Sykehus: helsekø og ventetider

Alle skal være trygge på at velferdsstaten stiller opp for dem når de trenger den – uavhengig av hvor de bor eller hvor god råd de har.

Arbeiderpartiet vil:

  • Gi mer penger til sykehusene gjennom økt grunnfinansiering, og satse på sterke lokalsykehus i hele landet.
  • Få ned ventetidene og ta igjen behandlingsetterslepet etter koronapandemien.
  • Fastsette forpliktende responstider for ambulansetjenesten.
  • Stoppe veksten i antall ledere og lederlønninger og heller bruke pengene på kapasitet og hele stillinger.
  • Øke intensivkapasiteten og gjennomgå finansiering av beredskapsfunksjoner i sykehusene.
  • Legge frem en ny stortingsmelding om det helhetlige føde- og barselstilbudet som blant annet omfatter både bemanning, følgetjenesten og heltidsstillinger for jordmødre.
  • Avvikle høyreregjeringens privatiseringseksperiment, såkalt «Fritt behandlingsvalg» og bruke ressursene på tiltak vi vet reduserer ventetid og bidrar til behandling av flere pasienter.
  • Lage en ny opptrappingsplan for psykisk helse, med øremerkede midler, og hovedvekt på kommunale tjenester. Opptrappingen må sikre økt kapasitet i spesialisthelsetjenesten,
  • Satse på nødvendig teknologi for at nye teknikker og medikamenter skal tas i bruk.
  • Fjerne unødvendig målstyring, gi tillit til fagfolkene og gjøre tjenestene mer fleksible.

Den beste behandlingen skal du få i våre felles sykehus

En felles offentlig helsetjeneste, styrt av felleskapet og finansiert over skatteseddelen, er det beste forsvaret mot økte forskjeller. Vi trenger sterke lokalsykehus med god kapasitet og dyktige fagfolk. Og vi trenger en ambulansetjeneste som kommer når det virkelig haster.

Med vår sykehuspolitikk lover vi mindre marked, mer tillit, medvirkning og samhandling. Vi lover bedre bemanning i tjenestene, mindre til byråkrati og lederstillinger. Vi skal sørge for mer fleksible offentlig helsetjenester som jobber sammen, og sette en stopper for den ukontrollerte oppblomstringen av private løsninger som konkurrerer mot hverandre. Den beste behandlingen skal du få i våre felles sykehus.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Sykehus: helsekø og ventetider?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker