Demens

Arbeiderpartiet ønsker å styrke kompetansen og tenke nytt for bedre å kunne hjelpe de med demens

Vi vil gjøre dette med demensomsorgen:

 • Sikre at demensomsorgen i mye større grad inneholder kultur, opplevelser, god ernæring, tilrettelagt fysisk aktivitet og gode sosiale miljø.
 • Bygge ut en god demensomsorg med større vekt på fysisk og kognitiv trening, samt støtte til pårørende.
 • Sørge for at gode helsetjenester får tett oppfølging av demensteam og hjemmebaserte tjenester.
 • Styrke forskningen på Alzheimer, demens og andre nevrologiske sykdommer.

Nødvendig å tenke nytt

Arbeiderpartiets mål er at økt levealder skal følges av det å tilrettelegge for en meningsfull og trygg alderdom.

Mennesker med demens er en av de største brukergruppene i omsorgstjenesten. Antall personer med demens blir mer enn fordoblet fram til 2040, men tjenestene er ikke nok tilrettelagt, og det mangler kapasitet og kunnskap.

Det blir flere eldre med demens. Også mange yngre mennesker vil kunne bli rammet. Vi mener det er nødvendig å tenke nytt i omsorgen for denne sårbare gruppen.

Mange steder har man høstet gode erfaringer med å tenke utradisjonelt og nytt når det gjelder boformer, innhold og innretning på demensomsorgen. 

I flere land har man for eksempel etablert demenslandsbyer, og mange steder har tilbud med mindre boenheter med heldøgnspleie og omsorg har erstattet tradisjonelle sykehjem.

Det er behov for å styrke kompetansen blant de ansatte i helse- og omsorgstjenesten både innen demens og alderspsykiatri. Demensomsorgens ABC er et sentralt opplæringsverktøy, og er et mål at enda flere skal kjenne innholdet og på den måten styrke sin kompetanse.

Dette har vi gjort:

 • 2015

  Vi økte midler til omsorgsforskning med fokus på demens. Satsingingen samlet i perioden (2005-2015) var på om lag 250 mill. kroner.

 • 2012

  Vi gjennomførte en nasjonal informasjonskampanje om demens for å skape mer åpenhet om demens. Ny kampanje startet våren 2013.

 • 2012

  Det ble etablert en øremerket ordning til utbygging og utvikling av dagtilbudsaktiviteter fra og med 2012. Dette fordi dagtilbud gir mening og aktivitet for den enkelte og avlasting for pårørende.

 • 2012

  Som et resultat av vår demensplan 2015, hadde 243 kommuner i 2012 demensteam eller demenskoordinator. Dette er over dobbelt så mange som i 2007, og bidrar til at flere blir utredet og diagnostisert.

 • 2012

  Demensplan 2015 la til rette for at alt som skulle bygges med nytt investeringstilskudd skulle/skal tilpasses brukergruppen. Det betyr små boenheter med fellesskapsløsninger og tilgang til uteareal, istedenfor tradisjonelle boliger med mange etasjer og lange korridorer. Per 31. desember 2012 var det totalt gitt tilsagn om tilskudd til cirka 6500 plasser

 • 2011

  Legetjenesten i sykehjem ble styrket med nærmere 50 prosent i perioden i perioden mellom 2006 - 2011

 • 2008 - 2012

  I denne perioden var det nærmere 14 000 ansatte i 370 kommuner som startet demensopplæring gjennom Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC, som et resultat av Demensplanen. 

 • 2007

  Vår regjering la i 2007, som første land i verden, fram en plan for å styrke demensomsorgen

Er du enig med Arbeiderpartiet om Demens?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!