Eldreomsorg

Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig. Derfor sier vi nei til kommersialisering av omsorgen.

Vi vil dette i eldreomsorgen:

 • Ha flere ansatte med bedre tid, og sørge for at hele faste stillinger er hovedregelen innen eldreomsorgen, slik at de eldre kan forholde seg mer til de samme menneskene. Vi setter av penger til en egen heltidspott i vårt budsjett.
 • Legge til rette for aktivitet og tilby sunn og god mat på sykehjemmene våre.
 • Styrke kommuneøkonomien, slik at kommuner kan prioritere eldreomsorg, og investere i en velferdsteknologiordning, som kan gi ekstraordinære investeringstilskudd til sykehus og kommuner som har gode prosjekter innen teknologi og e-helse.
 • Gjennomføre et kraftig løft for den hjemmebaserte omsorgen slik at flere kan få oppfylt ønsket om å bo trygt hjemme, selv om helsa skranter. Det handler blant annet om enklere omsorgsleiligheter som er tilpasset bruk av velferdsteknologi.
 • Sørge for tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser for de som trenger det.
 • Ha tydelige, konkrete kvalitetskriterier for eldreomsorgen, uten at det øker de samlede kravene til rapportering og dokumentasjon. Kommuner som leverer dårlig kvalitet skal få hjelp av egne innsatsteam.
 • Bekjempe ensomhet og styrke det psykiske helsetilbudet for eldre.
 • Styrke «Den kulturelle spaserstokken» og tilbudene om fysisk aktivitet.
 • Sørge for flere møteplasser og sosiale arenaer for eldre i alle faser av pensjonisttilværelsen, og legge til rette for at frivilligheten kan bidra bedre i eldreomsorgen.
 • Bedre demensomsorgen.
 • Få mer tverrfaglighet i kompetansen, som også omfatter aktivitører, ernæringskunnskap, musikkterapi, ergoterapi, psykologer, vernepleiere med mer.
 • Sørge for bedre helsehjelp og verdighet ved livets slutt. 
 • Utarbeide en nasjonal pårørendepolitikk.
 • Gjennomføre en ubyråkratisk tillitsreform i pleie- og omsorgstjenestene, der ansatte i førstelinjen får mer ansvar og tydeligere råderett over eget arbeid, i samarbeid med bruker.
 • Skape en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren. Sørge for flere faste ansatte i hele stillinger og øke antallet studie- og lærlingeplasser.
 • Legge til rette for nye boformer, som å prøve ut å ha studentboliger i tilknytning til sykehjem- og omsorgsboliger hvor studenter kan leie en rimelig hybel mot å delta med for eksempel sosiale aktiviteter med beboerne.
 • Motvirke alle tendenser til umyndiggjøring, også når behovet for hjelp og omsorg øker, og legge til rette for sterkere brukermedvirkning.
 • Tilrettelegge for at ektepar og samboere skal få bo sammen på sykehjem hvis de ønsker det.
 • Doble bevilgningene til helseteknologiordningene i kommunene, slik at vi får et taktskifte for GPS-sporing og trygghetsalarm.

Å legge til rette for lange, gode liv blir en av de viktigste oppgavene for fellesskapet de neste tiårene. Antall personer som er 67 år eller mer i Norge vil dobles innen 2060. Vi må skape et arbeidsliv med plass for eldre arbeidstakere og gi eldre muligheten til å lære hele livet. Vi må sørge for at eldre får mulighet for å delta i kulturtilbud, på sosiale arenaer og i fellesskap. 

Fellesskapet skal sørge for hjelp i tråd med den enkeltes ønsker og behov, og være bevisst på at disse kan være svært forskjellige.  

I dag må altfor mange vente på sykehjemsplass, og kvaliteten i tjenestene varierer for mye mellom kommunene. Derfor vil vi ha klare mål for kvalitet, en mer målrettet finansiering og et betydelig statlig bidrag for å ruste opp tilbudet til eldre over hele landet. Ansatte som skal gi hjelp og omsorg, må ha tid nok. I tillegg trenger vi en sterk kommuneøkonomi slik at det kan skapes gode lokale tilbud og en egen satsning på velferdsteknologi. Fremover må kommunene ha tilstrekkelig bemanning, mer variert kompetanse og bedre organisering av tjenestene. 

Offentlig eller kommersielt?

For Arbeiderpartiet er eldreomsorg eldreomsorg, ikke næringspolitikk, og det er de eldres behov, ikke investorenes behov, det skal handle om. I tillegg ønsker vi ordentlig lønn og pensjon til dem som skal ta vare på våre eldre.

Derfor ønsker vi å gjøre den offentlige eldreomsorgen best mulig, ikke mest mulig tilrettelegging for anbudsbyråkrati og fri konkurranse mellom kommersielle selskaper – med mål om mest mulig overskudd til eierne, ofte registrert i utenlandske skatteparadiser.   

Mange ideelle foretak tilbyr i dag gode omsorgstjenester. Det gjør også kommersielle selskaper, men valgfrihet for de eldre handler ikke primært om hvilken logo omsorgsarbeideren har på seg. 

Det handler om å kunne bo hjemme. Det handler om at det er plass på et eldresenter eller sykehjem i nærheten, når det er det du trenger. Det handler om å kunne bestemme hva en hjemmehjelp skal gjøre for deg. 

Og det handler om å kunne velge om du vil drikke vann, cola eller et glass vin til maten. Dette skal være selvsagt om du får tilbudet offentlig, ideelt eller privat.     

Ansatte med nok tid og kompetanse gir god omsorg. Arbeiderpartiet vil at pengene fellesskapet bruker på eldreomsorg skal gå til god omsorg – inkludert ordentlig lønn og pensjon til ansatte – ikke utbytte til eierne.   

Det skal være godt å bli gammel i Norge. Eldre skal få leve de livene de selv ønsker, i trygghet om at fellesskapet gradvis stiller opp med mer hjelp når behovet oppstår.

Dette har vi gjort:

 • 2018

  Sørget for utredning av nye tilskuddsordninger for boliger til eldre, som kan utsette behovet for sykehjemsplass. 

 • 2018

  Sørget for å øke statens tilskuddsats for dagaktivitetstilbud for personer med demens fra 30 prosent til 50 prosent. 

 • 2018

  Sørget for at investeringstilskudd for sykehjem og omsorgsboliger likestiller rehabilitering og nybygg, ved å stanse Høyre og Frps forslag om å stoppe tilskuddet til kommuner som vil rehabilitere eldre omsorgsplasser.

 • 2018

  Fikk gjennomslag for at legebemanning og geriatrisk kompetanse på sykehjem må styrkes.

 • 2018

  Samlet opposisjonen om at alle store akuttsykehus må ha spesialist i geriatri.

 • 2018

  Sikret flertall for at dagtilbud for personer med demens fikk økt tilskudd, slik at de kan ha en tryggere og mer aktiv hverdag.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Eldreomsorg?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker