Bypolitikk

Arbeiderpartiet vil utvikle de unike mulighetene som finnes i våre største byområder

Vi vil dette i bypolitikken:

 • Utvikle storbyområdene med boliger og arbeidsplasser slik at det meste av persontransporten kan gjennomføres til fots, på sykkel eller med kollektivtrafikk.
 • Øke takten i boligbyggingen og sørge for rimeligere boliger av god kvalitet slik at folk skal kunne komme inn på boligmarkedet i tråd med prinsipper for arealeffektiv og klimavennlig byutvikling. 
 • Bygge idrettsanlegg i byer hvor det er mangel på flerbrukshaller, som også kan brukes til uorganisert idrett og fritidstilbud for barn og unge. I tillegg vil vi fremme fysisk aktivitet ved å bygge ut nærmiljøanlegg, turløyper og treningsanlegg i nærmiljøene, som er tilgjengelige for alle
 • Sikre at storbyene er gode vertskommuner for de høyere utdanningsinstitusjonene
 • At staten skal bidra med inntil 70 prosent av utbyggingskostnadene i store kollektivprosjekter i og rundt de største byene.
 • Sikre at grøntområder er lett tilgjengelige for alle og utforme grønne og trivelige gater og byrom som også bidrar til bedre overvannshåndtering i møte med klimaendringer.
 • Forsterke områdesatsingene i storbyene og vektlegge integrering, norsk språk, arbeid og forebygging blant barn og unge i disse satsingene.
 • Sikre trygge byer, blant annet gjennom mer tilstedeværende politi, mer ressurser til forebygging og økt innsats mot gjengkriminalitet.

Bedre kollektiv - bedre luft og miljø

Vi vil ha et løft for utbygging og drift av kollektivtransporten i og rundt storbyområdene. Vi vil også legge mye bedre til rette for sykkel og gange, og redusere forurensende biltrafikk. Og vi vil sikre lett tilgang til variert natur i byenes nærmiljø. 

Den sterke befolkningsveksten gjør at behovet for gode transportløsninger øker. Både av hensyn til folk, plass og miljøet er det avgjørende at veksten tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

Storbyer har gjerne større miljøproblemer enn mindre kommuner. Utslippene av klimagasser fra transportsektoren er betydelige, og grenseverdiene for de helseskadelige utslippene av nitrogendioksid og svevestøv overskrides jevnlig. Utslippene har heldigvis gått ned de siste årene, men må ytterligere ned.

Trygge byer

En del former for kriminalitet som har vært økende i noen byområder, må forebygges og bekjempes bedre. Det gjelder særlig ran og lommetyverier, blind vold knyttet til utelivet i helgene, hatkriminalitet, åpne miljøer av narkotikalangere, hallikvirksomhet og menneskehandel, organisert økonomisk kriminalitet og voldtekt, overgrep og vold i nære relasjoner. 

Disse store oppgavene kan bare løses hvis vi mobiliserer til sterkere samarbeid mellom politiet, statlige etater og tilsyn, kommune og frivillige organisasjoner. For å greie dette trengs flere politifolk i årene framover og nye lovhjemler som kan gi bedre ressursbruk og bedre samarbeid. 

Sosiale utfordringer - alle skal ha gode levekår i byen

Storbyene møter betydelige sosiale utfordringer. Mange lever i områder med klart lavere inntekter enn gjennomsnittet, hvor flere står utenfor arbeidslivet, hvor det er større sosiale helseforskjeller og kortere levealder, hvor flere barn er i familier som lever under fattigdomsgrensen, hvor det er høyere frafall i videregående skole, hvor det er flere barnevernstilfeller og hvor det er overrepresentasjon av noen former for kriminalitet. Flere steder ser vi også en segregering hvor mange fra samme etniske minoritetsgruppe velger å bosette seg i samme område. 

Vi vet også at ensomhet er en stor utfordring for mange mennesker i storbyene. For at vi skal få gode og trygge storbyer, har alle innbyggere interesse av at vi forebygger ensomhet og reduserer forskjeller. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle har like muligheter. Derfor vil vi utjevne økonomiske forskjeller i storbyene og bekjempe fattigdom, rusavhengighet og livsstilssykdommer. Et viktig redskap for dette er områdesatsinger der stat og kommune gjør en felles satsing i bydeler med demografiske og sosioøkonomiske utfordringer. 

Allerede i dag har flere av storbyene færre svømmehaller og idrettsanlegg, færre kulturskoleplasser, og mindre lokalsykehuskapasitet i forhold til innbyggertallet enn landsgjennomsnittet. Når disse områdene vil få en sterk befolkningsvekst i årene framover må velferdstilbudet holde tritt. 

Elsparkesykler

Det er mange fordeler med elsparkesykler. De lar deg reise enkelt til akkurat dit du skal, og løser dermed transportbehov på en effektiv måte.  Vi vil ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av elsparkesykler og medtrafikanter. 

Bruken i flere norske byer viser at elsparkesykler er noe mange setter pris på, men samtidig har man sett enkelte utfordringer med uvettig bruk og kjøring. For å ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av elsparkesykler og medtrafikanter, innførte derfor Ap/Sp-regjeringen strengere regler fra juni 2022.

Arbeiderpartiets politikk for elsparkesykler

 • Bruk av elsparkesykkel der det er gående må skje på de gåendes premisser.
 • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 for ruspåvirket kjøring skal gjelde elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy.
 • Aldersgrense på 12 år for å bruke små elektriske kjøretøy.
 • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.
 • Det skal kunnes ilegges parkeringsgebyr ved feilparkeringer.
 • Det skal være forbudt å være mer enn en person på hvert kjøretøy.
 • Elsparkesykler skal også ha krav om ansvarsforsikring. Utleide små elektriske kjøretøy omfattes fra 1. september 2022, og det er utleieselskapene som har ansvaret for å tegne forsikring. Eiere av private kjøretøy må skaffe forsikring innen 1. januar 2023.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Bypolitikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker