Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er kilde til helse og livskvalitet. 

Vi vil ha mer fysisk aktivitet:

 • Innføre en times daglig fysisk aktivitet for alle elever i alle skoler. Skolene må selv bestemme hvordan dette best kan organiseres, gjerne i samarbeid med frivillige aktører i idrett og friluftsliv.
 • Videreutvikle barne- og ungdomsidretten. Det må bygges flere idrettsanlegg for å bedre forutsetningene for å drive breddeaktivitet, særlig innenfor pressområder, befolkningstette områder og storbyer.
 • Prioritere idrettstilbudet til ungdom, både i form av lavterskels- og ikke-konkurransebaserte aktiviteter.
 • Arbeide for ordninger med gratis utlån av utstyr og bruk av anlegg.
 • Sikre at alle barn og unge får svømmeundervisning.
 • Gjennomføre en nærmiljøsatsing for enkle, åpne anlegg som turstier nær folk, med målsetning om å etablere godt merka og tilrettelagte rundturløyper mindre enn 500 meter fra der folk bor.
 • Ha en nasjonal satsingsstrategi knyttet til folkehelseutfordringer for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Bruke fysisk aktivitet i større grad som virkemiddel for å styrke arbeidshelsen, der målsettingen er å få folk til å stå lenger i arbeid, og som et virkemiddel for å redusere sykefraværet.
 • Bruke fysisk aktivitet som arena for integrering av alle grupper i samfunnet.
 • Heve kunnskapen om misbruk av anabole steroider og andre dopingpreparater i helsetjenesten.

Fysisk aktivitet og helse

For mange nordmenn er for lite fysisk aktive. 

Vi vet at det er en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet som ung, og helse som voksen. Derfor må vi starte tidlig.

Å legge til rette for mer fysisk aktivitet er en investering i barns helse, og et viktig grunnlag for en sunn livsstil senere i livet.

På skolen når vi alle barn. Skolen er derfor en viktig arena for å sikre at alle barn har muligheten til å være i fysisk aktivitet. Gode gang- og sykkelveier bidrar også til at barn har muligheten til å gå og sykle til skolen. Arbeiderpartiet vil innføre en times daglig fysisk aktivitet i skolen. Fysisk aktivitet gir bedre læring og bedre helse. 

Flere skoler i Norge har vist at det er fullt mulig å få til fysisk aktivitet hver dag uten at det må bety store økninger i kostnader. De har for eksempel fått på plass mer aktivitet gjennom god praktisk organisering av uteskole i ulike fag, en lengre pause med aktivitet midt på dagen, eller samarbeid med lokale idrettslag og skolefritidsordningen.

Idrett og friluftsliv

Arbeiderpartiet vil satse på breddeidrettsaktivitet. En svært stor andel av barn og unge er delaktige i den organiserte idretten. Den er en av få fellesarenaer hvor mennesker på tvers av generasjoner, kulturer og funksjonsevner møtes. Det er vårt mål å sørge for at alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrett. Vi vil legge til rette for tiltak som bedrer grunnlaget for inkludering og integrering gjennom idretten, og tilrettelegge for at personer med nedsatt funksjonsevne kan være fysisk aktive på bredde- og toppnivå.

Oppslutningen om den organiserte idretten blir imidlertid gradvis lavere i løpet av ungdomsårene. Synovates barne- og ungdomsundersøkelser viser at andelen ungdommer i alderen 13–19 år som oppgir at de trener eller konkurrerer i idrettslag har ligget jevnt på mellom 26 og 28 prosent. Egenorganisert trening er den suverent største arenaen for fysisk aktivitet blant voksne. Treningssentrene aktiviserer i dag dobbelt så mange voksne som idrettslagene.

Friluftsliv er den mest brukte aktivitetsformen. Det å gå på tur i nærmiljøet er Norges vanligste aktivitet. Turgåing er også den mest ønskede aktiviteten blant lite aktive. 

Det må vi ta på alvor. Vi må redusere terskler for alle aktivitetsformer og gjøre aktivitet enkelt og attraktivt. Fysisk aktivitet kan forebygge sykdom for mennesker i alle aldre. Muskel- og skjelettlidelser er den viktigste årsaken til sykefravær og uførhet.

For samfunnet innebærer det at kompetente og dyktige mennesker blir stående utenfor arbeidslivet, og at betydelige ressurser blir brukt på sykepenger og trygd. Det er derfor viktig å redusere omfanget av muskel- og skjelettlidelser i befolkningen, ikke minst gjennom tidlig innsats hos mennesker i arbeidsfør alder.

Dette har vi gjort:

 • 2018

  Sikret flertall for at elever på 1.–10. trinn skal ha minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fysisk aktivitet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker