Fornybar energi

Det neste tiåret vil verden trenge mer fornybar og utslippsfri energi. Arbeiderpartiet vil legge til rette for mer fornybar energiproduksjon gjennom en helhetlig plan.

Arbeiderpartiets løsninger:

 • Arbeide for at all energibruk i Norge avkarboniseres. Det som kan elektrifiseres, skal elektrifiseres og annen energibruk skal bli utslippsfri gjennom for eksempel hydrogen, ammoniakk eller biomasse.
 • Øke støtten til satsinger som karbonfangst- og lagring, havvind, hydrogen, batteriteknologi og grønn skipsfart, blant annet ved å gjennomføre en skattereform slik at det blir mer attraktivt å investere i klimavennlige næringer.
 • Sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene i fremtiden, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft.
 • Satse på blå og grønn hydrogen som en ny stor eksportnæring for Norge.
 • Satse på nye grønne verdikjeder gjennom sektoroverskridende satsinger på områder som karbonfangst, -lagring og -bruk, og produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen.
 • Legge til rette for forsvarlig utbygging av mer ren energi og infrastruktur gjennom en samlet plan for norsk vannkraft, vindkraft og andre energiutbygginger som krever konsesjon.
 • Innføre en utjevningsordning som bidrar til jevnere nettleie i hele landet.
 • Øke norsk vannkraftproduksjon, blant annet gjennom å legge til rette for økt vedlikehold, oppgradering og fornyelse av eksisterende vannkraftanlegg, for å unngå kraftunderskudd og økte kraftpriser.
 • Gå gjennom skatte- og avgiftsnivået for norsk vannkraftproduksjon med mål om at ny produksjon og oppgradering av eksisterende anlegg blir mer lønnsomt.
 • At arealplaner for nye vindkraftanlegg på land behandles etter plan- og bygningsloven.
 • Utrede en hjemfallsordning for vindkraft.
 • Bidra til mer effektiv bruk av energi i næringslivet og husholdninger gjennom støtteordninger, økt kompetanse og offentlige krav.
 • Sikre at tariffmodellene for kraft ivaretar norsk industri på en bedre måte, at kapasiteten i strømnettet forsterkes og at rimelig og ren norsk kraft gjør det attraktivt å etablere ny kraftforedlende industri i Norge.
 • Sørge for videre elektrifisering av nye og eksisterende felt, samtidig som det sikres tilstrekkelig fornybar kraft til ny og eksisterende industri på fastlandet. Elektrifiseringen av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen.

Vi er en energinasjon

Ren fornybar energi fra Norge skal bidra til at vi skaper framtidsrettede og trygge arbeidsplasser i Norge.

Norge er en energinasjon med stolt historie innen vannkraft og petroleum. Det neste tiåret vil verden trenge mer fornybar og utslippsfri energi. Kompetansen, erfaringen og teknologien til norsk industri vil spille en viktig rolle. Økt produksjon av ren kraft fra fornybare energikilder vil være viktig for å bygge nye næringer og nå våre klimamål. Arbeiderpartiet vil legge til rette for mer fornybar energiproduksjon gjennom en helhetlig plan.

Fortsatt er mer enn halvparten av den samlede energibruken i Norge basert på fossile kilder. Målet er et helt fornybart energisystem, og netto null utslipp i 2050. Arbeiderpartiet vil bygge ut mer fornybar energi i Norge. Kraftoverskudd skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i norsk industri. Den sterke internasjonale veksten i fornybar energi skaper store eksportmuligheter for Norge innen nye grønne verdikjeder som fornybar produksjon, hydrogen, biobasert prosessindustri, batterier og maritim transport.

Norge og verden har et stort behov for mer fornybar energi. Lokalsamfunn og kommuner som stiller sine naturressurser til rådighet, må sikres en større andel av verdiskapingen. De skal bli lyttet til og respektert på en bedre måte enn i dag før nye konsesjoner gis, og det må strammes betydelig inn på tiden som går mellom tildeling av konsesjon og faktisk utbygging. Ved utbygging skal det tas større hensyn til urørt natur, og nye anlegg skal, fortrinnsvis, etableres på områder hvor det allerede finnes infrastruktur. Det må vurderes hvordan vi kan stramme inn på muligheten for kjøp og salg av konsesjoner slik at ansvaret for det enkelte prosjekt blir tydeligere og norsk eierskap sikres. Undersøkelser knyttet til sårbarhet for natur- og dyreliv må gjennomføres før anleggsvirksomhet kan starte opp.

Industriens rolle

Det skal stilles klare krav om effektiv energiproduksjon med mål om null utslipp fra norsk sokkel. Målene for industriens bidrag til utvikling av nye fornybare energinæringer skal være tydelige og ambisiøse. Utslippene skal halveres innen 2030, og skal ned til netto null i 2050. Det er nødvendig for å sikre fremtidige jobber og verdiskaping. Arbeiderpartiets klimapolitikk er effektiv, gjennomførbar og rettferdig. Energiressursene våre tilhører fellesskapet. Lokalsamfunn som deler av sitt areal og sine naturressurser, forventer å få noe igjen i form av verdiskaping og jobber. Det skal stilles høyere krav til ringvirkninger fra prosjekter på norsk sokkel. Vi vil gjøre det lettere for lokale leverandører å konkurrere om, og vinne, kontrakter innenfor rammen av EØS-avtalen. Det er viktig at selskapene forstår og leverer på forventningene til ringvirkninger og arbeidsplasser lokalt og nasjonalt.

Miljøhensyn

Ved fornybarutbygging skal det tas større hensyn til urørt natur. Nye anlegg skal, der det er mulig, etableres på områder hvor det allerede finnes infrastruktur. Det må vurderes hvordan vi kan stramme inn på muligheten for kjøp og salg av konsesjoner slik at ansvaret for det enkelte prosjekt blir tydeligere og norsk eierskap sikres. Undersøkelser knyttet til sårbarhet for natur- og dyreliv må gjennomføres før anleggsvirksomhet kan starte opp.

Samla plan for fornybar energiutbygging

Som det eneste partiet på Stortinget foreslo Arbeiderpartiet i 2015 å lage en samla plan for utbygging av fornybar energi. Vi mener at behovet for en slik plan er enda større nå enn tidligere, da vi skal utvikle nye grønne næringer, elektrifisere industri og samfunn samtidig som vi når våre klimamål.

Vannkraft

I Norge er vi utrolig heldige som har så rike vannkraftressurser. Mer enn 50 prosent av Europas samlede magasinkapasitet er å finne her til lands. Samtidig er det slik at mange av de norske vannkraftverkene er utdaterte og har behov for oppgradering. Dersom man velger å oppgradere på en måte som ivaretar hensynet til sårbar og verneverdig natur kan man få økt kapasitet på mellom 3 og 5 TWh. Dette er bra, men dessverre ikke nok for å imøtekomme den voksende etterspørselen etter ren kraft i fremtiden, og behovet for elektrifisering av industri, transport og infrastruktur. Derfor må oppgradering og utbygging av vannkraft ses i sammenheng med utbygging av andre fornybare energikilder i tillegg til energieffektiviseringstiltak. 

Arbeiderpartiet har i lang tid etterlyst bedre rammevilkår for vannkraftnæringen. Så sent som i revidert nasjonalbudsjett i 2020 foreslo vi en endring i friinntekten slik at det var de ekstraordinære inntektene som ble beskattet – ikke den ordinære inntekten. Men dette ble nedstemt.

Arbeiderpartiet mener det haster å få på plass en ordning som gjør at det kommer opprusting av eksisterende vannkraft. Derfor støttet vi høyreregjeringen når de omsider kom med forslag om kontantstrømskatt for nye vannkraftprosjekter der investeringskostnaden kommer til fradrag umiddelbart. På lik linje med at direkte utgiftsføring er et kraftfullt virkemiddel for petroleumssektoren vil omleggingen legge til rette for nye investeringer samt opprustning av gamle anlegg. I våre merknader understreket vi samtidig at innføring av en kontantstrømskatt ikke må føre til tap av skatteinntekter for vertskommunene som følge av omleggingen.

Vindkraft på land og til havs

Norge har svært gode vindressurser både på land og til havs. De gode vindressursene på norsk sokkel, kombinert med Norges sterke posisjon innen maritim offshore og landbasert industri, gjør at havvindnæringen i Norge har alle forutsetninger for å bli en ny stor og viktig norsk industri. Bunnfast og flytende havvind vil være en viktig del av fremtidens energisystem. Det er særlig innenfor flytende havvind Norge har potensial til å hevde seg og ta globale markedsandeler. Et hjemmemarked er nødvendig for å kunne bygge en ny slagkraftig næring og eksportarbeidsplasser. Klimaambisjonene til den norske- olje og gassnæringen er et sentralt omdreiningspunkt i denne sammenhengen.

Det har i lang tid vært bred politisk enighet om utvikling av vindkraftnæringen i Norge. Men debatten om vindkraftutbygging har eskalert de siste årene. Mye av dette handler om at vindkraft er en arealkrevende næring der ulike interesser blir berørt. I utviklingen av landbasert vindkraftindustri i Norge må det tas hensyn til ulike forhold som gjelder nasjonal forsyningssikkerhet, lokale interesser, miljøhensyn og våre klimaforpliktelser.

Arbeiderpartiet mener at vindkraft på land vil være en viktig del av vår fremtidige fornybare kraftproduksjon. Samtidig som vindkraftutbygging skal være en viktig del av løsningen på klimakrisen er det viktig at det tas nødvendige naturhensyn. Lokalsamfunn der utbyggingen planlegges må involveres tidlig og grundig. Derfor sikret Arbeiderpartiet flertall for blant annet at behandlingen av vindkraftkonsesjoner skal skje etter Plan- og bygningsloven.

Arbeiderpartiet vil satse på havvind i Norge. I vårt alternative budsjett for 2021 har vi satt av 5 millioner kroner til en havvindstrategi. Vårt mål er å legge en konkret plan som kan bidra til å utvikle en ny havbasert storindustri med sikte på å skape arbeidsplasser, øke eksportpotensialet, kutte klimagassutslipp og realisere potensialet i naturessurser i Norge. Ved å bruke kompetansen til olje- og gassindustrien og stille krav om norsk innhold vil vi sikre både verdiskaping og konkurransekraft hos leverandørindustrien og oppdrag til norske verft.

Batteri

Som for annen produksjon av avansert teknologi basert på fornybare energiressurser har Norge særlige fortrinn innen batteriproduksjon. Markedet for batteriteknologi er svært omfattende når fossile transportløsninger skal erstattes med elektriske alternativer globalt. I Europa handler ambisjoner om økt batteriteknologiproduksjon også om forutsigbarhet og sikkerhet for europeisk bilindustri. Batteriproduksjon er energikrevende, og de ledende framtidige aktørene produserer renest og billigst. Med norske industritradisjoner som utgangspunkt, er det ingenting som tilsier at ikke Norge kan bli ledende, men det trengs forutsigbare rammebetingelser og industrielle ambisjoner fra myndighetene i tillegg til initiativ fra næringslivet.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fornybar energi?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker