Fornybar energi

Vi vil produsere mer energi fra vann, vind og solkraft

Vi vil dette med fornybar energi:

  • Produsere mer fornybar og klimavennlig energi i Norge fra vann, vind og solkraft.
  • Sikre at vi fortsatt skal eie norske vannkraftressurser i fellesskap. Minst to tredjedeler av vannkraften skal være offentlig eid.
  • Bygge ut vindkraft på steder der det er gode vindforhold, og ha en storsatsing på flytende havvind.
  • Legge til rette for økt lokal solenergiproduksjon på kommersielt grunnlag.
  • Sørge for at norsk kraft fremdeles er et konkurransefortrinn for norsk industri.
  • Se på rammevilkårene for vannkraftindustrien med mål om å legge til rette for oppgradering og utviding av eksisterende vannkraftverk.
  • Bidra til teknologioverføring fra offshoresektoren, slik at Norge kan ta større industrielle posisjoner internasjonalt innen fornybar energi og klimavennlige løsninger.

Ren fornybar energi fra Norge skal bidra til at vi skaper framtidsrettede og trygge arbeidsplasser i Norge.

Vannkraft

Norge har tjent godt på vannkraft, og inntektene fra vannkraften skal også fremover komme vanlige folk til gode fordi stat og kommune er de største eierne av kraftselskapene i Norge. Inntektene fra fellesskapets ressurser skal gå til fellesskapsgoder som skole, sykehus og eldreomsorg. Det krever offentlig styring.

Vindkraft

Arbeiderpartiet ønsker vil ha en storsatsing på havvind. Norsk havvind vil være et viktig bidrag til Europas overgang til fornybar energi, gi gode eksportinntekter, og legge grunnlaget for et nytt industrieventyr for leverandørindustrien vår.

Utslippskutt i industrien

Norge har mange industrielle fortrinn. Vi har god tilgang på fornybar energi, en høyt utdannet befolkning, sterke industrielle kompetansemiljøer samt stabile og langsiktige rammer for samfunnsutviklingen. Norsk industri har gjennom mange år redusert sine utslipp, først og fremst gjennom å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Det gir vår industri et konkurransefortrinn i en verden som i økende grad etterspør klimavennlige løsninger, men behovet for fortsatt omstilling er til stede.

Globale endringer i energimarkedene vil påvirke petroleumssektoren i Norge. Det er derfor viktig å skape nye muligheter, slik at kompetansen som i dag er knyttet til produksjonen på norsk sokkel, kan brukes til å utvikle andre og nye næringer i Norge. 

Endringene som er igang, stiller utfordrende krav til prioritering på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Norge er en energinasjon med store ubrukte fornybare energiressurser både på land og til havs. Disse må utnyttes i et internasjonalt teknologi-, miljø- og klimaperspektiv. Teknologikompetansen som er utviklet gjennom olje- og gassvirksomheten videreutvikles slik at utslipp fra norsk sokkel reduseres. Teknologikompetansen må overføres og utnyttes i en raskt voksende fornybar industri.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fornybar energi?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker