Integrering

Arbeiderpartiet vil ha en integreringspolitikk hvor vi både stiller krav og stiller opp. Flere innvandrere må få muligheten til komme i jobb, felleskapsarenaene må styrkes og vi må bekjempe negativ sosial kontroll som gjør at mange lever ufrie liv i Norge. 

Arbeiderpartiet vil dette innen integrering:

  • Ha en integreringspolitikk som gir raskeste vei til jobb. Alle skal få mulighet til å lære seg norsk på et nivå som arbeidslivet krever, og introduksjonsprogrammet skal være arbeidsrettet og tilpasset den enkelte.
  • Sikre at bosetting av flyktninger er styrt, spredt og treffsikker og sikre en god match mellom flyktningens bakgrunn og bosettingskommunens tilgang på utdanning og arbeid.
  • Jobbe for at alle skal bli inkludert i sterke fellesskapsarenaer i Norge, blant annet ved å sørge for at høye kostnader ikke hindrer foreldre i å sende barna i barnehage og på SFO, og arbeide for at alle barn og unge har mulighet til å delta i minst én fritidsaktivitet sammen med andre.
  • Støtte utviklingen av frivillige organisasjoners tilbud til flyktninger, asylsøkere og andre med flerkulturell bakgrunn.
  • Styrke kompetansemiljøer på æresvold og sosial kontroll i politiet, skoler og andre tjenester som møter personer som kan være utsatt for sosial kontroll og æresvold. 
  • Styrke arbeidet for å hindre at barn og unge blir etterlatt av foreldrene i utlandet mot sin vilje.  
  • Sikre at regelverket knyttet til mottak og bosetting av flyktninger er tilpasset den ekstraordinære situasjonen, for å bidra til at kommunene kan håndtere situasjonen og tilpasse sitt tjenestetilbud.
  • Styrke insentivene kommunene har for å bosette for å sikre at alle flyktninger skal bli bosatt i en kommune så raskt som mulig.  

Arbeid er nøkkelen

Norge har lykkes bedre med integreringen enn mange land det er naturlig å sammenligne oss med. Likevel er det alt for mange av de som flytter til landet vårt som står utenfor arbeidslivet eller som faller ut etter kort tid. Ulikhetene i det norske samfunnet øker, og mange barn av innvandrere vokser opp i lavinntektsfamilier uten de samme mulighetene til å delta på trygge fellesskapsarenaer.

Arbeid er den viktigste nøkkelen til integrering, og for å bli del av det norske arbeidslivet trenger man utdanning, kvalifisering og kompetanse i norsk språk. Dessverre ser vi at en altfor høy andel innvandrere ikke kommer i jobb eller har en svak tilknytning til arbeidsmarkedet. Vår velferdsmodell forutsetter en høy grad av sysselsetting, med en lønn som er til å leve av. Hvis vi skal lykkes med integreringsarbeidet, må det innrettes slik at flere oppnår kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet. Målet er at flere får en varig tilknytning til arbeidslivet, og blir aktive deltakere i det norske samfunnet.

Sosial kontroll, tvangsekteskap og æresvold

Alle mennesker skal ha frihet til å leve det livet de ønsker, men altfor mange opplever et sosialt og kulturelt press som begrenser denne friheten – også i Norge. I lukkede religiøse miljøer kan dette presset virke enda sterkere. Sosial kontroll og fysisk og psykisk æresvold har ikke en plass i vårt samfunn. Det er et felles samfunnsansvar å bekjempe dette.

Arbeiderpartiet vil bruke alle virkemidler, blant annet minoritetsrådgivere, til å forebygge negativ sosial kontroll, herunder arrangerte ekteskap inngått under psykisk press.

Ekteskap skal være frivillig.  Ingen skal tvinges til å gifte seg. Tvangsekteskap er og bør være straffbart i Norge. Systematisk bruk av intervjuer ved søknad om familiegjenforening på grunnlag av ekteskap, og gode rutiner både i Norge og ved utenriksstasjonene er viktig for å avdekke tvangsekteskap. Det offentlige hjelpeapparatet skal ha kompetanse til å møte de som bryter ut av tvangsekteskap, og vi må fortsette arbeidet med å etablere flere bosteder, nettverk og akutthjelp.

Ukrainske flyktninger

Siden Russlands invasjon av Ukraina har norske kommuner stilt opp og bosatt rekordmange flyktninger på rekordkort tid. Fagmyndigheter, kommuner, frivillige og vanlige innbyggere har gjort en enorm innsats for å ta imot flyktningene på en trygg og god måte, og sørget for å inkludere dem raskt i lokalsamfunn over hele landet. Rask bosetting har særlig stor betydning for de familiene som kommer med barn, og som slipper en lang periode med midlertidighet og venting på asylmottak.

De ekstraordinært høye asylankomstene fra Ukraina legger imidlertid et høyt press på tjenestetilbudet i en del av kommunene som skal ta imot dem. Noen kommuner har opplevd kapasitetsutfordringer, blant annet når det gjelder tilgjengelige boliger.

Frivilligheten

Frivillige organisasjoner gjør en uvurderlig innsats for integrering i hverdagen i lokalsamfunn over hele landet, for eksempel gjennom fellesskapet i det lokale idrettslaget, eller mer målrettede hjelpetilbud til nyankomne flyktninger. Deltakelse i frivillig arbeid er også en god måte for nyankomne innvandrere å raskere tilegne seg norsk språk og kultur og gjeldende sosiale koder og verdier på, og vil ofte bidra til å gjøre veien inn i arbeidslivet og det store fellesskapet kortere.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Integrering?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker