Sykepleier og eldre person hånd i hånd

Ny eldrereform - alle skal ha en trygg og god alderdom

Eldre skal være trygge på at fellesskapet stiller opp!

Arbeiderpartiet vil trygge og videreutvikle vår felles helsetjeneste for dagens og framtidas eldre. Vår eldrereform skal bidra til et aldersvennlig samfunn med mer åpenhet, trygghet og fellesskap. Flest mulig skal oppleve mestring og kunne leve gode og selvstendige liv.

Flere sykehjemsplasser

For å sikre god omsorg for eldre må vi ruste oss slik at vi har gode nok fasiliteter. Vi må både rehabilitere og bygge nye sykehjem og omsorgsboliger. Vi foreslår derfor 300 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024 i investeringstilskudd, for å legge til rette for om lag 1500 heldøgns omsorgsplasser. Totalt har vi lagt til rette for 3500 nye sykehjemsplasser siden vi kom i regjering.

Satsing på fagfolk og kompetanse

Trygghet for gode tjenester starter med fagfolkene. Vi må rekruttere og beholde helsepersonell. Derfor vil vi styrke fagskoletilbudet, satse på desentraliserte studieløp og gjøre det lettere å ta etter- og videreutdanning. Kompetente og myndiggjorte medarbeidere er en forutsetning for god omsorg. Helsepersonell må få bruke mest tid der de trengs mest. Det gjør vi gjennom god organisering, mer samhandling mellom tjenestene og bedre oppgavedeling. Det gir gode pasientforløp og mer tid til helsehjelp og trygg omsorg.

I 2030 vil det være flere eldre enn barn i Norge. Konsekvensene av en aldrende befolkning er en utvikling som kommer til å prege samfunnet i lang tid. Vi må tenke nytt, og vi må tenke sammen – som å se sammenhengen mellom et godt og helsefremmende lokalsamfunn, egna bolig og behovet for helse- og omsorgstjenester.

Vi skal sikre at eldre som kan og vil får bo i egen bolig lengst mulig, og vi vil gjennomføre en reform med aktivitetsgaranti for eldre, én dør inn til kommunale tjenester, satsing på velferdsteknologi, god ernæring, flere tilrettelagte boliger og en organisering som gir faste team, styrt etter overordnede kvalitetsmål istedenfor stoppeklokke.

Felleskap og mestring – bo trygt hjemme-reformen har fire instansområder:

  • Levende lokalsamfunn: Den viktigste hjelpen handler om å gi innbyggerne våre mulighet til å leve gode og selvstendige liv. Vi vil bidra til et mer alders- og demensvennlig samfunn gjennom Program for et aldersvennlig Norge 2030. Selv om man ikke trenger helsehjelp, trenger alle gode nabolag. 
  • Bolig: En egnet bolig er en forutsetning for å kunne bo hjemme. Vi foreslår å opprette et eget eldreboligprogram som skal bidra til at alle skal ha tilgang til en egnet bolig i et aldersvennlig bomiljø.
  • Kompetente medarbeidere: Vi må legge til rette for bedre bruk av personellressursene i tjenestene gjennom en effektiv organisering og riktig oppgavedeling slik Helsepersonellkommisjonen har pekt på. 
  • Trygghet for brukere og pårørende: En forutsetning for at flere skal kunne bo hjemme lenger, er at den enkelte og pårørende kjenner seg trygge på at det finnes et godt tjenestetilbud når behovet oppstår. Vi vil trygge og videreutvikle vår felles helsetjeneste for dagens og framtidas eldre. 

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!