Demens

Arbeiderpartiet krever en ny og sterkere satsing på demens!

Arbeiderpartiet vil:

 • Ha lavterskeltjenester for mennesker med demens, blant annet gjennom å øke bruken av demenskoordinatorer, innføre demensskoler for eldre og deres pårørende og gjeninnføre tilskuddsordningen for dagtilbud for demenssyke.
 • Investere i tidlig diagnostisering, slik at folk får behandling tidligere.
 • Investere i demensvennlig velferdsteknologi.
 • Prøve ut nevroteam i kommunene, til støtte for de med hjernesykdom.
 • Sørge for egne skjermingstilbud for særlig utagerende demenssyke.
 • Ta en internasjonal lederrolle i forskningen på alzheimer, demens og andre nevrologiske sykdommer.

I dag lever over 100.000 mennesker med demens i Norge, og antallet vil øke i årene som kommer. De utgjør en stor og voksende gruppe eldre som vil være avhengig av døgnkontinuerlig hjelp og omsorg de nærmeste årene. Dette vil kreve en målrettet satsing.

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

 • Dagtilbud for mennesker med demens

  Dagtilbud gir mennesker med demens livsglede og sosiale opplevelser. Det kan også være med på å forebygge utviklingen av sykdommen.

  Arbeiderpartiet vil beholde støtteordningen for dagaktivitetstilbud for mennesker med demens.

  Høyreregjeringen foreslår å fjerne støtteordningen for opprettelse av dagaktivitetstilbud for mennesker med demens. Summen tilsvarer nesten 400 millioner kroner og angår 330 kommuner. Folk får rett til dagtilbud på papiret, men kommunene som vil bygge ut slike tilbud får ikke midler til å bygge dem. Kommunene som har slike tilbud i dag må vurdere om de kan fortsette å opprettholde dem.

Dette har vi gjort:

 • 2020

  Fremmet et forslag på Stortinget om opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen og tiltak for å forebygge demenssykdom.

 • 2018

  Sikret flertall for at dagtilbud for personer med demens fikk økt tilskudd, slik at de kan ha en tryggere og mer aktiv hverdag.

 • 2015

  Vi økte midler til omsorgsforskning med fokus på demens. Satsingen samlet i perioden (2005-2015) var på om lag 250 mill. kroner.

 • 2007

  Vår regjering la i 2007, som første land i verden, fram en plan for å styrke demensomsorgen

Er du enig med Arbeiderpartiet om Demens?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker