Folkehelse

Folkehelsearbeid er fundamentet i helsepolitikken.

Vi vil gjøre dette for folkehelsen:

Arbeiderpartiets mål er et samfunn som fremmer god helse for alle, forebygger sykdom, utjevner sosiale forskjeller og gir alle barn og unge en god start i livet. Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap. 

For Arbeiderpartiet er folkehelsearbeid fundamentet i helsepolitikken. Et helsefremmende samfunn er avgjørende for befolkningens helse.

Norge er et land med små økonomiske forskjeller. Gjennomsnittstallene viser at norske innbyggeres helse er god, men statistikken viser også økende sosiale og geografiske forskjeller i sykelighet og dødelighet. 

Ikke minst ser vi at helseforskjeller er nært knyttet til forhold som utdanning og økonomi. God fordelingspolitikk er derfor god folkehelsepolitikk. At barn som vokser opp i familier med lite ressurser opplever fremtidig helsetap er både dypt urettferdig og bidrar til utenforskap.

Norge trenger derfor en økonomisk politikk som demper ulikhetene og bidrar til bekjempelse av sosiale helseforskjeller. 

Vi må også legge til rette for at folk kan ta sunne valg. Det er bedre for den enkelte og for fellesskapet å forebygge enn å reparere. Gode og helsefremmende løsninger ivaretar valgfriheten, men gjør det enklere å velge sunt.

Helsepolitikken må ta utgangspunkt i de nye folkehelseutfordringene. Vi står overfor en økning av ikke-smittsomme livsstilssykdommer; hjertelidelser, diabetes, kreft, lungesykdommer, muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser

Verdens helseorganisasjon sier vi er vitne til en epidemi som brer seg til alle land. 60 prosent av alle dødsfall i verden skyldes nå disse ikke-smittsomme sykdommene. I Norge er tallet nærmere 80 prosent, og det er fortsatt tydelige sosiale forskjeller. 

Vi har kunnskap og virkemidler for å møte de nye folkehelseutfordringene. Sykdom kan i økende grad knyttes til mangel på fysisk aktivitet og et usunt kosthold. Dette er det mulig å gjøre noe med. 

Det er godt dokumentert at forebygging, og spesielt de brede tiltakene som når alle, er det som gir mest helse igjen for pengene og størst velferdsgevinst. 

Stillesitting, overvekt og psykiske plager er de nye hovedutfordringene. Mange mennesker opplever ensomhet og isolasjon. Tidlig innsats er nødvendig. Arbeiderpartiet har derfor et særlig fokus på barn og unge. 

Røyking er en viktig enkeltårsak til for tidlig død og sykdom. Begrenser vi både aktiv og passiv røyking, gir vi mulighet til mange friske år for mange mennesker.  

Arbeiderpartiet mener det er et offentlig ansvar å fremme helse og forebygge sykdom, og å sikre nødvendige helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen. Alle skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. 

I Arbeiderpartiets program er blant annet skolehelsetjeneste, helsesøstre og folkehelserådgivere prioriterte områder.   

Befolkningens helse er en av samfunnets aller viktigste ressurser. Å satse på folkehelse er en av de grunnleggende investeringene vi kan gjøre for at flere av oss skal få et bedre liv.

Dette har vi gjort:

  • 2018

    Sikret flertall for at elever på 1.–10. trinn skal ha minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Folkehelse?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker