Hav

Vi skal være et foregangsland i å utnytte havets ressurser, og en forkjemper for havets helse

Vi vil dette med havet:

Arbeiderpartiet vil utvikle og gjennomføre en ambisiøs havstrategi for Norge. Målet er at vi utvikler ny kunnskap om bærekraftig verdiskaping i havrommet og bidrar til flere nye lønnsomme arbeidsplasser, både i eksisterende og nye havnæringer. 

Vår ambisjon er at Norge skal sette internasjonal dagsorden for ivaretakelse av havets helse og en bærekraftig bruk av havressursene. 

Norske bedrifter, fagmiljøer og myndigheter må spille på lag og lede an i utviklingen av havets muligheter. 

Det marine og maritime næringslivet utgjør sammen med offshorevirksomheten og leverandørindustrien våre mest komplette næringsklynger. Felles for alle disse næringene er at de har tilknytning til havet, at de består av verdensledende bedrifter, at de skaper store verdier, og at de har stor betydning for bosetting og sysselsetting over hele landet. 

Innen fiskeri og havbruk, skipsfart og maritim næring, petroleum og fornybar energi ligger det også et stort potensiale for framtidig verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser. 

Kunnskap fra fiskerier og skipsfarten gir muligheter for å satse på nye havbaserte næringer, som mineralutvinning på havbunnen, marin bioprospektering, marin ingrediensindustri og høsting av havets fornybare energi. 

Ikke noe land i verden er i bedre posisjon til å lede an i utvikling av havets muligheter enn Norge. 

I tillegg til våre naturgitte fortrinn og våre sterke havnæringer har vi solide fagmiljøer knyttet til havet. Viktige deler av høyere utdanning er innrettet mot utnyttelse av ressursene i havet, og vi har universiteter, høyskoler og institutter med spisskompetanse om havet. 

Et godt havmiljø er en forutsetning for fremtidig næringsutvikling og bosetting basert på ressursene i havrommet. 

Norge har et velfungerende og godt forvaltningsregime for aktivitetene i havet, og har vært tidlig ute med å utvikle og praktisere helhetlige forvaltningsplaner for alle de norske havområdene

Arbeiderpartiet vil fortsette arbeidet for å styrke internasjonale avtaler og konvensjoner for bærekraftig bruk av naturressurser, og for beskyttelse av det marine miljø.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Hav?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker