Internasjonalt klimaarbeid

Arbeiderpartiet skal bidra til utslippskutt internasjonalt.

Vi vil gjøre dette i det internasjonale klimaarbeidet:

 • Følge opp Paris-avtalen, og kutte 55 prosent av de norske klimagassutslippene målt mot 1990 innen 2030.
 • Revitalisere den norske regnskogsatsingen ved å kritisk gjennomgå situasjonen i dagens mottakerland og behovet for støtte til vern av regnskog i nye land.
 • Gjøre ren energi til den viktigste enkeltsatsingen i norsk utviklingspolitikk.
 • Gjøre Norge til en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet og gjøre klima og natur til en hovedprioritet i utenriks- og utviklingspolitikken.
 • Ta internasjonalt lederskap ved å etablere en klimasatsing som fremskynder finansieringen og utbyggingen av fornybar energi og klimateknologi i utviklingsland og fremvoksende økonomier med store utslipp fra kullkraft og hvor kapitalkostnadene er høye.
 • Sørge for at Norge leder an internasjonalt på områder hvor vi har fortrinn, som i utviklingen av karbonfangst og -lagring, fornybar kraft og grønn skipsfart og i arbeidet for bærekraftige verdenshav.
 • Bruke Norges plass i FNs sikkerhetsråd til å sette natur og klima høyere på dagsorden.
 • Gjøre Norge til en sterk pådriver for en ambisiøs internasjonal avtale for å stanse tap av natur, etter modell av Paris-avtalen for klima.
 • Sørge for at tap av natur vektlegges • sterkere i våre relasjoner med andre land, for eksempel i nye handelsavtaler. 
 • Ta initiativ til å opprette et internasjonalt klimasamarbeid mellom landene som har boreal barskog.
 • Ta en internasjonal lederrolle innen skipsfart i polare strøk og sikre et strengt og effektivt internasjonalt regelverk knyttet til skipstransport i Arktis.

Klima i utenriks- og utviklingspolitikken

Global oppvarming og tap av natur er vår tids største utfordring. En mer rettferdig verden må bygges på ren energi, lavere klimagassutslipp og en bedre forvaltning av sårbar natur. Klimaendringene får også sikkerhetspolitiske konsekvenser. De vil påvirke konfliktmønstre, allianser og styrkeforhold og dermed også betingelsene for norsk utenrikspolitikk.

Klimaendringene rammer ulikt og urettferdig. Innsatsen for å begrense klimakrisen og bidra til klimatilpasning er derfor også god utviklingspolitikk. Sårbar natur som ødelegges, og arter som utryddes, truer livsgrunnlaget på jorda. I dag er verdenshavene dårlig forvaltet og svakt styrt. Resultatet er overfiske, forsøpling og forgiftning. Norge som havnasjon bør lede an i arbeidet for en bedre forvaltning av verdenshavene.

Alle land må kutte i egne klimautslipp i tråd med Paris-målene. Samtidig må det internasjonale samarbeidet om klima og naturtap bli mer forpliktende. I solidaritet med de som rammes først og hardest av klimaendringer, vil vi gjøre klima til hovedprioritet i norsk utviklingspolitikk. Energinasjonen Norge skal ta en internasjonal lederrolle for å støtte fattige land med å ta i bruk ren energi. Derfor skal vi gjøre ren energi til den viktigste enkeltsatsingen i norsk utviklingspolitikk ved å:

- Samle norske energiaktører i en koordinert og ambisiøs satsing.

- Skape allianser og stille krav som utløser investeringer fra andre land og private aktører.

- Gjøre støtten betinget av at mottakerland stanser utbygging og bruk av kull.

- Omgjøre programmet «Olje for utvikling» til «Energi for utvikling».

Dette har vi gjort:

 • 2014

  Stoltberg-regjeringen satte i gang regnskogsatsingen (REDD+) og gjorde Norge til et foregangsland også på finansiering av klimatiltak i utviklingsland. Denne perioden  sørge vi for flertall for å trekke Statens Pensjonsfond Utland ut av kullinvesteringer.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Internasjonalt klimaarbeid?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker