bearbeide mer fisk på land: Arbeiderpartiet vil legge til rette for økt bearbeiding langs kysten av både oppdrettsfisk og villfisk og stimulere til flere helårlige, lønnsomme arbeidsplasser. I dag går store verdier tapt ved at alt for mye fisk eksporteres uten at den bearbeides i Norge. Norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for arbeid på norsk sokkel og i norske farvann. Vi vil styrke vilkårene og sørge for at Norge fortsatt kan være en stor sjøfartsnasjon.

Maritim industri opplever svekket etterspørsel etter offshoreskip og cruisefartøy. Verft som utgjør helt sentrale hjørnesteinsbedrifter langs kysten, står i fare for å måtte stenge ned. Norge er ledende innen utvikling av miljøteknologi og fornybare drivstoffkilder og har en unik mulighet til å ta en internasjonal posisjon i utviklingen og produksjonen av utslippsfrie fartøy.

Plast og marin forsøpling

Marin forsøpling er en av våre største miljøutfordringer. Det er enorme mengder plast i havet. Plast er lite nedbrytbart og kan bli værende i havet i årevis. Her blir plasten omdannet til mikroskopiske plastpartikler på størrelse med plankton. Et stort antall fugler, fisk og dyr dør hvert år som en følge av skader fra små plastbiter, poser, flasker og annet marint avfall. Fiskeri- og oppdrettsnæring, petroleumsvirksomhet og skipsfart har et spesielt ansvar for å hindre marin forurensing. 

Arbeiderpartiet mener at Norge må lede an i innsatsen med å stanse plastforurensing i havet.

Norskehavet og iskantsonen

Forvaltning av særlig verdifulle og sårbare områder og naturtyper

Kunnskapen om havbunnen, spesielt i de særlige verdifulle og sårbare områdene (SVO) har blitt styrket og det er identifisert flere særlig verdifulle og sårbare områder i Norskehavet. For eksempel er det på Sularevet identifisert nye korallstrukturer og gjennom den geologiske kartleggingen er det indikasjoner på at korallrevet strekker seg ut over eksisterende grense av området.

Det er spesielt viktig at de områdene der det er funnet nye og viktige korallforekomster og områder for vårgytende fisk, som ved Sularevet, Froan og Iverryggen sikres og vi mener det ikke skal iverksettes ny petroleumsvirksomhet i disse sårbare områdene. Også Mørebankene, Haltenbanken og Sklinnabanken utpeker seg som særlig aktuelle for marine verneområder, da disse områdene er kjerneområder for gyting og oppvekst for sild og sei, i tillegg til 3 nye funn av korallrev på Mørebankene.

Iskantsonen

Iskantsonen utgjør et spesielt produktivt økosystem i havet. Etter hvert som isen smelter og trekker seg tilbake utover sommeren, skapes det spesielle forhold som gir høy planteplanktonproduksjon, som beites på av andre arter høyere opp i næringskjeden. Kombinasjonen av høyt biologisk mangfold og høy produksjon av plankton, gjør disse områdene særlig verdifulle og viktig for arter som naturlig har tilhold i disse områdene. Dette økosystemet er spesielt sårbart i forhold til akutt oljeforurensning, miljøgifter og klimaendringer.

Det ble en bred enighet på Stortinget om forvaltningsplanen for de norske havområdene og den såkalte iskantsonen. Vi er fornøyd med å ha bidratt til en balansert forvaltningsplan som tar hensyn til sårbar natur og gir forutsigbarhet for havnæringene.

Det blir ikke oljeboring nord for grensen på 15 prosent isfrekvens i Barentshavet. Forvaltningen av naturressursene i havområdene våre skal skje i tråd med best tilgjengelig kunnskap og et tydelig føre-var-prinsipp.

Samtidig har vi sikret forutsigbare rammer for petroleumsvirksomheten - og likebehandling, bærekraft og sameksistens mellom de ulike næringene i et viktig og sårbart havområde. 

Havnæringene selv har vært opptatt av å få forutsigbare rammer gjennom brede forlik, for å sikre arbeidsplasser og framtidig verdiskaping.  Arbeiderpartiet har vært opptatt av at miljøfaglige råd skal ligge til grunn før det gis tillatelse til næringsvirksomhet i alle havområder. 

Fra politisk hold må vi forholde oss til at iskantsonen er et naturfenomen som strekker seg mellom isfritt og isdekket hav, og at denne i sin helhet er viktig for flere arter. Dette isrike området rommer et unikt økosystem og er et viktig matfat for plankton, fisk, sjøfugl, sel, isbjørn, og grønlandshval. De miljøfaglige rådene om hvor naturverdiene ligger, har vært tydelige, og det har gitt oss et godt faktagrunnlag for å kunne vurdere om et naturinngrep vil være bærekraftig.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Hav?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker