Hav

Vi skal være et foregangsland i å utnytte havets ressurser og ta en lederposisjon internasjonalt for bærekraftige hav.

Arbeiderpartiet vil dette innen hav:

  • At Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon.
  • Utarbeide en ny lov som gir hjemmel til å opprette marine verneområder i alle norske havområder utenfor 12 nautiske mil. Tidligere har dette kun eksistert innenfor 12 nautiske mil. Loven vil utvide verktøykassen for bevaring av marin natur og bærekraftig forvaltning av havområdene kraftig.
  • Satse på Ocean Space Center i Trondheim, Senter for Hav og Arktis i Tromsø, Blått Kompetansesenter Sør og havforskningsmiljøet i vest som arenaer for innovasjon og kunnskap.
  • Sørge for god sameksistens mellom de ulike havnæringene, blant annet ved å utarbeide næringsplaner for Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet.
  • Styrke bestands- og ressursforskningen i havet, langs kysten og i fjordene.
  • Styrke innsatsen mot fiskeri- og miljøkriminalitet nasjonalt og internasjonalt og lede an iinnsatsen for å stanse plastforurensing i havet.
  • Kutte klimagassutslippene fra skip, ferger og fiskebåter

Norge kan bli verdens ledende sjømat- og havnasjon. Vi har en langstrakt kyst, rike naturressurser i havet, dyktige arbeidsfolk og sterke fagmiljøer innen forskning og forvaltning. Arbeiderpartiet har store ambisjoner for verdiskaping, arbeidsplasser og lokale ringvirkninger langs kysten. 

Vår ambisjon er at Norge skal sette internasjonal dagsorden for ivaretakelse av havets helse og en bærekraftig bruk av havressursene. Vi skal være i front på kunnskap om hav og klimaendringene.

Maritim industri opplever svekket etterspørsel etter offshoreskip og cruisefartøy. Verft som utgjør helt sentrale hjørnesteinsbedrifter langs kysten, står i fare for å måtte stenge ned. Norge er ledende innen utvikling av miljøteknologi og fornybare drivstoffkilder og har en unik mulighet til å ta en internasjonal posisjon i utviklingen og produksjonen av utslippsfrie fartøy

Arbeiderpartiet vil videreutvikle norsk maritim industri og sikre tilgang på oppdrag som gir mulighet for nye arbeidsplasser i Norge. Gjennom flere år har forholdene for sjøfolk forringet seg. 

Vi vil styrke vilkårene og sørge for at Norge fortsatt kan være en stor sjøfartsnasjon. Norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for arbeid på norsk sokkel og i norske farvann.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Hav?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker