Minstepensjon - Garantipensjon

De som ikke er i arbeid eller jobber litt skal sikres gjennom minstepensjon (som nå kalles garantipensjon).

Dette gjør vi for minstepensjonister:

 • Minste pensjonsnivå og garantipensjon for enslige har blitt hevet permanent med 4000 kroner årlig.
 • Redusere skatten på pensjon, slik at de med lav pensjon får en lettelse på inntil om lag 4.500 kroner.
 • Vi arbeider med endringer i regelverk for å sikre en sterkere utvikling av de laveste pensjonene.
 • Følge opp pensjonsreformen, og fortsatt ha forutsigbar pensjonsopptjening og utbetaling.

Hvem får minstepensjon/garantipensjon?

Alle som er i arbeid tjener samtidig opp til pensjonen sin. Alderspensjonen skal tjenes opp av den enkelte gjennom hele det yrkesaktive livet. De som ikke har jobbet nok til å få rett til alderspensjon er likevel sikret en minsteinntekt i form av en det som kalles for minstepensjon eller garantipensjon.

Garantipensjon blir aldri en ideell løsning

Arbeid er det viktigste for å forbedre pensjonen for den enkelte. Det er en av grunnene til at arbeid til alle er Arbeiderpartiets viktigste mål. 

At mange, særlig kvinner, blir lokket ut av arbeidslivet for å gå på for eksempel kontantstøtte, gjør dem til tapere når pensjonspoengene til slutt skal summeres opp. 

Derfor er en aktiv likestillingspolitikk, god barnehagedekning og et trygt og ryddig arbeidsliv med faste jobber helt avgjørende. 

Arbeiderpartiet støtter økt minstepensjon

Under den rødgrønne regjeringen ble minste pensjonsnivå økt med 0,2G årlig. Dette tilsvarer omtrent 21 000 kroner i 2021. Høyreregjeringen la aldri selv frem et budsjettforslag der minste pensjonsnivå var foreslått å økes. Likevel ble minste pensjonsnivå for enslige økt i flere omganger som til sammen utgjør en økning på 21 000 kroner årlig fordi Arbeiderpartiet med de andre opposisjonspartiene fikk gjennomslag for å endre budsjettforslagene til høyreregjeringen.

Arbeiderpartiet ønsker å styrke minste pensjonsnivå og garantipensjon. Et viktig ledd i dette arbeidet handler om utviklingen, eller reguleringen, av minstenivåene på sikt. Arbeiderpartiet vil gjøre endringer i dette regelverket for å sikre et anstendig nivå på pensjonene for de med minst, også i fremtiden.

Dette har vi gjort:

 • 2023

  Økte minste pensjonsnivå og garantipensjon for enslige med 4.000 kroner årlig.

 • 2020

  Foreslo og fikk gjennomslag for økning i minste pensjonsnivå for enslige med 9000 kroner årlig.

 • 2019

  Foreslo ny økning den årlige minstepensjonen for enslige med 4000 kroner. Det samme ble vedtatt i statsbudsjettet.

 • 2017

  Foreslo igjen å øke den årlige minstepensjonen for enslige med 4000 kroner. Det samme ble vedtatt i statsbudsjettet.

 • 2005 - 2010

  gjennom trygdeoppgjørene var vår regjering og partene enige om et særskilt løft for minstepensjonistene. Vi gjennomførte en opptrapping av folketrygdens minsteytelser, og folketrygdens minstepensjon for enslige ble vesentlig høyere. Minstepensjonen for en enslig økte i tråd med opptrappingsplanen fra 2005 til 2010 med over 42 000 kroner til over 151 000 kroner, eller nær 39 prosent. Enslige minstepensjonister hadde en realvekst i minstepensjonen på 24,2 prosent i denne perioden.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Minstepensjon - Garantipensjon?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker