Kommuneøkonomi

Arbeiderpartiet vil ha en sterk og forutsigbar kommuneøkonomi

Dette mener vi om kommuneøkonomi:

 • Kommunene skal være i god stand til å prioritere viktige velferdsområder som barnehage, skole, helsetjenester og eldreomsorg.
 • Sikre gode og likeverdige tjenestetilbud over hele landet. 
 • Kommuner og fylker fikk en realvekst på 4,5 milliarder i frie inntekter i 2022. 
 • Ap/Sp-regjeringen reverserte også høyreregjeringens foreslåtte kutt på 300 millioner kroner i tilskuddet til ressurskrevende tjenester. Dette styrker også økonomien i kommunene og gjør dem i stand til å gi et bedre tilbud til innbyggere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester.
 • For at velferdstjenester til blant annet barn og eldre skal ivaretas, dekker vi utgiftene kommunene hadde i forbindelse med kampen mot korona i 2022 fullt ut. Totalt 7,3 milliarder kroner.
 • Rundt 140 kommuner og syv fylkeskommuner får 800 millioner kroner ekstra i 2022 gjennom havbruksfondet (inntekter fra oppdrettsnæringen).

Kommunene løser viktige oppgaver

Veksten i kommuneøkonomien har under høyreregjeringen vært for dårlig til å løse de store oppgavene kommunene har ansvaret for. 

Det handler om noen av våre viktigste velferdstjenester som folk daglig bruker. Barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester. Kommunene har også ansvaret for tilbud til de som har behov for ekstra innsats fra samfunnet: barnevern, sosialhjelp, kommunale boliger og andre tiltak. 

Ordførere og folkevalgte kan ikke trylle fram ekstra midler til satsinger lokalt når regjering og storting ikke spiller på lag. 

Flere ansatte i barnehage, skole og eldreomsorg øker kvaliteten på tjenestene. For å sikre en bedre skole og eldreomsorg over hele landet trengs en god kommuneøkonomi.

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

 • Kommunal vetorett

  I dag kan private aktører opprette skoler i din kommuner. Kommunene mister da kontrollen over egne inntekter ved at private skoler har krav på å motta et minstebeløp fra kommuner per elev. Et stort innslag av private skoler tapper offentlige budsjetter og skaper større skiller mellom barna.

  Arbeiderpartiet vil hegne om den offentlige fellesskolen med private skoler som supplement, ikke konkurranse. Derfor vil vi innføre en lokal vetorett slik at kommuner og fylkeskommuner selv kan styre omfanget av private skoler og ta hensyn til det totale lokale skoletilbudet.

  Høyreregjeringen har lagt til rette for stadig flere private grunnskoler. I løpet av de første 6 årene med høyreregjeringen økte antall private grunnskoler med 36 pst.

 • Kommunereform

  Regjeringen sier at kommunereformen skal fortsette. Stortinget har vedtatt at kommunenes inntektssystem ikke skal brukes som element i videreføringen av kommunereformen.

  Arbeiderpartiet vil avvikle regionsentertilskuddet. Tilskuddet går til sammenslåtte kommuner på en viss størrelse, mens lignende kommuner som ikke er sammenslått ikke får tilskuddet. Kommunen må behandles likt og det viktigste målet med inntektssystemet er å bidra til likeverdige tjenester i hele landet.

  Høyreregjeringen vil videreføre regionsentertilskuddet. De har også vridd fordelingen mellom kommunene fra små og mellomstore kommuner til større kommuner og innført begrep som «frivillig små kommuner» og «ufrivillig små kommuner».

 • Formueskatt

  Kommunen har mulighet til å sette ned formueskatten i sin kommune. Men mister da inntekter, som må kompenseres på annet vis.

  Arbeiderpartiet mener dette er en risiko kommunene selv tar og må ta ansvar for. Arbeiderpartiet vil ikke kompensere med statlige midler som kunne gått til annen velferd.

  Høyreregjeringen har sagt at de vil kompensere Bø i Vesterålen når de nedjusterer satsen.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Kommuneøkonomi?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker