Integrering

Norge skal være et åpent og inkluderende samfunn. Vi skal stille krav og vi skal stille opp. 

Vi vil dette med integreringsarbeidet:

 • Ha en god integreringspolitikk som sørger for at de som får opphold og skal bli, kommer i gang med livene sine og blir bidragsytere.
 • Iverksette satsing på lønnstilskudd til bedrifter som ansetter personer som står langt unna arbeidslivet.
 • At kommunene skal kompenseres for sine ekstrakostnader knyttet til bosetting og integrering av flyktninger.
 • Føre en politikk som gjør at man bosetter i tråd med behovet, og sikrer en rettferdig fordeling mellom kommunene.
 • Fjerne egenandelen som kommunene må betale på barnevernstiltak for enslige mindreårige flyktninger.
 • Utvide retten til videregående skole for elever med behov for språkopplæring, fordi dagens rett blir for kort til å gi mange av disse elevene en realistisk mulighet til å gjennomføre.
 • Avvikle kontantstøtten og erstatte den med en ventestøtte for de som ikke får barnehageplass etter fødselspermisjon.
 • Ha som mål at alle barn i asylmottak får barnehageplass.
 • Øke støtten og tilrettelegge bedre for frivillig sektor, blant annet gjennom frivillighetssentraler og frivillighetskoordinatorer.

Arbeiderpartiet mener at de som kommer til Norge skal møtes med en klar forventning om å bidra til fellesskapet. 

Vi skal stille krav - og vi skal stille opp. 

Norskopplæring

Nøkkelen for den enkelte er å lære norsk og komme seg ut i arbeid og bli der, og på den måten ta del i den norske samfunnskontrakten: Gjør din plikt og krev din rett. Tiden på mottak skal ikke være et opphold, men en forberedelse på det som kommer. 

Arbeiderpartiet vil innføre 250 timer obligatorisk norskopplæring og 50 timer obligatorisk samfunnskunnskap for alle asylsøkere som skal bli i Norge. 

Nok penger

Arbeiderpartiet mener det er en selvfølge at kommunene får de midlene de trenger for å ta godt imot flyktningene.

Det er uakseptabelt at lokalsamfunn må kutte i skole, helse- og omsorgstilbud fordi de tar sin del av ansvaret for integreringen. 

Utdanning

Mange av de som kommer, sitter på kunnskap og evner Norge trenger. Vi må kartlegge asylsøkernes ferdigheter allerede på asylmottaket, slik at de raskt kan komme i gang med videreutdanning eller få godkjent utdanning fra andre land. 

Fremgangsmåten for godkjenning av utdanning må være enkel - byråkrati skal ikke stå i veien for de som vil dokumentere egen utdanning. 

Flyktninger i arbeid

Det er tidligere fremsatt forslag om lav lønn for flyktninger for å få flere ut i arbeid. Arbeiderpartiet mener det på sikt vil føre til varig utenforskap og en ny klassedeling i arbeidslivet.

Vi vil heller gi midlertidig lønnstilskudd til bedrifter som ansetter personer langt utenfor arbeidslivet. Dette er et aktivt virkemiddel til å få flere inn i arbeidslivet. 

Barn i asylmottak

Arbeiderpartiet mener alle barn i asylmottak bør gå i barnehage, og vil avvikle ordningen med kontantstøtte.

Barnehageplass gjør at mor kan ta utdanning eller finne seg en jobb, mens barna får lære norsk. Barnehage er bra for barnas språklæring, bra for yrkesdeltagelsen og dermed bra for norsk økonomi. 

Inkludering og felles spilleregler

Som en del av samfunnskontrakten, stilles det krav. 

Personer som har religiøs eller kulturell begrunnelse for å ikke delta i aktivitet eller arbeid skal ikke få økonomisk støtte av det offentlige

Vi skal bekjempe tvangsekteskap og heve kompetansen knyttet til æresrelaterte frihetsbegrensninger, sosial kontroll og kjønnslemlestelse.

Det er viktig at vi utarbeider føringer for skolens arbeid mot barnehijab og innfører felles retningslinjer i utdanningssektoren som sikrer at ansiktet er fullt synlig i undervisningssituasjoner. Skolens tilbud og aktiviteter skal også være felles, og at det skal ikke gjøres unntak fra felles svømmeundervisning og felles undervisning 

Det er også viktig at vi legger til rette for og sørger for at minoritetsforeldre gis informasjon om rettigheter og muligheter som foreldre.

Frivillig integreringsarbeid

Frivilligheten står for mye av det viktigste integreringsarbeidet. Det kan være inkludering i lokalsamfunnet gjennom idrettslaget, eller målrettede hjelpetilbud til nyankomne flyktninger. 

Arbeiderpartiet mener det er riktig å gi frivilligheten en enda større plass i integreringsarbeidet. 

Vi ønsker derfor å opprette et eget integreringsfond for frivilligheten, og støtte arbeidet med å skaffe flere flyktningguider, samt øke støtten til frivillighetssentraler som driver integreringstiltak.

Dette har vi gjort:

 • 2016

  Stemte mot forslag i Stortinget som ville føre til dårligere integrering; innstramming i retten til familiegjenforening, mer midlertidighet for enslige mindreårige asylsøkere, og økning av botidskravet for å få permanent opphold.

 • 2015

  Arbeiderpartiet og fem andre partier samlet seg på Stortinget om en historisk avtale for å få til et felles løft for god integrering i Norge. Her fikk vi blant annet gjennomslag for mer tilrettelegging for språkopplæring og aktivitet på mottak, bedre kartlegging av asylsøkeres kompetanse og ikke minst at kommunenes ekstrakostnader skal kompenseres.

 • 2013

  Stoltenberg II-regjeringen innførte Jobbsjansen. Målsettingen med tiltaket er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, og som ikke blir fanget opp av andre ordninger.

 • 2013 - 2015

  Stoltenberg II-regjeringen innførte rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet og økte antall timer i introduksjonsprogrammet fra 300 til 600 timer.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Integrering?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!