Friluftsliv

Vi vil at alle skal få oppleve friluftslivet. 

Vi vil gjøre dette for et bedre friluftsliv:

  • Grunnlovsfeste allemannsretten.
  • Styrke arbeidet med å legge til rette for, og forvalte, friluftsområder i nærmiljøet.
  • Sikre tilgang til strandsonen ved å opprettholde byggeforbudet i 100 meter-beltet til sjøen.
  • Øke oppkjøpet av arealer til friluftslivsformål for alle.

Naturen eies av alle

I Norge har vi en lang og særegen tradisjon for bruk av naturen, til glede for kropp og sinn. Ved å legge til rette for alle, åpner vi opp for en samhandling mellom mennesket og naturen, slik at alle får muligheten til å oppleve friluftslivet.

Arbeiderpartiet mener vi skal ta vare på sammenhengende naturområder og verdifulle landskapstyper for friluftsliv. Ved å legge til rette for friluftsliv, er vi med på å gjøre det til en viktig del av hverdagen til folk. Det bidrar til økt trivsel, og hjelper oss også å ta vare på naturen.  

Friluftslivet er en god arena for mestring og skaper gode sosiale arenaer, både for barn og voksne. Hvis flere utøver friluftsliv jevnlig, kan vi spare opp mot 80 milliarder kroner per år ifølge rapporten «Samfunnsøkonomiske virkninger av friluftsliv» (PDF), utarbeidet av Vista Analyse på vegne av Norsk Friluftsliv. 

Friluftsliv har dessuten et stort potensial i integreringsarbeidet som en arena for inkludering, aktivitet og språktrening. 

Kombinasjonen friluftsliv og fysisk aktivitet vil gi positive helsemessige effekter for befolkningen generelt, og spesielt for den enkelte, gjennom økt livskvalitet og flere leveår.

Arbeiderpartiet vil ta vare på og styrke gratis ferdsel, opphold og høsting i norsk utmark gjennom allemannsretten. 

Vi vil gjøre det på en måte som ivaretar hensynet til natur, grunneiere og andre brukere. Derfor mener vi det må legges til rette for en helhetlig og økosystembasert forvaltning av naturen. 

Det trengs bedre kunnskap om hvilke natur og friluftsområder som må sikres mot nedbygging og andre inngrep. 

Nasjonalparker og landskaps- og skogvern er viktig områder for å sikre det biologiske mangfoldet. Gjennom handlingsplanen for naturmangfold har Norge satt et mål om å verne 10 % av skogen.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Friluftsliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker