Integrering

Vi skal stille krav og vi skal stille opp. 

Arbeiderpartiet vil:

 • Sikre bedre integrering gjennom en mer forutsigbar innvandring. I samarbeid med kommunene skal vi komme frem til et totaltall for hvor mange kommunene skal bosette over tid. Stortinget skal ha siste ordet.
 • Ha en integreringspolitikk som gir raskeste vei til jobb. Da må vi satse på kompetansesporet, ikke lavtlønnssporet. Det må bli mer arbeidsretting, reell kompetanseheving og individuell tilpasning i introduksjonsprogrammet slik at flere kommer i jobb.
 • Bosette flyktninger slik at de har best mulig sjanse til å lykkes. Vi vil ikke bosette i områder med store levekårsutfordringer, vi vil ha bedre matching mellom flyktningens bakgrunn og bosettingskommunens tilgang på utdanning og arbeid, og en kraftigere områdesatsing i de store byene for å sikre gode nabolag og mindre forskjeller.
 • Ha sterke fellesskapsarenaer for alle i Norge. Derfor vil vi ha en nasjonal satsing på SFO/AKS der vi begynner med å gi 1. klassingene gratis aktivitetsskole etter skoletid. Vi vil også sørge for at idretten er for alle ved å bidra til flere idrettsanlegg, etablere gratis utlånsordninger for utstyr og styrking av frivilligheten.
 • Sikre at alle i Norge kan leve frie liv og trappe opp kampen mot negativ sosial kontroll og æresvold. Vi vil etablere sterke kompetansemiljøer på æresvold og sosial kontroll i politidistriktene, i tett samarbeid med barnevern og skoler. Vi vil også øke antall minoritetsrådgivere i skolen, trappe opp det sosialfaglige arbeidet rettet mot sosial kontroll-problematikk, samt styrke arbeidet for å hindre at barn og unge blir etterlatt av foreldrene i utlandet mot sin vilje.  
 • Avvikle kontantstøtten og erstatte den med en ventestøtte for de som ikke får barnehageplass etter fødselspermisjon.
 • Plassere familier med små barn på desentraliserte mottak, ikke på asylmottak, slik at de lever så normale liv som mulig mens de venter på integrering i Norge eller retur til hjemlandet.
 • Ved familiegjenforening: gjenforene flyktninger med sine familier raskt, for å sikre god integrering.
 • Ved familieetablering: innføre obligatorisk introduksjonskurs for den som kommer til Norge. Kurset skal inneholde informasjon om rettigheter og lover, hjelpeapparat, arbeidsliv og språkkurs.
 • Gjøre det lettere å gjennomføre opplæring og kvalifisering av innvandrere i bedrifter.
 • Redusere tiden den enkelte sitter i mottak og holdes utenfor arbeid, gjennom raskere saksbehandlingstid.
 • Sørge for at opplæring om den norske arbeidslivsmodellen og arbeidstakeres rettigheter tas inn i opplæringsplanen for norsk og samfunnsfag.
 • Sørge for at ansatte i barnehage og skole har flerkulturell kompetanse.
 • At asylmottak som hovedregel skal drives av det offentlige eller ideelle aktører som har kvalitet, ikke profitt, som mål.

Vi skal være best på integrering

Sterke fellesskap og gode fellesarenaer handler også om innvandring og integrering. Ukontrollert innvandring og dårlig integrering svekker fellesskapet. Kontrollert innvandring og god integrering styrker det.

Norge har lykkes bedre med integreringen enn mange land det er naturlig å sammenligne oss med. Likevel er det alt for mange av de som flytter til landet vårt som står utenfor arbeidslivet eller som faller ut etter kort tid. Ulikhetene i det norske samfunnet øker, og mange barn av innvandrere vokser opp i lavinntektsfamilier uten de samme mulighetene til å delta på trygge fellesskapsarenaer. Altfor mange barn og voksne opplever negativ sosial kontroll.

Norskopplæring

Nøkkelen for den enkelte er å lære norsk og komme seg ut i arbeid og bli der, og på den måten ta del i den norske samfunnskontrakten: Gjør din plikt og krev din rett. 

Norskopplæringen må styrkes, og det må være nok ressurser til arbeidsmarkedstiltak som fører til reell kvalifisering. 

Nok penger

Arbeiderpartiet mener det er en selvfølge at kommunene får de midlene de trenger for å ta godt imot flyktningene.

Det er uakseptabelt at lokalsamfunn må kutte i skole, helse- og omsorgstilbud fordi de tar sin del av ansvaret for integreringen. 

Utdanning

Mange av de som kommer, sitter på kunnskap og evner Norge trenger. Vi må kartlegge asylsøkernes ferdigheter allerede på asylmottaket, slik at de raskt kan komme i gang med videreutdanning eller få godkjent utdanning fra andre land. 

Fremgangsmåten for godkjenning av utdanning må være enkel - byråkrati skal ikke stå i veien for de som vil dokumentere egen utdanning. 

Barn i asylmottak

Familier med småbarn skal ikke plasseres på asylmottak, men på desentraliserte mottak slik at de lever så normale liv som mulig mens de venter på integrering i Norge eller retur til hjemlandet.

Inkludering og felles spilleregler

Som en del av samfunnskontrakten, stilles det krav. 

Personer som har religiøs eller kulturell begrunnelse for å ikke delta i aktivitet eller arbeid skal ikke få økonomisk støtte av det offentlige.

Vi skal bekjempe tvangsekteskap og heve kompetansen knyttet til æresrelaterte frihetsbegrensninger, sosial kontroll og kjønnslemlestelse.

Det er også viktig at vi legger til rette for og sørger for at minoritetsforeldre gis informasjon om rettigheter og plikter som foreldre.

Frivillig integreringsarbeid

Frivilligheten står for mye av det viktigste integreringsarbeidet. Det kan være inkludering i lokalsamfunnet gjennom idrettslaget, eller målrettede hjelpetilbud til nyankomne flyktninger. 

Arbeiderpartiet mener det er riktig å gi frivilligheten en enda større plass i integreringsarbeidet. 

Dette har vi gjort:

 • 2016

  Stemte mot forslag i Stortinget som ville føre til dårligere integrering; innstramming i retten til familiegjenforening, mer midlertidighet for enslige mindreårige asylsøkere, og økning av botidskravet for å få permanent opphold.

 • 2015

  Arbeiderpartiet og fem andre partier samlet seg på Stortinget om en historisk avtale for å få til et felles løft for god integrering i Norge. Her fikk vi blant annet gjennomslag for mer tilrettelegging for språkopplæring og aktivitet på mottak, bedre kartlegging av asylsøkeres kompetanse og ikke minst at kommunenes ekstrakostnader skal kompenseres.

 • 2013

  Stoltenberg II-regjeringen innførte Jobbsjansen. Målsettingen med tiltaket er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, og som ikke blir fanget opp av andre ordninger.

 • 2013 - 2015

  Stoltenberg II-regjeringen innførte rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet og økte antall timer i introduksjonsprogrammet fra 300 til 600 timer.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Integrering?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker