Helse

Alle skal ha like muligheter til god helse.

Dette er Arbeiderpartiets løsninger på helse:

 • Garantere for en sterk, offentlig helsetjeneste i Norge, som er der for alle uavhengig av hvor du bor og størrelsen på lommeboka.
 • Stanse utviklingen mot et todelt helsevesen i Norge og si nei til økt privatisering. De offentlige sykehusene skal styrkes med bedre økonomi.
 • Ta grep om personellmangelen og sikre at vår felles helsetjeneste er den foretrukne arbeidsplassen for helsepersonell gjennom hele karrieren.
 • Gi det psykiske helsetilbudet et kraftig og varig løft.
 • Sikre utvikling av nye behandlingsmetoder og nye medikamenter.
 • Holde egenandeler på et lavt nivå. 
 • Ta i bruk ny teknologi og digitale verktøy for å heve kvaliteten på pasientbehandlingen og øke pasientsikkerheten.
 • Satse på forebygging og tidlig innsats, bedre folkehelse og mer fysisk aktivitet.
 • Bedre mulighetene for at eldre som ønsker det, kan bo i eget hjem så lenge som mulig.
 • Øke tilgangen på organdonorer ved å styrke donorsykehusene, ha nok skolert helsepersonell og sikre at status som organdonor registreres i den digitale kjernejournalen.
 • Styrke støtten til pårørende.
 • Ha mer fokus på hverdagsrehabilitering, og styrke kommunenes evne til å ivareta rehabilitering.
 • Videreutvikle rehabiliteringsfeltet i samarbeid med ideelle organisasjoner som jobber med de aktuelle områdene.
 • Utrede etableringen av et nasjonalt farmasiselskap som kan stimulere til norsk legemiddel- og vaksineproduksjon, enten i egenregi eller i samarbeid med øvrig industri.
 • Bekjempe smittsomme sykdommer internasjonalt, ved å bidra til finansiering, utvikling og likeverdig fordeling av vaksiner og annen helseteknologi som markedet ikke leverer alene. 

Helse for alle

Arbeiderpartiets mål er et samfunn som fremmer god helse for alle, forebygger sykdom, utjevner sosiale forskjeller og gir alle barn og unge en god start i livet. Hver og en av oss skal ha mulighet til å leve gode liv, i små og store fellesskap.

En sterk offentlig helsetjeneste, styrt av fellesskapet og finansiert over skatteseddelen, er avgjørende i kampen mot økte sosiale og geografiske forskjeller og et todelt helsevesen. Det er den beste helseforsikringen du kan ha.

Våre løsninger

Det forebyggende og helsefremmende arbeidet må styrkes. Vi må komme tidlig på banen og legge til rette for fysisk aktivitet, et sunt skolemåltid, og frukt og grønt i skolen. Flere må få hjelp tidligere, og sosiale helseforskjeller må bekjempes. Et godt folkehelsearbeid er viktig både for å fremme god helse og motvirke utenforskap.

Vi vil ha et kraftfullt og varig løft for hele bredden av det psykiske helsetilbudet gjennom å sikre gode lavterskeltilbud over hele landet og styrke hjelpen og behandlingen til de aller sykeste pasientene.

For å sikre en bærekraftig helsetjeneste som gir trygghet for god og forsvarlig behandling, må vi satse på fagfolkene. Dette vil vi gjøre gjennom et skikkelig fagarbeiderløft, mer heltid, bedre oppgavedeling og mulighet for kompetanseheving, bruke ny teknologi der det er hensiktsmessig og begrense fremveksten av private helseaktører som tapper vår felles helsetjeneste for arbeidskraft.

Vi vil styrke de offentlige sykehusene med bedre økonomi, og legge til rette for at ideelle organisasjoner lettere kan bidra med velferdstjenester. Heller enn å bruke ressurser på dyre privatiseringsreformer, vil vi bruke penger på tiltak vi vet reduserer ventetid og bidrar til bedre behandling av flere pasienter.

Vi må være fremtidsrettede i vårt helsearbeid, vi må sikre at nye behandlingsmetoder og medikamenter utvikles, og ta dem i bruk hvis de viser lovende resultater. Dette gjelder også ny teknologi som kan bedre pasientbehandlingen. Norske sykehus skal ligge i front når det gjelder å ta i bruk nye løsninger, nye behandlinger og ny teknologi.

Eldre som ønsker å bo hjemme, skal så lenge det er mulig, få lov til å bo hjemme. Men når det oppstår et behov for sykehjem eller omsorgsbolig skal vi være klare og kvaliteten skal være høy. Tilbudet for eldre på sykehjem skal følges nøye opp, og helsetjenesten skal ved livets slutt gi god behandling og verdighet. 

Du skal være trygg på at fellesskapet stiller opp når du trenger det. Familie og frivillige gjør daglig en uvurderlig innsats for sine syke og pleietrengende. Det er et stort behov for en mer tydelig og forutsigbar støtte til pårørende som har omfattende omsorgsoppgaver.

Antibiotikaresistens

Økt antibiotikaresistens er en av vår tids største trusler. Det er knapt utviklet nye antibiotiske substanser på snart 30 år. Både nasjonalt og internasjonalt haster det å skjerpe innsatsen i kampen mot bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika.

Antibiotikabruk innen dyrehold er redusert betraktelig de siste årene, blant annet grunnet økt vaksinering. Tannleger og leger har også redusert antibiotikabruken og arbeidet med dette må fortsette. 

I dag forskes det lite for å finne nye antibiotika, da det er lite lønnsomt for legemiddelindustrien å lage medisiner som man helst skal unngå å bruke. Det må finnes finansielle løsninger som stimulerer til slik forskning.

Norge har vært aktiv innen smittebegrensende aktiviteter internasjonalt, blant annet i arbeidet med å utvikle og spre vaksiner. Vi har derfor god kompetanse på denne type arbeid, og Norge skal være aktive i arbeidet med å bekjempe antibiotikaresistens både hjemme og ute i verden. 

Vaksiner

Høy vaksinasjonsdekning er avgjørende for helsen.

Det er i dag god vaksinasjonsdekning i Norge, og norske foreldre slutter lojalt opp om det offentlige barnevaksinasjonsprogrammet. Men utviklingen i land rundt oss og noen steder i Norge gjør at det er behov for en mer aktiv føre-var-holdning. Vi kan ikke akseptere at barn i Norge settes i fare ved en økende forekomst av dødelige sykdommer. 

Barn har rett på beskyttelse gjennom FNs barnekonvensjon og norsk lov, og det omfatter også en rett til medisinsk behandling eller å unngå sykdommer gjennom vaksinasjon.

Dette skiller oss fra høyresiden

 • Sterk offentlig helsetjeneste

  Vi vil at alle skal ha tilgang til gode, offentlige helsetjenester.

  Arbeiderpartiet ønsker en sterk offentlig helsetjeneste for alle der pengene går til helsetjenester, ikke privatisering, profitt og utbytte. Helsa og dine behov skal avgjøre hvilken hjelp du får - ikke størrelsen på lommeboka eller dine evner og muligheter til å kreve hjelp.

  Høyresiden legger til rette for mer privatisering av helse og eldreomsorg, for eksempel gjennom ordningen med fritt behandlingsvalg og økende bruk av kommersielle aktører i omsorgstjenestene. Det gir lite til helse, men mange nye byråkrater.

 • En bedre eldreomsorg

  Arbeiderpartiet vil prioritere bedre eldreomsorg framfor skattekutt til de som har mest.

  Arbeiderpartiet mener eldrepolitikk drives best av kommunene. Vi vil styrke kommuneøkonomien slik at alle eldre får den hjelpen de trenger. Vi vil bedre mulighetene for eldre til å bo i eget hjem så lenge som mulig, satse på velferdsteknologi som et viktig hjelpemiddel i eldreomsorgen, og bidra til at alderdommen fylles med mening og mestring. Vi vil ha flere hele faste stillinger i eldreomsorgen.

  Høyresiden har ikke levert på løfter om eldremilliard og bemanningsnorm, og statlig finansiering av eldreomsorgen endte opp som et lite prøveprosjekt med bare noen få kommuner.

 • God folkehelse starter tidlig

  God helse starter tidlig, og alle barn må gis mulighet til å ha god helse.

  Arbeiderpartiet mener gode vaner bør læres tidlig i livet. Studier har vist at de som får gratis skolefrukt har lavere andel med overvekt selv 8 år senere. Vi mener at skolene må legge inn til sammen en time fysisk aktivitet hver dag og at barn skal få et enkelt skolemåltid, frukt og grønt i skolen. Vi vil sikre lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner, ha flere ansatte i skolehelsetjenesten og gjøre det gratis for unge under 18 å gå til fastlege og legevakt. Slik vil vi gi et lavterskeltilbud for all ungdom, uavhengig av hvilke plager eller sykdom de har.

  Høyresiden gjør ikke det som virker for å sikre alle barn god helse. De sier nei til skolemat, nei til mer fysisk aktivitet i skolen, og kutter skolefrukten.

 • Satsing på sykehus

  Mer penger til sykehusene.

  Arbeiderpartiet fulgte opp vår lovnad i våre alternative budsjetter i stortingsperioden 2017-2021. Det hadde vi råd til fordi vi prioriterer helse og velferd framfor skattekutt til dem som har mest fra før. Bare i 2017 ville sykehusene hatt 1,5 milliarder kroner mer med vårt budsjett enn de har med høyreregjeringens.

  Høyresiden brøt sine egne løfter om 12 milliarder til sykehusene da de satt i regjering. Selv med rekordhøy bruk av oljepenger, var de etter fire år fortsatt mer enn 3 milliarder unna å oppfylle løftet. Det gikk ut over pasienter, og dem som jobber i helsetjenesten.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Helse?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker