Eldreomsorg

Alle fortjener en god og aktiv alderdom.

Arbeiderpartiet vil:

 • Tilby alle eldre over 75 år et hjemmebesøk fra kommunehelsetjenesten.
 • Motvirke ensomhet og styrke det psykiske helsetilbudet for eldre, både for hjemmeboende og de som bor på sykehjem eller i omsorgsbolig.
 • Sørge for tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser for de som trenger det.
 • Sikre at ektepar eller samboere som ønsker det, kan bo sammen de siste årene av livet når den ene har fått sykehjemsplass og den andre også er avhengig av omsorgstjenester.
 • Si klart nei til høyreregjeringens hurtigspor for privatisering og oppsplitting av helse -og omsorgstjenester.
 • Ha tydelige, konkrete kvalitetskriterier for eldreomsorgen, uten at det øker de samlede kravene til rapportering og dokumentasjon. Kommuner som leverer dårlig kvalitet skal få hjelp av egne innsatsteam.
 • Gjennomføre en tillitsreform, der ansvaret for eldre på sykehjem og i hjemmetjenesten ivaretas av mindre, faste team, der brukerne får påvirke tilbudet mer, og der eldreomsorgen styres etter kvalitetskrav istedenfor stoppeklokke.
 • Ta en internasjonal lederrolle i forskningen på alzheimer, demens og andre nevrologiske sykdommer.
 • Jobbe for at eldre tar del i den digitale utviklingen.
 • Gjeninnføre «Den kulturelle spaserstokken», med kulturtilbud rettet særlig mot eldre.
 • Få mer tverrfaglighet i kompetansen, som også omfatter aktivitører, ernæringskunnskap, musikkterapi, ergoterapi, psykologer, vernepleiere med mer.
 • Sikre at kommunene er i stand til å opprettholde gode og tilgjengelige tilbud om fysisk aktivitet for eldre.
 • Lage møteplasser hvor eldre og unge kan møtes.
 • Sikre at alle eldre skal få tilbud om aktivitet hver uke.

Den store etterkrigsgenerasjonen er dagens og morgendagens pensjonister. Vi lever stadig lenger, og mange eldre vil holde seg friske og i god form lenge. Arbeiderpartiet vil sikre alle en god alderdom, men eldre er ulike, og alderdommen har ulike faser. Derfor vil vi legge til rette for seniorer i arbeidslivet, for aktivitet og frihetsteknologi, for en aldersvennlig boligsektor og helhetlige hjemmetjenester, i tillegg til at vi vil sørge for god pleie og omsorg når behovet melder seg. Det er viktig at eldre gjennom hele alderdommen forblir sjef i eget liv. Disse årene av livet skal innebære mer enn å bli tatt vare på. Det skal være en tid preget av livskvalitet, mestring og nye muligheter for å utfolde seg i samfunnet og i nærmiljøet. 

Selv om helsen skranter, skal langt flere eldre kunne bo og trives hjemme, med hjelp fra flinke fagfolk. Arbeiderpartiet vil jobbe for at alle eldre skal være trygge på at det finnes et godt tilbud tilpasset deres behov. Pårørende og frivillige som ønsker å gjøre en innsats, skal anerkjennes og gis gode rammer. Mange eldre opplever i dag ensomhet. Arbeiderpartiet vil jobbe for at alle eldre kan ha et fellesskap å høre til i, og redusere barrierer for deltakelse.

Dette har vi gjort:

 • 2018

  Sørget for utredning av nye tilskuddsordninger for boliger til eldre, som kan utsette behovet for sykehjemsplass. 

 • 2018

  Sørget for å øke statens tilskuddsats for dagaktivitetstilbud for personer med demens fra 30 prosent til 50 prosent. 

 • 2018

  Sørget for at investeringstilskudd for sykehjem og omsorgsboliger likestiller rehabilitering og nybygg, ved å stanse Høyre og Frps forslag om å stoppe tilskuddet til kommuner som vil rehabilitere eldre omsorgsplasser.

 • 2018

  Fikk gjennomslag for at legebemanning og geriatrisk kompetanse på sykehjem må styrkes.

 • 2018

  Samlet opposisjonen om at alle store akuttsykehus må ha spesialist i geriatri.

 • 2018

  Sikret flertall for at dagtilbud for personer med demens fikk økt tilskudd, slik at de kan ha en tryggere og mer aktiv hverdag.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Eldreomsorg?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker