Integrering

Vi skal stille krav og vi skal stille opp. 

Vi vil dette med integreringsarbeidet:

 • Vi vil sikre en bedre integrering gjennom økt forutsigbarhet. I samarbeid med kommunene skal vi komme frem til et totaltall for hvor mange kommunene skal bosette over tid.
 • Ha en integreringspolitikk som gir raskeste vei til jobb. Det må bli mer arbeidsretting, reell kompetanseheving og individuell tilpasning i introduksjonsprogrammet slik at flere kommer i jobb.
 • Sikre at alle i Norge kan leve frie liv, og bekjempe negative sosial kontroll. Barnehager og skoler må få opplæring i flerkulturell kompetanse og retningslinjer for å initiere dialog med foreldre og om nødvendig melde fra til andre myndigheter.
 • Ikke bosette flyktinger i områder med store levekårsutfordringer. Det må være sammenheng mellom flyktningens bakgrunn og bosettingskommunens tilgang på utdanning og arbeid. 
 • En kraftigere områdesatsing i de store byene for å sikre gode nabolag og mindre forskjeller.
 • Fjerne egenandelen som kommunene må betale på barnevernstiltak for enslige mindreårige flyktninger.
 • Avvikle kontantstøtten og erstatte den med en ventestøtte for de som ikke får barnehageplass etter fødselspermisjon.
 • Alle barn i asylmottak må få barnehageplass.
 • Øke støtten og tilrettelegge bedre for frivillig sektor, blant annet gjennom frivillighetssentraler og frivillighetskoordinatorer.
 • At kommunene skal kompenseres for sine ekstrakostnader knyttet til bosetting og integrering av flyktninger.
 • Sørge for at retten til videregående skole for elever med behov for språkopplæring ikke er for kort til å gi en realistisk mulighet til å gjennomføre.

Arbeiderpartiet mener at de som kommer til Norge skal møtes med en klar forventning om å bidra til fellesskapet. 

Vi skal stille krav - og vi skal stille opp. 

Norskopplæring

Nøkkelen for den enkelte er å lære norsk og komme seg ut i arbeid og bli der, og på den måten ta del i den norske samfunnskontrakten: Gjør din plikt og krev din rett. 

Norskopplæringen må styrkes, og det må være nok ressurser til arbeidsmarkedstiltak som fører til reell kvalifisering. 

I tillegg må NAV være tettere på for å kartlegge behovene i arbeidsmarkedet og se dette opp mot kompetansen og muligheter for kvalifisering for den enkelte. Det krever et tettere samarbeid med næringsliv og den enkelte flyktning, at norskopplæringen blir bedre og mer tilpasset den enkeltes behov.

Nok penger

Arbeiderpartiet mener det er en selvfølge at kommunene får de midlene de trenger for å ta godt imot flyktningene.

Det er uakseptabelt at lokalsamfunn må kutte i skole, helse- og omsorgstilbud fordi de tar sin del av ansvaret for integreringen. 

Utdanning

Mange av de som kommer, sitter på kunnskap og evner Norge trenger. Vi må kartlegge asylsøkernes ferdigheter allerede på asylmottaket, slik at de raskt kan komme i gang med videreutdanning eller få godkjent utdanning fra andre land. 

Fremgangsmåten for godkjenning av utdanning må være enkel - byråkrati skal ikke stå i veien for de som vil dokumentere egen utdanning. 

Flyktninger i arbeid

Noen har tidligere forslått lav lønn for flyktninger for å få flere ut i arbeid. Arbeiderpartiet mener det på sikt vil føre til varig utenforskap og en ny klassedeling i arbeidslivet.

Vi vil heller gi midlertidig lønnstilskudd til bedrifter som ansetter personer langt utenfor arbeidslivet. Dette er et aktivt virkemiddel til å få flere ut i jobb. 

Barn i asylmottak

Familier med småbarn skal ikke plasseres på asylmottak, men på desentraliserte mottak slik at de lever så normale liv som mulig mens de venter på integrering i Norge eller retur til hjemlandet.

Inkludering og felles spilleregler

Som en del av samfunnskontrakten, stilles det krav. 

Personer som har religiøs eller kulturell begrunnelse for å ikke delta i aktivitet eller arbeid skal ikke få økonomisk støtte av det offentlige

Vi skal bekjempe tvangsekteskap og heve kompetansen knyttet til æresrelaterte frihetsbegrensninger, sosial kontroll og kjønnslemlestelse.

Det er viktig med føringer for skolens arbeid mot barnehijab og felles retningslinjer i utdanningssektoren som sikrer at ansiktet er fullt synlig i undervisningssituasjoner. Skolens tilbud og aktiviteter skal også være felles, og at det skal ikke gjøres unntak fra felles svømmeundervisning og felles undervisning.

Det er også viktig at vi legger til rette for og sørger for at minoritetsforeldre gis informasjon om rettigheter og muligheter som foreldre.

Frivillig integreringsarbeid

Frivilligheten står for mye av det viktigste integreringsarbeidet. Det kan være inkludering i lokalsamfunnet gjennom idrettslaget, eller målrettede hjelpetilbud til nyankomne flyktninger. 

Arbeiderpartiet mener det er riktig å gi frivilligheten en enda større plass i integreringsarbeidet. 

Vi ønsker derfor et eget integreringsfond for frivilligheten, å støtte arbeidet med å skaffe flere flyktningguider, samt øke støtten til frivillighetssentraler som driver integreringstiltak.

Dette har vi gjort:

 • 2016

  Stemte mot forslag i Stortinget som ville føre til dårligere integrering; innstramming i retten til familiegjenforening, mer midlertidighet for enslige mindreårige asylsøkere, og økning av botidskravet for å få permanent opphold.

 • 2015

  Arbeiderpartiet og fem andre partier samlet seg på Stortinget om en historisk avtale for å få til et felles løft for god integrering i Norge. Her fikk vi blant annet gjennomslag for mer tilrettelegging for språkopplæring og aktivitet på mottak, bedre kartlegging av asylsøkeres kompetanse og ikke minst at kommunenes ekstrakostnader skal kompenseres.

 • 2013

  Stoltenberg II-regjeringen innførte Jobbsjansen. Målsettingen med tiltaket er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, og som ikke blir fanget opp av andre ordninger.

 • 2013 - 2015

  Stoltenberg II-regjeringen innførte rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet og økte antall timer i introduksjonsprogrammet fra 300 til 600 timer.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Integrering?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker