Eldreomsorg

Arbeiderpartiets mål er at alle skal kunne ha en trygg og god alderdom.

Vi vil dette i eldreomsorgen:

 • Gjennomføre et kraftig løft for den hjemmebaserte omsorgen slik at flere kan få oppfylt ønsket om å bo trygt hjemme, selv om helsa skranter. Det handler blant annet om enklere omsorgsleiligheter og god bruk av velferdsteknologi.
 • Styrke eldreomsorgen og sørge for at eldre kan være sjef i eget liv gjennom en tredelt omsorgsplan
 • Sørge for tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser for de som trenger det.
 • Tilrettelegge for at ektepar og samboere skal få bo sammen på sykehjem hvis de ønsker det.
 • Motvirke alle tendenser til umyndiggjøring, også når behovet for hjelp og omsorg øker, og legge til rette for sterkere brukermedvirkning.
 • Sørge for flere møteplasser og sosiale arenaer for eldre i alle faser av pensjonisttilværelsen.
 • Bekjempe ensomhet og styrke det psykiske helsetilbudet for eldre.
 • Styrke «Den kulturelle spaserstokken» og tilbudene om fysisk aktivitet. 
 • Få mer tverrfaglighet i kompetansen, som også omfatter aktivitører, ernæringskunnskap, musikkterapi, ergoterapi, psykologer, vernepleiere med mer.
 • Sørge for at eldre får tilbud om god, sunn og appetittvekkende mat. Sørge for bedre helsehjelp og verdighet ved livets slutt. Utarbeide en nasjonal pårørendepolitikk. 
 • Gjennomføre en ubyråkratisk «tillitsreform» i pleie- og omsorgstjenestene, der ansatte i førstelinjen får mer ansvar og tydeligere råderett over eget arbeid, i samarbeid med bruker. 
 • Utarbeide tydelige, konkrete kvalitetskriterier for eldreomsorgen, uten at det øker de samlede kravene til rapportering og dokumentasjon.
 • Legge til rette for nye boformer, med brukervennlige og fleksible løsninger, herunder gjennomføre et prøveprosjekt med studentboliger som etableres i tilknytning til sykehjem- og omsorgsboliger hvor studenter kan leie rimelig hybel mot å delta med f. eks sosiale aktiviteter med beboerne.

Å legge til rette for lange, gode liv blir en av de viktigste oppgavene for fellesskapet de neste tiårene. Vi må skape et arbeidsliv med plass for eldre arbeidstakere og gi eldre muligheten til å lære hele livet. Vi må sørge for at eldre får mulighet for å delta i kulturtilbud, på sosiale arenaer og i fellesskap. 

Fellesskapet skal sørge for hjelp i tråd med den enkeltes ønsker og behov, og være bevisst på at disse kan være svært forskjellige.  

I dag må altfor mange vente på sykehjemsplass, og kvaliteten i tjenestene varierer for mye mellom kommunene. Derfor vil vi ha klare mål for kvalitet, en mer målrettet finansiering og et betydelig statlig bidrag for å ruste opp tilbudet til eldre over hele landet. Ansatte som skal gi hjelp og omsorg, må ha tid nok. Fremover må kommunene ha tilstrekkelig bemanning, mer variert kompetanse og bedre organisering av tjenestene. 

Offentlig vs. privat 

For Arbeiderpartiet er eldreomsorg eldreomsorg, ikke næringspolitikk, og det er de eldres behov, ikke investorenes behov, det skal handle om. 

Derfor har vi fullt fokus på å gjøre den offentlige eldreomsorgen best mulig, ikke for mest mulig tilrettelegging for anbudsbyråkrati og fri konkurranse mellom kommersielle selskaper – med mål om mest mulig overskudd til eierne, ofte registrert i utenlandske skatteparadiser.   

Mange ideelle foretak tilbyr i dag gode omsorgstjenester. Det gjør også kommersielle selskaper, men valgfrihet for de eldre handler ikke primært om hvilken logo omsorgsarbeideren har på seg. 

Det handler om å kunne bo hjemme. Det handler om at det er plass på et eldresenter eller sykehjem i nærheten, når det er det du trenger. Det handler om å kunne bestemme hva en hjemmehjelp skal gjøre for deg. 

Og det handler om å kunne velge om du vil drikke vann, cola eller et glass vin til maten. Dette skal være selvsagt om du får tilbudet offentlig, ideelt eller privat.     

Ansatte med nok tid og kompetanse gir god omsorg. Arbeiderpartiet vil at pengene fellesskapet bruker på eldreomsorg skal gå til god omsorg – inkludert ordentlig lønn og pensjon til ansatte – ikke utbytte til eierne.   

Det skal være godt å bli gammel i Norge. Eldre skal få leve de livene de selv ønsker, i trygghet om at fellesskapet gradvis stiller opp med mer hjelp når behovet oppstår.

Dette har vi gjort:

 • 2018

  Sørget for utredning av nye tilskuddsordninger for boliger til eldre, som kan utsette behovet for sykehjemsplass. 

 • 2018

  Sørget for å øke statens tilskuddsats for dagaktivitetstilbud for personer med demens fra 30 prosent til 50 prosent. 

 • 2018

  Sørget for at investeringstilskudd for sykehjem og omsorgsboliger likestiller rehabilitering og nybygg, ved å stanse Høyre og Frps forslag om å stoppe tilskuddet til kommuner som vil rehabilitere eldre omsorgsplasser.

 • 2018

  Sikret flertall for at dagtilbud for personer med demens fikk økt tilskudd, slik at de kan ha en tryggere og mer aktiv hverdag.

 • 2018

  Fikk gjennomslag for at legebemanning og geriatrisk kompetanse på sykehjem må styrkes.

 • 2018

  Samlet opposisjonen om at alle store akuttsykehus må ha spesialist i geriatri.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Eldreomsorg?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!