Folkehelse

En god folkehelse er fellesskapets ansvar.

Vi vil gjøre dette for folkehelsen:

 • En folkehelsepolitikk som bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller.
 • Gjøre det lettere og billigere å ta sunne valg.
 • Øke den fysiske aktiviteten i skolen og i samfunnet ellers.
 • Gradvis innføre et sunt, enkelt skolemåltid i løpet av dagen og gi skolene frihet til å organisere dette selv.
 • Lage en strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller - folkehelsemeldingen.
 • Gi frivillig sektor og idretten en viktig rolle i gjennomføringen av folkehelsetiltak.
 • Videreføre en restriktiv tobakks- og alkoholpolitikk og opprettholde Vinmonopolets samfunnsrolle.
 • Gjøre tilgangen til prevensjon og sanitetsprodukter i skolen bedre.
 • Personer med kjønnsinkongruens må sikres god og helhetlig helsehjelp.
 • Styrke det forebyggende arbeidet for god tannhelse.
 • Legge til rette for gang- og sykkelveier og lett tilgjengelige og rimelige offentlige transportmidler ved daglig kommunikasjon for alle.
 • At folkehelse settes på dagsorden i skolen, og at vi sikrer at barn får kunnskap om fysisk og psykisk helse i skolen.
 • Stimulere kommuner til å følge opp folkehelseloven og lovpålagte tiltak i all kommunal planlegging.

God helse skapes der folk lever, bor og arbeider. Vi må sørge for at alle samfunnssektorer er med på å forebygge og investere i god folkehelse. Et godt folkehelsearbeid er helsefremmende og kan motvirke fremvekst av kroniske sykdommer og utenforskap.  

Våre løsninger

Det aller viktigste folkehelsetiltaket er et sosialt inkluderende samfunn. Gode barnehager og en fellesskole alle kan lykkes i, inkludering i arbeidslivet og gode arbeidsforhold, boliger som er tilgjengelig for alle og inkluderende og trygge nærmiljø.

Utjevning av sosiale helseforskjeller er Arbeiderpartiets høyeste prioritet i folkehelsearbeidet. Vi vet at utjevning av økonomiske og sosiale forskjeller er vesentlig for å fremme den norske folkehelsen. Ingen tidligere regjering har vært like tydelig på dette som denne regjeringen. God fordelingspolitikk er derfor god folkehelsepolitikk.

Når vi vet at de av oss som sitter nederst ved bordet også er de som rammes hardest av kroniske sykdommer og fremtidig helsetap, må vi i fellesskap bidra til de gode løsningene. Vi må forebygge bedre og bidra til at de gode helsevanene skapes, særlig på vegne av barn og unge.

Arbeiderpartiet prioriterer derfor annerledes enn høyresiden. Vi har endret skattesystemet i en mer omfordelende retning, redusert egenbetaling i barnehager og SFO, styrket videregående opplæring for å hindre at unge faller fra, og innført en ungdomsgaranti for å få flere unge i arbeid.

I tillegg må vi legge til rette for at vanlig folk i Norge kan ta sunne valg. Det er bedre for den enkelte og for fellesskapet å forebygge enn å reparere. Gode og helsefremmende løsninger ivaretar valgfriheten, men gjør det enklere å velge sunt.

For mens Høyreregjeringens folkehelsepolitikk i stor grad var preget av en individuell tilnærming der hver og en måtte ta ansvar for seg, tar vi folkehelsepolitikken i en mer rettferdig og kunnskapsbasert retning – der de gode fellesskapsløsningene står i sentrum.

Dette er blant grepene vi tar i folkehelsepolitikken:

 1. Ny tobakkstrategi: vår visjon er et tobakksfri generasjon, og vi vil legge til rette for at barn født i 2010 og senere får mulighetene til dette.
 2. Vi gjør det forbudt å drive markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge. Stadig flere barn rammes av overvekt, og mengden reklame barn og unge utsettes for påvirker kostholdet deres. Foreldre ønsker et sunnere kosthold for sine barn og bekymrer seg for slik markedsføring, men opplever at samfunnet drar i motsatt retning. Derfor setter vi ned foten ved å innføre et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge under 18 år.
 3. Vi setter aldersgrense for salg av energidrikk. Vi er enig med foreldre, forbrukere og en rekke organisasjoner: energidrikker er ikke ment for barn, og bør derfor heller ikke selges til barn. Derfor setter vi nå en grense på 16 år for kjøp av energidrikk.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Folkehelse?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker