Kultur

For Arbeiderpartiet er kunst og kultur helt grunnleggende for å skape gode liv og et godt samfunn. Alle skal ha tilgang til kultur.

Dette vil vi gjøre for kulturen:

 • Gjennomføre et nytt kulturløft, der de statlige midlene i større grad enn i dag, kommer hele landet til gode og der kulturens andel av statsbudsjettet igjen gradvis økes til én prosent.
 • Senke tersklene for deltakelse slik at flere, særlig barn og unge, får mulighet til å delta i kulturaktiviteter. Styrke og videreutvikle de universelle kulturordningene som gir alle en smakebit av kunst og kultur.
 • Bedre kunstnernes levekår gjennom en kunstnerøkonomireform, styrke de sosiale rettighetene til frilanserne og sikre at kunstnere faktisk får betalt når verkene deres brukes eller deles, både fysisk og digitalt.
 • Innføre regionale kulturfond.
 • Gi full momskompensasjon til idrett, frivillighet og kultur.
 • Avvikle gaveforsterkningsordningen, fordi den offentlige støtten ikke skal være betinget av private donasjoner.
 • Styrke den regionale filmsatsingen, øke produksjonsmidlene til norsk film og øke mangfoldet i norsk film ved å arbeide for flere kvinner i film og serier og satse mer på samisk film.
 • Jobbe for likestilling og mangfold innenfor alle områder i kulturlivet.
 • Styrke museene med vekt på formidling og faglig utvikling, i tillegg til å styrke scenekunsten over hele landet ved å styrke institusjonene og satse på det frie feltet.
 • Videreutvikle filminsentivordningen til å bli en rettighetsfestet ordning.
 • Sikre en desentralisert kinostruktur.
 • Innføre en insentivordning for ny norsk dramatikk.
 • Gjeninnføre en boklov som sikrer fastprissystemet, styrke litteraturformidlingen, blant annet gjennom innkjøpsordningene, og stimulere til leselyst blant unge.
 • Innføre en ny festivalstøtteordning som sikrer kvalitet og forutsigbarhet for festivalene.
 • Sikre at flere barn får mulighet til å delta i kulturskolene til en rimelig pris.
 • Bidra til at mer åpne bibliotek skal videreutvikles som en aktiv møteplass for kunnskap, debatt og kulturformidling, og sikres mulighet til å låne ut digitale verk.
 • Føre en aktiv og fremtidsrettet politikk for å ta vare på og formidle vår historie knyttet til kulturminner, byggeskikk og tradisjoner.
 • Ta vare på kystkulturen, kulturlandskapet langs kysten, naust- og sjøhus og styrke fartøyvernet.
 • Ta vare på den norske og den samiske kulturarven, herunder tradisjoner og språk.
 • Anerkjenne og satse på samisk kultur, film, musikk og håndverkstradisjon.
 • Føre en språkpolitikk som gjør at norsk eller samisk foretrekkes i alle deler av samfunnet.
 • Ha politikk som støtter opp om alt det positive ved digital spillkultur, og som forebygger eventuelle negative sider ved dataspill.
 • Utforme en aktiv politikk for arkitektur og det bygde landskapet. Kvalitet, bærekraft og nyskaping er stikkord for fremtidens landskapsutvikling.

En kultur å leve av og for

Kulturopplevelser gir livene våre innhold og binder oss sammen som mennesker. Kultur er avkobling og påkobling. Kulturen er med på å bryte ned barrierer og skaper nye og sterkere fellesskap.

Sosial ulikhet gjenspeiles i folks deltakelse i kulturvirksomhet. Bruken av kulturtilbud varierer på bakgrunn av utdanning, yrkesstatus, alder, kjønn og geografisk bosted.

Vi vil øke mangfoldet, både på scenen og blant publikum. Vi vil bygge ned terskler for deltakelse og gi flere smakebiter på det brede kulturlivet i alle kommuner og fylker. Et nytt Kulturløftet skal gi oss kulturløft i fylker og kommuner i hele landet. Slik kan flere kunstnere og kulturarbeidere få et arbeid å leve av, flere av morgendagens talenter få sjansen til å lykkes og Norges tiltrekningskraft internasjonalt styrkes.

Kulturpolitikken bidrar også til næringsutvikling og arbeidsplasser. For eksempel gjennom lokal og regional utvikling, ved å skape attraktive lokalsamfunn for innbyggere og næringsliv, vekst for reiselivet og nasjonal og internasjonal profilering.

Dette har vi gjort:

 • 2023

  Vedtatt ny boklov - som sikrer fastprissystemet.

 • 2023

  Ap/Sp-regjeringen legger frem stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv.      

 • 2023

  Lanserer regjeringens kulturfrivillighetsstrategi 2023- 2025.

 • 2023

  Regjeringen legger frem kunstnermeldingen «Kunstnerkår».

 • 2022

  Gaveforsterkningsordningen avvikles 1.1.22.

 • 2022

  Sikret full momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

 • 2022

  Avviklet ABE-reformen.

 • 2009

  Gjennom målrettede tiltak og en generell styrking av kulturløftet; kunst, kultur og frivillighetsformål på statsbudsjettet, gjennomførte vi Kulturløftet 2.

 • 2004

  Våren 2004 lanserte vi «kulturløftet», og målet om å bruke 1% av statsbudsjettet til kulturformål ble innfridd 10 år senere.  Alle kunstformer og sjangere, og alle deler av landet fikk del i løftet. Sammen med kulturlivet, ville vi utvikle nye mål.  

Er du enig med Arbeiderpartiet om Kultur?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker