Frivilligheten

Frivilligheten bidrar til læring og inkludering, og gir folk i alle aldre mulighet til å møtes, engasjere seg og til å tilhøre et fellesskap. Frivillige organisasjoner motvirker ensomhet og fremmer folkehelse.

Dette vil vi gjøre for frivilligheten:

  • Vi har innført full momskompensasjon for frivillige organisasjoner, i tråd med frivillighetens ønsker. Slik kan organisasjonene bruke sin tid til aktivitet, og sørge for at barn og unge inkluderes, uavhengig av familienes økonomi.
  • En egen pakke for å hjelpe idrettslag og andre frivillige organisasjoner med de høye strømprisene i 2022.
  • Vi vil sikre at barn og unge gis muligheter til å delta i fritidsaktiviteter. Gratis utlån av sports- og friluftsutstyr er et viktig bidrag for å få alle med i aktivitet, redusere sosiale forskjeller, og dette er også miljømessig smart.  BUAs arbeid med kvalitetssikring må videreutvikles, og det må lages en plan for tilgang i alle kommuner.
  • Vi vil ta vare på Norsk Tippings enerett til pengespill, slå ring om grasrotandelen og motarbeide utenlandske spill som drar pengene bort fra frivilligheten.
  • Sikre gode ordninger for bruk av lokaler og arealer, blant annet ved at statlige og kommunale bygg kan lånes ut utenom arbeidstid.
  • Legge til rette for at det opprettes flere frivilligsentraler og frivillighetsråd i kommunene. Arbeiderpartiet vil sikre finansiering av frivilligsentralene gjennom egen post på kulturbudsjettet.
  • Forenkle og samordne regelverk og støtteordninger i samarbeid med organisasjonene.
  • Sikre frivilligheten en finansiering med en høy andel frie midler.
  • Samle alle tilgjengelige statlige støtteordninger for frivillig sektor i en felles søkeportal.

Frivilligheten

Frivilligheten gir møteplasser, engasjement, utvikling og muligheten til å tilhøre et fellesskap. Den skaper gode lokalsamfunn landet over, og fyller en rolle hverken markedet eller det offentlige kan fylle. Det gjelder innen omsorg, friluftsliv, integrering, folkehelse, kultur, idrett og på andre områder. Mangel på lokaler/anlegg, tilgang på utstyr og dårlig økonomi, bidrar sammen med krevende søknadsprosesser og byråkrati til at frivillige organisasjoner ikke makter å gi tilbud til alle som ønsker det.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Frivilligheten?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker