Kultur

Norge skal være en ledende kulturnasjon som legger vekt på kultur i alle deler av samfunnslivet

Dette vil vi gjøre for kulturen:

 • Gjennomføre et nytt kulturløft, der kulturens andel av statsbudsjettet igjen gradvis skal økes til 1 prosent. Veksten på statsbudsjettet skal komme hele landet til gode.
 • At flere, særlig barn og unge, skal få mulighet til å delta gjennom å senke tersklene for deltakelse.
 • Innføre nasjonalt kulturkort for ungdom.
 • Innføre en ny festivalstøtteordning som sikrer forutsigbarhet for festivalene og kunstnerisk kvalitet.
 • At flere barn skal få mulighet til å gå på kulturskole til en rimelig pris, i tilknytning til skolen eller SFO/AKS.
 • Kulturskolene i Norge må videreutvikles som en helhetlig satsing på bredde og inkludering i kulturaktiviteter i hele landet.
 • Bidra til at bibliotekene blir sterkere og åpnere møteplasser.
 • Styrke museene og gjøre dem gratis for alle under 18 år.
 • At kunstnernes levekår skal styrkes gjennom en kunstnerøkonomireform.
 • Innføre en ny og balansert åndsverkslov i tråd med den digitale utviklingen, slik at opphavsmenn og -kvinner er sikret inntekter fra og respekt for kunst og kultur som de har produsert.
 • Legge frem en ny handlingsplan for kultur og næring, og gjennomgå dagens virkemiddelapparat for næringsdrivende slik at de bedre treffer kunst- og kulturutøvere.
 • Innføre en boklov som sikrer fastprissystemet.
 • Ta vare på den norske kulturarven gjennom å digitalisere kulturhistorien, bevare og formidle lokalhistorie og person- og slektshistorie og sikre grunnlaget for folkemusikk, folkedans, kirkemusikk og håndverkstradisjonene våre.
 • Gjennomgå forvaltningen av kulturminnene for å sikre ivaretakelse og tilgjengelighet for fremtiden.
 • Ha mål knyttet til likestilling og mangfold på alle områder i kulturlivet.
 • Løfte samisk kultur, film, musikk og håndverkstradisjon, blant annet ved å øke bevilgningen til formålet.
 • Føre en aktiv språkpolitikk som gjør at norsk eller samisk forblir det foretrukne språket i alle deler av norsk samfunnsliv. Nynorsken skal sikres gode utviklingsmuligheter.
 • Avvikle den såkalte gaveforsterkningsordningen, fordi den bidrar til å forsterke forskjellene.

Kulturopplevelser gir livene våre innhold og binder oss sammen som mennesker. Kultur er avkobling og påkobling. Kulturen er med på å bryte ned barrierer og skaper nye og sterkere fellesskap. Både norsk og samisk språk og de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romanes og romani som Norge har ansvar for, utgjør rammen for kulturuttrykk innenfor dette fellesskapet.

For mange ekskluderes fra kulturtilbud. Vi vil øke mangfoldet, både på scenen og blant publikum. Vi vil bygge ned terskler for deltakelse og gi flere smakebiter på det brede kulturlivet i alle kommuner og fylker. Et nytt Kulturløftet skal gi oss kulturløft i fylker og kommuner i hele landet. Slik kan flere kunstnere og kulturarbeidere få et arbeid å leve av, flere av morgendagens talenter få sjansen til å lykkes og Norges tiltrekningskraft internasjonalt styrkes.

Kultur og næring

Kulturpolitikken bidrar også til næringsutvikling og arbeidsplasser. For eksempel gjennom lokal og regional utvikling, ved å skape attraktive lokalsamfunn for innbyggere og næringsliv, vekst for reiselivet og nasjonal og internasjonal profilering.

Vi vil blant annet satse på den digitale kulturen, gi norsk film og norske tv-serier gode vilkår, se på hvordan utenlandske aktører som strømmer innhold på det norske markedet kan bidra til å skape nytt norsk innhold, samt hvordan norske aktører kan få bedre muligheter til å kunne leve av det de skaper, og fremme internasjonal kulturutveksling og synliggjøring av norsk musikk, kunst og kultur.

Dette har vi gjort:

 • 2009

  Gjennom målrettede tiltak og en generell styrking av kulturløftet; kunst, kultur og frivillighetsformål på statsbudsjettet, gjennomførte vi Kulturløftet 2.

 • 2004

  Våren 2004 lanserte vi «kulturløftet», og målet om å bruke 1% av statsbudsjettet til kulturformål ble innfridd 10 år senere.  Alle kunstformer og sjangere, og alle deler av landet fikk del i løftet. Sammen med kulturlivet, ville vi utvikle nye mål.  

Er du enig med Arbeiderpartiet om Kultur?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker