Helse

Alle skal ha like muligheter til god helse. 

Vi vil gjøre dette for bedre helse:

 • Garantere for en sterk, offentlig helsetjeneste i Norge.
 • Stanse utviklingen mot et todelt helsevesen i Norge og si nei til økt privatisering. De offentlige sykehusene skal styrkes med bedre økonomi.
 • Sikre utvikling av nye behandlingsmetoder og nye medikamenter.
 • Ta i bruk ny teknologi og digitale verktøy for å heve kvaliteten på pasientbehandlingen og øke pasientsikkerheten.
 • Bli det ledende landet i Europa innen E-helse.
 • Satse på forebygging og tidlig innsats, med bedre folkehelse og mer fysisk aktivitet.
 • Bedre mulighetene for at eldre kan bo i eget hjem så lenge som mulig.
 • Øke tilgangen på organdonorer ved å styrke donorsykehusene, ha nok skolert helsepersonell og sikre at status som organdonor registreres i den digitale kjernejournalen.

Helse for alle

Arbeiderpartiets mål er et samfunn som fremmer god helse for alle, forebygger sykdom, utjevner sosiale forskjeller og gir alle barn og unge en god start i livet. Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap.

Vi må satse tidlig og komme på banen med forebyggende tiltak, som fysisk aktivitet, et sunt skolemåltid, og frukt og grønt i skolen. Flere må få hjelp tidligere, og sosiale helseforskjeller må bekjempes.

Vi vil styrke de offentlige sykehusene med bedre økonomi, og legge til rette for at ideelle organisasjoner lettere kan bidra med velferdstjenester. Heller enn å bruke ressurser på dyre privatiseringsreformer, vil vi bruke penger på tiltak vi vet reduserer ventetid og bidrar til bedre behandling av flere pasienter.

Vi må være fremtidsrettede i vårt helsearbeid, vi må sikre at nye behandlingsmetoder og medikamenter utvikles, og ta dem i bruk hvis de viser lovende resultater. Dette gjelder også ny teknologi som kan bedre pasientbehandlingen. Norske sykehus skal ligge i front når det gjelder å ta i bruk nye løsninger, nye behandlinger og ny teknologi.

Eldre som ønsker å bo hjemme, skal så lenge det er mulig, få lov til å bo hjemme. Men når det oppstår et behov for sykehjem eller omsorgsbolig skal vi være klare og kvaliteten skal være høy. Tilbudet for eldre på sykehjem skal følges nøye opp, og helsetjenesten skal ved livets slutt gi god behandling og verdighet.

Mer om vår politikk på dette området:

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

 • Sterk offentlig helsetjeneste

  Vi vil at alle skal ha tilgang til gode, offentlige helsetjenester.

  Arbeiderpartiet ønsker en sterk offentlig helsetjeneste for alle der pengene går til helsetjenester, ikke privatisering, profitt og utbytte. Helsa og dine behov skal avgjøre hvilken hjelp du får - ikke størrelsen på lommeboka eller dine evner og muligheter til å kreve hjelp. 

  høyreregjeringen legger til rette for mer privatisering av helse og eldreomsorg, for eksempel gjennom ordningen med fritt behandlingsvalg og økende bruk av kommersielle aktører i omsorgstjenestene. Det gir lite til helse, men mange nye byråkrater.

 • En bedre eldreomsorg

  Arbeiderpartiet vil prioritere bedre eldreomsorg framfor skattekutt til de som har mest.

  Arbeiderpartiet mener eldrepolitikk drives best av kommunene. Vi vil styrke kommuneøkonomien slik at alle eldre får den hjelpen de trenger. Vi vil bedre mulighetene for eldre til å bo i eget hjem så lenge som mulig, satse på velferdsteknologi som et viktig hjelpemiddel i eldreomsorgen, og bidra til at alderdommen fylles med mening og mestring. Vi vil ha flere hele faste stillinger i eldreomsorgen.

  høyreregjeringen har ikke levert på løfter om eldremilliard og bemanningsnorm, og statlig finansiering av eldreomsorgen har endt opp som et lite prøveprosjekt med bare noen få kommuner.

 • God folkehelse starter tidlig

  God helse starter tidlig, og alle barn må gis mulighet til å ha god helse. 

  Arbeiderpartiet mener gode vaner bør læres tidlig i livet. Studier har vist at de som får gratis skolefrukt har lavere andel med overvekt selv 8 år senere. Vi mener at skolene må legge inn til sammen en time fysisk aktivitet hver dag og at barn skal få et enkelt skolemåltid, frukt og grønt i skolen. Vi vil sikre lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner, ha flere ansatte i skolehelsetjenesten og gjøre det gratis for unge under 18 å gå til fastlege og legevakt. Slik vil vi gi et lavterskeltilbud for all ungdom, uavhengig av hvilke plager eller sykdom de har. 

  høyreregjeringen gjør ikke det som virker for å sikre alle barn god helse. De sier nei til skolemat, nei til mer fysisk aktivitet i skolen, og kutter skolefrukten. 

 • Satsing på sykehus

  Høyreregjeringen brøt sine egne løfter om mer penger til sykehus.

  Arbeiderpartiet fulgte opp vår lovnad i våre alternative budsjetter i stortingsperioden 2017-2021. Det hadde vi råd til fordi vi prioriterer helse og velferd framfor skattekutt til dem som har mest fra før. Bare i 2017 ville sykehusene hatt 1,5 milliarder kroner mer med vårt budsjett enn de har med høyreregjeringens.

  høyreregjeringen brøt sine egne løfter om 12 milliarder til sykehusene. Selv med rekordhøy bruk av oljepenger, var de etter fire år fortsatt mer enn 3 milliarder unna å oppfylle løftet. Det går ut over oss som pasienter, og dem som jobber i helsetjenesten.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Helse?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker