Pensjon

Trygghet for pensjonistene og pensjon fra første krone.

Slik vil vi forbedre pensjonen:

  • Den nye pensjonsreguleringen Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for sikrer et historisk oppgjør i 2023
  • Sikre gode og trygge pensjoner for folk med vanlige inntekter også i framtida.
  • Redusere skatten på pensjon, slik at de med lav pensjon får en lettelse på inntil om lag 4500 kroner.
  • Sørge for en stabil utvikling av pensjon og sikre at pensjonister aldri går i minus i år hvor lønnstakerne går i pluss.
  • Ha pensjon fra første krone.
  • Sikre 9 av 10 pensjonister lik eller lavere inntektsskatt.
  • Øke garantipensjonen for minstepensjonister.
  • At det skal være enkelt å kombinere arbeid og pensjon.
  • At folk skal ha en forutsigbar pensjonsopptjening og utbetaling.
  • Videreføre et skjermingstillegg for uførepensjonister født i 1954 for å sikre mer sosial rettferdighet også blant våre eldste.

Gjennomslag

I begynnelsen av 2021 fikk vi endelig gjennomslag for to av våre hovedkrav ved valgkampen i 2017.  Det første var at pensjon skal reguleres mer rettferdig, og at pensjonistene ikke skal gå i minus når lønnstakerne går i pluss. Det andre var pensjon fra første krone.

Ny pensjonsregulering

I 2021 fikk Arbeiderpartiet endelig flertall for å endre reguleringen av pensjoner slik at pensjonistene i fremtiden ikke går i minus i år med reallønnsvekst for lønnstakerne.

Den gamle ordningen, hvor løpende pensjoner reguleres med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosentpoeng, er erstattet av en regulering lik gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, men ikke høyere enn lønnsveksten.

Dette ga et historisk oppgjør for pensjonistene i 2023.

Pensjon fra første krone

Uten pensjon fra første krone er det valgfritt om arbeidsgiver betaler inn pensjon for inntekter under 1G, som er omlag 93 000 kroner. Det betyr at arbeidstakeren mister pensjon for inntekten opp til 1G.

Arbeidsgiver kan slippe å betale inn pensjon fra første lønnskrone. I tillegg får ikke de som er mellom 13 og 20 år ta del i ordningen. Det samme gjelder for alle med små stillingsbrøker. Dette gjelder heller ikke om du ikke er i samme jobb i mer enn 12 mnd.

Pensjonsopptjening fra første krone og første time er et viktig sosialt spørsmål. Det handler først og fremst om unge, folk med små stillinger og de som tjener dårligst. Men også arbeidstakere på alminnelige lønninger som får lite i tjenestepensjon. Opptjening fra første krone kan bety opp mot 10 000 kroner mer i årlig utbetaling knyttet til obligatorisk tjenestepensjon for en med ca. 400 000,- i årslønn.

Vi tok opp kampen for at også kvinner, yngre medarbeidere og midlertidig ansatte skal få pensjon av hver eneste krone de tjener. Dette var usosialt og urettferdig. 

Stortinget vedtok februar 2021 at pensjon fra første krone skal innføres over en treårsperiode fra 1. januar 2023.

Pensjonsreformen

Pensjonsopptjening og utbetaling må ligge fast over tid. Det er derfor svært viktig å ha et pensjonssystem det er stor oppslutning om. 

Derfor gikk Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Høyre, Venstre og KrF sammen om et historisk, bredt pensjonsforlik i Stortinget som trådte i kraft 1. januar 2011.

Pensjonsreformen har vært nødvendig for å sikre fortsatt gode og sikre pensjonsytelser for de som er unge i dag og for de kommende generasjoner. 

Det har vært viktig med en ny alderspensjon som kan opprettholdes med eldrebølgen som kommer, samtidig som vi rettet opp noen skjevheter. 

Pensjonsreformen trygger framtidas pensjoner og bidrar til å sikre bærekraften i den norske velferdsstaten. Muligheten for å kombinere arbeid og pensjon forbedres kraftig, og legger til rette for en gradvis nedtrapping av yrkeslivet for de som ønsker dette.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Pensjon?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker