Pensjon

Trygghet for pensjonistene og pensjon fra første krone

Slik vil vi forbedre pensjonen:

 • Sikre gode og trygge pensjoner for folk med vanlige inntekter også i framtida.
 • Sørge for en stabil utvikling av pensjon og sikre at pensjonister aldri går i minus i år hvor lønnstakerne går i pluss.
 • Ha pensjon fra første krone.
 • Gi 9 av 10 pensjonister lik eller lavere inntektsskatt.
 • Gi 4000 kroner mer i året til enslige minstepensjonister.
 • At det skal være enkelt å kombinere arbeid og pensjon.
 • At folk skal ha en forutsigbar pensjonsopptjening og utbetaling.
 • Ha en tidligpensjonsordning for alle fra 62 år.
 • Videreføre et skjermingstillegg for uførepensjonister født i 1954 for å sikre mer sosial rettferdighet også blant våre eldste.

Pensjon fra første krone

I dag er det valgfritt om arbeidsgiver betaler inn pensjon for inntekter under 1G, som er omlag 93 000 kroner. Det betyr at arbeidstakeren mister pensjons for inntekten opp til 1G

Arbeidsgiver kan slippe å betale inn pensjon fra første lønnskrone. I tillegg får ikke de som er mellom 13 og 20 år ta del i ordningen. Det samme gjelder for alle med små stillingsbrøker. Dette gjelder heller ikke om du ikke er i samme jobb i mer enn 12 mnd.

Pensjonsopptjening fra første krone og første time er et viktig sosialt spørsmål. Det handler først og fremst om unge, folk med små stillinger og de som tjener dårligst. Men også arbeidstakere på alminnelige lønninger som får lite i tjenestepensjon. Opptjening fra første krone kan bety opp mot 10 000 kroner mer i årlig utbetaling knyttet til obligatorisk tjenestepensjon for en med ca. 400 000,- i årslønn.

Det vil vi i Arbeiderpartiet gjøre noe med. Vi vil ta opp kampen for at også kvinner, yngre medarbeidere og midlertidig ansatte skal få pensjon av hver eneste krone de tjener. Slik ordningen er i dag er den både usosial og urettferdig. 

Ny pensjonsregulering

Arbeiderpartiet foreslår å endre reguleringen av pensjoner slik at pensjonistene i fremtiden ikke går i minus i år med reallønnsvekst for lønnstakerne. Forslaget er i tråd med pensjonsforliket.

Vårt forslag innebærer at dagens praksis, hvor løpende pensjoner reguleres med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosentpoeng, erstattes av en årlig regulering med snitt av forventet lønns- og prisvekst. Dette er i tråd med prinsippet i pensjonsreformen om gjennomsnittsberegning.

I praksis betyr dette at hvis rammen for et oppgjør for arbeidstakerne i fremtiden gir 0,6 prosent reallønnsvekst, vil pensjonistene få 0,3 prosent reallønnsvekst. I dagens ordning ville en slik lønnsøkning gitt pensjonistene nedgang. Blir det en reallønnsnedgang for arbeidstakerne på 0,6 prosent, vil nedgangen bli 0,3 prosent for pensjonistene. 

Pensjonsreformen

Pensjonsopptjening og utbetaling må ligge fast over tid. Det er derfor svært viktig å ha et pensjonssystem det er stor oppslutning om. 

Derfor gikk Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Høyre, Venstre og KrF sammen om et historisk, bredt pensjonsforlik i Stortinget.

Pensjonsreformen har vært nødvendig for å sikre fortsatt gode og sikre pensjonsytelser for de som er unge i dag og for de kommende generasjoner. 

Det har vært viktig med en ny alderspensjon som kan opprettholdes med eldrebølgen som kommer, samtidig som vi rettet opp noen skjevheter. 

Den nye folketrygden trådte i kraft fra 1. januar 2011.

Pensjonsreformen trygger framtidas pensjoner og bidrar til å sikre bærekraften i den norske velferdsstaten. Muligheten for å kombinere arbeid og pensjon forbedres kraftig, og legger til rette for en gradvis nedtrapping av yrkeslivet for de som ønsker dette.

Dette har vi gjort:

 • 2018

  Foreslo å øke den årlige minstepensjonen med 4000 kroner. Det samme ble vedtatt i statsbudsjettet.

 • 2005 - 2010

  gjennom trygdeoppgjørene var vår regjering og partene enige om et særskilt løft for minstepensjonistene. Vi gjennomførte en opptrapping av folketrygdens minsteytelser, og folketrygdens minstepensjon for enslige ble vesentlig høyere. Minstepensjonen for en enslig økte i tråd med opptrappingsplanen fra 2005 til 2010 med over 42 000 kroner til over 151 000 kroner, eller nær 39 prosent. Enslige minstepensjonister hadde en realvekst i minstepensjonen på 24,2 prosent i denne perioden.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Pensjon?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!