Kollektivtransport, sykkel og gange

Vi vil ha lavere klimautslipp, mindre kø og bedre byluft. Derfor vil vi styrke kollektivtilbudet og gjøre hverdagen enklere for syklister og gående.

Vi vil gjøre dette for kollektivtransport, sykkel og gange:

  • Øke satsingen på kollektivtransport og forbedre kollektivtilbudet.
  • Sørge for at staten tar opptil 70 prosent av utgiftene for de store byprosjektene, mot at kommunene forplikter seg til omfattende boligutbygging nær traseene.
  • Styrke økonomien til fylker og kommuner.
  • Gjennomføre et nasjonalt løft for utbygging og drift av kollektivtransporten i og rundt storbyområdene.

Økt satsing

Økt satsing på kollektivtransport, sykkel og gange vil gi lavere klimautslipp, bedre byluft og mindre kø i byene våre. 

Arbeiderpartiet vil at veksten i persontrafikken i og rundt de store byene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette er viktig for å redusere kø-, klima- og luftforurensning. Og det er nødvendig for at byene skal være gode steder å bo og for å utvikle nye arbeidsplasser. 

Folk velger transport som gjør livene deres enklest og mest effektivt. Skal kollektivtransport være et godt alternativ til personbilen må tilbudet forbedres. Arbeiderpartiet er opptatt av at staten gir fylkene økonomi til å utvikle et attraktivt kollektivtilbud. 

De største byene står også foran store investeringer i kollektivprosjekter de kommende årene. Arbeiderpartiet mener staten må ta opptil 70 prosent av utgiftene for disse prosjektene, mot at kommunene forplikter seg til omfattende boligutbygging nær traseene. 

Det er et stort potensial for at flere kan sykle og gå i byene. Det vil gi både bedre trafikkavvikling og folkehelse. Sammenhengende sykkelveinett må prioriteres. 

Kollektivtransport skal ikke bare være et byfenomen. Det er viktig at det også i distriktene utvikles effektive løsninger for de som ikke kan kjøre bil.

Klimautslipp og kollektivtilbud

Klimautfordringene er vår tids kanskje aller største utfordring, både globalt og nasjonalt. 

Samtidig øker antall personer som bor i eller rundt byene våre. Dette øker transportbehovet. 

Disse viktige utviklingstrekkene peker i samme retning: klimautslippene må ned og veksten i personreiser må skje på annet vis enn med personbilen i disse områdene. Men utviklingen gir også store muligheter. 

Større befolkningssentre gir etterspørsel etter bedre kollektivtilbud, noe som gir grunnlag for flere avganger. Erfaring viser at hyppige avganger er en viktig faktor for å lykkes med å få folk til å velge kollektivtransport. 

Et nasjonalt løft

Arbeiderpartiet vil gjennomføre et nasjonalt løft for utbygging og drift av kollektivtransporten i og rundt storbyområdene. Vi vil også legge bedre til rette for sykkel og gange. 

Viktige prosjekter som bybanen i Bergen med traséene Vågsbotn-Flesland og Bergen sentrum-Loddefjord, bussveiprosjektet i Stavanger, T-banetunnelen gjennom Oslo indre by og tverrforbindelse i Groruddalen, Fornebubanen, Romeriksbanen (Ahusbanen) til Lillestrøm og Kjeller og superbussprosjektet i Trondheim skal gjennomføres.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Kollektivtransport, sykkel og gange?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker