IKT i skolen

Arbeiderpartiets ambisjon er at Norge skal være best i verden på å utnytte mulighetene i ny teknologi.

Dette vil vi gjøre med IKT i skolen:

  • Et teknologiløft som starter i grunnskolen, og varer gjennom hele yrkeslivet.
  • Koding og programmering inn i barneskolen, for alle elever.
  • En nasjonal satsing på digitale læremidler i skolen.
  • En kompetanseutviklingsplan på IKT for lærere.
  • Et utstyrsløft for yrkesfagene.
  • Flere IKT-studieplasser.
  • Mer forskning på IKT, gjennom Norges forskningsråd.
  • En kompetansereform for livslang læring.

Koding inn i barneskolen 

Den teknologiske utviklingen går raskt, og arbeidslivet stiller nye og høyere krav. 

Arbeiderpartiet vil ha en moderne skole som tar i bruk digitale læremidler og bruker varierte og kunnskapsbaserte læremåter. 

Å kunne bruke IKT og digitale tjenester godt, blir en stadig viktigere kompetanse i arbeidslivet og i samfunnet forøvrig. 

1. klasseelevene skal være i arbeidslivet 60 år frem i tid. Derfor trenger de gode digitale ferdigheter.

Det handler også om vårt syn på demokratiet: Vi ønsker kritiske samfunnsborgere som forstår de digitale systemene.

Utredningen «Hindre for digital verdiskaping» påpeker manglende kompetanse i koding/programmering i befolkningen. Arbeiderpartiet mener det er behov for å legge til rette for at barn og unge ikke bare er i stand til å bruke, men også skape digitalt innhold og digitale tjenester. 

Tiltak som "Lær kidsa koding" og forsøk med koding og programmering som valgfag i ungdomsskolen, har gitt positive erfaringer. Vi ønsker dette inn på barnetrinnet, og for alle elever. I vårt alternative statsbudsjett for 2017 satte vi av 10 millioner kroner til en oppstart av prøveprosjekter på dette.    

Digitale læremidler og kompetanseutviklingsplan 

Ny teknologi kan gi bedre læring, ikke minst i de viktige basisfagene. Derfor trengs mer teknologisk kompetanse i skolen, bedre infrastruktur og utstyr, samt videre utvikling av gode digitale verktøy. 

Derfor har vi fremmet forslag om en nasjonal strategi for digitalisering i skolen, og en større satsing på IKT og digital kompetanse i skolen i vårt alternative statsbudsjett. 

Lærerne har ikke gode nok tilbud om etter- og videreutdanning i god pedagogisk bruk av nye digitale læremidler, som for eksempel å bruke programmering/koding i opplæringen. Arbeiderpartiet har tidligere fremmet forslag om en kompetanseutviklingsplan for lærere som en del av en nasjonal strategi for digitalisering i skolen. Vi vil sikre langt flere lærere muligheten til kompetanseheving innen IKT og digital kompetanse, og vi satte av 15 millioner kroner til dette i vårt alternative budsjett for 2017. 

Utstyrsløft for yrkesfagene 

Arbeiderpartiet foreslår et utstyrsløft på 100 millioner, som starten på en opptrappingsplan for utstyr til yrkesfagskolene. Yrkesfagene mangler utstyr for framtidas yrker, og problemet er stort på de teknologitunge yrkene, også innen IKT.   

Flere studieplasser, mer forskning 

Bare 10 prosent av dem som søker data og IT-studier kommer inn, fordi det mangler studieplasser. IKT Norge melder at én av fire teknologistillinger vil stå ubesatt i 2030. 

Vi ser tidenes høyeste søkertall til høyere utdanning samtidig som vi opplever rekordhøy arbeidsløshet. 

Vi vet at situasjonen er spesielt vanskelig for unge. Da bør det opplagte svaret være mer kunnskap og flere studieplasser. Vi foreslo 1000 flere studieplasser innen IKT og teknologi i vårt alternative budsjett for 2017, for på den måten å bygge opp landets IKT-kompetanse. 

Det er nødvendig med en kraftig innsats for å sikre rekruttering og grunnleggende IKT-forskning, blant annet innen helse og sikkerhet. 

Forskning på IKT er også en sentral forutsetning for omstilling og digitalisering i privat og offentlig sektor. Forskingsrådets anbefaling om 56 millioner kroner i vekst til IKT-feltet ble ikke fulgt opp i regjeringens budsjett. Vi vil omdisponere 20 millioner kroner til IKT-forskning, administrert av Forskningsrådet.   

Kompetansereform for livslang læring 

De teknologiske endringene vil for mange gi et arbeidsliv med færre rutineoppgaver og mer kreativitet, samt sørge for et tryggere arbeidsliv med færre ulykker. For andre vil det bety helt nye jobber. Gjennom livet vil mange endre både jobb og yrke flere ganger enn noen generasjon før oss.  

Derfor vil Arbeiderpartiet lansere en kompetansereform for livslang læring. Vi vil gjøre livslang læring til en del av den norske modellen, slik at det ikke bare er den enkelte arbeidstaker som må ta ansvar, men at også arbeidsgivere og staten legger til rette for yrkesrettet opplæring. Slik skaper vi i fellesskap trygge jobber i et arbeidsliv i endring. 

Forskjell mellom oss og Høyre/FrP-regjeringen 

Regjeringens desiderte hovedsatsing i kroner og øre er skattekutt som ikke bidrar til vekst og omstilling, men som svekker fellesskapets inntekter med over 20 milliarder kroner årlig. 

Dette har delvis blitt veid opp med en oljepengebruk som regjeringen selv sier ikke kan fortsette etter 2017. Men det har også gått ut over de fleste andre budsjettområder.

Dette kan være del av forklaringen på Høyre/FrP-regjeringens passive IKT-politikk, også i skolen.

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge har tidligere kritisert regjeringen kraftig for ikke å ta den digitale verden inn i skolen for å maksimere læring. 

Administrerende direktør Heidi Austlid har uttalt at «Regjeringen er mer opptatt av å finne argumenter for hvorfor vi ikke skal bruke teknologi, enn å ha enn aktiv holdning til hvordan skolen kan ta teknologien i bruk». (VG, 29.juni) 

For Arbeiderpartiet er en framoverlent IKT-satsing en del av den politikken som faktisk vil føre til vekst, innovasjon og nyskaping. 

Da Jonas Gahr Støre på Abelias årskonferanse 25. august lanserte våre fem punkter for et teknologiløft i skole, utdanning og yrkesliv, ble det svært godt mottatt av organisasjonen. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om IKT i skolen?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!