Bypolitikk

Arbeiderpartiet vil utvikle de unike mulighetene som finnes i våre største byområder

Vi vil dette i bypolitikken:

 • Bygge boliger og arbeidsplasser i storbyområdene der det meste av persontransporten kan gjennomføres til fots, på sykkel eller med kollektivtrafikk.
 • Øke takten i boligbyggingen.
 • Bygge ut kollektivfelt i og rundt de store byene.
 • Bygge idrettsanlegg i byer hvor det er mangel på flerbrukshaller, som også kan brukes til uorganisert idrett og fritidstilbud for barn og unge.
 • Fremme fysisk aktivitet ved å bygge ut ballbinger, turløyper og treningsanlegg i nærmiljøene som er tilgjengelige for alle. 
 • Storbyene skal være gode vertskommuner for de høyere utdanningsinstitusjonene, og inngå i et tett samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner, offentlig virksomhet og næringsliv.
 • At staten skal bidra med inntil 70 prosent av investeringskostnadene i store kollektivutbygginger i storbyområdene, og ta et særlig ansvar for utbygging og drift av bybaner og busslinjer med egne traseer. Sammenhengende sykkelveinett i byområdene er også viktige for at byene skal kunne innføre lavutslippssoner for å begrense lokal forurensing.  
 • Innføre hyppigere fergeruter til boområder og arbeidsplasser i fjordkanten.
 • Ta vare på bymarker, friluftsområder, parker, grøntområder og vassdrag i og rundt storbyene.
 • Legge til rette for attraktive, grønne aktivitetsområder i alle bomiljøer som er tilpasset alle livets faser. 
 • Vektlegge integrering, språk og forebygging blant barn og unge gjennom å forsterke områdesatsingene i Groruddalen, Søndre Nordstrand og indre øst i Oslo, Saupstad i Trondheim, Årstad, Ytre Arna og Indre Laksevåg i Bergen og på Fjell i Drammen.

Bedre kollektiv - bedre luft og miljø

Vi vil ha et løft for utbygging og drift av kollektivtransporten i og rundt storbyområdene. Vi vil også legge mye bedre til rette for sykkel og gange, og redusere forurensende biltrafikk. Og vi vil sikre lett tilgang til variert natur i byenes nærmiljø. 

Den sterke befolkningsveksten gjør at behovet for gode transportløsninger øker. Både av hensyn til folk, plass og miljøet er det avgjørende at veksten tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

Storbyene har betydelige miljøproblemer. Utslippene av klimagasser fra transportsektoren er betydelige, og grenseverdiene for de helseskadelige utslippene av nitrogendioksid og svevestøv overskrides jevnlig. 

Trygge byer

En del former for kriminalitet som har vært økende i noen byområder, må forebygges og bekjempes bedre. Det gjelder særlig ran og lommetyverier, blind vold knyttet til utelivet i helgene, hatkriminalitet, åpne miljøer av narkotikalangere, hallikvirksomhet og menneskehandel, organisert økonomisk kriminalitet og voldtekt, overgrep og vold i nære relasjoner. 

Disse store oppgavene kan bare løses hvis vi mobiliserer til sterkere samarbeid mellom politiet, statlige etater og tilsyn, kommune og frivillige organisasjoner. For å greie dette trengs flere politifolk i årene framover og nye lovhjemler som kan gi bedre ressursbruk og bedre samarbeid. 

Sosiale utfordringer - alle skal ha gode levekår i byen

Storbyene møter betydelige sosiale utfordringer. Mange lever i områder med klart lavere inntekter enn gjennomsnittet, hvor flere står utenfor arbeidslivet, hvor det er større sosiale helseforskjeller og kortere levealder, hvor flere barn er i familier som lever under fattigdomsgrensen, hvor det er høyere frafall i videregående skole, hvor det er flere barnevernstilfeller og hvor det er overrepresentasjon av noen former for kriminalitet. Flere steder ser vi også en segregering hvor mange fra samme etniske minoritetsgruppe velger å bosette seg i samme område. 

Vi vet også at ensomhet er en stor utfordring for mange mennesker i storbyene. For at vi skal få gode og trygge storbyer, har alle innbyggere interesse av at vi forebygger ensomhet og reduserer forskjeller. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle har like muligheter. Derfor vil vi utjevne økonomiske forskjeller i storbyene og bekjempe fattigdom, rusavhengighet og livsstilssykdommer. Et viktig redskap for dette er områdesatsinger der stat og kommune gjør en felles satsing i bydeler med demografiske og sosioøkonomiske utfordringer. 

Allerede i dag har flere av storbyene færre svømmehaller og idrettsanlegg, færre kulturskoleplasser, og mindre lokalsykehuskapasitet i forhold til innbyggertallet enn landsgjennomsnittet. Når disse områdene vil få en sterk befolkningsvekst i årene framover må velferdstilbudet holde tritt. 

De store byene har betydelige rusutfordringer. Rusmisbruk skyldes sammensatte problemer som krever sammensatte og individuelle løsninger. Arbeiderpartiet vil bedre rusomsorgen ved å sørge for at alle som er motiverte raskt skal få tilbud om en individuelt tilpasset behandling og kunne få en meningsfull hverdag.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Bypolitikk?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!