Eldreomsorg

Ingen skal frykte for alderdommen med Arbeiderpartiet ved roret. 

Vi vil:

 • Styrke kommuneøkonomien, slik at eldre som trenger sykehjemsplass, får det. 
 • Ha et kraftig løft for den hjemmebaserte omsorgen slik at flere kan få oppfylt ønsket om å bo trygt hjemme selv om helsa skranter. Det handler blant annet om enklere omsorgsleiligheter og god bruk av velferdsteknologi.
 • Tilrettelegge for at ektepar og samboere skal få bo sammen på sykehjem hvis de ønsker det.
 • Videreføre tilskuddsordningen til kommunene både for rehabilitering og nybygging av omsorgsplasser. 
 • Styrke tilskuddsordningen for investering i velferdsteknologi. 
 • Motvirke alle tendenser til umyndiggjøring, også når behovet for hjelp og omsorg øker, og legge til rette for sterkere brukermedvirkning.
 • Sørge for flere møteplasser og sosiale arenaer for eldre i alle faser av pensjonisttilværelsen. 
 • Styrke «Den kulturelle spaserstokken» og tilbudene om fysisk aktivitet. 
 • Sørge for en opptrapping av tilbudet til demente, med større vekt på fysisk og mental trening.
 • Få mer tverrfaglighet i kompetansen, som også omfatter aktivitører, ernæringskunnskap, musikkterapi, ergoterapi, psykologer, vernepleiere m.m.
 • Sørge for at eldre får tilbud om god, sunn og appetittvekkende mat. Sørge for bedre helsehjelp og verdighet ved livets slutt. Utarbeide en nasjonal pårørendepolitikk. 
 • Gjennomføre en ubyråkratisk «tillitsreform» i pleie- og omsorgstjenestene, der ansatte i førstelinjen får mer ansvar og tydeligere råderett over eget arbeid, i samarbeid med bruker. 
 • Utarbeide tydelige, konkrete kvalitetskriterier for eldreomsorgen, uten at det øker de samlede kravene til rapportering og dokumentasjon  

Fellesskapet skal sørge for hjelp i tråd med den enkeltes ønsker og behov, bevisst på at disse kan være svært forskjellige.  

Offentlig Vs. Privat 

For Arbeiderpartiet er eldreomsorg eldreomsorg, ikke næringspolitikk. Det er de eldres behov, ikke investorenes behov, det skal handle om. Derfor har vi fullt fokus på å gjøre den offentlige eldreomsorgen best mulig, ikke for mest mulig tilrettelegging for anbudsbyråkrati og fri konkurranse mellom kommersielle selskaper – med mål om mest mulig overskudd til eierne, ofte registrert i utenlandske skatteparadiser.   

Mange ideelle tilbyr i dag gode omsorgstjenester. Det gjør også kommersielle selskaper, men valgfrihet for de eldre handler ikke primært om hvilken logo omsorgsarbeideren har på seg. Det handler om å kunne bo hjemme. Det handler om at det er plass på et eldresenter eller sykehjem i nærheten, når det er det du trenger. Det handler om å kunne bestemme hva en hjemmehjelp skal gjøre for deg. Og det handler om å kunne velge om du vil drikke vann, cola eller et glass vin til maten. Dette skal være selvsagt om du får tilbudet offentlig, ideelt eller privat.     

Ansatte med nok tid og kompetanse gir god omsorg. Arbeiderpartiet vil at pengene fellesskapet bruker på eldreomsorg skal gå til god omsorg – inkludert ordentlig lønn og pensjon til ansatte – ikke til utbytte til eierne.   

Det skal være godt å bli gammel i Norge. Eldre skal få leve de livene de selv ønsker, i trygghet om at fellesskapet gradvis stiller opp med mer hjelp når behovet oppstår.

Dette skiller oss fra Høyre/FrP-regjeringen

 • Investeringstilskuddet

  Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet (bygging/renovering) av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. 

  Arbeiderpartiet ønsker at investeringstilskuddet skal omfatte både nybygde og renoverte plasser.

  Høyre/FrP-regjeringen ønsker omlegging av investeringstilskuddet til å bare gjelde nybygde plasser, ikke renoverte plasser.

 • Penger til eldreomsorg

  Det er viktig med en sterk kommuneøkonomien for å opprettholde en god eldreomsorg.

  Arbeiderpartiet vil styrke kommuneøkonomien, og bevilge mer penger.

  Høyre/FrP-regjeringen bevilger mindre penger til kommunene og eldreomsorg.

Dette har vi gjort:

 • 2010

  Vi økte prosentsatsen for tilskudd fra 25 % til 35 %

 • 2008 - 2015

  Det ble ferdigstilt 7 694 nybygde/renoverte sykehjemsplasser i perioden 2008 - 2015. I samme tidsrom, ble det gitt 12 292 tilsagn om plasser.  Aps helsefraksjon har tidligere sagt at vi ikke er fornøyd med antall ferdige plasser, og at vi burde kunne ha fått flere på de syv årene vi har hatt investeringstilskuddet. Men tatt i betraktning at det tar fra 4 til 8 år fra en kommune begynner å planlegge til nøkkelen står i døra, er dette likevel akseptabelt.  Det er bra at antall tilsagn ble over 12 000 i perioden, selv om tilsagn ikke er noen garanti for at man faktisk bygger, eller når det eventuelt bygges. Ser vi nærmere bak tallene, ser vi at nesten alle de 7 694 ferdige plassene ble gitt tilsagn om da vi satt i regjering, før valget 2013.