Kultur

For Arbeiderpartiet er kunst og kultur helt grunnleggende for å skape gode liv og et godt samfunn. Alle skal ha tilgang til kultur.

Dette vil vi gjøre for kulturen:

 • Gjennomføre et nytt kulturløft, der kulturens andel av statsbudsjettet igjen gradvis skal økes til 1 prosent. Veksten på statsbudsjettet skal komme hele landet til gode.
 • Sørge for at kultursektoren ikke rammes unødvendig hardt av korona ved å forlenge kompensasjonsordningen for kultursektoren, og gjeninnføre stimuleringsordningen for kultursektoren fra 8. desember 2021 til 31. mars 2022. Vi har også økt bevilgningene til tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren, og økt dekningsgraden fra 50 til 70 prosent. Vi øker også bevilgningen til midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren.
 • Styrke kunstnernes levekår gjennom en videreføring av kunstnerøkonomireform.
 • Det frivillige kulturlivet skal styrkes og ha gode økonomiske rammebetingelser. Vi vil gi full momskompensasjon for kultur, frivillighet og idrett. 
 • Innføre en ny festivalstøtteordning som sikrer forutsigbarhet for festivalene og kunstnerisk kvalitet.
 • Styrke museene med vekt på formidling og faglig utvikling.
 • Styrke og videreutvikle de universelle kulturordningene som gir alle en smakebit av kunst og kultur, som den kulturelle bæremeisen, skolesekken og spaserstokken.
 • Sikre at flere barn får mulighet til å delta i kulturskolene til en rimelig pris.
 • Jobbe for likestilling og mangfold innenfor alle områder i kulturlivet.
 • Bidra til at åpne bibliotek skal videreutvikles som en aktiv møteplass for kunnskap, debatt og kulturformidling, og sikres mulighet til å låne ut digitale verk.
 • Ta vare på den norske og den samiske kulturarven, herunder tradisjoner og språk.
 • Føre en aktiv og fremtidsrettet politikk for å ta vare på og formidle vår historie knyttet til kulturminner, byggeskikk og tradisjoner.
 • Innføre regionale kulturfond.
 • Gjeninnføre en boklov som sikrer fastprissystemet.
 • Ta vare på kystkulturen, kulturlandskapet langs kysten, naust- og sjøhus og styrke fartøyvernet.
 • Styrke litteraturformidlingen, blant annet gjennom innkjøpsordningene, og stimulere til leselyst blant unge.
 • Utforme en aktiv politikk for arkitektur og det bygde landskapet. Kvalitet, bærekraft og nyskaping er stikkord for fremtidens landskapsutvikling.
 • Anerkjenne og satse på samisk kultur, film, musikk og håndverkstradisjon.
 • Føre en aktiv språkpolitikk som gjør at norsk eller samisk forblir det foretrukne språket i alle deler av norsk samfunnsliv. Nynorsken skal sikres gode utviklingsmuligheter.
 • Avvikle gaveforsterkningsordningen, fordi den offentlige støtten ikke skal være betinget av private donasjoner.

En kultur å leve av og for

Kulturopplevelser gir livene våre innhold og binder oss sammen som mennesker. Kultur er avkobling og påkobling. Kulturen er med på å bryte ned barrierer og skaper nye og sterkere fellesskap. 

For mange ekskluderes fra kulturtilbud. Vi vil øke mangfoldet, både på scenen og blant publikum. Vi vil bygge ned terskler for deltakelse og gi flere smakebiter på det brede kulturlivet i alle kommuner og fylker. Et nytt Kulturløftet skal gi oss kulturløft i fylker og kommuner i hele landet. Slik kan flere kunstnere og kulturarbeidere få et arbeid å leve av, flere av morgendagens talenter få sjansen til å lykkes og Norges tiltrekningskraft internasjonalt styrkes.

Kulturpolitikken bidrar også til næringsutvikling og arbeidsplasser. For eksempel gjennom lokal og regional utvikling, ved å skape attraktive lokalsamfunn for innbyggere og næringsliv, vekst for reiselivet og nasjonal og internasjonal profilering.

Sosial ulikhet gjenspeiles i folks deltakelse i kulturvirksomhet. Bruken av kulturtilbud varierer på bakgrunn av utdanning, yrkesstatus, alder, kjønn og geografisk bosted. Andelen kulturbruk øker med husholdningsinntekten, og de med høye utdanninger er mer aktive kulturbrukere enn de med lav utdanning. Digitalisering og strømming har bidratt til vekst i omsetning i deler av kulturlivet. I samme periode har derimot andelen av inntektene til utøvere og de med opphavsrett blitt redusert. De mange frilanserne i kulturlivet har ikke de samme sosiale rettighetene som ordinære arbeidstakere.

Dette har vi gjort:

 • 2009

  Gjennom målrettede tiltak og en generell styrking av kulturløftet; kunst, kultur og frivillighetsformål på statsbudsjettet, gjennomførte vi Kulturløftet 2.

 • 2004

  Våren 2004 lanserte vi «kulturløftet», og målet om å bruke 1% av statsbudsjettet til kulturformål ble innfridd 10 år senere.  Alle kunstformer og sjangere, og alle deler av landet fikk del i løftet. Sammen med kulturlivet, ville vi utvikle nye mål.  

Er du enig med Arbeiderpartiet om Kultur?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker