Snøskuter

Egne løyper for snøskuter

Dette mener vi om snøskuter:

  • Kommunene skal kunne legge til rette for egne løypetraseer for snøskuter. 
  • Løyper skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. Heller ikke i de store sammenhengende områdene av nasjonal eller regional betydning for vinterfriluftsliv.
  • Løypene skal ikke være til skade eller ulempe for reindriften eller for stedegne arter eller naturtyper, og de skal ikke kreve inngrep i terrenget.

Løypetraseer for snøskuter

Løyper skal fortrinnsvis legges i nærheten av eksisterende veinett, eller i forbindelse med skogsbilveier.

Arbeiderpartiet mener det er viktig at kommunene må legge til rette for bruk av snøskuter gjennom egne oppmerkede løyper.

Hensyn til friluftsliv

Ved fastsetting av løypene skal kommunen: 

- ta hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 

- innhente samtykke fra grunneier før det kan treffes vedtak om snøskuterløype over en eiendom. 

- innhente uttalelser til forslaget om hvordan konsekvensene av snøskuterløypene med bestemmelser har vært vurdert.

Det er viktig at statlige- og/eller regionale myndigheter, interesseorganisasjoner og andre som blir berørt av løypene skal kunne klage når det gjelder spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning.

Støy og andre negative virkninger for lokalt friluftsliv vil også være grunnlag for klage.

Snøskuter i Finnmark og Nord-Troms

Kommunene i Finnmark og Nord-Troms gis en overgangsperiode på seks år til å gjennomføre prosessene som er nødvendige, for å få fastsatt snøskuterløypene innenfor de nye reglene som utøves av fylkesmannen i dag.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Snøskuter?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!