IKT i skolen

Arbeiderpartiets ambisjon er at Norge skal være best i verden på å utnytte mulighetene i ny teknologi.

Dette vil vi gjøre med IKT i skolen:

  • Et teknologiløft som starter i grunnskolen, og varer gjennom hele yrkeslivet.
  • Koding og programmering inn i barneskolen, for alle elever.
  • En nasjonal satsing på digitale læremidler i skolen.
  • En kompetanseutviklingsplan på IKT for lærere.
  • Et utstyrsløft for yrkesfagene.
  • Flere IKT-studieplasser.
  • Mer forskning på IKT, gjennom Norges forskningsråd.
  • En kompetansereform for livslang læring.

Koding inn i barneskolen 

Den teknologiske utviklingen går raskt, og arbeidslivet stiller nye og høyere krav. 

Arbeiderpartiet vil ha en moderne skole som tar i bruk digitale læremidler og bruker varierte og kunnskapsbaserte læremåter. 

Å kunne bruke IKT og digitale tjenester godt, blir en stadig viktigere kompetanse i arbeidslivet og i samfunnet forøvrig. 

1. klasseelevene skal være i arbeidslivet 60 år frem i tid. Derfor trenger de gode digitale ferdigheter.

Det handler også om vårt syn på demokratiet: Vi ønsker kritiske samfunnsborgere som forstår de digitale systemene.

Utredningen «Hindre for digital verdiskaping» påpeker manglende kompetanse i koding/programmering i befolkningen. Arbeiderpartiet mener det er behov for å legge til rette for at barn og unge ikke bare er i stand til å bruke, men også skape digitalt innhold og digitale tjenester. 

Tiltak som "Lær kidsa koding" og forsøk med koding og programmering som valgfag i ungdomsskolen, har gitt positive erfaringer. Vi ønsker dette inn på barnetrinnet, og for alle elever.

Digitale læremidler og kompetanseutviklingsplan 

Ny teknologi kan gi bedre læring, ikke minst i de viktige basisfagene. Derfor trengs mer teknologisk kompetanse i skolen, bedre infrastruktur og utstyr, samt videre utvikling av gode digitale verktøy. 

Lærerne har ikke gode nok tilbud om etter- og videreutdanning i god pedagogisk bruk av nye digitale læremidler, som for eksempel å bruke programmering/koding i opplæringen. Arbeiderpartiet har tidligere fremmet forslag om en kompetanseutviklingsplan for lærere som en del av en nasjonal strategi for digitalisering i skolen. Vi vil sikre langt flere lærere muligheten til kompetanseheving innen IKT og digital kompetanse.

Utstyrsløft for yrkesfagene 

Arbeiderpartiet foreslår et utstyrsløft for utstyr til yrkesfagskolene. Yrkesfagene mangler utstyr for framtidas yrker, og problemet er stort på de teknologitunge yrkene, også innen IKT.   

Flere studieplasser, mer forskning 

Bare 10 prosent av dem som søker data og IT-studier kommer inn, fordi det mangler studieplasser. IKT Norge melder at én av fire teknologistillinger vil stå ubesatt i 2030. 

Vi foreslår i vårt alternative statsbudsjett for 2019 en kraftig økning på i alt 3000 nye studieplasser, særlig innen utdanninger som er strategisk viktig for norsk arbeidsliv, slik som IKT, teknologi og realfag.

Det er nødvendig med en kraftig innsats for å sikre rekruttering og grunnleggende IKT-forskning, blant annet innen helse og sikkerhet. 

Kompetansereform for livslang læring 

De teknologiske endringene vil for mange gi et arbeidsliv med færre rutineoppgaver og mer kreativitet, samt sørge for et tryggere arbeidsliv med færre ulykker. For andre vil det bety helt nye jobber. Gjennom livet vil mange endre både jobb og yrke flere ganger enn noen generasjon før oss.  

Derfor vil Arbeiderpartiet lansere en kompetansereform for livslang læring. Vi vil gjøre livslang læring til en del av den norske modellen, slik at det ikke bare er den enkelte arbeidstaker som må ta ansvar, men at også arbeidsgivere og staten legger til rette for yrkesrettet opplæring. Slik skaper vi i fellesskap trygge jobber i et arbeidsliv i endring. 

For Arbeiderpartiet er en framoverlent IKT-satsing en del av politikken som faktisk vil føre til vekst, innovasjon og nyskaping. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om IKT i skolen?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker